ENGLISH
  Güncelleme: 16/03/2022

Fasıl 18- İstatistik

Faslın Kapsamı 

İstatistik alanındaki müktesebat kapsamında; tarafsızlık, güvenirlik, şeffaflık, kişisel verilerin gizliliği ve ulusal istatistiklerin paylaşımı gibi ilkeler temelinde bir istatistiksel altyapının oluşturulması beklenmektedir. Ulusal istatistik ofislerinin istatistik metodolojisi, üretimi ve istatistiki bilginin paylaşımı konularında referans kurum olması beklenmektedir. Bu bağlamda, ulusal istatistik ofislerinin, AB çapında karşılaştırılabilir istatistiklerin üretimini hedefleyen ve Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) ile ulusal istatistik ofisleri arasındaki işbirliğini temsil eden Avrupa İstatistik Sistemi (ESS) ile aşağıda belirtilen hususlarda uyum sağlamaları gerekmektedir:

• Üretilen istatistiklerin tanım ve yöntem bakımından tüm AB üyesi ve aday ülkeler için karşılaştırılabilir olması,
• Tanım, kavram, yöntem, sınıflama, yayımlanma sıklığı gibi hususlarda AB standartlarının benimsenmesi,
• Ülkemizin AB ile yürüteceği müzakerelerde temel girdi olarak uyumlu ve karşılaştırılabilir istatistiksel verilerin kullanılması olarak sıralanmaktadır.

İstatistik Faslı kapsamında müktesebat; metodoloji, farklı sektörlerde (çevre, sağlık, ekonomi, ulaşım gibi) veri toplamada sınıflandırmalar ve prosedürleri kapsamaktadır. Bu alandaki AB müktesebatının büyük kısmı yönetmelik olup, ulusal mevzuata aktarılmasına gerek yoktur.

Sektör istatistikleri;

• Dış Ticaret İstatistikleri,

• Tarım ve Balıkçılık İstatistikleri,

• İşgücü, Gelir Dağılım ve Sosyal Güvenlik İstatistikleri,

• Turizm, Telekomünikasyon, Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

• Taşımacılık,

• Ekonomik ve Parasal Politika,

• Fiyat İstatistikleri ve Satın Alma Gücü Paritesi,

• Yapısal İş İstatistikleri,

• Enerji İstatistikleri,

• Bölgesel İstatistikler,

• Sağlık İstatistikleri,

• Çevre İstatistikleri,

• Eğitim ve Kültür İstatistikleri,

• Ormancılık İstatistikleri,

• Demografik İstatistikler olarak düzenlenmiştir.

Fasla İlişkin Tanıtıcı Sunum

Faslın Müzakere Sürecinde Geldiği Aşama

3 Ekim 2005 tarihi itibarıyla başlayan "Tarama Süreci" kapsamında, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) koordinasyonundan sorumlu olduğu İstatistik Faslında Tanıtıcı Tarama Toplantısı 19-20 Haziran 2006, Ayrıntılı Tarama Toplantısı ise 17-18 Temmuz 2006 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilmiştir. Faslın tarama sonu raporu 19 Ocak 2007 tarihinde kabul edilmiş ve aynı gün Almanya dönem Başkanlığı'nın mektubu ile ülkemiz müzakere pozisyon belgesini sunmaya davet edilmiştir. Müzakere Pozisyon Belgemiz 22 Mart 2007 tarihinde AB tarafına iletilmiş ve Fasıl, 26 Haziran 2007 tarihinde müzakerelere açılmıştır. Fasla ilişkin açılış kriteri bulunmamakla birlikte iki adet teknik kapanış kriteri belirlenmiştir. 

Kapanış Kriterleri

1- Komisyon’a (Eurostat’a) çiftçi kayıt sisteminin kurulması alanında kaydedilen ilerleme hakkında, bunun tamamlanmasına yönelik takvim ve araçlar ile ürün, çiftlik hayvanları, süt ve süt ürünleri ve parasal tarım istatistiklerinin toplanması için öngörülen metodolojiyi de içerecek kapsamlı bir açıklama sunulması

2- Komisyon’a (Eurostat’a) ESA 95’e uygun temel ulusal hesap göstergelerini (gayrisafi yurt içi hasıla, gayrisafi milli gelir ve ana bileşenleri) ve bunlar için uygulanan metodoloji hakkındaki ayrıntılı açıklamaları; ayrıca mali ve finans kurumlarına dair yıllık mali hesaplar ile bunlara dair ayrıntılı açıklamalarını ve bunların tüm sektörlere genişletilmesine yönelik takvim sunulması

İlgili Alt Komite Toplantıları

4 No'lu Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik Alt Komitesi

Faydalı Linkler 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) :

http://www.tuik.gov.tr

AB'nin farklı konulardaki istatistiki düzenlemeleri hakkında bilgi:

http://eur-lex.europa.eu/content/legis/legis-statistiques.html

Tarama Toplantıları 

Tanıtıcı Tarama Toplantısı Sunuşları (19-20 Haziran 2006)

Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sunuşları (17-18 Temmuz 2006)

Tarama Sürecinde Komisyon Sorularına Verilen Cevaplar

Tarama Raporu

 


Güncelleme: 16/03/2022 / Hit: 59,686

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı