ENGLISH
  Güncelleme: 02/01/2018

AB Konseyi Dönem Başkanlığı

Ocak 2018

Avrupa Birliği Bulgaristan Dönem Başkanlığı Öncelikleri

1 Temmuz 2017’de Estonya ile başlamış olan yeni üçlü Dönem Başkanlığını (trio), 1 Ocak 2018 tarihinde Bulgaristan devralacaktır. Bulgaristan’dan sonra Dönem Başkanlığı, 1 Temmuz 2018 itibariyle Avusturya’ya geçecektir.

Bulgaristan Dönem Başkanlığı hedeflerinin, önceliklerinin ve planlanan toplantıların yer aldığı “Öncelikler ve Meydan Okumalar” başlıklı bir kitapçık yayımlanmıştır. "Birlikte Güçlüyüz” (United We Stand Strong) sloganıyla yola çıkan Bulgaristan Dönem Başkanlığı döneminde; uzlaşma (veya mutabakat) (consensus), rekabetçilik (competitiveness) ve uyum (cohesion) ilkelerine odaklanılacağı vurgulanmaktadır. Bulgaristan Dönem Başkanlığı hedefleri kapsamında, güçlü ve istikrarlı bir Avrupa için, "uzlaşarak" daha fazla güvenliğe, "rekabetçilik" sayesinde daha çok istikrara, "uyum" içinde daha fazla dayanışmaya ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.  

Bulgaristan Dönem Başkanlığı öncelikleri; "AB'nin geleceği ve genç nüfus-ekonomik büyüme ve sosyal uyum", "Batı Balkanlar'ın AB perspektifi ve bağlanabilirlik (connectivity)", "Güçlü ve birleşik Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı", "Dijital ekonomi ve gelecek için ihtiyaç duyulan yetenekler" başlıkları altında sıralanmıştır.  

AB'nin geleceği ve genç nüfus-ekonomik büyüme ve sosyal uyum başlığı altında;

 • 2020 sonrası için AB’nin Çok Yıllı Mali Çerçevesinin reformu,
 • 2020 sonrası için Uyum Politikası,
 • Ortak Tarım Politikasında yalınlaştırma ve modernleştirme,
 • Ekonomik ve Parasal Birlik,
 • Tuna Nehri ve Karadeniz Bölgelerinde sürdürülebilir bütünleşik bir yaklaşım,
 • AB’ye daha iyi bir gelecek sağlamak için stratejik bir araç olarak kültür

konularının ele alınacağı ifade edilmektedir. Bu başlık altında ayrıca Avrupa’nın geleceği tartışmalarında gençlere merkezi bir rol verileceği, eğitime erişimlerinin sağlanması için ihtiyaç duyulan adımların atılacağı ve dijital, girişimci ve yaratıcı yeteneklerin destekleneceği belirtilmiştir.

Batı Balkanlar'ın AB perspektifi ve bağlanabilirlik (connectivity) başlığı altında;

 • Batı Balkanlardaki tüm ülkelere somut bir AB perspektifinin sağlanması,
 • Batı Balkanlarda barış, güvenlik ve refahın tesis edilmesi ve Batı Balkan ülkelerinde Avrupa değerlerine saygı gösterilmesinin desteklenmesi,
 • Batı Balkanların bölgesel işbirliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde teşvik edilmesi,
 • Bölge ülkelerinin AB Tek Pazarı ve Dijital Tek Pazar ile bağlantılarının güçlendirilmesi, ulaşım, iletişim, altyapı ve enerjide bağlanabilirlik konularının gündeme alınması

hususları ön plana çıkmaktadır.

Güçlü ve birleşik Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı başlığı altında;

 • AB vatandaşlarının güvenliğini güçlendirmek için etkili mekanizmaların geliştirilmesi ve uygulanması,
 • AB içerisinde ve AB sınırlarında güvenlik kontrollerinin güçlendirilmesi,
 • Göç yönetiminin ve geri gönderme politikasının etkililiğinin arttırılması,
 • Güvenlik, suçla ve terörle mücadele alanlarında bilgi sistemlerinin ve veri tabanlarının işlerliğinin geliştirilmesi,
 • Avrupa Ortak Sığınma Sistemi reform çalışmalarının tamamlanması,
 • AB Küresel Stratejisinin uygulanması için Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası önceliklerine ilişkin sonuç odaklı çalışmalar yürütülmesi,
 • İstikrarlı bir Avrupa Enerji Birliği kurulması,
 • Avrupa güvenlik ve savunmasının güçlendirilmesi için Yapılandırılmış Daimi İşbirliği’nin (PESCO) aktif rol oynamasının sağlanması

hususları öncelik olarak belirlenmiştir.

Dijital ekonomi ve gelecek için ihtiyaç duyulan yetenekler başlığı altında ise;

 • Sürdürülebilir ve gelecek odaklı bir çevre politikasının sağlanması,
 • Rekabetçi Tek Pazarın tesisi,
 • Girişimciliğin ve sosyal yeniliğin teşvik edilmesi,
 • Dijital Tek Pazar’da işçilerin serbest dolaşımının düzgün işlemesinin ve kadınların dijital dünyadaki yerinin güçlendirilmesinin sağlanması,
 • Elektronik iletişimin güçlendirilmesi, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere sınır ötesi hizmetlerin sağlanması, telif hakları ve siber güvenlik konularında gerekli kararların alınması,
 • 21. yüzyılda ihtiyaç duyulan yetenek ve yetkinliklere uygun olarak özellikle gençlere odaklanan yeni istihdam olanakları yaratılması

konularının ele alınması hedeflenmektedir.

Bulgaristan Dönem Başkanlığı’nın resmi açılışının 11 Ocak 2018 tarihinde yapılması planlanmaktadır. Dönem Başkanlığı süresi içerisinde 1 Zirve (17 Mayıs 2018 tarihinde Sofya'da Batı Balkanlar Zirvesi), 12 Gayriresmi Konsey Toplantısı, 25'in üzerinde üst düzey etkinlik, siyasi düzeyde ve uzmanlar düzeyinde 200’ün üzerinde etkinlik, Parlamento düzeyinde ise 5 etkinliğin yapılması planlanmaktadır. Ayrıca Bulgaristan'da, AB içinde, Batı Balkanlarda, Bulgaristan’ın stratejik ortağı olan ülkelerde ve diğer üçüncü ülkelerde muhtelif etkinliklerin düzenlenmesi de öngörülmektedir.  

Bulgaristan Dönem Başkanlığı öncelikleri genel olarak değerlendirildiğinde; güvenlik, savunma, genç nüfusun istihdamı, sosyal uyum ve dijital konularının öncelikli bir yer tuttuğu ve AB’nin geleceğinde istikrar, uzlaşma ve dayanışmaya yönelik bir perspektif sunulduğu görülmektedir. Ayrıca, Dönem Başkanlığı AB ve Batı Balkanlar arasındaki ilişkinin geliştirilmesine de özel önem atfetmektedir. Bununla birlikte, Bulgaristan Dönem Başkanlığı öncelikleri arasında genişleme politikasına yer verilmemesi, Batı Balkanlara ilişkin hedefler sıralanırken dahi genişleme politikasından bahsedilmemesi dikkat çekmektedir.

Bulgaristan Dönem Başkanlığı Resmi Web Sitesi için lütfen tıklayınız.


Güncelleme: 02/01/2018 / Hit: 118,334