TÜRKÇE
  Updated: 06/04/2007

2001 Decisions of the Council of Ministers (Turkish)

BAKANLAR KURULU KARARI

(Resmi Gazete Tarihi: 24 Mart 2001 Sayısı: 24352 Mükerrer)

Karar Sayısı: 2001/2129

"Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İliþkin Türkiye Ulusal Programı" ile "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İliþkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"ın kabulü; Devlet Bakanı ve Baþbakan Yardımcılığı'nın 15 Mart 2001 tarihli ve 293 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 19 Mart 2001 tarihinde kararlaþtırılmıþtır.

Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İliþkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

GENEL İLKELER

Madde 1 - "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İliþkin Türkiye Ulusal Programı" Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyelik süreci içinde kısa ve orta vadede gerçekleþtirilmesi öngörülen çalıþmaları kapsamaktadır.

Söz konusu Program, bu alanda yapılabilecek çalıþmaların genel çerçevesini çizen yönlendirici bir nitelik taþımaktadır.

Madde 2 - Tüm kamu kurum ve kuruluþlarının, Ulusal Programda yer alan çalıþmaları zamanında ve öngörülen hedefler doğrultusunda gerçekleþtirmeleri esastır.

Ulusal Program, Türkiye'nin ihtiyaç ve öncelikleri, yıllık gerçekleþmeler, Katılım Ortaklığı Belgesi ve İlerleme Raporları da dikkate alınarak gerektiğinde güncelleþtirilecektir.

Madde 3 - Kamu kurum ve kuruluþları, AB müktesebatının ulusal mevzuata aktarılması ve uygulanması için gerekli idari düzenlemeleri ve personelin hizmet-içi eğitimini yapacaklardır. Ulusal Programın uygulanması ile ilgili olarak, uyum ve gerekli idari düzenlemeler için ihtiyaç duyulan finansman gereksinimlerini, bütçe ve AB kaynakları olmak üzere belirleyeceklerdir.

Madde 4 - Kamu kurum ve kuruluþları, Ulusal Programın uygulanması nedeniyle duyacakları finansman ihtiyacı için, Ulusal Program öncelikleri açısından Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin uygun görüþüyle, yatırımlar için Devlet Planlama Teþkilatına, cari ve transfer harcamaları için Maliye Bakanlığına müracaat edeceklerdir. Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teþkilatı kurumların bu tür taleplerini öncelikle karþılayacaktır.

Madde 5 - Kamu kurum ve kuruluþlarınca AB müktesebatına uyum sürecinde ihtiyaç duyulacak tercüme hizmetlerinin koordinasyonuna yönelik olarak Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde bir tercüme hizmetleri merkezi oluþturulacaktır. Bunun için Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine gerekli kaynaklar sağlanacaktır. Bu altyapı kamu kurum ve kuruluþlarının AB müktesebatına uyum amacıyla hazırlayacakları yasa tasarılarının ve AB mevzuatının tercümesine katkıda bulunabilecektir.

ULUSAL PROGRAMIN KOORDİNASYONU

Madde 6 - Ulusal Programın uygulanmasına iliþkin koordinasyon Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından sağlanacaktır. Kamu kurum ve kuruluþları bu koordinasyonun yürütülmesi için Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine gerekli bilgi akıþını sağlayacaklardır.

Madde 7 - Kamu kurum ve kuruluþları AB müktesebatına uyum çerçevesinde görev alanlarına giren konuların etkin bir biçimde yürütülmesini ve karar alma süreçlerinde AB boyutunun da dikkate alınmasını sağlamak için mevcut idari yapıları içinde gerekli düzenlemeleri yapacaklardır.

Madde 8- Kamu kurum ve kuruluþlarınca, mevcut yasalarda değiþiklik yapılmasının veya yeni yasa çıkarılmasının öngörülmesi halinde, yasa tasarıları, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği koordinasyonunda AB müktesebatına uyum açısından da önceden incelenecektir.

ULUSAL PROGRAMIN İZLENMESİ

Madde 9- Ulusal Programın Bakanlar Kurulunca kabulü ardından, Programda yer alan hukuki, idari ve kurumsal düzenlemelere ait tedbirlere iliþkin gerçekleþmeler, ilgili kamu kurum ve kuruluþları tarafından yılda dört defa, üç aylık dönemler itibarıyla dönem sonunu izleyen 15 gün içinde Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine iletilecektir.

(2001 Year NPAA) (Zip Format- MS Word Document)


Updated: 06/04/2007 / Hit: 27,493