ENGLISH
  Güncelleme: 27/05/2024

Ekonomik Kriterler

22 Haziran 1993 tarihli Kopenhag Zirvesi’nde AB’ye üye olmak için başvuruda bulunan ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeden önce karşılaması gereken kriterler siyasi kriterler, ekonomik kriterler ve Birlik mevzuatının benimsenmesi olmak üzere üç grupta toplanmıştır. Ekonomik kriterler kapsamında aday ülkelerden işleyen bir piyasa ekonomisinin varlığının yanı sıra Birlik içindeki rekabet baskısı ve piyasa güçleri ile baş edebilme kapasitesine sahip olmaları beklenmektedir.

İşleyen bir piyasa ekonomisinin varlığı için ekonomide makroekonomik istikrarın tesis edilmesi, ürün piyasalarının etkin işleyişi için iş ortamının iyileştirilmesi, piyasaya giriş-çıkıştaki engellerin kaldırılması, özellikle fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında işleyen bir hukuk sisteminin yürürlükte olması, devletin ürün piyasaları üzerindeki etkisinin azaltılması, özelleştirme ve yeniden yapılanma çalışmalarına önem verilmesi, finansal piyasaların etkin işleyişi için finansal istikrarın sağlanması ve finansmana erişimin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasının etkin işleyişi için gerekli adımların atılması önem arz etmektedir.

Birlik içindeki rekabet baskısı ve piyasa güçleri ile baş edebilme kapasitesi için ise işleyen bir piyasa ekonomisinin varlığının yanı sıra, beşeri ve fiziki sermayenin geliştirilmesi, eğitimin kalitesinin artırılması, yenilikçiliğin desteklenmesi,  sektör ve işletme yapısının iyileştirilmesi, devletin ekonomideki rolünün azaltılması ve AB ile ekonomik bütünleşmenin gerek ticaret gerekse yatırımlar kanalıyla arttırılması gerekmektedir.

Ekonomik kriterler kapsamında, ekonomi politikalarının belirlenmesi ve uygulanması sürecinde AB ile diyaloğun güçlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu çerçevede, Türkiye, Katılım Öncesi Mali İzleme Prosedürü çerçevesinde 2001 yılından bu yana her yıl kamu borçları, bütçe açıkları, GSYH büyüklükleri ve diğer ekonomik göstergelere ilişkin verileri içeren Mali Bildirim tabloları hazırlayarak AB’ye sunmaktadır. Ayrıca, aday ülkelerin orta vadeli makroekonomik politikalarını ve uygulamayı öngördükleri yapısal reformları içeren bir politika çerçevesi dokumanı olan Ekonomik Reform Programı her yıl düzenli olarak hazırlanarak AB’ye iletilmektedir.

Avrupa Komisyonu tarafından tüm aday ve potansiyel aday ülkelerin ERP’lerine yönelik yatay değerlendirmeler ile ülke ERP’sine ilişkin değerlendirme yayımlanmakta ve izleyen süreçte ülkeye özgü politika tavsiyelerini içeren Ortak Sonuç Bildirgesi kabul edilmektedir.

Fasla İlişkin Tanıtıcı Sunum

İlgili Alt Komiteler

4 No’lu Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik Alt Komitesi

 

 

 


Güncelleme: 27/05/2024 / Hit: 30,116

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı