ENGLISH
  Güncelleme: 30/09/2021

Erasmus+

Erasmus+ Programı Nedir?

Erasmus+, Avrupa Birliği’nin eğitim, spor ve gençlik alanlarındaki politikalarını destekleyen bir AB programıdır. Avrupa çapında eğitim, öğretim ve gençlik çalışmalarını modernize etmeyi amaçlayan program aynı zamanda iş piyasalarının ve rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Erasmus+ Programı ilk olarak 1987 yılında, yükseköğretim öğrencilerinin bir ya da iki dönemlik değişimini teşvik etmek üzere öğrenci değişim programı olarak başlamıştır. Program, zaman içerisinde yapısal değişikliklere uğrayarak öğrenci değişiminin yanı sıra okul eğitimi, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve gençlik alanlarını da kapsayacak şekilde genişlemiş ve 2013 yılına kadar Socrates, Leonardo da Vinci, Hayat Boyu Öğrenme… gibi farklı bileşenler altında uygulanmıştır. 2014-2020 döneminde eğitim ve gençlik alanlarının yanı sıra spor alanının da ilave edilmesiyle tek program çatısı altında birleştirilmiş ve Erasmus+ adını almıştır. Avrupa Komisyonu tarafından 2021-2027 yıllarını kapsayacak yeni programın adının da Erasmus+ olarak devam etmesi yönünde karar alınmıştır.

Program kapsamında farklı yaş grupları ve sektörlerden bireylere bilgi ve deneyimlerini geliştirmek ve paylaşmak için yurt dışında eğitim, öğretim, öğrenim, staj, işbaşı eğitim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ve gönüllü çalışmalar yapma imkânı sunulmaktadır. Erasmus+ okul eğitimi, mesleki eğitim yükseköğretim, yetişkin eğitimi, gençlik ve spor sektörü dahil olmak üzere hayat boyu öğrenmenin tüm sektörlerindeki eğitim, öğretim, gençlik ve spor kuruluşlarına açıktır. Bununla birlikte Program, kurum ve kuruluşların, faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki yenilikçi ve iyi uygulamaları tecrübe etmelerini, uygulamalarını, yurt dışındaki muadilleri ile bir arada kurumsal kapasitelerini artırmalarına ve uluslararasılaşmalarına yardımcı olmaktadır. Avrupa çapında 30 yıldan uzun süredir devam eden yükseköğretim hareketliliği sayesinde üniversite yapılarının uyumlaştırılmasında ve yükseköğretim sistemlerinin uyumluluğunun artırılmasında büyük ilerleme sağlanmıştır.

Erasmus+ Programı, “Eğitim ve Öğretim Stratejik Çerçevesi”, “Yükseköğretimin Modernleştirilmesi Hakkında Komisyon Tebliği”, “Gençlik Alanında Yenilenen Avrupa İşbirliği Çerçevesi”, “AB Gençlik Stratejisi (2010-2018)”, “Spor Üzerine Beyaz Kitap, “Sporda Avrupa Boyutu” ve “Sporda AB İş Planı” gibi AB politika belgeleri üzerine inşa edilmiştir.

Türkiye’nin Erasmus+ Programına Katılımı

Türkiye, 1999 Helsinki Zirvesi’nde Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinin başlaması ile Topluluk Programlarından yararlanmaya başlamıştır. Türkiye'nin AB programlarından yararlanmasını sağlayacak olan ve taraflarca 26 Şubat 2002 tarihinde imzalanmış bulunan Çerçeve Anlaşma’nın kabul edilmesi ile Türkiye’de “Ulusal Ajans” görevini üstlenmek üzere Ocak 2002 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Dairesi kurulmuştur.

2003 yılında pilot uygulamalara başlayan Türkiye Ulusal Ajansı, 1 Nisan 2004 yılında AB Eğitim ve Gençlik Programlarının tam üyesi haline gelmiştir. Türkiye Ulusal Ajansı öncelikle 2006 yılına kadar süren Topluluk Programlarını, 2007-2013 dönemi içerisinde Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programlarını yürütmüştür.

2014-2020 yılları eğitim ve gençlik programları Erasmus+ adıyla uygulanmış ve 2004 yılından bu yana ülkemizde AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, ülkemizdeki “Ulusal Ajans” sıfatı ile akredite edilerek AB’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki Erasmus+ ve ESC Programlarının yürütmektedir.

Türkiye Ulusal Ajansı 2018 yılında 4 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Dışişleri Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Avrupa Birliği Başkanlığının ilgili kuruluşu olmuştur.

Ülkemizde 2004 yılından bu yana Erasmus+ programı ve öncüllerinde 1,4 milyar Euro tahsis edilmiş ve 700 binin üzerinde katılımcı yararlanmıştır. 2014-2020 döneminde Erasmus+ Programı kapsamında yılda ortalama 12 bine yakın proje başvurusu alınmış, yılda 1,500’den fazla projeye, 100 milyon avronun üzerinde hibe desteği verilmiştir. Desteklenen projeler ile yaklaşık 20.000’i yükseköğretim programı öğrenci ve personeli olmak üzere yılda 60.000 kişi yurt dışındaki staj, öğrenim, gönüllülük, işbirlikleri kapsamındaki hareketlilikler, kurslar vb. faaliyetlerden faydalanmaktadır. Buna mukabil yılda ortalama 6,000’den fazla yükseköğretim öğrencisi ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte veya ülkemizde staj yapmaktadır.

Ülkemiz, Erasmus+ ve ESC Programları kapsamında alınan başvuru sayısı bakımından program üyesi ülkeler arasında açık ara birinci sıradadır. Bu durum, vatandaşlarımızın yurt dışındaki eğitim ve gençlik imkânlarına gösterdiği büyük ilginin bir göstergesidir.

 

Erasmus+ Programı Yapısı

 

Erasmus+ Programı 3 Ana Eylem ve 2 Özel Eylemden oluşmaktadır:

• Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1)

• Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2)

• Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek (KA3)

• Özel Eylem 1: Jean Monnet Faaliyetleri

• Özel Eylem 2: Spor Destekleri

Erasmus+ Programı kapsamında “ülke merkezli” ve “merkezi” faaliyetler yer almaktadır.

• Ülke Merkezli Projeler: Başvuruları Türkiye Ulusal Ajansı’na yapılmaktadır.

• Merkezi Projeler: Başvurular Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu’na bağlı Eğitim, İşitsel-Görsel Kültür Yürütme Ajansı’na yapılmaktadır.

Tüm Merkezi Çağrılara ilişkin güncel teklif çağrılarına Eğitim, İşitsel-Görsel ve Kültür Yürütme Ajansının https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en sayfasından ulaşılabilir.

 

Erasmus+ Programından Kimler Yararlanabilir?

 

  • Yükseköğretim alanında; üniversite öğrencileri, akademisyenler ve yükseköğretim çalışanları,
  • Mesleki eğitim alanında; meslek okulları öğrencileri, çıraklar, profesyoneller, eğitimciler, mesleki eğitim alanında çalışanlar,
  • Okul eğitimi alanında; ilk ve ortaöğretim öğrencileri, okul liderleri, öğretmenler ve okul çalışanları,
  • Yetişkin eğitimi alanında; öğreniciler, eğitimciler, yetişkin eğitimi veren kurumların üyeleri ve çalışanları,
  • Gençlik alanında; 13-30 yaş arası gençler, gençlik çalışanları, gençlik kuruluşlarının üyeleri ve çalışanları,
  • Spor alanında; sporla ilgili kamu kuruluşları, sporcuları temsil eden birlik veya kuruluşlar, Olimpiyat Komitesi, ulusal spor ligi, federasyonlar, kulüpler, spor STK’ları,

Özetle, her yaş ve her kesimden bireyler ile her düzeyden kurum ve kuruluşlar programdan faydalanabilir.

Yeni Dönemde Bizleri Neler Bekliyor?

Erasmus+ Programının 2021-2027 döneminde tüm Avrupa’daki toplam bütçesi 26 milyar avro olarak kabul edilmiştir. Bu bütçe ile tüm Avrupa’da 4 milyondan fazla kişiye yurtdışında eğitim, öğretim ve deneyim kazanma fırsatı sağlamayı hedefleyen yeni program , artan bütçesiyle önceki program dönemindekinden daha fazla sayıda faaliyet ve yararlanıcıya ulaşma imkanı sunacaktır. Bu faaliyetler ile imkânları kısıtlı kişiler ve küçük ölçekli kuruluşlar için daha basit ve daha erişilebilir hale getirilmesi, kapsayıcılık, çevre ve dijitalleşme gibi konular ön plana çıkmaktadır.

Yeni program, Avrupa Üniversiteleri, Erasmus Akademileri, Mesleki Eğitim Merkezleri ve DiscoverEU gibi yeni öncü girişimleri destekleyecektir.

2025 yılına kadar Avrupa Eğitim Alanına ulaşmanın anahtarı olacak ve gelecekteki büyüme için eğitim, öğretim, gençlik ve spor sektörlerini harekete geçirecek ve Avrupalı öğrenciler ile gençler için birçok yeni fırsat sağlayacaktır.

Daha önce sadece AB Üyesi ülkelere açık olan Discover EU faaliyeti 2021 yılından itibaren tüm Program Ülkelerine açılacak,  Faaliyet kapsamında 18 yaşındaki gençler, verilecek seyahat bileti ile Avrupa’nın tarihi, turistik ve kültürel mekânlarını yalnız ya da arkadaş gruplarıyla ziyaret edebileceklerdir. 18 Yaşındaki Gençler her yıl iki kez açılan başvuru dönemlerinde başvurabilirler. Başarılı başvuru sahiplerine bir seyahat kartı verilmektedir.

DiscoverEU gençlere, Avrupa Birliği'ndeki hareket özgürlüğünden yararlanmalarını, seyahat ederken Avrupa'nın çeşitliliğini keşfetmelerini, Avrupa'daki insanlarla bağlantı kurmalarını sağlayacak bir seyahat deneyimi sunmayı amaçlamaktadır. Gençler, ağırlıklı olarak demiryolu ile seyahat ederken (demiryolunun ulaşmadığı yerler ve adalar gibi yerlere diğer ulaşım araçları ile) Avrupa'nın çarpıcı manzaralarını ve çeşitli şehir ve kasabalarını keşfedebileceklerdir. Program, gençlerin Avrupa tarihi ve kültürel mirasını keşfederken ve kıtanın her yerinden insanlarla iletişim kurarken bağımsızlık, güven ve diğer kültürlere açıklık gibi gelecekleri için değerli ve benzersiz yaşam becerileri geliştirmelerini de sağlamaktadır.

Detaylı bilgi: https://europa.eu/youth/discovereu_en

Erasmus+ Programı hakkında detaylı bilgi ve fırsatlarından haberdar olmak için:

Türkiye Ulusal Ajansı internet sitesi: https://ua.gov.tr/

Avrupa Komisyonu internet sitesi: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

Gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağı olan Eurodesk’i takip edebilirsiniz.

https://twitter.com/ABBaskanligi

https://twitter.com/ulusalajans

 

 


Güncelleme: 30/09/2021 / Hit: 5,372