ENGLISH
  Güncelleme: 20/03/2013

Konya

KONYA İLİNDE KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI KAPSAMINDA FİNANSE EDİLEN PROJELER

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında Konya İlinde uygulanan projeler pilot proje uygulamaları ve hibe programları kapsamında finanse edilen projeler olmak üzere iki başlık altında değerlendirilebilir.

1.AB Hibe Programları

Avrupa Birliği tarafınfdan ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında yürütülen Hibe Programları aracılığı ile Konya ilinde toplam 177 projeye hibe desteği sağlanmıştır. Konya ilinde başarılı olan 177 projeye sağlanan hibe desteği toplam 17.534.472,65 Avro'dur. Türkiye geneli kapsamında illere göre yapılan başarı değerlendirmesinde Konya ili sağlanan hibe desteği itibariyle 5. sırada yer almaktadır. Konya ilinde AB Hibe Programları kapsamında finanse projelere Merkezi Finans ve İhale Biriminin web sayfasında yer alan "Hibe Veritabanı"ndan ulaşılabilir. (http://www.cfcu.gov.tr/hibe.php?lng=tr)

2.Pilot Projeler/Programlar

Hibe Programlarından farklı olarak merkezi kamu kurum ve kuruluşlarımız (bakanlıklar, müsteşarlıklar vb. kuruluşlar) tarafından geliştirilen pilot projeler/programlar aracılığı ile İllerimizde AB projeleri uygulanabilmektedir. Konya ilinde uygulamaya geçirilen toplam 13 pilot proje/program bulunmaktadır. Pilot projelere ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur:

Proje-1: Ağrı-Konya-Kayseri-Malatya (AKKM) Bölgesel Kalkınma Programı

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2004 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 90,6 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

Uygulama Yeri: Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır, Konya, Karaman, Kayseri, Yozgat, Sivas, Malatya, Tunceli, Bingöl, Elazığ

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yürütülen proje kapsamında hedef bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu çerçevede, bölgede sosyal kalkınma, işletmelerin (KOBİ'lerin) yatırımları ve yerel yönetimlerin küçük çaplı altyapı ve üstyapı projelerin desteklenmiştir. Program kapsamında, bölgedeki 510 projeye yaklaşık 84 Milyon Avro'luk finansman desteği sağlanmıştır. Konya ilinde sosyal kalkınma amaçlı 25 proje, KOBİ'ler tarafından geliştirilen 120 proje ve yerel yönetimler tarafından geliştirilen 7 altyapı projesine finansman sağlanmıştır. Program kapsamında Konya ilinden 152 projeye toplam 15,5 Milyon Avro'luk destek sağlanmıştır. Konya ili AKKM Programı kapsamında en fazla finansmandan faydalanan il olmuştur.  Projelerin uygulaması sona ermiştir.

Proje-2: AB İş Geliştirme Merkezileri (ABİGEM) Ağının Geliştirilmesi Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 32,5 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Uygulama Yeri: Birinci Aşama (İzmir, Kocaeli ve Gaziantep)

İkinci Aşama (Afyon, Çorum, Denizli, Konya, Erzurum, Kayseri, Eskişehir, Malatya, Trabzon, Adana, Tekirdağ ve Uşak)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen proje, KOBİ'lere iş geliştirme alanında destek vermeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında Konya Sanayi Odası bünyesinde AB İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) kurulmuştur. ABİGEM ile Konya ilindeki KOBİ'lerin ihracat, ithalat, üretim, pazarlama, kapasite artırımı, mesleki eğitim, girişimcilik vb konulardaki ihtiyacını karşılayacak hizmetler sunulmaktadır.

Proje-3: Aktif İstihdam Tedbirlerinin Uygulanması Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 20 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye İş Kurumu

Uygulama Yeri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Kayseri, Zonguldak, Gaziantep, Tekirdağ, Mersin, Antalya, Manisa, Konya, Eskişehir, Sakarya, Balıkesir, Samsun, Malatya, Aydın, Şanlıurfa, Denizli, Trabzon, Sivas, Diyarbakır, Çorum, Hatay ve K.Maraş

Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen proje ile yereldeki kuruluşların işsizlik ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara katkı sağlanması hedeflenmiştir. Proje, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen işsizlik verileri araştırması kapsamında kayıtlı işsizlik oranın en yüksek olduğu 28 ilde yürütülmektedir. Proje kapsamında yerel kuruluşlar tarafından geliştirilen ve işsizlik ile mücadeleyi amaçlayan projelere 400.000 Avro'ya kadar destek sağlanmıştır. Proje kapsamında yürütülen hibe programı çerçevesinde toplam 101 projeye finansman sağlanmıştır. Konya ilinden seçilen 2 proje olan Karatay Belediyesinin geliştirdiği "Perakendecilik Sektörü için Genç Pazarlama Uzmanı Projesine" ve Selçuk Üniversitesi tarafından geliştirilen "Ar-Ge Uzmanı Yetiştirme Projesine" Program kapsamında destek sağlanmıştır.

Proje-4: Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 4,8 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Uygulama Yeri: Birinci Aşama (Ankara, Bursa, Denizli, Mersin ve Çorum)

İkinci Aşama (Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, Konya, Malatya,  Manisa, Nevşehir, Samsun, Amasya, Balıkesir, Düzce, Konya, Erzurum, Hatay, Kastamonu, , Kırklareli, Muğla, Ordu, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat)

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından yürütülen proje, kadınlar arasında girişimciliğin teşvik edilmesini ve desteklenmesini amaçlamaktadır. Proje kapsamında Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odası koordinasyonunda kadınlara yönelik girişimcilik eğitimleri ve danışmanlığı hizmeti verilmiştir. 2006-2008 yılları arasında yürütülen proje kapsamında toplam 273 kadına girişimcilik eğitimi ve danışmanlığı sağlanmıştır. Proje sonunda 1 kadın girişimci kendi işini kurmuştur.

Proje-5: Türkiye'de Karayolu Güvenliğinin Artırılması Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 27,3 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü

Uygulama Yeri: İstanbul, Ankara, Samsun, Bursa, Kastamonu,  Elazığ, Sivas, Trabzon, İzmir, Konya, Mersin, Antalya

Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye'de Karayolu Güvenliğinin Artırılması Projesi ile Türkiye'de trafik kazalarından dolayı meydana gelen ekonomik ve sosyal kayıpların azaltılması hedeflenmiştir. 2008 yılı sonunda sözleşmesi imzalanan Projenin yapım çalışmalarına 06.01.2009 tarihinde fiilen başlanmıştır.

Proje kapsamındaki ;

  • -Otokorkuluk tesisi çalışmaları ve kavşaklardaki Sinyalizasyon Tesisi işleri belirlenen tüm kesimlerde tamamlanmıştır.
  • -Köy geçişlerindeki kutu menfezlerin yapımı büyük oranda tamamlanmış olup, Mengen ve Çağa köy geçişleri yapım aşamasındadır.
  • -Tespit edilen karayolu kesimlerindeki kurb iyileştirmeleri ve kavşak düzenlemeleri kapsamında, İstanbul ve Kastamonu Bölgelerindeki bazı çalışmalar tamamlanmıştır.
  • -Projede yer alan köprü ve tırmanma şeridi çalışmalarından, Taraklı tırmanma şeridi, Sivas-Kangal Ulaş-2 köprüsü yapımı işi tamamlanmıştır.
  • Proje-6: Pilot Çiftlik Muhasebe Veri Alanının Kurulması Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 1,3 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

Uygulama Yeri: Konya, Bursa, İzmir, Tekirdağ, Adana, Şanlıurfa, Giresun, Erzurum ve Nevşehir

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA), tarım işletmelerinin muhasebe verilerinin toplanması amacıyla oluşturulan bir sistem olup, bu sistem sayesinde tarımsal işletmelerin ekonomik yapıları etkin olarak izlenebilmektedir. 2008 yılında uygulanmasına başlanan proje kapsamında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından belirlenen pilot illerde, sistemin kurulmasına katılım sağlayan, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tarımsal işletme sahiplerine, bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde katılım desteği sağlanacaktır.

Proje-7: Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 3,3 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Adalet Bakanlığı

Uygulama Yeri: Aydın, Manavgat, Mardin, Konya ve Rize

Projenin temel amacı, Avrupa Birliğindeki en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak yargının mevcut iş yükünü azaltacak, yargılama süreci içerisinde yer alan bürokratik işlemlerin tekrarlanmasını, iş yükünün artmasını, yargılama süresinin uzamasını önleyecek, kişilerin yargıya yaptıkları başvurulardan daha etkin sonuçlar almalarını sağlayacak bir mahkeme yönetim sisteminin ve bu sisteminin işlemesini sağlayacak teknik alt yapının kurulması; ayrıca söz konusu sistemi etkin ve süratli bir şekilde sürdürebilecek donanıma sahip bir personel kadrosunun eğitilmesinin sağlanmasıdır. Bu amaçla seçilen illerdeki pilot adliyelere şifreli kapı, otomatik bariyer ve ön büro sistemi kurulmuştur.

Proje-8: Ulusal MeslekiYeterlilik Sistemini Güçlendirme Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 10,9 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Uygulama Yeri: Ankara, İstanbul, Bursa, Adana, İzmir, Gaziantep, Konya, Kayseri, Antalya, ve Karabük

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ürütülen projenin amacı Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi doğrultusunda, uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturarak etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) kurmak ve işletebilmek için otomotiv ve ilgili alt sektörleri, turizm, inşaat, ulaştırma, enerji, metal sanayi, plastik ve kimya sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri, matbaa ve yayımcılık, makine ve imalat ile tekstil, hazır giyim ve deri ürünlerinden oluşan 11 öncelikli sektörde Meslek Standartları Geliştirme, Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri (VOC-TEST Merkezleri) kurmak ve/veya geliştirmek ve işletmektir. Proje kapsamında yürütülecek "Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri Hibe Programı" aracılığı ile Konya ilinin de dahil olduğu toplam 10 ildeki mesleki kuruluşların sunacakları projelere hibe desteği sağlanacaktır. Hibe programının duyurusu 1 Nisan 2010 tarihinde yapılmıştır. Projelere ilişkin değerlendirme sona ermiş ve operasyon kapsamında 6.618.993 Milyon Avro'ya denk gelen 26 hibe projesi yürütülmeye başlanmıştır. Bu kapsamda TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği tarafından gerçekleştirilen projenin hedef illerinden biri de Konya ilidir.

Proje-9: Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2008 Yılı Programı

Proje Bütçesi:  16,9 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı

Uygulama Yeri: İstanbul, Van, Erzurum, Ağrı, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Adana, Hatay, Mersin, Ankara, Yozgat, Konya, Ordu, İzmir

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan projenin amacı Okul Öncesi Eğitimin kalitesini artırarak okul öncesi eğitime ihtiyacı olan bireylerin toplumla bütünleşmesi, sosyal uyum düzeyinin artırılması ve aktif vatandaş olmaları sağlanarak sosyal riskin azaltılması hedeflenmektedir. Projelere ilişkin değerlendirme sona ermiş ve 75 projeye hibe desteği verilmesi kararlaştırılmıştır. Program kapsamında Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi tarafından geliştirilen  "Nitelikli Okul Öncesi Eğitimde Montessori Metodu Projesi"ne 70.894 Avro ve Meram Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından geliştirilen "Işığım Olur musun? Projesi"ne 77.927 Avro destek sağlanacaktır.

Proje kapsamında;

Okul Öncesi eğitim alanında çalışan öğretmenlerin eğitimi

Okul Öncesi eğitim konusunda farkındalık kampanyaları yapılması

İyi uygulamaları görmek amacıyla AB üyesi ülkelere çalışma ziyaretleri

Okul Öncesi Eğitim alanında seçilen okullara ekipman ve materyal desteği sağlanacaktır.

Proje-10:  Konya Katı Atık Arıtma Tesisi İnşası Projesi

Program: IPA-III Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bölgesel Kalkınma Bileşeni Çevre Operasyonel Programı

Proje Bütçesi: 22,242 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Konya Büyükşehir Belediyesi

Uygulama Yeri: Konya

Konya Katı Atık Arıtma Tesisi İnşası Projesi çevre altyapısının iyileştirilmesi 2007-2013 döneminde Ülkemize sağlanan AB mali yardımlarının öncelik alanlarından birisidir. Bu çerçevede kullanılacak mali yardımı kullanmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığımız tarafından 2007-2009 Çevre Operasyonel Programı hazırlanmıştır.  Söz konusu Operasyonel Program ile ülkemizin atıksu arıtma, katı atık arıtma ve içme suyu alanlarındaki çevre altyapısını iyileştirmek amaçlanmıştır.

Operasyonel Programın kapsamında yer alan "katı atık altyapısı" önceliği çerçevesinde Konya Katı Atık Altyapısı İnşası Projesi gerçekleştirilecektir. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılan başvurular arasında Operasyonel Programın kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonrasında seçilmiştir. İhale süreci başlayan projenin bütçesi yaklaşık 22,242 Milyon Avro'dur.

Proje-11:  Akşehir Atıksu Arıtma Tesisi İnşası Projesi

Program: IPA-III Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bölgesel Kalkınma Bileşeni Çevre Operasyonel Programı

Proje Bütçesi: 23,750 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Konya Büyükşehir Belediyesi

Uygulama Yeri: Akşehir/Konya

Akşehir Atıksu Arıtma Tesisi İnşası Projesi çevre altyapısının iyileştirilmesi 2007-2013 döneminde Ülkemize sağlanan AB mali yardımlarının öncelik alanlarından birisidir. Bu çerçevede kullanılacak mali yardımı kullanmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığımız tarafından 2007-2009 Çevre Operasyonel Programı hazırlanmıştır.  Söz konusu Operasyonel Program ile ülkemizin atıksu arıtma, katı atık arıtma ve içme suyu alanlarındaki çevre altyapısını iyileştirmek amaçlanmıştır.

Operasyonel Programın kapsamında yer alan " atıksu altyapısı" önceliği çerçevesinde Akşehir Atıksu Altyapısı İnşası Projesi gerçekleştirilecektir. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılan başvurular arasında Operasyonel Programın kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonrasında seçilmiştir. İhale süreci başlayan projenin bütçesi yaklaşık 23,750 Milyon Avro'dur.

Proje-12:  Seydişehir Atıksu Arıtma Tesisi İnşası Projesi

Program: IPA-III Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bölgesel Kalkınma Bileşeni Çevre Operasyonel Programı

Proje Bütçesi: 8,599 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Konya Büyükşehir Belediyesi

Uygulama Yeri: Seydişehir/Konya

Seydişehir Atıksu Arıtma Tesisi İnşası Projesi çevre altyapısının iyileştirilmesi 2007-2013 döneminde Ülkemize sağlanan AB mali yardımlarının öncelik alanlarından birisidir. Bu çerçevede kullanılacak mali yardımı kullanmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığımız tarafından 2007-2009 Çevre Operasyonel Programı hazırlanmıştır.  Söz konusu Operasyonel Program ile ülkemizin atıksu arıtma, katı atık arıtma ve içme suyu alanlarındaki çevre altyapısını iyileştirmek amaçlanmıştır.

Operasyonel Programın kapsamında yer alan " atıksu altyapısı" önceliği çerçevesinde Seydişehir Atıksu Altyapısı İnşası Projesi gerçekleştirilecektir. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılan başvurular arasında Operasyonel Programın kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonrasında seçilmiştir. İhale süreci başlayan projenin bütçesi yaklaşık 8,599 Milyon Avro'dur.

Proje-13: AB Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)

Program: IPA-V Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınmanın Geliştirilmesi (IPARD) Bileşeni

Proje Bütçesi: 290 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Uygulama Yeri: Öncelikli 42 il

Kırsal Kalkınma Programı (Instrument for Pre-Accession Rural Develepment Programme (IPARD)) kapsamında tarım, hayvancılık, gıda, balıkçılık ve alternatif tarım konularında faaliyet gösteren işletmelere, kooperatiflere, üretici birliklerine ve çiftçilere hibe programları aracılığı ile finansman desteği sağlanacaktır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek IPARD Programı kapsamında Çorum'da tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren KOBİ'ler, kooperatifler ve çiftçiler programdan faydalanabilecektir. 

Programın uygulanmasına 2010 yılı Temmuz ayı içerisinde başlanmıştır. Program ile Konya ve programın uygulanacağı diğer illerde (toplam 42 il) tarım ve hayvancılık sektöründeki işletmelerin, kooperatiflerin, çiftçilerin işlerini, üretimlerini, kapasitelerini geliştirmek ve büyütmek amacıyla yatırım ihtiyaçlarını karşılayan mali destekler sağlanmış olacaktır. Programın yürütülmesi amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun Konya İl Temsilciliği kurulmuştur.

 


Güncelleme: 20/03/2013 / Hit: 17,350