ENGLISH
  Güncelleme: 04/06/2020

EaSI Programı İşçi/İşveren temsilcilerinin bilgilenme, istişare ve katılımcılık Sorumluluklarının Güçlendirilmesi Teklif Çağrısı Yayımlandı

Avrupa Komisyonu İstihdamSosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizin katılım sağladığı EaSI Programı kapsamında  İşçi/İşveren temsilcilerinin bilgilenme, istişare ve katılımcılık Sorumluluklarının Güçlendirilmesi Teklif Çağrısı (VP2020/08) yayımlandı.

Amaç ve Öncelikler

Bu çağrının temel amacı, çalışanların çalıştıkları işyerlerindeki bilgilenme, istişare gibi mekanizmalara katılımını geliştirmeye yönelik faaliyetleri özellikle farkındalık yaratarak ve AB yasalarının ve politikalarının uygulanmasına, Avrupa Çalışma Konseylerinin hayata geçirilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunarak finanse etmektir.

Bu çağrı aynı zamanda, iş dünyasındaki değişikliklerden kaynaklanan işçilerin katılımındaki zorlukları belirlemeye ve ele almaya çalışan projeleri desteklemeyi amaçlamaktadır - ör. yeniden yapılandırma, dış kaynak kullanımı / taşeronluk, dijitalleşme / otomasyon / yapay zeka ve yeni çalışma biçimleri.

Çeşitli AB üyesi ülkeler ve aday ülkelerin temsilcilerinin yanı sıra işverenlerin ve işçilerin ortak katılımını içeren ulusötesi eylemler teşvik edilecektir.

Bu Teklif Çağrısının sağlayacağı hibe,  şirket düzeyindeki sosyal ortakların ve sosyal aktörlerin, çalışanların katılımı alanındaki AB yasalarına ve politikalarına aşina olmalarını, bu konudaki haklarını ve görevlerini kullanmalarını ve birlikte çalışmalarını sağlayan önlemleri finanse etmektedir. işçilerin katılımıyla ilgili zorluklara somut yanıtların tanımlanması ve uygulanması. Özellikle işçilerin ve işveren temsilcileri arasında çalışanların katılımıyla ilgili ulusötesi işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik tedbirlerin finanse edilmesini kapsamaktadır.

Öncelikli hedefler:

 1. sosyal ortaklar arasında aşağıdaki alanlardan birinde veya bunların herhangi bir kombinasyonunda ulusötesi işbirliğini teşvik etmek:
  • İşyerlerindeki değişimin yönetimi ve öngörülmesi ile ve sendika ölçekli girişimlerde ve grup girişimlerindeki yeniden yapılanmalarda  uyuşmazlıkların önlemesi ve çözülmesine dair süreçlere ve ilaveten dış kaynak kullanımı, taşeronluk, dijitalleşme, otomasyon, yapay zeka ve yeni çalışma biçimleri konularındaki gelişmelere çalışanların katılımının desteklenmesi,
  • Coronavirus krizinin işgücü üzerindeki etkisini ele almak için önlemler tasarlama ve uygulamada çalışanların katılımını desteklemek, ör. kısa süreli çalışma, işten çıkarmalar.
 2. Avrupa Çalışma Konseyleri de dahil olmak üzere ulusötesi bilgi, istişare ve katılım mekanizmalarının ve organlarının kurulmasını ve iyi işleyişini desteklemeyi amaçlayan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ile bilgi ve iyi uygulamaların paylaşımını ve daha geniş bir şekilde yayılmasını teşvik etmek
 3. Avrupa Yeşil Düzeni’nin uygulanması için şirketler bünyesindeki faaliyetlere işçilerin katılımını artırmak için sosyal ortaklar arasındaki ulusötesi işbirliğini teşvik etmek.

Kimler Başvurabilir?

a) Kuruluş yeri

 • AB Üye Devletleri
 • Birleşik Krallık (İngiltere), Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye

b) Kuruluşların türü

Başvuru sahipleri tüzel kişi olmalıdır. Söz konusu tüzel kişiler;

Tek başvuru sahibi olursa; AB üyesi ülkede kurulu bölgesel, ulusal, Avrupa veya sektörel/çoklu sektör düzeyinde işçi/çalışan veya işveren örgütü örgütü olmalıdır.

Konsorsiyum olursa;

 • Konsorsiyum lideri başvuru sahibi kuruluş AB üyesi ülkede kurulu bölgesel, ulusal, Avrupa veya sektörel/çoklu sektör düzeyinde işçi/çalışan veya işveren örgütü  olmalıdır.
 • Ortaklar AB üyesi ülkeler veya AB aday ülkelerinde yerleşik  bölgesel, ulusal, Avrupa veya sektörel/çoklu sektör düzeyinde işçi/çalışan veya işveren örgütü olmalıdır.
 • Avrupa düzeyinde işçi veya işveren örgütü katılımı içermeyen projelerde bir başka AB üyesi ülke veya aday ülkeden ortak kuruluş, bağlı kuruluş veya iştirakçi katılımı zorunludur. 
 • Bağlı kuruluşlar ve iştirakçi kuruluşlar konsorsiyumlar için uygundur.

Bütçe ve Süre:

Bu çağrı altındaki projelerin AB ortak finansmanı için tahsis edilen toplam bütçe 7 100 000 Avro olarak hesaplanmıştır.

AB’den talep edilecek hibe miktarı 200.000 – 400.000 Avro arasında olmalıdır.

Bu teklif çağrısı kapsamında, AB hibesi, projenin toplam kabul edilen masraflarının %90’ını geçemez. Başvuru sahipleri, kalan tutarın eş finansmanının, başvuru sahiplerinin kendi kaynakları veya Avrupa Birliği bütçesi dışındaki diğer kaynaklardan karşılanacağını garanti etmelidir.

Proje tekliflerinin süresi 24 ay olmalıdır.

Uygulanabilir Faaliyetlere Örnekler:

 • İşçilerin ve / veya işveren temsilcilerini içeren ve kalıcı etki yaratmaya odaklanan eğitim faaliyetleri, kılavuzlar geliştirme, bilgi alışverişi,  iyi uygulamaların değişimi,  ve diğer her türlü destek faaliyetleri;
 • Ulusötesi işbirliği bağlamında çalışanların ve işverenlerin temsili ve sosyal diyaloğunda üstlenilen sorumlulukları, güçlendirilmiş işbirliği ve paydaşların değişime yanıtları ve öngörüleri ve yeniden yapılanma ile çalışma organizasyonu, iş/üretim modelleri ve çalışma biçimlerindeki değişimlerle ilgili faaliyetlere pro-aktif katılımı konularında nicel ve nitel yönlerin ve sonuçların analizi;

Web siteleri, yayınlar, bültenler ve projenin kalıcı etkisini destekleyen bilginin yaygınlaştırılmasına yönelik diğer araçlar.

Başvuru Süreci:

Başvurular (bir başka ifadeyle çalışma planı, dağıtım ve değerlendirme planı da dâhil olmak üzere, projenin bütçesi ve açıklamasını içeren başvuru formu) https://webgate.ec.europa.eu/swim adresinde bulunan elektronik başvuru sistemi kullanılarak ve başvuru formunun imzalı ve basılı bir sürümü posta ya da kurye hizmeti ile teklif çağrısında belirtilen Avrupa Komisyonu adresine gönderilerek (bir asıl dosya ve bir kopyası) sunulur.

Son Başvuru Tarihi: 3 Ağustos 2020 (elektronik, kurye ve posta ile Brüksel saati ile 24:00, elden teslim 16:00)

Başvuru yapmadan önce tüm detayları içeren “Çağrı Metni” tam olarak incelenmelidir.

Detaylar için:https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=601&furtherCalls=yes

23 Temmuz 2020 tarihine kadar proje detaylarına ilişkin sorularınız için: empl-vp-2020-008@ec.europa.eu

Teknik problemler için ise: empl-swim-support@ec.europa.eu


Güncelleme: 04/06/2020 / Hit: 5,906

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı