ENGLISH
  Güncelleme: 11/03/2016

Diyalog İçin Gençlik Girişimleri Hibe Programı

Diyalog İçin Gençlik Girişimleri Hibe Programı


Diyalog için Gençlik Girişimleri Hibe Programı'nın iki özel amacı aşağıda sıralanmıştır.

1) Türkiye, Avrupa Birliği Üye Ülkeleri ve aday ülkelerdeki gençlik girişimleri arasında kalıcı sürdürülebilir ilişkileri sağlamak ve güçlendirmek; genişlemenin sağlayacağı fırsatlar ve imkânlara dikkat çekerek Türkiye ve Avrupa Birliği'ndeki ilgili taraflar arasında diyaloğu desteklemek,

2)   Avrupa Birliği politikalarına yönelik planlama ve uygulamalarda edinilmiş bilgi ve iyi uygulamalardan karşılıklı yararlanmayı teşvik etmek.

Hibelerin Temsili Dağılımı  

Diyalog İçin Gençlik Girişimleri -Toplam Bütçe

  2 Milyon Avro

Bu program çerçevesinde her proje için verilebilecek hibeler aşağıda belirtilen en az (asgari) ve en çok (azami) tutarlar arasında olacaktır: 

 • Asgari tutar: 30.000 Avro
 • Azami tutar: 100.000 Avro

Hibe tutarı, projenin uygun maliyetler toplamının %50'sinden az olamaz.

Ayrıca, hibe tutarı, projenin uygun maliyetler toplamının %90'ından fazla olamaz. Kalan tutar başvuru sahibi ya da ortaklarının kendi nakdi kaynaklarından ya da Avrupa Topluluğu bütçesi dışında başka kaynaklardan sağlanmalıdır.

Başvuru Sahiplerinin uygunluğu: Kimler başvurabilir?

Hibe için başvuru sahiplerinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

 • tüzel kişiliği olmak, ve
 • kar amacı gütmeyen kuruluş olmak, ve
 • Gençlik sivil toplum kuruluşu olmak veya gençlik alanında çalışan diğer sivil toplum kuruluşlarından olmak, ve
 • Türkiye'de kurulmuş olmak, ve
 • Projenin hazırlanmasından ve yönetilmesinden doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak hareket etmemek .
 • Gerekli hizmetlerin sağlanması ve yaratılan ve desteklenen olanakların yürütülmesinden sorumlu olmak,
 • Projeyi uygulayacak teknik ve mali kapasiteye sahip olmak,

Asağıdaki kurum ve kuruluşlar uygun başvurucular değillerdir:

 • İşçi ve işveren birlikleri, sanayi ve ticaret odaları, meslek örgütleri, federasyonları ve konfederasyonları
 • Okullar
 • Yerel kamu kurumları (köy hizmetleri, il özel idareleri veya yerel yönetimlere bağlı kuruluşlar)
 • Siyasi partilerin gençlik kolları

Ortaklar

Başvuru sahipleri ortak kuruluşlarla hareket etmek zorundadırlar. Başvuru sahibinin Avrupa Birliği Üye Ülkeleri veya aday ülkelerinden (Türkiye hariç) en az bir uygun ortağı bulunmalıdır.

Süre

Bir projenin planlanan süresi 12 aydan az 18 aydan fazla olamaz..

Sektörler veya Konular

Aşağıdaki öncelik alanları için hibe desteği sağlanacaktır:

 1. Kültürler arası öğrenme ve anlayış;

 1. Türkiye ve AB üye ve aday ülkeleri arasında ağ oluşturma aktiviteleri

 1. AB politikaları, AB kurumları ve Türkiye'nin AB adaylığının gençlik perspektifi bakımından etkileri

 1. Gençlik politikaları ve çalışmaları

Yer

Proje, şu ülkelerden en az  birinde yürütülmelidir: Türkiye, AB Üye ülkeleri ve /veya  Aday ülkeleri.

Proje Türleri

Uygun aktivitelerden bazıları şöyledir:

 • Seminerler, konferanslar, tartışmalar, çalıştaylar;
 • Ağ oluşturma etkinlikleri;
 • Mesleki gölge çalışması, Çalışma gezileri vs.;
 • Kamu bilgilendirme ve bilgiyi yayma kampanyaları;
 • Yaz üniversiteleri;
 • Gençlik festivalleri, konserler, yaz kampları vs.;
 • Web siteleri, medya, bülten haber dergileri ve diğer basın araçlarıyla bilgiyi yaymak;
 • Gençlik konularına ilişkin kılavuzlar, broşürler, kamuoyu araştırmaları,
 • Veri bankaları oluşturmak,
 • AB müktesebatı ve katılım sürecine yönelik bilinçlendirmeyi arttırmak,
 • Aşağıdaki sonuçları elde etmeye yönelik bilginin transferi ve tanımlama çalışmalarının gerçekleştirilmesi;
 • Türkiye Cumhuriyeti, AB üye ve aday ülkelerdeki gençlik arasında sürdürülebilir işbirliğini sağlamak;
 • Türkiye Cumhuriyeti, AB üye ve aday ülkelerdeki gençlik arasında karşılıklı anlayış ve iletişimi arttırmak,
 • Türkiye'deki gençlik girişimlerinin kapasitesinin arttırılması

Ayrıca, her proje aşağıdaki zorunlu aktiviteleri içermelidir:

 • Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşlarını, sivil toplum örgütlerini ve iş dünyasını kapsayan bilgilendirme kampanyaları, (seminerler, konferanslar, internet forumları... vs) gerçekleştirilmelidir.
 • Projenin tanıtımını amaçlayan ve AB finansal desteğinin görünürlüğünü sağlayan aktiviteler gerçekleştirilmelidir.

Bu hibe programının uygulama dönemi sona ermiştir.


Güncelleme: 11/03/2016 / Hit: 24,510

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı