ENGLISH
  Güncelleme: 20/03/2013

Manisa

MANİSA İLİNDE KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI KAPSAMINDA FİNANSE EDİLEN PROJELER

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında Manisa İlinde uygulanan projeler "AB hibe programları kapsamında finanse edilen projeler" ve "pilot proje uygulamaları" olmak üzere iki başlık altında değerlendirilebilir.

1.AB Hibe Programları:

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında yürütülen Hibe Programları aracılığı ile Manisa İlinde toplam 13 projeye hibe desteği sağlanmıştır. Manisa ilinde başarılı olan 13 projeye sağlanan hibe desteği toplam 1.263.810,46 Avro'dur. Türkiye geneli kapsamında illere göre yapılan başarı değerlendirmesinde Manisa ili sağlanan hibe desteği itibariyle 55. sırada yer almaktadır. Manisa ilinde AB Hibe Programları kapsamında finanse projelere Merkezi Finans ve İhale Biriminin web sayfasında yer alan Hibe Veritabanından ulaşılabilir. (http://www.cfcu.gov.tr/hibe.php?lng=tr)

2.Pilot Projeler/Programlar:

Hibe Programlarından farklı olarak merkezi kamu kurum ve kuruluşlarımız (bakanlıklar, müsteşarlıklar vb. kuruluşlar) tarafından geliştirilen pilot projeler/programlar aracılığı ile İllerimizde AB projeleri uygulanabilmektedir. Manisa ilinde uygulamaya geçirilen toplam 6 pilot proje/program bulunmaktadır. Pilot projelere ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur:

Proje-1 : Kansersiz Yaşam

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı  2004 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 5,5 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Sağlık Bakanlığı

Uygulama Yeri: İzmir, Manisa, Çanakkale, Bursa, Samsun, Van, Kahramanmaraş, Malatya, Kayseri, Şanlıurfa, Aydın, Muğla, Denizli, İstanbul-Ümraniye Devlet Hastanesi

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Kansersiz Yaşam"  Projesi, kanserle savaşta temel sağlık hizmeti altyapısının güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Proje kapsamında 14 ilde sağlık çalışanlarının kanser taraması ve iletişim/danışma konularında eğitilmeleri;  mamografi, USG, mikroskop, kolposkop cihazlarının satın alınması; hedef grupların kanser taramasından geçirilmesi; kanser konusunda çalışmalar yürüten sivil toplum örgütleriyle birlikte kanser konusunda farkındalığı arttıracak etkinlikler düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Proje-2: Türkiye'de Tohumculuk Sektörünün Gelişimi ve AB ile Uyumu Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı  2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 2.3 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Köy İşleri  Bakanlığı

Uygulama Yeri: Ankara, Manisa(Beydere), Kocaeli(Çayırova)

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının tohumculuk sektöründe özellikle, çeşit tescili, tohumluk sertifikasyonu, bitki ıslahçı hakları ve yayım hizmetlerinin uygulanması konuları başta gelmek üzere AB kuralları ve uygulamalarını izlemek ve tohumculuk sektöründeki AB mevzuatına göre tüketicilerin gıda güvenliğini sağlamak ana öncelikleri çerçevesinde hazırlamış olduğu proje kapsamında Ankara, Çayırova ve Beydere Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Laboratuarlarına ekipman alımı gerçekleştirilmiş; Ankara ve Manisa illerinde Sebze ve tarla bitkileri için DUS testi yapmak ve çeşitlerin yenilenmesi için tescilli tohum sağlamak üzere 2 adet sera kurulmuştur.

Proje-3: Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 4,8 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Uygulama Yeri: Birinci Aşama (Ankara, Bursa, Denizli, Mersin ve Çorum)

İkinci Aşama (Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Amasya, Balıkesir, Düzce, Eskişehir, Erzurum, Hatay, Kastamonu, Kırklareli, Muğla, Ordu, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat)

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından yürütülen proje, kadınlar arasında girişimciliğin teşvik edilmesini ve desteklenmesini amaçlamaktadır. Projenin Manisa'daki pilot uygulamasını Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından yürütülmüştür. 2006-2008 yılları arasında yürütülen proje kapsamında kadınlara yönelik girişimcilik eğitimleri ve danışmanlığı hizmeti verilmiştir.

Proje-4: Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 20 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye İş Kurumu

Uygulama Yeri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Kayseri, Zonguldak, Gaziantep, Tekirdağ, Mersin, Antalya, Manisa, Konya, Eskişehir, Sakarya, Balıkesir, Samsun, Malatya, Aydın, Şanlıurfa, Denizli, Trabzon, Sivas, Diyarbakır, Çorum, Hatay ve K.Maraş

Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen proje ile yereldeki kuruluşların işsizlik ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara katkı sağlanması hedeflenmiştir. Proje, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen işsizlik verileri araştırması kapsamında kayıtlı işsizlik oranın en yüksek olduğu 28 ilde yürütülmektedir. Proje kapsamında yerel kuruluşlar tarafından geliştirilen ve işsizlik ile mücadeleyi amaçlayan projelere 400.000 Avro'ya kadar destek sağlanmıştır. Proje kapsamında yürütülen hibe programı çerçevesinde toplam 101 projeye finansman sağlanmıştır. Manisa ilinden 1 proje 156.322,97 Avro AB hibe desteği almaya hak kazanmıştır.

Proje-5: AB Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)

Program: IPA-V Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınmanın Geliştirilmesi (IPARD) Bileşeni

Proje Bütçesi: 290 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Uygulama Yeri: Öncelikli 42 il (Manisa dahil)

Kırsal Kalkınma Programı (Instrument for Pre-Accession Rural Develepment Programme (IPARD)) kapsamında tarım, hayvancılık, gıda, balıkçılık ve alternatif tarım konularında faaliyet gösteren işletmelere, kooperatiflere, üretici birliklerine ve çiftçilere hibe programları aracılığı ile finansman desteği sağlanacaktır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığıbünyesinde kurulmuş olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek IPARD Programı kapsamında Manisa ilinde tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren KOBİ'ler, kooperatifler ve çiftçiler programdan faydalanabilecektir.

Programın ilk pilot uygulaması 2010 yılının Temmuz ayında başlamıştır. Manisa ili Program kapsamında 2. pilotuygulama arasında yer alacaktır. Programın yürütülmesi amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun Manisa İl Temsilciliği kurulacaktır.

Proje-6: Manisa Atıksu Arıtma Tesisi İnşası Projesi

Program: IPA-III Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bölgesel Kalkınma Bileşeni Çevre Operasyonel Programı

Proje Bütçesi: 8,1 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Soma Belediyesi

Uygulama Yeri: Soma-Manisa

Çevre altyapısının iyileştirilmesi 2007-2013 döneminde Ülkemize sağlanan AB mali yardımlarının öncelik alanlarından birisidir. Bu çerçevede kullanılacak mali yardımı kullanmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığımız tarafından 2007-2009 Çevre Operasyonel Programı hazırlanmıştır.  Söz konusu Operasyonel Program ile ülkemizin atıksu aratıma, katı atık arıtma ve içme suyu alanlarındaki çevre altyapısını iyileştirmek amaçlanmıştır.

Operasyonel Programın kapsamında yer alan "Atıksu Altyapısı" önceliği çerçevesinde Soma Atıksu Altyapısı İnşası Projesi gerçekleştirilecektir. Soma Belediyesinin projesi Çevre ve Orman Bakanlığına yapılan başvurular arasında Operasyonel Programın kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonrasında seçilmiştir. İhale süreci başlayan projenin bütçesi yaklaşık 8,1 Milyon Avro'dur.


Güncelleme: 20/03/2013 / Hit: 13,940