ENGLISH
  Güncelleme: 27/09/2022

IPA II

IPA II DÖNEMİ

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)’nın 2014 – 2020 yıllarını kapsayan II. Dönemi de I Dönemin devamı niteliğinde, ülkemizin AB müktesebatına uyum ve uygulamasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi ile ekonomik ve sosyal uyuma yönelik kapasitelerinin oluşturulması hedefleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Yeni dönemde Komisyon tarafından fonların daha etkin kullanımına yönelik olarak sektörel bir yaklaşım benimsenmiş olup, bu yaklaşım kapsamında IPA’nın I. döneminde yer alan bileşen bazlı yapı kaldırılarak yeni dönemde finanse edilmesi öngörülen belirli sektörler ile bu sektörler kapsamındaki çalışmaları yürütecek sektör sorumlusu kuruluşlar  belirlenmiştir.

Yeni dönemin  AB tarafındaki hukuki altyapısını teşkil eden 11 Mart 2014 tarih ve 231/2014 sayılı IPA II Tüzüğü, 15 Mart 2014 tarihinde; 2 Mayıs 2014 tarih ve 447/2014 sayılı IPA II Uygulama Tüzüğü ise 3 Mayıs 2014 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

IPA kapsamındaki yardımların temel finansman önceliklerini gösteren belge olan Türkiye için Endikatif Strateji Belgesi (Indicative Strategy Paper for Turkey (2014-2020)), 26 Ağustos 2014 tarihinde Komisyon tarafından kabul edilmiştir.

Sözkonusu Strateji Belgesi’nde de yer aldığı üzere 7 yıllık toplam tahsisatımız 4.453,9 milyar Avro’dur.

Yeni dönem için aşağıdaki 11 öncelikli sektör ve sektör sorumlusu kuruluş belirlenmiştir:Yargı
(Adalet Bakanlığı)                               

 

  Temel Haklar
(Dışişleri Bakanlığı)                                                       İçişleri
(İçişleri Bakanlığı)
                                              Ulaştırma
(Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı)Çevre ve İklim Eylemi
(Çevre,Şehircilik ve İklim Değ.Bakanlığı)


 Enerji
(Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı)Rekabetçilik ve Yenilik
(Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

 Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

 Sivil Toplum
(Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı)

            Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği
(Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı)

            Tarım ve Kırsal Kalkınma
(Tarım ve Orman  Bakanlığı)

 

 

 Güncelleme: 27/09/2022 / Hit: 18,689

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı