ENGLISH
  Güncelleme: 24/05/2019

Fasıl 11: Tarım ve Kırsal Kalkınma

MÜZAKERE FASLI İÇERİĞİ


11 No'lu Tarım ve Kırsal Kalkınma faslı kapsamında, esas itibarı ile değişik ürünler için geliştirilen ve çiftçilere ve sektörde yer alan ürün işleyicileri gibi aktörlere verilen destekler, bazı ürünlere yönelik üretimle ilgili kota düzenlemeleri, bu ürünlerin ithalatına yönelik kısıtlamalar, ek tarifeler gibi hususlar ele alınmaktadır.  Ayrıca tarımla uğraşan ve gelir düzeyi nispeten düşük olan kırsal kesimin ihtiyaçlarını karşılamaya, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine yönelik tedbirlerin ele alındığı AB kırsal kalkınma politikasının uygulanabilmesi için zemin teşkil eden planlama, programlama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim ve kontrol ile politika amaçlarına ulaşmak için kurulması gereken sistemler ve idari araçlar da bu başlık altında ele alınan diğer temel hususlardır. Kırsal kalkınma dahil, OTP kapsamındaki harcamalar AB bütçesinin önemli bir bölümünü oluşturduğundan desteklerin uygunluğunun kontrolünü sağlayan idare ve kontrol sistemlerinin kurulması gereklidir. Fasıl mevzuatı aynı zamanda yöresel ve geleneksel özellikleri olan tarım ve gıdalara ilişkin coğrafi işaret koruması ve bunların denetimi, organik tarım ilkeleri ve kontrol prensipleri,  tarım sektöründeki devlet yardımları konuları ile AB Ortak Tarım Politikasının oluşturulmasında büyük öneme sahip çiftlik muhasebe veri ağının kurulması ve işletilmesini kapsamaktadır. Her ne kadar 18 no'lu İstatistik faslı kapsamında ele alınmakta ise de, tarım istatistikleri bu fasılla doğrudan ilişkilidir. Fasıl müktesebatı tüzüklerden oluştuğundan AB Ortak Tarım Politikasının uygulanması için gerekli idari yapıların ve mekanizmaların üyelik öncesinde oluşturulup, uygulama konusunda deneyim kazanılması beklenmektedir.

 

Müzakere faslı hakkında elektronik kaynaklar;

11 No'lu Tarım ve Kırsal Kalkınma faslına ilişkin hazırlanan kitapçık için tıklayınız.

11 No'lu Tarım ve Kırsal Kalkınma faslına ilişkin hazırlanan broşür için tıklayınız. 

 

1 NO'LU TARIM VE BALIKÇILIK ALT KOMİTESİ


Türkiye - Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi’nde alınan 11 Nisan 2000 tarihli ve 3/2000 sayılı Karar  ile kurulan 8 adet Alt Komiteden biri 1 No’lu Tarım ve Balıkçılık Alt Komitesi’dir. Düzenli aralıklarla yapılan Alt Komite toplantılarında, Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program öncelikleri çerçevesinde, 11,12 ve 13 No’lu müzakere fasıllarında ulusal mevzuatın AB müktesebatı ile uyumlaştırılması çalışmaları, fasıllar için belirlenen açılış ve kapanış kriterlerinde kaydedilen gelişmeler ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler kapsamlı olarak ele alınmaktadır. Avrupa Birliği Bakanlığı, alt-komiteler bünyesinde yürütülmekte olan tüm çalışmaların koordinasyonundan ve kurumlar arasındaki eşgüdümün sağlanmasından sorumludur.

Bugüne kadar 12 defa gerçekleştirilmiş olan 1 No’lu Tarım ve Balıkçılık Alt Komitesi toplantılarının sonuncusu 19-20 Ekim 2015 tarihlerinde Brüksel’de düzenlenmiştir.

Alt-Komite kapsamında 11 No’lu Tarım ve Kırsal Kalkınma Faslında “Tarımsal Politikalar ve Uygulama Mekanizmaları çalışma Grubu” oluşturulmuş olup, bugüne kadar 1 defa toplanmıştır. 

 

TARAMA TOPLANTILARI VE SUNUŞLARI


Aşağıda bulunan tarama toplantı sunuşları 2006 yılı başı itibariyle yürürlükte olan ilgili AB müktesebatı ve ulusal mevzuatımız esas alınarak hazırlanmıştır. 


Tanıtıcı Tarama Toplantısı Sunuşları (5-8 Aralık 2005)
Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sunuşları (23-26 Ocak 2006)
Tarama Toplantılarında Avrupa Komisyonunun Sorularına Verilen Cevaplar

- Bal    (PDF Format - 213 KB)

- Çiçekçilik    (PDF Format - 107 KB)

          - Çiçekçilik Ek 1A    (PDF Format - 81 KB)

          - Çiçekçilik Ek 1B    (PDF Format - 73 KB)

          - Çiçekçilik Ek 2    (PDF Format - 73 KB)

- Çiçekçilik (İlave)    (PDF Format - 51 KB)

- Devlet Yardımları    (PDF Format - 286 KB)

- Distile Alkollü İçkiler    (PDF Format - 120 KB)

- Domuz Eti    (PDF Format - 163 KB)

- FADN    (PDF Format - 134 KB)

- Hububat    (PDF Format - 215 KB)

- Kahve    (PDF Format - 113 KB)

- Kakao    (PDF Format - 211 KB)

- Kalite Politikası-Coğrafi İşaretler    (PDF Format - 139 KB)

- Kırsal Kalkınma    (PDF Format - 758 KB)

- Kırsal Kalkınma (İlave)    (PDF Format - 177 KB)

- Koyun ve Keçi    (PDF Format - 211 KB)

- Kuru Yem    (PDF Format - 152 KB)

- Lifli Bitkiler    (PDF Format - 180 KB)

- Pamuk    (PDF Format - 161 KB)

- İpekböceği    (PDF Format - 119 KB)

- Meyve ve Sebze    (PDF Format - 199 KB)

- Meyve ve sebze (İlave)    (PDF Format - 82 KB)

- Muz    (PDF Format - 131 KB)

          - Muz-Ek (ihracat)    (PDF Format - 45 KB)

          - Muz-Ek(ithalat)    (PDF Format - 44 KB)

- Organik Tarım    (PDF Format - 266 KB)

          - Organik Tarım Ek 1A    (PDF Format - 57 KB)

          - Organik Tarım Ek 1B    (PDF Format - 122 KB)

          - Organik Tarım Ek 2    (PDF Format - 74 KB)

          - Organik Tarım Ek 3    (PDF Format - 64 KB)

          - Organik Tarım Ek 4    (PDF Format - 194 KB)

          - Organik Tarım Ek 5    (PDF Format - 157 KB)

          - Organik Tarım Ek 6    (PDF Format - 122 KB)

- OTP Doğrudan Ödemeler ve IACS    (PDF Format - 257 KB)

- Patates Nişastası    (PDF Format - 201 KB)

- Pirinç    (PDF Format - 250 KB)

- Pirinç (İlave)    (PDF Format - 113 KB)

- Şarap    (PDF Format - 206 KB)

- Şarap (İlave)    (PDF Format - 44 KB)

- Şeker    (PDF Format - 109 KB)

          - Şeker-Tablo    (PDF Format - 100 KB)

- Şerbetçiotu    (PDF Format - 115 KB)

- Sığır ve Dana    (PDF Format - 218 KB)

- Sut    (PDF Format - 224 KB)

          - Süt-Ek 1(ihracat)    (PDF Format - 71 KB)

          - Süt-Ek 1(ithalat)    (PDF Format - 52 KB)

- Süt (İlave)    (PDF Format - 92 KB)

          - Süt (İlave) Ek 1    (PDF Format - 178 KB)

          - Süt (İlave) Ek 2    (PDF Format - 143 KB)

          - Süt (İlave) Ek 3    (PDF Format - 90 KB)

- Ticaret Mekanizmaları    (PDF Format - 94 KB)

- Tohum    (PDF Format - 161 KB)

- Tohum (İlave)   (PDF Format - 77 KB) 

- Tütün    (PDF Format - 128 KB)

- Yumurta ve Kanatlı Eti    (PDF Format - 323 KB)

- Yağlı Tohumlar    (PDF Format - 201 KB)

          - Yağlı Tohumlar-Ek 1(ihracat)    (PDF Format - 46 KB)

          - Yağlı Tohumlar-Ek 1(ithalat)    (PDF Format - 54 KB)

- Yağlı Tohumlar (İlave) ihracat    (PDF Format - 69 KB)

- Yağlı Tohumlar (İlave) ithalat    (PDF Format - 66 KB)

- Zeytinyağı    (PDF Format - 169 KB)

- Zeytinyağı (İlave)    (PDF Format - 111 KB)

 

Tarama Raporu (PDF Format - 275 KB ) 

Tarama Raporu - Eng   (PDF Format - 93 KB)​ 

 

11 NO'LU TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASLI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ 


 1. PROJE İSMİ

  PROGRAMLAMA YILI

  UYGULAYICI KURUM

  BÜTÇE (AVRO)

  Organik Tarımın Geliştirilmesi ve Organik Tarım Alanında AB ile Mevzuat Uyumunun Sağlanması

  2004

  Tarım ve Orman Bakanlığı

  1.260.000

  AB Ortak Tarım Politikasının Uygulanmasına Hazırlık Projesi

  2004

  Tarım ve Orman Bakanlığı

  2.075.000

  Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kırsal Kalkınma Ajansının Kurulması

  2005

  Tarım ve Orman Bakanlığı

  5.199.000

  Pilot Türk Çiftlik Muhasebe Veri Ağının Kurulması

  2006

  Tarım ve Orman Bakanlığı

  1.240.000

  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının İstatistik Kapasitesinin Güçlendirilmesi

  2007

  Tarım ve Orman Bakanlığı

  1.150.150

  IPARD kapsamında çevre ve kırsal tedbirlerinin uygulanmasına hazırlık

  2007

  Tarım ve Orman Bakanlığı

  1.140.000

  Pilot Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Projesinin Genişletilmesi ve Sürdürülebilirliğinin temini

  2009

  Tarım ve Orman Bakanlığı

  1.450.000

  Arazi Parseli Tanımlama Sisteminin Dijitalleştirilmesi

  2010

  Tarım ve Orman Bakanlığı

  46.250.000

  Entegre İdare ve Kontrol Sistemi Kapasitesinin Oluşturulması

  2011

  Tarım ve Orman Bakanlığı

  1.484.628

  İşlevsel Entegre İdare ve Kontrol Sistemi ve Arazi Parseli Tanımlama Sistemi Tasarımı için Teknik Yardım

  2004

  Tarım ve Orman Bakanlığı

  4.992

  İşlevsel Entegre İdare ve Kontrol Sistemi ve Arazi Parseli Tanımlama Sistemi Tasarımı için Teknik Yardım - 2

  2004

  Tarım ve Orman Bakanlığı

  3.048

  Bazı Tarım Ürünleri için Sektör Analiz Raporlarının Hazırlanması

  2004

  Tarım ve Orman Bakanlığı

  193.875

  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Kurumsal Kapasitesinin Artırılması

  2006

  Tarım ve Orman Bakanlığı

  160.000

  IPARD Hazırlıkları Kapsamında Ulusal Fon için Teknik Destek

  2006

  Hazine Müsteşarlığı

  199.511

  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ’na IPARD Akreditasyonu Sürecinde Teknik Destek

  2007

  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

  176.030

  IPARD Programının Değerlendirmesi Amacıyla Değerlendirme Stratejisi Hazırlanmasına Destek

  2007

  Tarım ve Orman Bakanlığı

  115.100

  IPARD Yayım ve Danışma Hizmetlerinin Kurumsal Analizi için Destek

  2007

  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

  109.609

  TKDK’nın İzleme ve Veri Toplama Sistemi için Yazılım Geliştirilmesi Amacıyla Teknik Şartname ve Alım ihale Dosyasının Hazırlanması

  2007

  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

  128.213

  CAO ve NAO ‘nun yerine IPARD Akreditasyonu için Uygunluk Denetimi Sağlanması

  2007

  Hazine Müsteşarlığı

  255.467

  IPARD’ta bulunan LEADER tedbirinin Uygulanması için Destek

  2007

  Tarım ve Orman Bakanlığı

  250.000

  IPARD Yayım ve Danışma Hizmetlerinin Kapasitesinin Geliştirilmesi

  2008

  Tarım ve Orman Bakanlığı

  250.000

  CAO ve NAO ‘nun yerine IPARD için Akreditasyon Öncesi Gözden Geçirme(Uygunluk Denetimi) için Teknik Destek Sağlanması

  2007

  Hazine Müsteşarlığı

  181.550

  Eksen 3 ve Eksen 1  Yatırım Alanları (Özellikle Kırmızı Et, Beyaz Et, Yumurta, Süt ve Süt Ürünleri, Sebze ve Meyve ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektörleri) için Sektör Analiz Raporlarının Hazırlanması

  2010

  Tarım ve Orman Bakanlığı

  291.375


Güncelleme: 24/05/2019 / Hit: 80,601