ENGLISH
  Güncelleme: 22/07/2020

Fasıl 33- Mali ve Bütçesel Hükümler

Faslın Kapsamı

Bu alandaki müktesebat üyelikle birlikte AB bütçesine sağlanacak fonlar için gerekli mali kaynaklara (öz kaynaklar) ilişkin kuralları kapsamaktadır.

Mali kaynaklar; gümrük vergilerinden elde edilen geleneksel öz kaynaklar, üye devletlerin KDV gelirlerinden aktarılan kaynak ve üye devletlerin GSMH’sine bağlı olarak aktarılan kaynaktan oluşmaktadır. Üye devletler, yeterli koordinasyonun sağlanması, öz kaynaklara ilişkin katkıların doğru hesaplanması, tahsilâtı, ödenmesi ve denetiminin temini ile öz kaynaklara ilişkin kurallara uyum amacıyla AB'ye raporlamanın yapılabilmesi için gerekli idari kapasiteyi oluşturmalıdır. Bu alandaki müktesebat üyelikle birlikte doğrudan uygulanmaya başlamakta olup, söz konusu müktesebatın ulusal mevzuatımıza aktarılması gerekmemektedir.

Fasla İlişkin Tanıtıcı Sunum

Faslın Müzakere Sürecinde Geldiği Aşama

Tanıtıcı tarama toplantısı 6 Eylül 2006, ayrıntılı tarama toplantısı 4 Ekim 2006 tarihinde yapılmıştır. 18 Mart 2016 tarihli Türkiye-AB Zirvesinde faslın Hollanda Dönem Başkanlığında müzakerelere açılması kararlaştırılmıştır. Fasıl, 30 Haziran 2016 tarihinde Brüksel'de düzenlenen Hükümetlerarası Katılım Konferansında müzakereye açılmış olup, müzakerelerin geçici olarak kapatılabilmesi için Ek Protokolün tam olarak uygulanması şartı haricinde 1 adet teknik kapanış kriteri getirilmiştir.

Kapanış kriteri uyarınca, "Türkiye'nin bu alandaki idari kapasitesini ve koordinasyon yapısını güçlendirmesi ve bu amaç doğrultusunda, öz kaynakların AB müktesebatı uyarınca doğru bir şekilde hesaplanması, tahmin edilmesi, bu kaynaklara ilişkin açıklama getirilmesi, bunların tahsil edilmesi, ödenmesi, denetlenmesi ve AB'ye rapor edilmesinin katılımla birlikte sağlanmasını teminen, yeterince hazırlık yapılması ve usule ilişkin kuralların belirlenmesi için bir Eylem Planı kabul etmesi" gerekmektedir.

33 No’lu Fasıl aynı zamanda “Vergilendirme”, “Gümrük Birliği”, “Mali Kontrol” ve “İstatistik” gibi fasıllar kapsamında çalışılan konuları içerdiğinden, bu faslın müktesebat bağlantılı gerekliliklerini yerine getiren çalışmalar diğer fasıllar altında halen devam etmektedir.

Faydalı Bağlantılar

AB bütçesinin kaynaklarına ilişkin ayrıntılı bilgi almak için: 

http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/financing/fin_en.cfm

Tarama Toplantıları 

Tanıtıcı Tarama Toplantısı Sunuşları (6 Eylül 2006)

Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sunuşları (4 Ekim 2006)

Tarama Sonu Raporu 


Güncelleme: 22/07/2020 / Hit: 41,813