ENGLISH
  Güncelleme: 03/01/2023

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanı

1. GENEL BİLGİLER

Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8. dereceli kadroda görev yapmak üzere öğrenim dalları itibariyle kadro dağılımı TABLO-I’de gösterilen toplam 10 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alınacaktır.

2. SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, mühendislik, veteriner, ziraat, su ürünleri ve iletişim fakülteleri ile fakültelerin Avrupa Birliği, matematik, istatistik, sosyoloji, tarih, şehir ve bölge planlama bölümleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet (Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım) ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)
3. Sınavın yapılacağı yılın ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2023) itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1988 ve sonrası doğanlar),
4. ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) Tablo-I’de belirtilen KPSS puan türlerinin herhangi birinden asgari 80 puanı almış olmak ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde yer almak, (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir),
5. Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna göre yapılacaktır. Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi sınav başvurusunun son günü dikkate alınarak hesaplanır. Yabancı dil yeterliliğine ilişkin belgelerden, YDS belgesinin geçerlik süresi beş yıl, diğer belgelerin geçerlik süresi ise iki yıldır).

Mezun Olunan Alan / Bölüm ve KPSS Bilgilerini İçeren Tablo için Tıklayınız (Tablo I)

Mezun Olunan Alan/Bölüm: En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, mühendislik, veteriner, ziraat, su ürünleri ve iletişim fakülteleri ile fakültelerin Avrupa Birliği, matematik, istatistik, sosyoloji, tarih, şehir ve bölge planlama bölümleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak,
Boş Pozisyon Sayısı: 10
Yazılı Sınava Çağrılacak Aday Sayısı: 100
KPSS Puan Türü: P-3P-4P-12P-14P-19P-24P-29P-34P-39P-44
KPSS Taban Puan: 80

3. BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

26/12/2022-13/01/2023 tarihleri arasında “e-Devlet üzerinden “Avrupa Birliği Başkanlığı –Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, elektronik ortamda alınacaktır.”Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4. GEREKLİ BELGELER
1. Yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksekokullardan mezun olan adaylar için varsa denklik belgesi
2. YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sonuç belgesi,
3.Kendi el yazılarıyla yazdıkları kısa özgeçmişleri (Kompozisyon biçiminde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde).

5. GİRİŞ SINAVI

Giriş Sınavı yazılı olarak 12/02/2023 Saat 10:00 da Ankara’da yapılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar listesi, sınavın yeri ilişkin ayrıntılı bilgiler Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve Başkanlığın resmi internet adresinden (www.ab.gov.tr) yayımlanacak olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adaylar yazılı ve sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

6. YAZILI GİRİŞ SINAVI VE SINAV KONULARI

Yazılı sınav, klasik usulde tek oturumlu yapılacak olup 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Avrupa Birliği (35 puan)Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri (35 puan)Yabancı Dil Bilgisi (30 puan) - (Yabancı dilde kompozisyon ve tercüme) üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı sınavda 70 ve üzerinde puan almak şartıyla, en yüksek puana sahip olan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının dört katı aday Sözlü Giriş Sınavına çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da Sözlü Giriş Sınavına çağrılır.

7. SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar; sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve Başkanlığın resmi internet adresinden (www.ab.gov.tr) ulaşılabilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınavda adaylar;
a) Avrupa Birliği, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri (30) ile Yabancı dil bilgisi, (20)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10)
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10)
d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10
)e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10)

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

8. DEĞERLENDİRME

Giriş Sınavı nihai başarı listesi, Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği çerçevesinde adayların yazılı ve sözlü sınavda aldıkları notların aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenir ve adaylar başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulurlar. Sınav sonuçları açıklanırken; adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması durumunda ise KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste de belirlenir.

9. NİHAİ SONUÇ VE ATAMA

Nihai sınav sonucuna Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve Başkanlığın resmi internet adresinden (www.ab.gov.tr) ulaşılabilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde Giriş Sınavı Kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, Giriş Sınavı Kurulunca en fazla 7 gün içerisinde incelenerek karara bağlanır ve itiraz sonucu adaya bildirilir. Sınavı kazanan adayların atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte Başkanlığa müracaat etmeleri gereklidir. Bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.Kariyer Kapısı üzerinden Başvurusunu tamamlayan adayların, başvuru sonunda alacağı Aday Başvuru Formunun çıktısını  sınav günü yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca sınav giriş belgesi verilmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ayrıntılı bilgi ve irtibat için:
0312 2181300
yhdb@ab.gov.tr
Avrupa Birliği Başkanlığı / Mustafa Kemal Mah.  2082. Cadde No: 5 06530 Çankaya / ANKARAGüncelleme: 03/01/2023 / Hit: 11,079

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı