ENGLISH
  Güncelleme: 31/12/2018

(Fasıl 19) Sosyal Politika ve İstihdam

 

Fasıl ile ilgili Genel Bilgi:
İstihdamın artırılması, çalışma ve yaşama koşullarının iyileştirilmesi, uygun seviyelerde sosyal koruma sistemlerinin oluşturulması, sosyal ortaklarla diyalog tesis edilmesi, sürdürülebilir bir istihdam yapısı için insan kaynaklarının geliştirilmesi, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele edilmesi, kadın ve erkekler için eşit fırsatlar sağlanması faslın kapsamını oluşturmaktadır.

Bu çerçevede, faslın alt konuları arasında,  iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği, kadın ve erkek arasında eşit muamele, ayrımcılıkla mücadele, sosyal diyalog, istihdam, sosyal içerme ve sosyal koruma yer almaktadır.

Faslın Müzakerelerine ilişkin bilgi:
Sosyal Politika ve İstihdam faslının müzakerelere açılabilmesi için Alman Dönem Başkanlığında (19 Ocak 2007) iki adet açılış kriteri bildirilmiştir.

Bunlardan ilki, sendikal hakların AB standartları ve ilgili ILO Konvansiyonları ile uyumlu olmasının (özellikle örgütlenme, grev ve toplu sözleşme hakkı açısından) sağlanmasıdır. Bu amaca hizmet etmek üzere, Türkiye’nin mevcut kısıtlamaları ortadan kaldırması ve kamu ve özel sektörü de kapsamak üzere bu alanda tamamen gözden geçirilmiş bir mevzuatı kabul etmesi beklenmektedir.

Müzakere ikinci açılış kriteri ise, tüm işgücünün yararı için, bu faslın kapsamındaki alanlarda yer alan AB müktesebatının aşamalı olarak iç hukuka aktarılması, uygulanması ve yürütülmesini içeren bir eylem planının Avrupa Komisyonuna sunulmasıdır.

Birinci açılış kriterine ilişkin olarak, sendikal hakların AB standartlarıyla uyumlu olmasının sağlanması amacıyla iki adet kanun yasalaşmıştır. 6356 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 7 Kasım  2012 tarihinde 28460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun yerine geçmiştir. 6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ise 11 Nisan 2012 tarihinde 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda değişiklik yapmıştır.

İkinci kriter kapsamındaki eylem planı ise hazırlanmış olup, Nisan 2010’da Avrupa Komisyonuna iletilmiştir.

Avrupa Birliği Bakanlığı Bünyesinde İlgili Başkanlık
Sosyal,  Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı
Başkan: Sinan AYHAN
Telefon: (312) 218 14 20
Faks: (312) 218 15 81
E-posta: sayhan@ab.gov.tr


Fasıl Koordinatör Kurum Bilgileri:

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı)

Bakan Yardımcısı: Ayşe KARDAŞ ERGEZEN

Daire Başkanı: Nuray HATIRNAZ

Daire Başkanı:Uğur GÜNEŞ


İlgili Alt Komite Toplantıları:
7 no'lu Bölgesel Gelişme, İstihdam ve Sosyal Politikalar Alt Komitesi Toplantı Tarihleri:
28 Kasım 2000 - Brüksel                        3 Mart 2009- Ankara
7-8 Haziran 2001 - Ankara                     10 Mart 2010- Brüksel
27-28 Haziran 2002- Brüksel                  3 Mart 2011- Ankara
6 Temmuz 2004 - Ankara                        6 Mart 2012- Brüksel
5 Temmuz 2005- Brüksel                        18 Mart 2015- Ankara
15 Şubat 2007- Ankara                           20 Ocak 2016- Brüksel
28 Şubat 2008- Brüksel                          16 Mayıs 2017- Ankara


İlgili Çalışma Grubu Toplantıları:

İstihdam ve Sosyal Politika Alt Komite Hazırlık Toplantısı -12 Aralık 2003
İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu Toplantısı - 5 Temmuz 2004
Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Toplantısı - 7 Temmuz 2004

Tarama Toplantıları:
Tanıtıcı Tarama Toplantısı Sunuşları (8-10 Şubat 2006)
Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sunuşları (20-22 Mart 2006)
Tarama Toplantılarında Avrupa Komisyonunun Sorularına Verilen Cevaplar (PDF Format - 731 KB)
Tarama Sonu Raporu (PDF Format - 117 KB)


İlgili Projeler: IPA 1 Döneminde İnsan Kaynaklarının Operasyonel Programı kapsamında 938 proje yürütülmüştür. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 


Güncelleme: 31/12/2018 / Hit: 69,644