ENGLISH
  Güncelleme: 22/07/2020

Fasıl 20- İşletme ve Sanayi Politikası

Faslın Kapsamı

Avrupa Birliği (AB) sanayi politikası, yapısal değişime uyumu hızlandırarak, AB genelinde iş yaratma ve büyüme ile yerli ve yabancı yatırımlara elverişli bir ortamı teşvik ederek rekabet gücünü artıran sanayi stratejilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) faaliyet gösterdiği genel iş ortamını iyileştirmeyi hedeflemektedir. AB işletme ve sanayi politikası, rekabet edebilirliğin artırılabilmesi hedefine yönelik işletme politikası, sanayi politikası ve sektörlere yönelik tedbir ve politikalardan oluşmaktadır. Fasıl altındaki mevzuat, daha çok uyulması zorunlu olmayan alanlarda Komisyon bildirimleri, önerileri ve zirve kararları ile politika prensiplerinden meydana gelmektedir.

Politika prensipleri, yapısal uyumun sağlanması, işletmelere yönelik en iyi iş ortamının yaratılması, iç ve dış yatırımların artırılması, KOBİ’lerin geliştirilmesi ve Ar-Ge, girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır. Bu boyutuyla işletme ve sanayi politikası, farklı alanlarda oluşturulan politika setlerini yatay olarak kesmektedir.  

İşletme ve sanayi politikasının uygulanması, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde yeterli idari kapasite gerektirir.

Bu fasıl altındaki temel hedef, AB’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak işletmelerin kurulabileceği, yaşayabileceği ve girişimcilik ruhunun geliştirilebileceği iş ortamının oluşturulması ve bu işletmelerin rekabet gücünün artırılmasıdır.  

Fasıl kapsamındaki mevzuatın çoğuna uyum gerekmese de, üye devletlerin uyum sağlamak zorunda oldukları, 2011/7/AB Ticari İşlemlerde Geç Ödemeler ile Mücadele direktifi bu fasıl kapsamında yer almaktadır.

AB, işletmelere yönelik desteklerini finansal kurumlar ve kuruluşlar, mali işbirliği araçları ve Birlik Programları aracılığı ile kullandırmaktadır. COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği) Programı AB genelinde işletme ve KOBİ’lerin desteklendiği en önemli araçtır.

Faslın Müzakere Sürecinde Geldiği Aşama

İşletme ve Sanayi Politikası Faslının tarama toplantıları 2006 yılı baharında yapılmış, fasla ilişkin nihai tarama sonu raporu Türk tarafına 18 Eylül 2006 tarihinde iletilmiştir. Türk ve AB tarafları müzakere pozisyon belgelerini sırasıyla 5 Şubat 2007 ve 28 Şubat 2007 tarihlerinde hazırlamışlardır. Faslın müzakerelere açılmasına ilişkin karar, 29 Mart 2007 tarihinde hükümetler arası konferans ile açıklanmıştır.

Faslın açılış kriteri bulunmamaktadır.

Kapanış Kriteri

Faslın bir teknik adet kapanış kriteri vardır:

Türkiye, Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesini amaçlayan kapsamlı ve güncel bir sanayi politikası stratejisi sunmalıdır.

Söz konusu Sanayi Stratejisi, (mülga) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanmış ve Yüksek Planlama Kurulu tarafından 7 Aralık 2010 tarihinde onaylamıştır. Strateji, 27 Ocak 2011 tarih ve 27828 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Avrupa Komisyonu tarafından 14 Nisan 2011 tarihli mektup ile faslın teknik kapanış kriterinin karşılandığı ancak nihai kararın AB Konseyi tarafından verileceği bildirilmiştir.

İlgili Alt Komite

3 No’lu Ticaret, Sanayi ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Ürünleri Alt Komitesi

Faydalı Linkler

Avrupa Komisyonu Ortak Pazar, Sanayi, Girişimcilik ve KOBİ’ler Genel Müdürlüğü için:

http://ec.europa.eu/growth/

COSME Programı hakkında bilgi almak için:

https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme

http://cosme.kosgeb.gov.tr/

Avrupa Komisyonu’nun “Akıllı, Yenilikçi ve Sürdürülebilir Sanayiye Yatırım: AB için Yeni bir Sanayi Politikası Stratejisi” için:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:479:FIN

20. Fasıl Tarama Sonu Raporu için:

https://www.ab.gov.tr/files/tarama/tarama_files/20/screening_report_20_tr_internet_en.pdf

Tarama Toplantıları

Tanıtıcı Tarama Toplantısı Sunuşları (27-28 Mart 2006) 
Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sunuşları (4-5 Mayıs 2006) 
Tarama Toplantılarında Avrupa Komisyonunun Sorularına Verilen Cevaplar 
Tarama Raporu 

 


Güncelleme: 22/07/2020 / Hit: 48,407