ENGLISH
  Güncelleme: 22/07/2020

Fasıl 25- Bilim ve Araştırma

Faslın Kapsamı

Bilim ve Araştırma Faslı kapsamında üye devletlerin, araştırma ve teknoloji geliştirme alanındaki Topluluk hedef ve aktivitelerine yönelik uygulama kapasitelerini sağlamaları beklenmektedir. Fasıl, AB mevzuatının ulusal mevzuata aktarılmasını gerektirmemektedir.

Bilim ve Araştırma Faslı kapsamındaki uygulama kapasitesi, Türkiye'nin araştırma alanındaki Topluluk Programları'na (Çerçeve Programı) etkin katılımı için gerekli koşulların mevcut olması ile ilgilidir.

Bir diğer husus da Avrupa Araştırma Alanı (ERA) ile entegrasyonun performansıdır. Aday ülkelerden, bu Fasıl altında Avrupa Araştırma Alanına entegrasyonlarını sağlama yolunda adımlar atması ve AB'nin bilim ve araştırma hedefleri yolunda ilerleme sağlamaları beklenmektedir.


Faslın Müzakere Sürecinde Geldiği Aşama

25 No'lu müzakere başlığı olan Bilim ve Araştırma Faslının tanıtıcı ve ayrıntılı toplantıları sırasıyla 20 Ekim 2005 ve 14 Kasım 2005 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup Fasıl, 12 Haziran 2006 tarihinde müzakereye açılmış ve yine aynı gün geçici olarak kapatılmıştır.

Türkiye'de bilim, teknoloji ve yenilik alanında son yıllarda sağlanan siyasal sahiplenmenin ve ulusal mutabakat ve stratejik yaklaşımla oluşturulan ivme milli güç unsurlarını destekleyerek, AB katılım sürecine de kuvvet katmaktadır. Zira kapanmış tek fasıl olan Bilim ve Araştırma Faslındaki performansımız diğer alanlar için de bir gösterge niteliği taşımaktadır.

Son 10 yılda Türkiye, bir yandan kendi doğal gelişim sürecini hızlandırırken, bir yandan da AB'nin temel stratejilerini göz önünde bulundurarak kendisine en uygun kalkınma stratejisini oluşturmuştur. Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) alanında büyük yatırımlarda bulunmuş ve bu çalışmalar kısa sürede meyvelerini vermeye başlamıştır. Ülkemiz Ar-Ge harcamalarının GSYH’ye oranı 2018 itibarıyla %1,03’e yükselmiştir. Ar-Ge harcamalarının yaklaşık %53’ü mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edilirken bunu %32’si ile genel devlet, %12’si ise yükseköğretim kaynaklı olup, geri kalanı yurt içi ve yurtdışı diğer kaynaklardan sağlanmıştır.
Bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeleri gerçekleştirecek asli unsurun insan gücü olduğunu kavramış olan Ülkemiz, bu bağlamda, son on yılda araştırmacı sayısını iki katından fazla artırmıştır.

Ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilikçilik politikalarını da içeren ve 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planında da yüksek katma değer yaratacak Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerine, özellikle etkin Ar-Ge ve yenilikçilik ekosistemleri vasıtasıyla, özel bir önem atfedilmiştir. Kimya, ilaç ve tıbbi cihazlar, elektronik, makine-elektrikli teçhizat, otomotive ve raylı sistem araçları öncelikli sektörler olarak; yapay zeka, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, büyük veri, siber güvenlik, enerji depolama, ileri malzeme, robotik, mikro/nano/opto-elektronik, biyoteknoloji, kuantum, sensör teknolojileri ve katmanlı imalat teknolojileri ise kritik teknolojiler olarak belirlenmiş ve bu alanlara ilişkin gelişim yol haritalarının hazırlanması, gerekli altyapının tesis edilmesi, ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Fasıl kapsamında Ülkemiz ayrıca, ERA organları içerisindeki rolünü daha aktif hale getirmek için çalışmakta, bu amaçla, tüm COST (Cooperation in Science and Technology) ve ERA faaliyetlerine etkin bir şekilde katılım sağlamaktadır. Ülkemiz ayrıca ERA'nın yönetişiminden sorumlu kurum ve kuruluşlara da gözlemci sıfatıyla katılmaktadır.

ERA’nın önemli aktörlerinden olan Türkiye, AB Araştırma ve Geliştirme için Çerçeve Programlarına 2002 yılından bu yana katılım sağlamaktadır. 2002 yılında 6. Çerçeve Programı ile başlayan katılım süreci, 4 Haziran 2014 tarihinde imzalanan Ufuk 2020 Programına Katılım Anlaşması ile 2020 yılına kadar uzatılmış ve ülkemizden araştırmacıların yaklaşık 80 milyar avro’luk bir kaynağa erişimi sağlanmıştır. Ülkemiz, Ufuk 2020’ye katılım göz önüne alındığında kendi tüm asosiye ülkeler arasında (16 ülke) dördüncü konumundadır. 2021-2017 dönemini kapsayan yeni Çerçeve Program olan Ufuk Avrupa’da da Ülkemiz en etkin biçimde yer alacaktır.

İlgili Alt Komite:

5 No'lu Yenilikçilik Alt Komitesi

Tarama Toplantıları

Tanıtıcı Tarama Toplantısı Sunuşları (20 Ekim 2005)

Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sunuşları (14 Kasım 2005) 

Tarama Sonu Raporu

 

 


Güncelleme: 22/07/2020 / Hit: 75,364