ENGLISH
  Güncelleme: 24/01/2024

Ortaklık Konseyi

Türkiye ile o zamanki ismiyle Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında Gümrük Birliği temeline dayanan bir ortaklık ilişkisinin kurulması amacıyla, 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara Anlaşması imzalanmıştır. Ankara Anlaşması ile belirlenen amaçlara ulaşılmasını sağlamak ve bu ortaklık ilişkisinin uygulanmasına ve geliştirilmesine yönelik her türlü düzenlemeyi yapmak üzere, temel karar organı olarak bir Ortaklık Konseyi oluşturulmuştur. Ortaklık Konseyi bu görevine ek olarak, Anlaşma’nın amaçlarının gerçekleştirilmesi için yararlı tavsiyelerde bulunabilmekte, ortaklık rejiminde elde edilen sonuçları dönemsel olarak inceleyebilmektedir. Ayrıca, Anlaşma taraflarının ortak bir davranışı gerekli gördüğü takdirde, bunun için gerekli yetki Anlaşma’da öngörülmese bile, Ortaklık Konseyi uygun kararları alabilmektedir.

Ortaklık Konseyi, ilişkilerdeki uyuşmazlıkların çözümü bakımından da Ankara Anlaşması’nda yetkili kılınmıştır. Anlaşma’nın taraflarınca önüne getirilen ve Anlaşma’nın uygulanması ve yorumu ile ilgili olarak, Türkiye’yi, AB’yi veya AB üyesi bir ülkeyi ilgilendiren her uyuşmazlık hakkında Ortaklık Konseyi kendisi karar verebilmekte veya uyuşmazlığı AB Adalet Divanı (ABAD) veya başka bir yargı merciine götürmeyi kararlaştırabilmektedir. Ortaklık Konseyi, görevlerinde kendisine yardımcı olabilecek ve özellikle Anlaşma’nın iyi yürütülmesi için gerekli işbirliğini sağlayacak komiteleri kurabilmektedir. Konsey, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu’na her yıl faaliyet raporu sunmaktadır. Sayılan görevlerinden de anlaşılacağı üzere, Türkiye-AB ortaklığının en önemli organı olan Ortaklık Konseyi’nin etkin biçimde işlemesi, ortaklık ilişkisinin geliştirilmesinde son derece önemlidir.

Ortaklık Konseyi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni temsil eden üyeler, AB üyesi ülkelerin hükümetlerini temsil eden üyeler, AB Konseyi ve AB Komisyonu’ndan katılan üyelerden oluşmaktadır. Bu çerçevede Ortaklık Konseyi’nde, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ya da AB Konseyi Dönem Başkanlığı görevini yürüten üye ülkenin Dışişleri Bakanı ile Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri ve Türkiye’den de Dışişleri Bakanı ile Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı bir araya gelmektedir. Ortaklık Konseyi’nin kendi İç Tüzüğü uyarınca, Konsey’in en az altı ayda bir Bakanlar düzeyinde toplanması ve dönem başkanlığının altı aylık sürelerle, bir AB temsilcisi ve bir Türk temsilci tarafından sırayla yapılması öngörülmüştür. Ortaklık Konseyi’nde Türkiye’nin bir oyu ve AB tarafının bir oyu vardır. Kararlar oybirliği ile alınmaktadır. Ortaklık Konseyi’nde, her iki tarafın olumlu oyu olmadan hiçbir kararın alınmasına imkan yoktur.

Son Ortaklık Konseyi Toplantısı 15 Mart 2019 tarihinde Brüksel’de yapılmıştır.

Ortaklık Konseyi Kararları için lütfen tıklayınız.

Ortaklık Konseyi Kararları ve AB Resmi Gazetesi Numaraları için lütfen tıklayınız. (İngilizce - PDF Format - 8,61 KB)


Güncelleme: 24/01/2024 / Hit: 134,618

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı