ENGLISH
  Güncelleme: 22/07/2020

Fasıl 19- Sosyal Politika ve İstihdam

Faslın Kapsamı

İstihdamın artırılması, çalışma ve yaşama koşullarının iyileştirilmesi, uygun seviyelerde sosyal koruma sistemlerinin oluşturulması, sosyal ortaklarla diyalog tesis edilmesi, sürdürülebilir bir istihdam yapısı için insan kaynaklarının geliştirilmesi, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele edilmesi, kadın ve erkekler için eşit fırsatlar sağlanması faslın kapsamını oluşturmaktadır.

Bu çerçevede, faslın alt konuları arasında, iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği, kadın ve erkek arasında eşit muamele, ayrımcılıkla mücadele, sosyal diyalog, istihdam, sosyal içerme ve sosyal koruma yer almaktadır.

Faslın Müzakere Sürecinde Geldiği Aşama

Sosyal Politika ve İstihdam faslının müzakerelere açılabilmesi için Almanya Dönem Başkanlığında (19 Ocak 2007) iki adet açılış kriteri bildirilmiştir.

Bunlardan ilki, sendikal hakların AB standartları ve ilgili ILO Sözleşmeleri ile uyumlu olmasının (özellikle örgütlenme, grev ve toplu sözleşme hakkı açısından) sağlanmasıdır. Bu amaca hizmet etmek üzere, Türkiye’nin mevcut kısıtlamaları ortadan kaldırması ve kamu ve özel sektörü de kapsamak üzere bu alanda tamamen gözden geçirilmiş bir mevzuatı kabul etmesi beklenmektedir.

Müzakere ikinci açılış kriteri ise, tüm işgücünün yararı için, bu faslın kapsamındaki alanlarda yer alan AB müktesebatının aşamalı olarak iç hukuka aktarılması, uygulanması ve yürütülmesini içeren bir eylem planının Avrupa Komisyonuna sunulmasıdır.

Birinci açılış kriterine ilişkin olarak, sendikal hakların AB standartlarıyla uyumlu olmasının sağlanması amacıyla iki adet kanun yasalaşmıştır. 6356 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 7 Kasım 2012 tarihinde 28460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 6289 sayılı Kanun ise 11 Nisan 2012 tarihinde 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

İkinci kriter kapsamındaki eylem planı ise hazırlanmış ve Avrupa Komisyonuna iletilmiştir.

İlgili Alt Komite Toplantıları

7 No'lu Bölgesel Gelişme, İstihdam ve Sosyal Politikalar Alt Komitesi

Tarama Toplantıları

Tanıtıcı Tarama Toplantısı Sunuşları (8-10 Şubat 2006)
Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sunuşları (20-22 Mart 2006)
Tarama Toplantılarında Avrupa Komisyonunun Sorularına Verilen Cevaplar (PDF Format - 731 KB)
Tarama Sonu Raporu (PDF Format - 117 KB)

Faydalı Linkler

AB’de İstihdam ve Sosyal Politika konusuna ilişkin bilgi almak için:

https://europa.eu/european-union/topics/employment-social-affairs_en

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1&langId=en

Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organisation)

https://www.ilo.org/global/publications/lang--en/index.htm

Türkiye’nin Taraf Olduğu ILO Sözleşmeleri

https://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/lang--tr/index.htm

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi

https://www.eesc.europa.eu/

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi http://www.ikg.gov.tr/

 


Güncelleme: 22/07/2020 / Hit: 79,604