ENGLISH
  Güncelleme: 11/04/2007

2003 Yılı Bakanlar Kurulu Kararı

Bakanlar Kurulu Kararı

(Resmi Gazete Tarihi: 24 Temmuz 2003 Sayısı: 25178 Mükerrer ) 

Karar Sayısı : 2003/5930

Ekli "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı" ile "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"ın kabulü; Dışişleri Bakanlığı'nın 19/6/2003 tarihli ve 3276 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 23/6/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

GENEL İLKELER

Madde 1- "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı" Türkiye'nin Avrupa Birliğine katılım sürecinde, kısa ve orta vadede gerçekleştirilmesi öngörülen çalışmaları kapsamaktadır.

Söz konusu Ulusal Program, bu alanda yapılacak çalışmaların temel esas ve unsurlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Madde 2- Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, gerekli çalışmaları Ulusal Programda yer alan hedefler doğrultusunda ve belirlenen zamanda gerçekleştirmeleri esastır.

Ulusal Program, yıllık gerçekleşmeler, Katılım Ortaklığı Belgesi ve İlerleme Raporları da dikkate alınarak, ülkemizin ihtiyaç ve önceliklerine göre gerektiğinde güncelleştirilecektir.

Madde 3- Kamu kurum ve kuruluşları, Avrupa Birliği müktesebatının ulusal mevzuata aktarılması ve uygulanması için Ulusal Programda yer alan gerekli idari düzenlemeleri ve personellerinin hizmet içi eğitimini yapacaklardır.

Madde 4- Ulusal Programda yer alan hedeflere uyum ve bunların uygulanması için gerekli finansmanın karşılanmasında öncelikle Ulusal Programda yer alan ihtiyaçlar esas alınacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşları, Ulusal Programda yer alan hedeflerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duydukları finansmanın temininde Mali İşbirliği Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından verilen katılım öncesi hibelerden yararlanmaları durumunda:

Mali İşbirliği Komitesinin görüşleri de alınarak Avrupa Komisyonu ile birlikte hazırlanan Mali İşbirliği Programında yer alan yatırım ile ilgili projeler, ulusal katkı paylarının karşılanabilmesi için yıllık programlarda yer almasının sağlanması amacıyla Ulusal Mali Yardım Koordinatörü tarafından Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları, cari ve transfer harcamaları için Maliye Bakanlığına müracaat edeceklerdir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının bu kapsamdaki talepleri öncelikle karşılanacaktır.

Madde 5- Türkiye'nin Avrupa Birliğine katılım sürecinde, Kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanacak mevzuatı Avrupa Birliği hukukuna uyum açısından gözden geçirmek, Türk ve Avrupa Birliği mevzuatının çeviri işlemlerini koordine etmek ve sistematiğini sağlamak, bunlara ilişkin envanter çalışmalarını yürütmek ve yapılacak çevirilerin denetimini yapmak üzere Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde Avrupa Birliği Hukuku ve Tercüme Denetim Birimi kurulacaktır.

ULUSAL PROGRAMIN KOORDİNASYONU

Madde 6- Ulusal Programda yer alan hedeflerin belirlenen takvim içerisinde yerine getirilebilmesi için gerekli çalışmaların takip ve koordinasyonu Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından yapılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları bu koordinasyonun etkin bir şekilde yürütülmesi için Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile işbirliği içinde gerekli çalışmaları yapacaktır.

Madde 7- Kamu kurum ve kuruluşları, AB müktesebatına uyum çerçevesinde , görev alanlarına giren konuların gerçekleştirilebilmesi için Ulusal Programda yer alan tedbirler doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapacaklardır. Kurumların idari düzenlemelerinde gerekli ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bu konuda yetkili kurumlarca azami gayret gösterilecektir.

Madde 8- Kamu kurum ve kuruluşlarınca, Ulusal Programda yer alan hedefler doğrultusunda mevcut mevzuatta değişiklik yapılması veya yeni mevzuat çıkarılması halinde mevzuat taslakları, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği koordinasyonunda AB müktesebatına uyum açısından önceden incelenecek ve Genel Sekreterliğin görüşü alındıktan sonra Başbakanlığa sevk edilecektir.

ULUSAL PROGRAMIN İZLENMESİ

Madde 9- Türkiye'nin AB müktesebatına uyum sürecinde kat ettiği gelişmenin düzenli olarak izlenebilmesini ve Avrupa Komisyonuna iletilmesini teminen, kamu kurum ve kuruluşları, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde oluşturulan "AB Müktesebatına Uyum Ulusal Veri Tabanı"na iki ayda bir düzenli olarak bilgi aktaracaktır.

Madde 10- Ulusal Programın Bakanlar Kurulunca kabulünün ardından, Ulusal Programda yer alan hukuki, idari ve kurumsal düzenlemelere ait tedbirlere ilişkin gerçekleşmeler, her ayın sonunda, kamu kurum ve kuruluşlarınca Genel Sekreterliğe bildirilecektir. Genel Sekreterlik, müteakip ayın ilk haftasında gelişmelere ilişkin olarak hazırlayacağı bir raporu Bakanlar Kuruluna arz edecektir.

Devamı >> (24 Temmuz 2003 tarih ve 25178 Mükerrer sayılı Resmi Gazete (HTML))

(2003 Yılı Ulusal Programı) 


Güncelleme: 11/04/2007 / Hit: 24,210

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı