ENGLISH
  Güncelleme: 19/04/2019

Üniversiteler Hibe Programı

 

Üniversiteler Hibe Programı

 

 • Bu hibe programının uygulama dönemi sona ermiştir.

Programın, bütün projeler tarafından gözetilmesi beklenen iki özel amacı aşağıda sıralanmıştır:

 • *Türkiye, Avrupa Birliği Üye Ülkeleri ve aday ülkelerdeki üniversiteler arasında kalıcı güçlendirilebilir ortaklıkları sağlamak ve güçlendirmek; Türkiye ve Avrupa Birliği'ndeki ilgili taraflar arasında diyaloğu desteklemek;
 • *Avrupa Birliği politikalarına yönelik planlama ve uygulamalarda edinilmiş bilgi ve iyi uygulamalardan karşılıklı yararlanmayı teşvik etmek

Hibelerin Temsili Dağılımı

Üniversitelere Yönelik Hibe Programı

9.300.000 Avro

 

Hibe miktarları

 

Bu program çerçevesinde her proje için verilebilecek hibeler aşağıda belirtilen en az (asgari) ve en çok (azami) tutarlar arasında olacaktır;

 • Asgari tutar: 150.000 Avro
 • Azami tutar: 465.000 Avro

Hibe tutarı, projenin uygun maliyetler toplamının %50'sinden az olamaz.

Ayrıca, hibe tutarı, projenin uygun maliyetler toplamının %90'ından fazla olamaz. Kalan tutar başvuru sahibi ya da ortaklarının kendi nakdi kaynaklarından ya da Avrupa Topluluğu bütçesi dışında başka kaynaklardan sağlanmalıdır.

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler başvurabilir?

 

 Hibe için başvuru sahiplerinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

 • tüzel kişiliği olmak, ve
 • kar amacı gütmeyen kuruluş olmak, ve
 • Üniversite, araştırma kuruluşu veya think tank olmak, ve
 • Türkiye'de kurulmuş olmak, (Bu kriter kuruluşun statütüsünde hangi ülke kanunlarına tabii olduğunu belirtmek süretiyle belirlenmektedir. Bu durumda kuruluş yerel olarak kayıtlı olsa bile başka bir ülkede kurulmuş kuruluş uygunluk kriterini sağlamaz.)
 • Projenin hazırlanmasından ve yönetilmesinden doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak hareket etmemek .

 

Ortaklar ve Ortakların Uygunluğu

 

Ortaklar

Başvuru sahipleri ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunmalıdırlar.  Başvuru sahibi  Avrupa Birliği Üye Ülkeleri veya aday ülkelerden (Türkiye dışında) en az bir uygun ortakla başvurmalıdırlar. Türkiye Cumhuriyeti'nden ortaklar uygun ortaklardır ancak başvuru sahiplerinin uygunluk kriterlerini sağlamamakta yeterli değildir.

 

Süre 

Bir projenin planlanan süresi 12 aydan az 18 aydan fazla olamaz

Sektörler veya Konular

Aşağıdaki öncelik alanları için hibe desteği sağlanacaktır:

 1. Bilimsel Etkileşim (ekonomi, hukuk, sosyal bilimler, tarih)

2.   Ağ oluşturma etkinlikleri

3.   Çokkültürlülük

 • 4. Avrupa Birliği'nin Kurumları ve Politikaları, Avrupa Biriliği Genişlemesi ve Türkiye'nin AB adaylığının etkileri

 

Seçilen öncelik alanı başvuran kuruluşun ihtiyaçları ve öncelikleriyle uyumlu olmalıdır.

 

Yer

Projeler şu ülkelerden birinde veya birkaçında yürütülmelidir: Türkiye, AB üye ülkesi veya aday ülkesi.

Projeler, Türkiye ve Avrupa Birliği'ndeki üniversiteler arasında bu projeden sonra da devam edecek kalıcı ve uzun dönemli ortaklıklar yaratmalıdırlar.

Projeler, Avrupa'yla bütünleşme ve AB'nin genişlemesi doğrultusunda, Türkiye'deki  üniversitelerin AB üniversiteleriyle analitik beceri ve akademik bilgi birikiminin paylaşılmasına yönelik olarak aşağıda belirtilen aktiviteleri kapsayabilir:

 • İki veya daha fazla ortakla yapılacak ortak araştırma programları
 • İki veya daha fazla üniversite aracılığıyla geliştirelecek ortak lisans ve/veya araştırma programları
 • Farklı disiplinleri içeren araştırma programları
 • Uzman görev ekipleri oluşturmak
 • Özellikle Avrupa-Türkiye diyaloğuna yönelik hukuk, ekonomi, sosyal bilimler ve tarih alanlarında akademisyenlere ve araştırmacılara burslar ve kısa dönemli eğitim, öğretim ve araştırma imkanları tanımak
 • En iyi prosedürel ve uygulama örneklerini paylaşmak
 • Üniversite üyelerine veya diğer ilgili kişilere yönelik, hibe programındaki temalara uygun konularda, eğitim programları geliştirmek ve bunları uygulamak
 • Avrupa'yla bütünleşme ve AB'nin genişlemesi doğrultusunda, Türkiye'deki  üniversitelerin AB üniversiteleriyle analitik beceri ve akademik bilgi birikiminin paylaşılması
 • Avrupa Biriliği müktesebatı ve Türkiye'nin adaylık sürecinin daha iyi anlaşılmasına yönelik araştırma yapılması ve araştırma sonuçlarının yayılmasına yönelik bilinç arttırmak
 • Tematik seminerler, teknik çalışma grupları, teknik toplantı ve konferanslar
 • Daha önceden konuları belirlenmiş eğitim turları
 • Websayfası, medya ve haber bültenleri ve diğer kanallar aracılığıyla bilgilendirme
 • Kılavuz ve broşür yayınlamak
 • Kamuoyu araştırması
 • Kültürel ve sosyal aktiviteler, örneğin festivaller, konserler etc.

Bunların yanı sıra aşağıdaki aktiviteler desteklenebilir:

 • Türkiye ve Avrupa Birliği'nden öğrencilere açık ortak akademik kurumların kurulması. Bu kurumlar Türkiye ve AB kimlikleri, tarihi, kültür ve uygarlıkları ve AB entegrasyonu konularında araştırma yapmalı ve eğitim programları vermelidir.
 • AB ve Türkiye akademik kuruluşlarının lisans ve lisansüstü programlarının yerel yapılarını oluşturmak veya bunun için ortaklıklar kurmak.

Ancak bu tip aktivitelerin çok maliyetli olması nedeniyle, verilecek hibenin bu harcamaların sadece bir kısmını karşılayabileceği öngörülmektedir. Bu kategoride yer alacak aktivitler ayrıntılı bir hazırlık programı ve uzun dönemli finansal planlarıyla birlikte sunularak sürdürebilirlikleri kanıtlanmalıdır.

Ayrıca, her proje aşağıdaki zorunlu aktiviteleri içermelidir:

 • Daha geniş topluluk gruplarınn, sivil topum kuruluşlarının, iş dünyasının vb. Katılımını da sağlayacak şekilde, Türkiye ve/veya Avrupa Birliği ülkelerinde bilgilendirme kampanyaları ve etkinliklerin (seminerler, konferanslar, internet forumları...vs) düzenlenmesi;
 • Projenin tanıtımını amaçlayan ve AB finansal desteğinin görünürlüğünü sağlayan eylem ve etkinlikler.

 


Güncelleme: 19/04/2019 / Hit: 36,081

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı