ENGLISH
  Güncelleme: 14/09/2012

Kırklareli

KIRKLARELİ İLİNDE KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI KAPSAMINDA FİNANSE EDİLEN PROJELER

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında Kırklareli İlinde uygulanan projeler "AB hibe programları kapsamında finanse edilen projeler" ve "pilot proje uygulamaları" olmak üzere iki başlık altında değerlendirilebilir.

1.AB Hibe Programları:

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında yürütülen Hibe Programları aracılığı ile Kırklareli İlinde toplam 34 projeye hibe desteği sağlanmıştır. Kırklareli ilinde başarılı olan 34 projeye sağlanan hibe desteği toplam 1.484.851,7 Avro'dur. Türkiye geneli kapsamında illere göre yapılan başarı değerlendirmesinde Kırklareli ili sağlanan hibe desteği itibariyle 53. sırada yer almaktadır.  Kırklareli ilindeki AB Hibe Programları kapsamında finanse projelere Merkezi Finans ve İhale Biriminin web sayfasında yer alan "Hibe Veritabanı"ndan ulaşılabilir. (http://www.cfcu.gov.tr/hibe.php?lng=tr)

2.Pilot Projeler/Programlar:

Hibe Programlarından farklı olarak merkezi kamu kurum ve kuruluşlarımız (bakanlıklar, müsteşarlıklar vb. kuruluşlar) tarafından geliştirilen pilot projeler/programlar aracılığı ile İllerimizde AB projeleri uygulanabilmektedir. Kırklareli ilinde uygulamaya geçirilen toplam 10 pilot proje/program bulunmaktadır. Pilot projelere ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur:

Proje-1:  AB Balıkçılık Müktesebatına Uyum Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2003 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 6,6 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Uygulama  Yeri: Adana, Artvin, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Yalova, Zonguldak

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülen AB Balıkçılık Müktesebatına Uyum Projesinin temel amacı AB Balıkçılık Mevzuatına uyum sağlanarak nihayetinde ulusal ekonomiye balıkçılık sektörünün katkısının arttırılmasının sağlanmasıdır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın sektör yönetimi muhafaza, kaynak yönetimi kontrol önlemlerinin etkinliğini artırarak Ortak Pazara uyumun arttırılması ve bu yönde balıkçı gemilerinin bilgisayar ortamında kaydı, takibi ve istatistiki bilgilerinin kaydı çalışmalarına temel olacak Projesi, Türkiye‘de balıkçılık sektörünün geliştirilmesi için 29 ilde Balıkçılık Liman Ofislerinin İnşaatını da içermektedir.

Proje-2: Yıldız Dağlarında Biyolojik Çeşitliliğin ve Doğal Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Geliştirilmesi Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2004 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 2 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü

Uygulama Yeri: Kırklareli ve Edirne

Projeyle Yıldız Dağlarında doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin korunması için sürdürülebilir sınır ötesi işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Yıldız Dağları'nın Türkiye tarafının (Istranca Ormanları) Biyosfer Rezerv alanı adaylığı için bütün gerekli kurumsal, teknik ve sosyal çerçeve oluşturulmaya ve uygulanmaya çalışılmıştır. 2008 yılında uygulanmasına başlanan proje, 2009 Aralık ayı itibariyle tamamlanmıştır.

Proje-3: Kırklareli-Dereköy-Aziziye Karayolunun İyileştirilmesi Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2005 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 5,3 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Karayolları Genel Müdürlüğü

Uygulama Yeri: Trakya Bölgesi Türkiye- Bulgaristan sınırı (Kırklareli- Hasköy)

Kırklareli-Dereköy-Aziziye Karayolunun İyileştirilmesi Projesi çerçevesinde bölgede ve sınırlar arasında bağlantı ve iletişimin kolaylaştırılması ile sınır bölgesinin sosyo-ekonomik gelişimine ve sınırın iki tarafı arasında malların ve insanların serbest dolaşımına destek olmak amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak Türkiye-Bulgaristan sınırında uluslararası ticaret ve yolcu taşımacılığının miktar ve kalitesini artırmaya, uluslararası kara yolu alt yapısının modern teknik standartlara ve AB normları, Trans Avrupa Kara Yolu Ağı ile uyumunun sağlanmasına çalışılmıştır. 2008 Mayıs ayında başlatılan proje 1 Temmuz 2009 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

Proje-4: Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi

Program: Katılım Öncesi Mali AB Yardımı 2005 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 4,8 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK)

Uygulama Yeri: Adana, Antalya, İstanbul, Konya, Malatya,  Manisa, Nevşehir, Samsun, Amasya, Balıkesir, Düzce, Eskişehir, Erzurum, Hatay, Kastamonu, Kırklareli, Muğla, Ordu, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu tarafından uygulanan proje ile Türkiye'deki 25 ilde kadınlara yönelik girişimcilik eğitim verilmiş ve danışmanlık hizmetleri sağlanmıştır. 2006-2008 yılları arasında Kırklareli Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından uygulanan proje ile Kırklareli ilinde iş sahibi veya yeni iş kurmak isteyen kadınlara eğitim ve danışmanlık hizmeti desteği sağlanmıştır.

Proje-5: Ortak Küçük Projeler Fonu I-II-III-IV

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2003, 2004, 2005 ve 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 500 Bin Avro (her yıl için)

Proje Sahibi Kuruluş: Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)

Uygulama Yeri: Edirne ve Kırklareli

Ortak Küçük Projeler Fonu ile sınır bölgesinin ekonomik temelinin güçlendirilmesi, çevrenin korunması ve muhafaza edilmesi, yöre turizminin geliştirilmesi, kültür alışverişinin desteklenmesi,  bölgedeki kurumsal ve idari kapasitelerin güçlendirilmesi, ortak planlama ve kalkınma çalışmalarının oluşturulması amaçlanmıştır. Program kapsamında Kırklareli ilinde 31 projeye yaklaşık 1,3 milyon Avro destek sağlanmıştır. Projelerin uygulaması 2009 itibari ile tamamlanmıştır.

Proje-6 : Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi Alanında Bölgesel Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 7 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Uygulama Yeri: İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Bilecik

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi Alanında Bölgesel Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi Projesi", AB Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi'nin içerdiği düzenlemeleri etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde Marmara Bölgesi'nde uygulamayı amaçlamaktadır. Bu Proje kapsamında 2011 yılı sonuna kadar 11 ilde 39 adet hava kalitesi ölçüm istasyonu ve kalibrasyon laboratuarı kurulacak; çevre izleme ağının yönetiminde ve operasyonunda görev alacak 30 adet uzman eğitilecek; Bölgesel Kalibrasyon Merkezi, Bölgesel Veritabanı Merkezi ve Bölgesel Bakım Merkezi kurulacak; Temiz Hava Eylem Planı uygulamaya geçirilecek; Marmara Bölgesi'ndeki yerel yönetimler, üniversiteler, odalar ve sivil toplum örgütleriyle çalıştay ve seminerler düzenlenecektir. Bu projenin Türkiye'nin diğer bölgeleri için model olması ve ileriki yıllarda diğer bölgelerde de uygulanması amaçlanmaktadır. Proje 23 Eylül 2009 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır.

Proje-7: Yasadışı Göçle Mücadelede Türkiye'nin Kapasitesini Destekleme ve Yasadışı Göçmenler İçin Geri Gönderme Merkezlerinin Tesisi Yatırım ve Eşleştirme Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 19,5 milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü)

Uygulama Yeri: Ankara, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Van

Projenin amacı ülkemizin yasadışı göçle mücadele sistemini AB standartları ve uygulamaları ile uyumlu hale getirmektir. Proje kapsamında ayrıca, yasadışı göçmenler için 7 ilde kabul ve 2 ilde geri gönderme merkezi kurulacaktır. İllere göre merkezlerin dağılımı şu şekilde olacaktır:

-Erzurum'da, yasadışı göçmenler için 1 kabul ve 1 geri gönderme merkezi kurulacaktır.

-Ankara'da, yasadışı göçmenler için 1 kabul ve 1 geri gönderme merkezi kurulacaktır.

-Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Van'da 1'er kabul merkezi kurulacaktır.

Proje-8: Karadeniz Havzası İşbirliği Programı

Program: IPA-II Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Sınır Ötesi ve Bölgesel İşbirliği Bileşeni

Proje Bütçesi: 18,9 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Avrupa Birliği Bakanlığ

Uygulama Yeri: Karadeniz Havzasındaki 25 İl (Kırklareli dahil)

Karadeniz Havzası İşbirliği Programı, Karadeniz Havzasındaki ülkeler arasında ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesini ve sınır bölgelerindeki işbirliğini güçlendirerek iyi komşuluk ilişkilerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Programa, Karadeniz'e kıyısı ve/veya yakınlığı olan toplam on ülke katılmaktadır. Bu ülkelerden Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan Avrupa Birliği (AB) üyesi; Türkiye AB'ye aday ülke; Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya ve Ukrayna ise ortak ülke olarak program kapsamında yer almaktadır. 2007-2013 döneminde uygulanacak program için Türkiye'nin faydalanabileceği bütçe 18.9 Milyon Avro'dur. Program, Türkiye'nin Karadeniz Havzasında yer alan Düzey-2 bölgelerinde uygulanacaktır. Program kapsamında toplam 7 Düzey-2 bölgesi ve 25 il bulunmaktadır.

Programın yürütmekle yetkili kurum Romanya Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığıdır. Program farklı konularda geliştirilecek Hibe Programları aracılığı ile yürütülecektir. Teklif çağrıları kapsamında hazırlanacak projeler Bükreş'teki Romanya Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığına sunulacaktır. Projelerin değerlendirmesi on ülkeden ilgili kurumların temsilcilerinden oluşacak ortak bir komite tarafından yapılacaktır. Hibe programları kapsamında ekonomik, ticari, sosyal, kültürel işbirliği, çevre sorunları ile mücadele ve ortak politika geliştirme, turizmin geliştirilmesi gibi konularda bölgedeki ülkelerden en az üç kuruluş ortaklığında geliştirilen projelere finansman desteği sağlanacaktır. Hibe Programları için ilk teklif çağrısı 2009 yılında yayınlanmıştır.

İkinci teklif çağrısı da, Programın resmi internet sitesinde yayınlanmış olup, Başvuru Kılavuzunda belirlenen kurallara uymak şartıyla 30 Eylül 2011 tarihine kadar proje başvurusu devam etmektedir.

Karadeniz Havzası İşbirliği İçin Takip Edilmesi Gereken Web Sayfaları:

- Karadeniz Havzası İşbirliği Programı Web Sayfası (http://www.blacksea-cbc.net/)

- Romanya Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı (http://www.mdlpl.ro/)

- Avrupa Birliği Bakanlığı (http://www.ab.gov.tr/)

Proje-9: Türkiye Bulgaristan Sınırötesi İşbirliği Programı

Program: IPA-II Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Sınır Ötesi ve Bölgesel İşbirliği Bileşeni

Proje Bütçesi: 11,8 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Avrupa Birliği Bakanlığı

Uygulama Yeri: Belirlenen uygun işbirliği alanı Bulgaristan'da Burgaz'ı (13 belediye dâhil), Yanbolu (5 belediye) ve Hasköy'ü (11 belediye); Türkiye'de ise Edirne ve Kırklareli şehirlerini kapsamaktadır.

Türkiye Bulgaristan Sınırötesi İşbirliği Programı, Bulgaristan ve Türkiye arasında ekonomik sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesini ve sınır bölgelerindeki işbirliğini güçlendirerek iyi komşuluk ilişkilerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Program kapsamında hedef illerdeki kuruluşların, ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi, çevre, doğal ve kültürel miras, kamu sağlığı, organize suçun engellenmesi ve organize suçla mücadele gibi sorunlarda ortaklaşa geliştireceği projelere finansman sağlanacaktır. Programın 2007-2009 dönemi için toplam bütçesi 11.814.526 Avro'dur. Programı yürütmekle yükümlü kurum Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığıdır. Program farklı konularda geliştirilecek "Hibe Programları" aracılığıyla yürütülecektir. Hibe programları için proje teklif çağrılarının ilki 2009 yılı içerisinde duyurulmuştur. Yapılan başvuruların değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Program kapsamında Kırklareli ilinden 28 projeye 5.872.750 Avro hibe desteği sağlanmıştır.

Programın ikinci teklif verme çağrısı açılmış olup, proje teklifinde bulunmak isteyenler 8 Aralık 2011 tarihine kadar başvuruda bulunabilirler. Öngörülen toplam hibe tutarının 8.941.025 Avro olduğu teklif çağrısı kapsamında,  proje teklifleri Başvuru Kılavuzunda  Sürdürülebilir Sosyal ve Ekonomik Kalkınma ile Yaşam Kalitesinin Artırılması şeklinde ifade edilen iki öncelik alanına yönelik olmak durumundadır.

Bulgaristan ile Sınırötesi İşbirliği İçin Takip Edilmesi Gereken Web Sayfaları:

Bulgaristan- Türkiye Sınırötesi İşbirliği Programı resmi web sayfası:

http://www.ipacbc-bgtr.eu/ ;

Bulgaristan Bölgesel Kalkınma Bakanlığı resmi web sayfası

http://www.mrrb.government.bg/ ;

Avrupa Birliği Bakanlığı resmi web sayfası

http://www.ab.gov.tr/

Proje-10:  Lüleburgaz Atıksu Arıtma Tesisi İnşası Projesi

Program: IPA-III Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bölgesel Kalkınma Bileşeni Çevre Operasyonel Programı

Proje Bütçesi: 14,3 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Lüleburgaz Belediyesi

Uygulama Yeri: Lüleburgaz Kırklareli

Çevre altyapısının iyileştirilmesi 2007-2013 döneminde ülkemize sağlanan AB mali yardımlarının öncelik alanlarından birisidir. Bu çerçevede kullanılacak mali yardımı kullanmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığımız tarafından 2007-2009 Çevre Operasyonel Programı hazırlanmıştır.  Söz konusu Operasyonel Program ile ülkemizin atıksu arıtma, katı atık arıtma ve içme suyu alanlarındaki çevre altyapısını iyileştirmek amaçlanmıştır.  

Operasyonel Programın kapsamında yer alan "atıksu altyapısı" önceliği çerçevesinde Lüleburgaz Atıksu Altyapısı İnşası Projesi gerçekleştirilecektir. Lüleburgaz Belediyesi'nin projesi Çevre ve Orman Bakanlığına yapılan başvurular arasında Operasyonel Programın kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonrasında seçilmiştir. İhale süreci başlayan projenin bütçesi yaklaşık 14,3 Milyon Avro'dur.


Güncelleme: 14/09/2012 / Hit: 14,022