ENGLISH
  Güncelleme: 02/01/2009

2008 Yılı Bakanlar Kurulu Kararı

Bakanlar Kurulu Kararı


(Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 2008 27097 (5. Mükerrer) 

Karar Sayısı : 2008/14481

Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye UlusalProgramı” ile “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye UlusalProgramının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın kabulü; Dışişleri Bakanlığının 10/11/2008 tarihli ve 2408 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 10/11/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.                                                 

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR KARAR

             Genel ilkeler

             MADDE 1 – (1) Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı (Ulusal Program), Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım sürecinde, kısa ve orta vadede gerçekleştirilmesi öngörülen çalışmaları kapsar.

             (2) Ulusal Program, bu alanda yapılacak çalışmaların temel esas ve unsurlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

             Takvim ve güncelleştirme

             MADDE 2 – (1) Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, gerekli çalışmaları Ulusal Programda yer alan hedefler doğrultusunda ve belirlenen zamanda gerçekleştirmeleri esastır.

             (2) Ulusal Program, yıllık gerçekleşmeler, Katılım Ortaklığı Belgesi, tarama sonu raporları, müzakere çerçeve belgeleri ve ilerleme raporları da dikkate alınarak, Ülkemizin ihtiyaç ve önceliklerine göre gerektiğinde güncelleştirilecektir.

             İdari düzenlemeler ve hizmet içi eğitim

             MADDE 3 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları, Avrupa Birliği müktesebatının ulusal mevzuata aktarılması ve uygulanması için Ulusal Programda yer alan gerekli idari düzenlemeleri ve personellerinin hizmet içi eğitimini gerçekleştirir.

             Finansman

             MADDE 4 – (1) Ulusal Programda yer alan hedeflere uyum ve bunların uygulanması için gerekli finansmanın karşılanmasında öncelikle Ulusal Programda yer alan ihtiyaçlar esas alınır.

             (2) Kamu kurum ve kuruluşları, Ulusal Programda yer alan hedeflerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duydukları finansmanın temininde, Mali İşbirliği Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından verilen katılım öncesi hibelerden yararlanmaları durumunda;

             a) Mali İşbirliği Komitesinin görüşleri de alınarak Avrupa Komisyonu ile birlikte hazırlanan Mali İşbirliği Programında yer alan yatırım ile ilgili projeler, ulusal katkı paylarının karşılanabilmesi için yıllık programlarda yer almasının sağlanması amacıyla, Ulusal IPA (Katılım Öncesi Yardım Mekanizması) Koordinatörü tarafından Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir,

             b) Kamu kurum ve kuruluşları, cari ve transfer harcamaları için Maliye Bakanlığına müracaat eder.

             Ulusal Programın koordinasyonu

             MADDE 5 – (1) Ulusal Programda yer alan hedeflerin belirlenen takvim içerisinde yerine getirilebilmesi için gerekli çalışmaların takip ve koordinasyonu Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından yürütülür. Kamu kurum ve kuruluşları bu koordinasyonun etkin bir şekilde yürütülmesi için Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile işbirliği içinde gerekli çalışmaları yapar.

             İdarelerce yapılacak düzenlemeler

             MADDE 6 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları, Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde, görev alanlarına giren konuların gerçekleştirilebilmesi için Ulusal Programda yer alan tedbirler doğrultusunda gerekli düzenlemeleri gerçekleştirir. Kurumların idari düzenlemelerinde gerekli ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bu konuda yetkili kurumlarca azami gayret gösterilir.

             Genel Sekreterliğin görüşünün alınması

             MADDE 7 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca, Ulusal Programda yer alan hedefler doğrultusunda mevcut mevzuatta değişiklik yapılması veya yeni mevzuat çıkarılması halinde, mevzuat taslakları, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin koordinasyonunda Avrupa Birliği müktesebatına uyum açısından önceden incelenerek, Genel Sekreterliğin görüşü alındıktan sonra Başbakanlığa sevk edilir.

             Ulusal Programın izlenmesi

             MADDE 8 – (1) Türkiye’nin AB müktesebatına uyum sürecinde kat ettiği gelişmenin düzenli olarak izlenebilmesini ve Avrupa Komisyonuna iletilmesini teminen, kamu kurum ve kuruluşları, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde oluşturulan “Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Ulusal Veri Tabanı”na düzenli olarak bilgi aktarır.

             (2) Ulusal Programın Bakanlar Kurulunca kabulünün ardından, Ulusal Programda yer alan hukuki, idari ve kurumsal düzenlemelere ait tedbirlere ilişkin gerçekleşmeler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından, 2009 yılının Ocak ayından başlamak üzere üç aylık dönemler itibarıyla dönem sonunu izleyen onbeş gün içinde Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine bildirilir. Genel Sekreterlik, müteakip ayın ilk haftasında gelişmelere ilişkin olarak hazırlayacağı bir raporu Bakanlar Kuruluna sunar.

             Yürürlük

             MADDE 9 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 10 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Güncelleme: 02/01/2009 / Hit: 22,268

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı