ENGLISH
  Güncelleme: 08/03/2021

Avrupa Birliği Programları

Avrupa Birliği (AB) programları yada Birlik programları, AB politikalarının uygulama araçlarından biri olup, üye devletler arasında işbirliğini teşvik ederek, AB politikalarının hedeflerine ulaşmasını amaçlamaktadır. Ülkemizin Birlik programlarına katılımına ilişkin şartları düzenleyen temel belge, 26 Şubat 2002 tarihinde imzalanan, “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşma”dır. Bu Anlaşmaya dayanılarak, her program için ayrı katılım anlaşması imzalanmakta ve ülkemizin Programların sunduğu imkânlara erişimi sağlanmaktadır..

Bireyler, işletmeler, sivil toplum kuruluşları (STK), kamu kurumları ve üniversiteler, genel politika ve strateji öncelikleri doğrultusunda hazırladıkları projeler aracılığıyla, AB Programlarından istifade edebilmektedir. AB Programları ülkeler arası işbirliğinin geliştirilmesini amaçladığından, programlara yapılan başvuruların genel olarak farklı ülkelerden ortaklarla yapılması gerekmektedir.

AB Programları, çok yıllı mali çerçeve olarak adlandırılan yedi yıllık genel bütçe çerçevesinde Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in onayı ile yürürlüğe konulan kurucu mevzuata dayanarak uygulanmaktadır. Programlar, teklif çağrılarını yayımlayan Avrupa Komisyonunun ilgili genel müdürlükleri, yürütme ajansları ve/veya ulusal ajanslar tarafından yürütülmektedir. Programların bütçesi AB genel bütçesinden sağlanan tahsisat ile oluşturulmaktadır. AB programları, AB tarafından ortaya konulan genel politika ve hedeflere uygun olarak tasarlanmaktadır. 2021-2024 döneminde Avruoa Komisyonu tarafından ortaya konan 6 öncelik ve 2020 yılında COVID-19 Salgını sonrasında ortaya konan Avrupa Toparlanma Planı çerçevesinde 2021-2027 dönemi AB programları oluşturulmuştur.

Ülkemizin 2021-2027 döneminde AB programlarına katılımına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 

4 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan “AB’den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Birlik Programlarına Katılımın Yönetimi ile İlgili 2019/20 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” ile ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla AB Başkanı başkanlığında AB Programları ve Ajansları Kurulu oluşturulmuştur. Kurul, 4 Şubat 2020 ve 27 Ekim 2020 tarihlerinde toplanmıştır.

27 Ekim 2020 tarihli toplantıda ülkemizin katılım sağladığı Programlara 2021-2027 döneminde de prensipte katılım kararı alınmıştır. İlaveten, ülkemizin 2006-2016 yılları arasında katılım sağladığı kültür alanındaki Yaratıcı Avrupa Programına da katılım yönünde prensip kararı alınmıştır. Bu Programlar:

 1. Erasmus Programı
 2. Ufuk Avrupa
 3. Avrupa Dayanışma Programı-ESC
 4. Sivil Koruma Mekanizması
 5. Yaratıcı Avrupa
 6. Gümrükler
 7. Vergilendirme

Ülkemizin katılmayı düşündüğü diğer Programlara ilişkin fizibilite çalışmaları tamamlanmış olup Çalışma Grubu çalışmaları devam etmektedir. Bu Programların Çalışma Grubu raporları tamamlandığında AB Programları Kurulu’nda görüşülecek ve ülkemizin hangi Programlara katılım sağlayacağına ilişkin irade ortaya konulacaktır.

2021-2027 Döneminde Katılım Çalışmaları Değerlendirilen AB Programları

 1. Ufuk Avrupa*
 2. Erasmus+*
 3. Avrupa Dayanışma Programı*
 4. Yaratıcı Avrupa*
 5. Gümrükler (Customs)*
 6. Vergilendirme (Fiscalis) *
 7. Sivil Koruma Mekanizması (rescEU)*
 8. YatırımAB (InvestEU)
 9. Dijital Avrupa
 10. Tek Pazar
 11. AB Sahtecilikle Mücadele

 

 1. Uzay
 2. Avrupa Sosyal Fonu+
   İstihdam ve Sosyal Yenilik Bileşeni (ESF+ - EaSI)
 3. Adalet
 4. Haklar ve Değerler
 5. Sığınma ve Göç Fonu
 6. Entegre Sınır Yönetimi Fonu – Sınır Kontrol ve Vize Desteği
 7. Çevre ve İklim Eylemi (LIFE)
 8. Sağlık (EU4Health)

*: 27 Ekim 2020 tarihinde AB Programları Kurulu ile katılım kararı alınan AB programları

Avrupa Komisyonunun 6 Siyasi Önceliği

 1. Avrupa Yeşil Mutabakatı
 2. Dijital çağa uygun bir Avrupa
 3. İnsanlar için çalışan bir ekonomi
 4. Dünyada daha güçlü bir Avrupa
 5. Avrupa yaşam tarzımızı teşvik etmek
 6. Avrupa demokrasisi için yeni bir itici güç

Avrupa için Kurtarma Planı


Güncelleme: 08/03/2021 / Hit: 81,205