ENGLISH
  Güncelleme: 01/06/2017

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (2014-2020) Sivil Toplum Alt Sektörü

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci dönemine yönelik benimsenen sektörel yaklaşım çerçevesinde, “Sivil Toplum” Demokrasi ve Yönetişim Sektörü altında bir alt sektör olarak kabul edilmiştir. 26 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren Ülke Strateji Belgesi’nde (Country Strategy Paper – CSP) sivil toplum alt sektörünün hedefi; politika ve karar alma süreçlerine aktif demokratik katılım yoluyla sivil toplumun güçlendirilmesi, temel haklar ve diyalog kültürünün geliştirilmesi ve Türkiye ve Avrupa arasında kültürel değişimin artırılması şeklinde tanımlanmıştır. 2014-2020 dönemi için sivil toplum alt sektörüne ayrılan toplam yaklaşık olarak 190 milyon Avro’dur.

 

 

Programlama sürecinde, ilk aşamada sivil toplum alt sektörünün durum analizini yapan ve 2014-2017 döneminde izlenecek sektörel yaklaşımı tanımlayan “Sektör Planlama Belgesi (Sectoral Planning Document – SPD)” hazırlanmıştır. Sektör Planlama Belgesi’nde sivil toplum alt sektörünün genel hedefi, “demokratik yapı ve süreçlerin, temel hakların ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesine katkı sağlayarak AB uyum sürecinin desteklenmesi” şeklinde tanımlanmıştır. Sektörün özel hedefi ise, “politika ve karar alma süreçlerine sivil toplumun aktif katılımının sağlanması, temel haklar ve diyalog kültürünün geliştirilmesi ve AB-Türkiye sivil toplum diyaloğunun ve kültürlerarası değişimin desteklenmesi” şeklinde belirlenmiştir.

Bu kapsamda, Sektör Planlama Belgesi’nde 4 alt başlık belirlenmiştir:

  • - Aktif vatandaşlık için yasal ortamın iyileştirilmesi
  • - Kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin güçlendirilmesi
  • - Sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin ve aralarındaki bağların güçlendirilmesi ve
  • - Sivil toplum diyaloğu

 


Güncelleme: 01/06/2017 / Hit: 20,789

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı