ENGLISH
  Güncelleme: 11/03/2016

Kentler ve Belediyeler Hibe Programı

 

Kentler ve Belediyeler Hibe Programı

Bu Teklif Çağrısı, bütün projelerin karşılaması gereken şu iki özel amacı içerir: 

 • Türkiye'deki ve AB Üye Ülkeleri ile Aday ülke belediyeleri arasında diyalogun arttırılması ve uzun vadeli sürdürülebilir işbirliğinin kurulması ve güçlendirilmesi;
 • etkin, şeffaf ve katılımcı yerel yönetimin desteklenmesi, yüksek kaliteli belediye hizmetlerinin sunulması

Fonların tahsisatı :

Kentler ve Belediyeler Hibe Programı

5 MILYON EURO

Hibe miktarları :

Bu program kapsamında, her proje için verilebilecek hibelere uygulanacak alt ve üst sınırlar şu şekildedir:

 • asgari tutar: EUR 50000
 • azami tutar: EUR 250000

Hibe tutarı, Proje'nin toplam uygun maliyetleri toplamının %90,00'ından fazla olamaz (aynı zamanda bkz. bölüm 2.1.4). Kalan tutar başvuru sahibinin ya da ortaklarının kendi kaynaklarından  ya da Avrupa Toplululuk Bütçesi dışında bir kaynaktan sağlanmalıdır. Bütün proje maliyeti, Başvuru sahibi/ortakların hesaplarında kaydedilmelidir. Faydalanıcı, projenin gerçekleştirilme aşamasında, eş-finansmanın miktarını kendi kaynakları ya da üçüncü bir taraftan mali transfer yoluyla doğrulamak zorundadır.

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu

Hibe için başvuru sahiplerinin aşağıdaki koşulları sağlaması gereklidir:

 • Tüzel kişilik olması ve
 • Kâr amacı gütmemesi ve
 • Belediye (büyükşehir belediyeleri de dahil olmak üzere) veya belediyeler birliği olması ve
 • Türkiye Cumhuriyeti'ne tâbi[1] olmak ve
 • Ortaklarıyla birlikte, projenin uygulanması ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.

Ortaklıklar ve Ortaklığın Uygunluğu :

Başvuru sahipleri aşağıda açıklanacak nitelikte ortak örgütlerle hareket etmelidir. Başvuru sahibinin, AB Üye Ülkeleri veya (Türkiye dışındaki) Aday Ülkelerden en az bir uygun ortağı  bulunmalıdır.  Türkiye Cumhuriyeti'nden ortaklar uygundur ancak başvuru sahiplerinin uygunluk kriterini sağlamamaktadır.

Süre :

Bir projenin planlanmış süresi 12 aydan az ve 18 aydan fazla olmamalıdır.

Sektörler ve konular :

Projeler, yerel otoritelerin sorumluluk alanındaki sektörleri ve konuları kapsamalıdır. İşbirliğinin alanı aşağıdaki kategorilerden birine girebilir:

Aşağıdaki listede yer alan etkinlikler geniş kapsamlı ve ayrıntılı olmaktan uzak ve sadece örnek niteliğindedir:

 • Yatırım desteği - yabancı yatırımcıların çekilmesi, ilgi çekici iş çevrelerinin yaratılması için politikalar, özel-kamu ortaklıkları v.b. 
 • Kentsel planlama - kentsel dönüşüm, katılımcı toplum planlaması, kent kültürü politikaları, yenilikçi kentsel uygulamalarla ilgili veri tabanı v.b.
 • Çevre koruması - atık ve atık yönetimi, hava kirliliği, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiler v.b.
 • Belediye hizmetleri - toplu taşıma, sosyal hizmetler, v.s.
 • Yetişkin eğitim ve öğretimi - yaşam boyu eğitim, v.b
 • Turizm ve Kültür - turizm ve kültür üzerine gelişen projeler için kapasite oluşturma; alternatif turizm;
 • Belediye yönetimlerinin sorumluluğundaki diğer alanlar.

Seçilen özel tematik alanın başvuran kuruluş veya sağlanması öngörülen işbirliğinin öncelik ve ihtiyaçlarıyla örtüşmesi önerilir. 

Yer :

Projeler, daha büyük bir proje tesis eden iletişim ağı etkinlikleri veya eğitim, etüd gezileri v.b dışında Türkiye'de gerçekleştirilmelidir. Aşağıdaki ülkelerin bir veya birkaçında da yürütülebilir: AB Üye Ülkeleri ve / veya Aday ülkeleri - projenin asıl yararlananının Türk vatandaşları ve kuruluşları olması koşuluyla.

Proje türleri :

Projeler ortaklarla işbirliği tesis etmeli ve Türk belediyelerinin önceliklerini ve ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Projeler, Türk kuruluşları ve AB'deki benzerleri arasında mevcut proje çerçevesinde sağlanacak AB desteğinin sunulacağı zaman dilimini aşan, uzun vadeli işbirliği kurmayı amaçlamalıdır ve aşağıdaki proje  türlerini içerebilir:

 • Yatırım desteği - yatırım destek stratejilerinin geliştirilmesi ve belirli bölgelere ait pazarlar hakkında bilgi transferi, pilot yatırım destek programlarının planlanması - yatırım destek hizmetlerinin geliştirilmesi, belediye yatırımları destek merkezleri kurulması, yatırım forumlarının organizasyonu, özel-kamu ortaklıkları üzerine iyi örneklerin paylaşımı gibi konularda işbirliği.   
 • Kentsel planlama  - yerel kentsel planlama yeteneklerinin geliştirilmesi, başarılı kentsel planlama politikaları, yöntem ve araçları konusundaki deneyimlerin paylaşılması, kentsel planlamada katılımcılığın arttırılması için eylemler, kent kültürü politikaları üzerine diyalogun zenginleştirilmesi için etkileşim. 
 • Çevre koruması - çevre kalitesinin arttırılması için sistem ve teknolojiler hakkında bilgi, iyi uygulamaların değişimi, geliştirilmiş atık toplama, arıtma ve bertaraf, atık önleme, geri dönüşüm ve iyileştirme, su yönetimi, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji planlamaları üzerine belediyelere öneri ve bilgi paylaşımı, AB çevre politikalarının tanıtımı ve bilgilerin yayılması, yerel otoriteler için kapasite oluşturulması, çevresel programların planlanması, yerel yönetimlerle, sivil toplum ve çevre problemlerinin çözülmesi için özel sektör arasında ortaklık yaklaşımının geliştirilmesi v.b. 
 • Belediye hizmetleri - sürdürülebilir kentsel ulaştırma planlarının geliştirilmesi için destek ve bilgi transferi,  kentsel ulaştırma planları, yerel sosyal hizmetlerin tespiti, oluşturulması  ve yönetimi için yerel yönetimlerin kapasitelerinin arttırılmasına odaklanan projeler ve toplum-bazlı hizmetlere yönelik yenilikçi yaklaşımların ve iyi örneklerin paylaşımı, belediye hizmetlerine yönelik yaklaşımlar ve teknikler, yeni politikaların yazılması ve gerçekleştirilmesinin desteklenmesi v.s.
 • Yetişkinlerin eğitim ve öğretimi - yerel yönetimlerce yürütülen yetişkin eğitimi organizasyon ve planlamaları konusunda deneyim paylaşımı; belediyelerce yürütülen yetişkin eğitimi ve öğretimi üzerine çözüm ve yeni formlar hakkında iyi örnekler  üzerine görüşler, dezavantajlı gruplar için eğitim fırsatlarının geliştirilmesi için girişimlerin planlanması, yetişkin eğitimi verilmesi konusunda belediyeler arası işbirliğinin geliştirilmesi, v.s. (Not: yetişkin eğitimi veya öğretimi projeleri uygun değildir.)
 • Turizm ve Kültür; turizme yönelik deneyimlerin paylaşımı ve sürdürülebilir bir turizm stratejisinin tanımlanması, tanıtılması ve gerçekleştirilmesi konusunda yardım; iyi örneklerin paylaşımı; tarihi ve kültürel mirası da içeren turizmi çekici kılmak için işbirliği; alternatif turizm hakkında deneyimlerin paylaşımı.

Projeler aşağıdaki etkinlikleri içerebilir :

Bu paragrafın altında listelenen etkinlikler, yalnızca geniş kapsamlı bir uygulamanın parçası iseler uygundurlar.

 • Yerel yönetimler için kapasite oluşturma projeleri (seçilmiş yerel temsilciler veya belediye yetkilileri):
  • kısa-vadeli eğitimler;
  • belediye hizmetlilerinin etüd gezileri ve işe yerleştirilmeleri ;
  • bir tema çerçevesindeki seminerler, çalıştaylar, konferanslar ve proje ortaklarının diğer yerel ve bölgesel otoritelerle tanışmalarını ve yeni bağlantılar kurmalarını sağlayan diğer etkinlikler.
 • Yeni belediye hizmet ve politikalarının planlanması veya mevcutlarının geliştirilmesi:
  • İhtiyaç analizleri veya tanı araştırmaları;
  • İşbirliğinin seçili konu alanlarında planlar ve stratejier geliştirme;
  • Uzmnalık transferi, bilgi ve öneri temini.
 • İyi örnek, prosedür vs.'nin kurulması ve transferi.
 • El kitapları, broşür v.s'nin basılması ve geliştirilmesi.
 • Websiteleri, bültenler ve bilginin yayılması için diğer etkinlikler.

Bütün projeler, aşağıdaki zorunlu etkinlikleri içermelidir:

 • Türkiye'de ve daha geniş toplum kesimlerini, sıradan insanlara yönelik örgütleri, STK'ler, eğitim enstitüleri, iş ilişkilerini kapsamayı hedefleyen AB üye ülkelerinde bilgilendirme kampanyaları ve etkinlikler (seminerler, konferanslar, internet forumları v.s.);
 • AB desteğinin görünülürlüğünü sağlayan ve sivil toplum diyaloğu fikrini geliştiren projeler ve etkinlikler.


Bu hibe programının uygulama dönemi sona ermiştir.

 


Güncelleme: 11/03/2016 / Hit: 86,686

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı