ENGLISH
  Güncelleme: 01/06/2017

AB Bilgi Köprüleri Programı

AB Bilgi Köprüleri Programı

AB BİLGİ KÖPRÜLERİ PROGRAMI DEVAM  EDİYOR

10 Haziran 2006 tarihinde teklif çağrısı yapılan Sivil Toplum Diyaloğu: Avrupa Birliği Bilgi Köprüleri Programı kapsamında hibe alan projeler devam ediyor.

 

PROGRAM HAKKINDA GENEL BİLGİ

Türkiye, AB üyelik sürecine yönelik kendi uzmanlık kapasitesini geliştirmek ihtiyacındadır. Müktesabatın benimsenmesi, üyelik öncesinde ve sonrasında, karmaşık ve zaman isteyen bir süreçtir. Bu nedenle, Türkiye'nin kendi AB uzmanlık ve bilgi birikimini oluşturmasına  ihtiyaç vardır. Artan ilgiye ve ilerleyen ilişkilere rağmen, hem Türkiye'de hem de AB'de  AB-Türkiye ilişkileri konusunda bilgi eksiklikleri ve karşılıklı birbirini yeterince tanımama durumu gözlenmektedir.

Bu ihtiyaçları karşılayabilmek için, müktesebatın uygulanmasına yönelik kapasitenin oluşturulması ve güçlendirilmesi amacıyla Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti mevcut İdari İşbirliği Programı II'nin kapsamında Avrupa Bilgi Köprüleri Programının gerçekleştirilmesine karar vermiştir. Ayrıca, bu çabalar, Komisyonun, "AB'nin gelecekte öngörülen herhangi bir genişlemesi, aday ülke ve AB üye ülke toplumları ile AB kurumları arasında güçlü, derin ve sürdürülebilir bir diyalogla desteklenmelidir görüşüyle de paralellik arz etmektedir. Ek olarak,  bilgi boşlukları üzerinde köprü oluşturulmasına, karşılıklı bilgi edinilmesine, vatandaşların ve farklı kültürlerin bir araya getirilmesine, politik ve ekonomik sistemlerin yakınlaştırılmasına, böylece gelecekteki katılımın zorlukları yanında, fırsatların da daha güçlü bir farkındalığının  sağlanmasına yardımcı olacaktır." tezine vurgu yapan  AB ve aday ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu Tebliği ile uyumludur.

Program, özellikle AB müktesebatına ilişkin olarak, üniversiteler, mesleki örgütler, uzmanlık kuruluşları (think-tanks) ve diğer sivil toplum kuruluşlarının çabalarını destekleyerek müktesebatın benimsenmesine ilişkin Ulusal Programın uygulanmasına ve Katılım Ortaklığına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu program özellikle aşağıda beliritilenlere yardımcı olmaktadır:

  • Katılım sürecinde, ilgili kurumlara faydalı olabilecek belirli bir veya birden fazla politika sektöründe, müktesebatın benimsenmesiyle ve uygulanmasıyla ilgili teknik ve politikaya bağlı uzmanlığı geliştirmek;
  • Mesleki Kuruluşların ve diğer sivil toplum örgütlerinin, uzmanlık alanlarıyla bağlantılı olarak, AB müktesebatıyla ilgili hususlarda kendi uzmanlıklarını geliştirmelerini ve yaymalarını sağlamak;
  • Bir veya daha fazla politika sektöründe üniversitelerin, Avrupa ile bütünleşmesine ve genişlemesine ilişkin müktesebatının benimsenmesine ve uygulamasına yönelik süreçte, üniversitelerin analitik kabiliyet ve akademik bilgi beceri elde edinimlerini hızlandırmak.

 Hibe programının kurumsal çerçevesi, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'ni (ABGS) ve Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)'ni kapsamaktadır. ABGS, hibe programının teknik uygulamasından sorumlu olarak, görevlendirilen Teknik Destek Ekibi ile beraber Hibe projelerinin izlemesini ve değerlendirilmesini yapmaktadır. MFİB, programın ilgili Sözleşme Makamı olarak, hibe programının idari ve finansal uygulamasını kapsayan ihale, sözleşme ve ödemeler  konularından  sorumludur. 

PROGRAMIN  BEKLENEN SONUÇLARI

Sivil Toplum Diyalogu: AB Bilgi Köprüleri Programı'nın özellikle şunlara yardımcı olması beklenmektedir:

  • Katılım sürecinde ilgili kuruluşlara fayda sağlayacak belirli bir veya daha fazla politika sektöründe müktesebatın benimsenmesi ve uygulanmasıyla bağlantılı olarak teknik ve politikaya yönelik ekspertizin geliştirilmesi;
  • Mesleki örgütler ve diğer sivil toplum kuruluşlarının, uzmanlıklarını geliştirmesini ve yaymasını sağlamak, kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak AB müktesebatının belirli hususlarına ilişkin ortaklıklar ve ağların kurulması, Avrupa Birliğinin, hangi değerler üzerine inşa edildiğini, işlevlerini ve politikalarını kapsayacak biçimde, daha iyi anlaşılmasının temin edilmesi ve tarih ve kültürüde içerecek şekilde Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle ilgili bilginin yayılması, böylece gelecekteki genişlemeye ilişkin fırsatlar ve zorluklar için daha iyi farkındalık oluşturulması;
  • Katılım sürecinde, bir veya daha fazla politika sektöründe üniversitelerin, müktesebatın benimsenmesine ve uygulamasına ilişkin süreçte, analitik kabiliyet ve akademik bilgi beceri elde

edinimlerinin hızlandırılması.

Program, AB üye ülkeler ve aday ülkelerdeki ilgili kurumlardan uzmanlık girdileri sağlayacak "ortaklık teşebbüslerinden" oluşmaktadır. Başka bir deyişle, Avrupa'daki ve Türkiye'deki ortak kuruluşla bilgi ve kurumsal bağlantının oluşturulmasını sağlamaktadır. Böylece program pratikte sivil toplum diyaloğunu başlatmaktadır.

PROGRAMDA GELİNEN AŞAMA

Program çerçevesinde tahsisi öngörülen hibe tutarı 1.4 Milyon EURO'dur. Programa  100 civarında proje başvurusu yapılmış ve bu projelerden 27'si hibe almaya hak kazanmıştır. Süreleri 5 ay ile 12 ay arasında değişen projelerin faaliyetleri hibe faydalanıcısı kurumlar tarafından başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. AB tarafından finansal olarak desteklenen programda ABGS, programın yürütücüsü olarak, koordinasyonu sağlamakta ve  Ekonomik ve Mali  Konular Daire Başkanlığı  bünyesinde oluşturulan Proje İzleme Ekibi hibe projelerini  izlemektedir. Program kapsamında hibe desteği alan kurum ve proje isimleri aşağıda verilmiştir:

 Hibe Faydalanıcısı Kurum

 Proje İsmi

Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı

Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Engellilere İlişkin Politikaları ve Uygulamaları Paylaşmak Üzere Bilgi Köprüleri Kurmak "Engel Yok" 

İktisadi Kalkınma Vakfı

AB Müktesebatının Yatay Olarak Uygulanışının Öncü Türk Sektörlerine Etkileri

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfi

Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Yerel Demokrasiyi Desteklemeyi Amaçlayan Türkiye ve Polonya Sivil Toplum Ortaklığı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

AB Perspektifinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Kültürü

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

AB Turizm Bilgi Ağı

Tüketici Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği

Tüketici Köprüsü

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Sanayi Odası (İSO) AB Okulu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

AB'nin Eğitim ve Öğretim Politikaları ve Mevzuatı Konusunda Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Ekspertizinin Arttırılması Projesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Topluluğu Uluslararası Ekonomik İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Sendikal Güvence, İş Güvenliği ve Sosyal Diyalog Bağlamında Avrupa Birliği Müktesebatına Türkiye'nin Uyum Süreci ve Bulgaristan Örneği

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yarının Genç Türk Liderlerini Eğitmek: Türkiye'nin Üyelik Sürecinde Sosyal ve Bölgesel Politikalar

Bandırma Ticaret Odası

Türk Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sektörlerin AB Balıkçılık Müktesebatına Uyuma Hazırlanması

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi

Yerel ve Piyasa Tabanlı Önlemlere Yönelik Karadeniz Bölgesi Koruma ve Ormancılık Bilgi Ağının Kurulması

Alman -Türk Ticaret ve Sanayi Odası

Sivil Toplum Diyaloğu: Avrupa-Bilgi Köprüleri Programı  

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Derneği

Temel Altyapı Sektörlerinde AB'ye (Telekomünikasyon, Enerji ve Ulaştırma) Uyum ve Verimlilik Artışı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

AB Müktesebatına Uyum Sürecinde Etki Analizi Kapasitesini Güçlendirerek Çevre Başlığında Uygulama ve Farkındalık Yaratma Projesi

Makina İmalatçıları Birliği

Türkiyedeki Makine Sektöründe AB Müktesebatı Konusunda Uzmanlık Oluşturulması

İş Müfettişleri Derneği

İş Yaşamında Yeni Önleme Stratejileri

Altı Nokta Körler Vakfı

Görme Engelliler Bilgi ve İletişim Projesi

Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi

Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğu

Türkiye Çevre Vakfı

AB'ye Uyum Sürecinde Yunanistan'in Çevre Konusundaki Tecrübelerinin Türkiye'ye Aktarılması

Bahçeşehir Üniversitesi

Türkiye'deki Organik Tarım Potansiyelinin Harekete Geçirilmesine İlişkin Bilincin Arttırılması

Denizli Sanayi Odası

Ege Bölgesindeki Odalar İle Avrupa Oda ve Mesleki Sivil Toplum Kuruluşları Arasında KOBİ Temelli Kalıcı Bilgi Ağı ve Sürekli İş Birliği Platformu

İktisadi Kalkınma ve Sosyal Atılım Derneği

Avrupa Birliği'nde Kalkınma Ajanslarının Rolü ve Teknik ve Kurumsal Yapılanmaları

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Avrupa Birliğine Katılım Sürecinde Türk İnşaat Sektörü

Toplum Gönüllüleri Vakfı

Gençlik ve Sosyal Haklar

İzmir Ticaret Odası

Türkiye'ye Köprü

Kültürel Mirasın Dostları Derneği

AB Kültürel Miras Mevzuatı ve Türkiye Projesi

Mayıs ayından itibaren görevlendirilen Teknik Destek Ekibi ile birlikte projelerin ilk İzleme ziyaretleri Mayıs-Temmuz 2007 döneminde gerçekleştirilmiştir. Hibe programından faydalanan proje sahibi kurumlar ziyaret edilerek, projenin faaliyetleri hakkında bilgi alınmış, proje sahiplerinin uygulamada karşılaştıkları konularla ilgili soruları Hibe Mevzuatı (PRAG) çerçevesinde cevaplanmıştır.  Her bir projenin uygulama süresinin ortasında, hibe faydalanıcıları tarafından hazırlanması gereken Ara Teknik Raporların büyük bir kısmı tamamlanmış olup,  tamamlanan raporlar MFİB‘nin incelemelerine sunulmuştur.

Ağustos ayı içinde başlayan ikinci izleme ziyaretleri devam etmekte ve Kasım ayında tamamlanması öngörülmektedir. Aralık 2007 sonlarında hibe desteği alan projelerin faaliyetlerinin tamamlanması ve nihai raporlarının sunulması öngörülmektedir.

 


Güncelleme: 01/06/2017 / Hit: 18,718

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı