ENGLISH
  Güncelleme: 06/04/2007

2001 Yılı Bakanlar Kurulu Kararı

BAKANLAR KURULU KARARI

(Resmi Gazete Tarihi: 24 Mart 2001 Sayısı: 24352 Mükerrer)

Karar Sayısı: 2001/2129

"Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı" ile "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"ın kabulü; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı'nın 15 Mart 2001 tarihli ve 293 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 19 Mart 2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

GENEL İLKELER

Madde 1 - "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı" Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyelik süreci içinde kısa ve orta vadede gerçekleştirilmesi öngörülen çalışmaları kapsamaktadır.

Söz konusu Program, bu alanda yapılabilecek çalışmaların genel çerçevesini çizen yönlendirici bir nitelik taşımaktadır.

Madde 2 - Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, Ulusal Programda yer alan çalışmaları zamanında ve öngörülen hedefler doğrultusunda gerçekleştirmeleri esastır.

Ulusal Program, Türkiye'nin ihtiyaç ve öncelikleri, yıllık gerçekleşmeler, Katılım Ortaklığı Belgesi ve İlerleme Raporları da dikkate alınarak gerektiğinde güncelleştirilecektir.

Madde 3 - Kamu kurum ve kuruluşları, AB müktesebatının ulusal mevzuata aktarılması ve uygulanması için gerekli idari düzenlemeleri ve personelin hizmet-içi eğitimini yapacaklardır. Ulusal Programın uygulanması ile ilgili olarak, uyum ve gerekli idari düzenlemeler için ihtiyaç duyulan finansman gereksinimlerini, bütçe ve AB kaynakları olmak üzere belirleyeceklerdir.

Madde 4 - Kamu kurum ve kuruluşları, Ulusal Programın uygulanması nedeniyle duyacakları finansman ihtiyacı için, Ulusal Program öncelikleri açısından Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin uygun görüşüyle, yatırımlar için Devlet Planlama Teşkilatına, cari ve transfer harcamaları için Maliye Bakanlığına müracaat edeceklerdir. Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı kurumların bu tür taleplerini öncelikle karşılayacaktır.

Madde 5 - Kamu kurum ve kuruluşlarınca AB müktesebatına uyum sürecinde ihtiyaç duyulacak tercüme hizmetlerinin koordinasyonuna yönelik olarak Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde bir tercüme hizmetleri merkezi oluşturulacaktır. Bunun için Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine gerekli kaynaklar sağlanacaktır. Bu altyapı kamu kurum ve kuruluşlarının AB müktesebatına uyum amacıyla hazırlayacakları yasa tasarılarının ve AB mevzuatının tercümesine katkıda bulunabilecektir.

ULUSAL PROGRAMIN KOORDİNASYONU

Madde 6 - Ulusal Programın uygulanmasına ilişkin koordinasyon Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından sağlanacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları bu koordinasyonun yürütülmesi için Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine gerekli bilgi akışını sağlayacaklardır.

Madde 7 - Kamu kurum ve kuruluşları AB müktesebatına uyum çerçevesinde görev alanlarına giren konuların etkin bir biçimde yürütülmesini ve karar alma süreçlerinde AB boyutunun da dikkate alınmasını sağlamak için mevcut idari yapıları içinde gerekli düzenlemeleri yapacaklardır.

Madde 8- Kamu kurum ve kuruluşlarınca, mevcut yasalarda değişiklik yapılmasının veya yeni yasa çıkarılmasının öngörülmesi halinde, yasa tasarıları, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği koordinasyonunda AB müktesebatına uyum açısından da önceden incelenecektir.

ULUSAL PROGRAMIN İZLENMESİ

Madde 9- Ulusal Programın Bakanlar Kurulunca kabulü ardından, Programda yer alan hukuki, idari ve kurumsal düzenlemelere ait tedbirlere ilişkin gerçekleşmeler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yılda dört defa, üç aylık dönemler itibarıyla dönem sonunu izleyen 15 gün içinde Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine iletilecektir.

(2001 Yılı Ulusal Programı) (Zip Format- MS Word Döküman)


Güncelleme: 06/04/2007 / Hit: 27,492

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı