ENGLISH
  Güncelleme: 15/11/2022

Ekonomik ve Sosyal Komite

 Ekonomik ve Sosyal Komite; Parlamentoya, Konseye ve Komisyona yardımcı olmak amacıyla öngörülmüş bir danışma kurumu olup, kararları bağlayıcı nitelikte değildir. Ekonomik ve Sosyal Komite, işçi ve işveren grupları ile belirli toplum kesimlerinin değişik menfaatlerini temsil eden gruplardan seçilen üyelerden oluşur. Komite, Avrupa bütünleşmesinin genel çıkarları çerçevesinde faaliyet gösterir ve üyelerinin bağımsızlığı Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'da açıkça düzenlenmiştir.

Komite'nin halihazırda ise 329 üyesi bulunmaktadır. Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'nın 301. maddesinde üye devletlere ayrılan üye sayısına ilişkin düzenlemenin Komisyonun önerisi üzerine Konsey tarafından oybirliği ile alınacak bir kararla belirlenmesi öngörülmüştür.

Komite üyeleri, 5 yıllık süre için üye devletler tarafından gösterilen adaylar arasından, Konsey tarafından atanırlar ve görev süreleri yenilenebilir.

Üyelerin dağılımı, üye devletlerin fiziki ve ekonomik büyüklüklerine göre farklılık göstermekte olup, üyelerin tespitinde, ekonomik ve sosyal hayatın çeşitli kesimlerinin uygun şekilde temsil edilmesine özen gösterilmesi önemlidir. Ekonomik ve Sosyal Komite'de hükümet temsilcilerinin ya da AB kurumlarının temsilcilerinin üye olarak yer almadığı da belirtilmelidir. Ekonomik ve Sosyal Komite, çeşitli uzmanlık grupları halinde çalışmakta olup, Komite bünyesinde alt komiteler kurulması mümkündür. Komite, üyeleri arasından, iki buçuk yıllık bir süre için başkanını seçer.

Komite'de temsil edilecek sosyal etkinlik kategorilerine; üreticiler, çiftçiler, nakliyeciler, işçiler, tacirler, zanaatkarlar, meslek sahipleri, kadın dernekleri ve tüketici örgütleri örnek olarak verilebilir.

Komite'ye danışılması bazı durumlarda zorunlu, bazı durumlarda ise ihtiyari nitelik arz etmektedir. Nitekim Antlaşma'nın 304. maddesi uyarınca Antlaşma'da öngörülen durumlarda Parlamento, Konsey ya da Komisyon'un Ekonomik ve Sosyal Komite'ye danışması gerekmektedir. Bundan başka, söz konusu kurumların, uygun gördükleri her durumda Komite'ye görüş için başvurması mümkün olduğu gibi, Ekonomik ve Sosyal Komite'nin gerekli görmesi halinde kendi inisiyatifi ile görüş vermesi de mümkündür. Yasama süreci içerisinde görüşüne başvurulmasından itibaren bir aydan az olmamak üzere belirlenen bir süre içinde Komite'nin görüşünü bildirmemiş olması, daha sonraki faaliyetlere engel teşkil etmemektedir.

Ekonomik ve Sosyal Komite'nin resmi sayfasına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 


Güncelleme: 15/11/2022 / Hit: 52,951

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı