ENGLISH
  Güncelleme: 09/04/2018

> İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI)

İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı, 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2020 döneminde nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına destek verilmesi amacıyla uygulanacaktır. 

Program yaklaşık 920 milyon Avro bütçesinin % 61’i PROGRESS ayağı; % 18’i EURES ayağı ve % 21’i Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik ayağı için ayrılmıştır. EURES ayağının aday ülkelerin katılımına açık olmaması nedeniyle ülkemiz bu ayağa katılım sağlamayacaktır.

Programın hedefleri:

(1) AB hedeflerinin sahiplenilmesinin arttırılması ve istihdam, sosyal işler ve içerme alanlarındaki eylemler için AB ve ulusal düzeyde koordinasyonun güçlendirilmesi;
(2) işgücü piyasası politikaları ve yeterli sosyal koruma sistemlerinin geliştirilmesinin desteklenmesi;
(3) AB mevzuatının modernize edilmesi ve etkili uygulanmasının sağlanması;
(4) coğrafi hareketliliğin teşvik edilmesi ve istihdam fırsatlarının arttırılması;
(5) mikrofinansın özel itina gösterilmesi gereken gruplar ile mikro girişimler için erişilebilirliğinin arttırılması
(6) sosyal girişimlerin finansmana erişimlerinin arttırılmasıdır.

PROGRESS

Ülkemizin katılım sağlayabileceği PROGRESS ayağı,

(1) istihdam,
(2) sosyal koruma ve içerme, 
(3) çalışma şartları olmak üzere üç tematik sektördeki politikaların iyileştirilmesi konusunda destek sağlanmaktadır.

PROGRESS ayağının finanse edeceği eylemler şunlardır:

- Analitik çalışmalar: istatistiki veri temini, uzman ağları, araştırma ve analizler, etki analizleri, Birlik hukukunun ulusal mevzuata aktarılmasının ve uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi, yenilikçi çözümlerin test edilmesi ve bu faaliyetlerin sonuçlarının yaygınlaştırılması.

- Karşılıklı öğrenme: iyi uygulamaların paylaşılması, konferans ve seminerler, yasa ve politika uygulayıcılarının eğitilmesi, eğitim ve iletişim faaliyetleri, işgücü piyasası ve Birlik politika ve mevzuatına ilişkin bilgi değişimi için bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi.

- Destek faaliyetleri: anahtar role sahip Birlik ağlarının operasyon maliyetleri, ulusal otoritelerin kapasite oluşturma faaliyetleri, çalışma grupları organizasyonu, ulusal otoritelerin personel değişimi.

PROGRESS ayağı kapsamında teklif çağrısı ile finansman sağlanması durumunda AB tarafından maksimum % 80 oranında eş-finansman sağlanacaktır.

Programın PROGRESS ayağı, kamu ve özel sektör kişi ve kurumlarına açıktır. Bu kapsamda, ulusal, bölgesel ve yerel yönetimler, istihdam hizmet sağlayıcıları, Birlik hukuku altında kurulmuş uzman kuruluşlar, sosyal ortaklar, STK’lar, yüksek eğitim kurumları ve araştırma enstitüleri, değerlendirme ve etki analizi uzmanları, ulusal istatistik büroları ve medya kuruluşları programdan faydalanabilmektedir. Ayrıca, Avrupa Konseyi, OECD, ILO ve diğer BM yapıları ile Dünya Bankası gibi uluslararası örgütlerle işbirliği de desteklenebilecektir.

Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik

Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik ayağı;

(1) özel itina gösterilmesi gereken gruplar ile mikro girişimler için mikro kredi,
(2) sosyal girişimciliğin geliştirilmesi olmak üzere iki tematik alandaki eylemleri desteklemektedir.

Bu kapsamda, kendi işletmelerini ya da mikro girişimlerini kurmak ya da geliştirmek isteyen işgücü piyasasından dışlanma riskiyle karşı karşıya olan kesimler ile kuruluş ve gelişme aşamasında olan ve özellikle bu kesimleri istihdam eden mikro girişimler için mikro finansman imkânları ve buna erişimin kolaylaştırılması,  aracı finansal kurumların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, sosyal yatırım piyasasının gelişiminin desteklenmesi ve yıllık cirosu veya bilançosu 30 milyon Avro’yu geçmeyip, kolektif yatırım girişimi olmayan sosyal girişimlerin, 500.000 Avro’ya kadar öz sermaye, öz sermaye benzeri araçlar, kredi araçları ve hibeler yoluyla finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. 

Mikrofinans ayağı ile kendi işletmelerini ya da mikro girişimlerini kurmak ya da geliştirmek isteyen özel itina gösterilmesi gereken gruplar için mikrofinansa erişimin arttırılması amaçlanmakta olup, bu kapsamda, Programa katılan ülkelerdeki aracı finansal kurumlar desteklenecektir.  Sosyal Girişimcilik ayağı ise, sosyal girişimlerin, bu girişimlere yönelik kredi ve diğer finansal araçlar sağlayan kamu ve özel kuruluşlar yoluyla finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. 

Programın Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik ayağı kapsamında, aracı finansal kurumlar ile kişi ve mikro girişimler için mikro kredi ve/veya sosyal girişimler için finansman sağlayan ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde kurulu kamu ve özel sektör kuruluşları başvuru yapabilirler. Avrupa Yatırım Fonunun finansal aracı kuruluşlara yönelik broşürü için tıklayınız.

Avrupa Komisyonun EaSI Programı kapsamındaki finansal araçlara ilişkin broşü için tıklayınız.

2017-2020 süresince Programın ülkemiz içinde koordinasyonundan (tanıtım faaliyetleri, başvuru sahiplerine teknik destek verilmesi, bilgi paylaşımı, çağrıların duyurulması) Bakanlığımız sorumludur. Bakanlığımız tarafından hazırlanan Türkçe broşür için tıklayınız.

Program kapsamında genel hedef ve amaçlar doğrultusunda çağrılara çıkılmakta olup, her çağrı için spesifik olarak belirtilmiş son başvuru tarihleri esas alınarak, çağrılara başvuru yapılmaktadır. Başvurular doğrudan Avrupa Komisyonuna yapılmakta olup, açık çağrılar Avrupa Komisyonunun İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğünün web sitesinden yayımlanmaktadır. Program ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve proje teklif çağrılarına http://ec.europa.eu/social/easi adresinden erişilebilmektedir. Teklif çağrılarının Türkçe özetleri için tıklayınız.

Avrupa Komisyonu, EaSI Programı kapsamında desteklenen projeler ve organizasyonlara ilişkin düzenli olarak değerlendirme raporları yayımlamaktadır. Örnek projeleri içeren en güncel değerlendirme raporlarına http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8047&furtherPubs=yes  ve http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8074&furtherPubs=yes linklerinden erişilebilmektedir.

 


Güncelleme: 09/04/2018 / Hit: 96,839

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı