ENGLISH
  Güncelleme: 16/01/2024

Çeviri Eşgüdüm Çalışmaları


Kuruluşundan itibaren çok dilliliği kabul etmiş olan AB’nin, hâlihazırda 24 resmi dili bulunmaktadır ve bunlar hukuken eşittir. AB hukukuna erişim imkânının sağlandığı EUR-Lex hizmeti (http://eur-lex.europa.eu) bu 24 dilde sunulmakta, yine AB Resmi Gazetesi 24 dilde yayımlanmaktadır. Ülkemizin AB üyeliğiyle birlikte Türkçe de AB’nin resmi dillerinden biri haline gelecektir. Bu nedenle, 3 Ekim 2005 tarihli Türkiye İçin Müzakere Çerçeve Belgesi’nde de belirtildiği üzere, Türkiye’nin, AB’ye katılım sürecinde AB müktesebatına uyum sağlamasının yanında, katılımdan uygun bir süre önce söz konusu müktesebatın Türkçeye çevirisini tamamlaması gerekmektedir. AB müktesebatı sürekli olarak gelişmekte olup, başta Kurucu Antlaşmaları ve bu Antlaşmalar uyarınca kabul edilen ikincil mevzuatı ve Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) kararlarını içermektedir. Diğer yandan, kurumlararası anlaşmalar, ilke kararları, bildirimler, tavsiyeler, yönlendirici ilkeler gibi AB çerçevesinde kabul edilen ve hukuki bağlayıcılığı olan veya olmayan dokümanlar müktesebat kapsamına girmektedir. Ayrıca, AB tarafından veya AB ve üye devletler tarafından birlikte akdedilen uluslararası anlaşmalar ve üye devletlerin Birlik faaliyetlerine ilişkin olarak aralarında akdettikleri uluslararası anlaşmalar da bu kapsamda yer almaktadır.

Ülkemizin katılım müzakereleri sürecinde yapılan AB mevzuatı çevirileri Avrupa Komisyonunun TAIEX Ofisi tarafından oluşturulan CC Vista veri tabanında yer alacaktır.

Ülkemizin AB müktesebatının Türkçeye çevrilmesi yükümlülüğü çerçevesinde, Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda AB mevzuatının çevirilerinin yapılmasının sağlanması ve çevirisi tamamlanan mevzuatın teknik, dil bilimsel ve hukuki revizyonu çalışmalarına temel teşkil etmek üzere, Başkanlığımızda ve ilgili kurum ve kuruluşlarımızda mevcut olan AB mevzuatı çevirilerine ilişkin bilgilerin güncellenmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Bu çerçevede son dönem itibarıyla, Avrupa Birliği Başkanlığı çeviri havuzunda bulunan AB mevzuatı temel alınarak düzenlenmiş olan, Avrupa Birliği Başkanlığında Mevcut Olan AB Mevzuatı Çevirilerine İlişkin Envanter Tablosu için bu linke tıklayınız.

Bu doğrultuda, olası mükerrerliklerin önlenmesi amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarımızın çeviri hizmeti alımı süreçlerini bu linkteki listeyi göz önünde bulundurarak yürütmeleri yerinde olacaktır.

 

 


Güncelleme: 16/01/2024 / Hit: 117,563

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı