ENGLISH
  Güncelleme: 20/05/2011

> AB Çerçeve Programları (FP7)

7. Çerçeve Programı (7.ÇP)

Temelde amacı sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak üzere bilimsel ve teknolojik araştırma kapasitesini arttırmak olan AB Çerçeve Programları dünyanın en büyük sivil Ar-Ge programıdır. Türkiye ile birlikte toplam 40 ülkenin katılım sağladığı ve 2007-2013 yıllarını kapsayan 7. Çerçeve Programı’nın (7.ÇP) bütçesi 50,5 Milyar Avro olarak belirlenmiştir. Türkiye’deki koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen bu önemli Programla ilgili ayrıntılı bilgiye www.fp7.org.tr adresinden ulaşılabilir.

7.Çerçeve Programı temelde 5 alt programdan oluşmaktadır. Bunlar;
 

Cerceve Genel

 

Üstteki iki program olan İşbirliği ve Fikirler alt başlıklarıyla araştırma ve teknoloji geliştirme projelerine fon sağlanırken alttaki programlarla, bu araştırmaları hayata geçirebilmek için gerekli olan diğer unsurlara, yani araştırmacı ve araştırma altyapısı unsurlarına destek verilmektedir.

“İşbirliği” alanında çok-uluslu, çok-ortaklı ve güdümlü –konusu ve kapsamı AB tarafından belirlenmiş– araştırma ve teknoloji geliştirme projeleri desteklenirken, “Fikirler” alanında ise bunun tam tersine, bireysel ve bağımsız –konusu ve kapsamı araştırmacı tarafından belirlenmiş– araştırma projeleri fonlanmaktadır.

Böylelikle, amaç ve destek araçları tamamen farklı fakat birbirini bütünleyecek şekilde tasarlanmış bu 5 alt programın işlevleri aşağıdaki şekille özetlenebilir;

Cerceve_masa


İşbirliği Özel Programı Avrupa’da ekonomik ve toplumsal katma değer yaratacak "projelere" mali destek sağlar. Sunulacak proje konusunun, AB tarafından belirlenmiş ve 7.Çerçeve Programı Çalışma Programları’nda açıkça belirtilen öncelikli alanlara uygun olması gerekmektedir. Ayrıca, projelerin uluslararası ortaklı ve yenilikçi araştırma ve teknoloji geliştirme projeleri olması da önemlidir. Bu sebeple, İşbirliği Özel Programı projelerinin, en az 3 farklı AB üyesi ülke veya ortak ülkeden en az 3 farklı kuruluşun bir araya gelerek oluşturdukları konsorsiyumlar üzerinden sunulması gerekmektedir.

Fikirler Özel Programı ile tamamen araştırmacı-güdümlü, bireyler veya bireysel takımlar tarafından yürütülen ve sunulduğu alandaki mevcut bilimsel paradigmaların sınırlarında veya ötesindeki fikirlere ait akademik araştırma projeleri fonlanmakta, proje başına 500,000 ila 3,500,000 Avro arasında destek sağlanmaktadır.

Kişiyi Destekleme Özel Programı (Marie-Curie Burs ve Destek Programı) ile sanayi ve akademinin araştırmacı istihdamını, araştırmacıların Avrupa içinde ve dışında dolaşımlarını, sanayi-akademi işbirliğini, araştırma merkezleri arasında personel değişimlerini ve tersine beyin göçünü destekleyerek Avrupa’nın tüm dünyadaki araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu alandaki projelere, minimum katılımcı sayısı, aranan özellikler ve destek miktarları proje türüne göre değişmektedir.

Kapasiteler Özel Programı kapsamında, araştırma altyapılarının geliştirilmesi ve en uygun kullanımının sağlanması, KOBİ’ler yararına olan araştırmaların teşviki, toplumun ve bilimin birbirine yakınlaştırılması, uluslararası bilim ve teknoloji işbirliklerinin oluşturulması ve bölgesel araştırma ve inovasyon kümelenmelerinin geliştirilmesi gibi hususların desteklenmesi planlanmaktadır.

Ortak Araştırma Merkezleri (Joint Research Centres-JRC), Avrupa Birliği politikalarının oluşmasına, gelişmesine, uygulanmasına ve izlenmesine bilimsel araştırmalar aracılığıyla destek sağlamak amacıyla AB’nin bilim ve teknoloji referans merkezi olarak çalışır. JRC, AB araştırmacılarına; doktora ve doktora sonrası burslar, kıdemli bursiyerlik, kurumsal işbirliği, Çerçeve Programı projelerinde işbirliği, ulusal uzman pozisyonları, çalıştaylar ve eğitimler gibi fırsatlar sunar.

7.Çerçeve Programı ile ilgili önemle altı çizilmesi gereken bazı hususlar şunlardır;

•    Programa dâhil olan aday ülke kuruluşları, üye ülke kuruluşları ile aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Dolayısıyla, ülkemiz ile AB üyesi ülkeler arasında programdan faydalanma konusunda herhangi bir fark bulunmamaktadır.

•    7.Çerçeve Programı’na gerçek veya tüzel kişiler başvurabilirler. Bu kapsamda, üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve sivil toplum örgütleri 7.Çerçeve Programı’na proje sunabilecek kuruluşlardır. Ayrıca, KOBİ’lerin de sunulacak projelerde yer almasına veya proje sunmalarına büyük önem verilmektedir.

•    7.Çerçeve Programı sadece Ar-Ge’nin geliştirilmesine değil Ar-Ge hazırlığı için gerekli çalışmalar, toplantılar, network çalışmaları, bilgi toplama, görüş alışverişi, uzman toplantıları vb. hazırlık çalışmalarını da desteklemektedir.


7.Çerçeve Programı alt başlıkları ve tematik alanları aşağıda sunulmaktadır: 

 Alt Başlıklar   Tematik Alanlar 
 İşbirliği Özel Programı

- Sağlık
- Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji
- Bilgi ve İletişim Teknolojileri
- Ulaştırma
- Nanobilimler
- Enerji
- Çevre (iklim değişikliği dahil)
- Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler
- Uzay
- Güvenlik

 Fikirler Özel Programı

- Başlangıç Düzeyindeki Bağımsız Araştırmacı Desteği
- İleri Düzey Araştırmacı Desteği

 Marie-Cruie Burs ve Destek Programı

- Bireysel Burslar
- Sanayi-akademi Ortaklığı
- Araştırma Eğitim Destekleri
- Özel Etkinlikler
- Araştırma İstihdam Fırsatı

 Kapasiteler Özel Programı

- Araştırma Altyapılarına Destek
- Bilgi Bölgeleri
- Toplumda Bilim
- KOBİ Yararına Araştırmalar
- Araştırma Potansiyeli
- Uluslararası İşbirliği
- Araştırma Politikalarının Gelişimine Destek

 Ortak Araştırma Merkezleri

- Araştırma Merkezlerine Destek


Ayrıntılı bilgi için:

7.ÇP'nin İngilizce karşılığı "Seventh Framework Programme" ( FP7) olarak geçmektedir. Aşağıdaki bağlantılardan da faydalanmak mümkündür.
7. Çerçeve Programları Avrupa Komisyonu Portalı 
7. Çerçeve Programı Açık Çağrıları

 


Güncelleme: 20/05/2011 / Hit: 98,864

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı