ENGLISH
  Güncelleme: 02/11/2017

IPA I ve IPA II Dönemi Programlama

IPA I ve IPA II Dönemi Programlama

 

IPA I DÖNEMİ

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)’nın 2007-2013 yıllarını kapsayan I. dönemi ülkemizin;

  • AB müktesebatına uyum ve uygulamasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi
  • Ekonomik ve sosyal uyuma yönelik kapasitelerinin oluşturulması

hedefleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Bu doğrultuda ülkemize tahsis edilen toplam 4.7 milyar avroluk AB fonu aşağıda belirtilen beş bileşen kapsamında ilgili kuruluşlarımızca kullanılmaktadır. Fonların bugün itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar avroluk kısmı harcanmış olup, fon kullanımı 2017 yılı sonuna kadar devam edecektir.

 

2007-2013 Dönemi Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA)'ın Bileşenlere Göre Dağılımı (M€)

Bileşenler

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Toplam

 I – Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma

256,7

256,1

239,6

217,8

231,2

227,5

238,5

1.667,40

 II – Sınır Ötesi İşbirliği

2,1

2,8

3

3,1

5,1

2,1

2,2

20,40

 III – Bölgesel Kalkınma

167,5

173,8

182,7

238,1

293,4

356,06

366,88

1.778,44

 IV – İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

50,2

52,9

55,6

63,4

77,6

83,1

91,1

473,90

 V – Kırsal Kalkınma

20,7

53

85,5

131,3

172,5

187,38

204,18

854,56

Toplam

497,2

538,6

566,4

653,7

779,8

856,14

902,86

4.794,70

 

I. Bileşen kapsamında AB müktesebatına uyum ve uygulamasına yönelik kapasite geliştirme projeleri fonlanırken, II. Bileşen ile sınır bölgelerinde ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik işbirliğini hedefleyen çalışmalar yapılmaktadır. Her iki bileşenin programlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi AB Bakanlığı sorumluluğundadır.

III. Bileşen olan Bölgesel Kalkınma kapsamında yürütülen “çevre” “ulaştırma” ve “bölgesel rekabetedebilirlik” Operasyonel Programları kapsamında, sırasıyla, atıksu, içme suyu ve entegre katı atık altyapı projeleri, demiryolu altyapı projeleri ve KOBİ’ler, Sanayi Altyapısı, Araştırma-Geliştirme, İnovasyon, Bilgi Toplumu ve Turizm alanlarındaki projelere mali destek sağlanmaktadır. Sözkonusu programlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sorumluluğunda yürütülmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülen, IV. Bileşen altındaki İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programının büyük bölümü hibe programlarından oluşmakta olup istihdam, eğitim, hayat boyu öğrenme ve sosyal içerme alanlarındaki projeleri destekleyerek, bilgi toplumuna geçiş sürecinde istihdam olanaklarını artırmak ve sosyal uyumu teşvik etmek amaçlanmaktadır.

V. Bileşen kapsamında ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Kırsal Kalkınma Programı yürütülmektedir. Bu kapsamda tarım, hayvancılık, gıda, balıkçılık ve alternatif tarım alanlarında faaliyet gösteren işletmelere, üretici bireylere, kooperatiflere ve üretici birliklerine hibe programları aracılığı ile finansman desteği sağlanmaktadır.

IPA II DÖNEMİ

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)’nın 2014 – 2020 yıllarını kapsayan II. Dönemi de I Dönemin devamı niteliğinde, ülkemizin AB müktesebatına uyum ve uygulamasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi ile ekonomik ve sosyal uyuma yönelik kapasitelerinin oluşturulması hedefleri çerçevesinde yürütülecektir.

Yeni dönemde Komisyon tarafından fonların daha etkin kullanımına yönelik olarak sektörel bir yaklaşım benimsenmiş olup, bu yaklaşım kapsamında IPA’nın I. döneminde yer alan bileşen bazlı yapı kaldırılarak yeni dönemde finanse edilmesi öngörülen belirli sektörler ile bu sektörler kapsamındaki çalışmaları yürütecek sektör sorumlusu kuruluşlar  belirlenmiştir.

 

Yeni dönemin  AB tarafındaki hukuki altyapısını teşkil eden 11 Mart 2014 tarih ve 231/2014 sayılı IPA II Tüzüğü, 15 Mart 2014 tarihinde; 2 Mayıs 2014 tarih ve 447/2014 sayılı IPA II Uygulama Tüzüğü ise 3 Mayıs 2014 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

IPA kapsamındaki yardımların temel finansman önceliklerini gösteren belge olan Türkiye için Endikatif Strateji Belgesi (Indicative Strategy Paper for Turkey (2014-2020)), 26 Ağustos 2014 tarihinde Komisyon tarafından kabul edilmiştir.

Sözkonusu Strateji Belgesi’nde de yer aldığı üzere 7 yıllık toplam tahsisatımız 4.453,9 milyar Avro’dur.

2014 – 2020 Politika Alanları ve Sektörlere Göre Endikatif Tahsisat Tablosu (Milyon Avro)

 

Türkiye

2014

2015

2016

2017

 Toplam 2018-2020

 Toplam 2014-2020

 
 
 

a. Birliğe üyelik için hazırlayıcı reformlar

355.1

196.6

240.3

137.2

652.2

1,581.4

 

Demokrasi ve yönetişim

540.2

416.3

956.5

 

Hukukun üstünlüğü ve temel haklar

388.9

236.0

624.9

 

b. Sosyo-ekonomik ve bölgesel kalkınma

155.8

265.8

247.0

261.4

595.3

1,525.3

 

Çevre ve iklim eylemi

297.1

347.5

644.6

 

Ulaştırma

386.0

56.8

442.8

 

Enerji

59.0

34.4

93.5

 

Rekabet edebilirlik ve yenilikçilik

187.8

156.6

344.4

 

c. İstihdam, sosyal politikalar, eğitim, cinsiyet eşitliğinin teşviki ve insan kaynaklarının geliştirilmesi

37.4

62.9

65.9

68.9

199.9

435.0

 

Eğitim, istihdam ve sosyal politikalar

235.1

199.9

435.0

 

d. Tarım ve kırsal kalkınma 

72.0

100.9