ENGLISH
  Güncelleme: 07/11/2012

Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi

Ülkemizin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik sürecinde yürütülen uyum çalışmaları, Avrupa Birliği Bakanlığı koordinasyonunda ve merkezi düzeydeki ilgili tüm kuruluşların katkılarıyla kesintisiz sürdürülmektedir. Bununla birlikte, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin getirdiği yükümlülükler ve bu kapsamda yapılan düzenlemelerin uygulanması, valilikler, belediyeler, il özel idareleri vb. yerel düzeyde faaliyet gösteren kuruluşları da yakından ilgilendirmektedir.

Bu gerekçe ile Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 2010 yılının başı itibarıyla uygulanmaya başlanan Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi, AB’ye katılım sürecinde gerçekleştirilen projelerin tam olarak hayata geçirilmesine, kamuoyunun AB ile ilgili konularda doğru bilgiye sahip olabilmesine ve halk nezdinde AB’ye üyelik sürecimizin daha sağlıklı anlaşılabilmesine önemli bir katkı sağlamaktadır.

AB üyelik sürecine ilişkin ilginin ve katılımın yerelde de sürdürülebilirliğinin sağlanması amacını taşıyan söz konusu proje, Avrupa Birliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın işbirliği ile başarılı bir biçimde uygulanmaktadır. İçişleri Bakanlığının 26 Ocak 2010 tarih ve 2010/6 sayılı Genelgesi ile çalışmalarına başlanan proje kapsamında 81 ilin tamamında İl AB Daimi Temas Noktası olarak çalışacak bir Vali Yardımcısı görevlendirilmiştir. İl AB Daimi Temas Noktası Vali Yardımcıları, ildeki kuruluşların AB sürecine ilişkin her türlü gelişme, haber, yasal düzenleme, proje ve fon imkânları gibi konularda bilgilendirilmesinin yanı sıra, illerde çeşitli kuruluşlar tarafından AB ile ilgili farklı konularda yürütülen çalışmaların koordinasyonu görevini de ifa etmektedir.

Her ilde, İl AB Daimi Temas Noktası Vali Yardımcısı tarafından söz konusu çalışmaların düzenli olarak sürdürülmesini sağlamak amacıyla vali veya ilgili vali yardımcısının başkanlık ettiği Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu oluşturulmuştur. Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu toplantıları, tüm illerimizde düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Kurul toplantıları, yerel düzeyde AB konularının tartışıldığı ve ilde AB sürecine ilişkin farkındalığın artmasına da imkân sağlayan demokratik bir platform sağlamaktadır. Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu’nda, kaymakamlar, ilgili il müdürleri, il özel idaresi genel sekreteri, büyükşehir belediyesi genel sekreter veya yardımcısı, diğer il belediye başkanlıklarında belediye başkan yardımcısı, üniversitelerin rektör yardımcıları, ticaret, sanayi ve ziraat odalarının temsilcileri ve ilde aktif sivil toplum kuruluşlarından birer temsilci yer almaktadır.

Proje ile 81 ilimizde valilikler bünyesinde kurulan AB birimleri faal olarak çalışmaya başlamıştır. Bu kurulların çalışmalarını organize etmek ve ilde AB çalışmaları ile ilgili koordinasyonu sağlamak üzere valilikler bünyesine AB birimleri görevlendirilmiştir. Valilik AB birimleri tarafından düzenlenen eğitimler ve bilgilendirmeler çerçevesinde on binlerce kişinin AB ile ilgili konularda temel ve doğru bilgiler alması sağlanmıştır.  Valilik AB birimleri, vatandaşların internet üzerinden bilgilenmeleri için gerekli altyapıyı oluşturmuşlardır. Valilikler aracılığıyla illerimizde projelerin hazırlanmasına destek olunmaktadır. Valilik AB birimlerinin koordinasyonunda illerde “9 Mayıs Avrupa Günü” etkinliklerinin yanı sıra AB farkındalığını artırıcı seminerler/çalıştaylar/konferanslar/eğitimler düzenlenmektedir.

Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi kapsamında Avrupa Birliği Bakanlığı’nın girişimleri sonucu, 2010 ve 2011 yıllarında, Avrupa Kamu Yönetimi Enstitüsü (EIPA) tarafından Hollanda’nın Maastricht kentinde düzenlenen ve 4’er gruba 3 günlük eğitimlerle, İl AB Daimi Temas Noktası olarak görevlendirilen 81 vali yardımcısına, AB kurumları ve mekanizmaları hakkında bilgi verilmiştir.

Valiliklerin iletişim faaliyetlerinde kullanılmak üzere 5000’den fazla kitap, 9000’den fazla afiş ve 100.000’den fazla broşür basılmıştır. AB ve proje hazırlama ile ilgili bilgi vermek üzere, 10’un üzerinde yayın hazırlanmış, 5000 adetten fazla kitap ve doküman valiliklere dağıtılmıştır. Valilikler koordinasyonunda düzenlenen AB etkinliklerine Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından uzman desteği sağlanmaktadır.

Avrupa Birliği Bakanlığı’nın resmi internet sitesi içinde yer alan AB Süreci ve İllerimiz portalından, yerelde yürüyen çalışmalar ve desteklenen projeler ile ilgili bilgiye ulaşılabildiği gibi, valilikler bünyesinde kurulan AB birimlerinin iletişim bilgilerine de ulaşılabilmektedir.

Valilikler Tarafından Yürütülen AB Çalışmalarına İlişkin 2010 Yılı Faaliyet Raporu

Valilikler Tarafından Yürütülen AB Çalışmalarına İlişkin 2011 Yılı Faaliyet Raporu

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı

Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi’ne ivme kazandırmak, 2011 yılında valiliklerdeki AB birimlerinin altyapısının güçlendirmek ve teknik kapasitelerini ve etkinliklerini artırmak amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığının kendi bütçesinden finanse edilen İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı geliştirilmiş ve teklif çağrısı, başvuru rehberi ile birlikte 2 Şubat 2011 tarihinde tüm illere duyurulmuştur. Yapılan teklif çağrısına 79 ilimizden proje başvurusu alınmıştır. 2011 yılı için ayrılan 1.250.000 TL’lik bütçe çerçevesinde 25 il destek almaya hak kazanmıştır. 21 Haziran 2011 tarihinde imzalanan 25 projenin uygulama süreci sona ermiştir.

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı II

2012 yılında, valiliklerdeki AB birimlerinin altyapısının güçlendirmek ve teknik kapasitelerini ve etkinliklerini artırmak amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığının kendi bütçesinden finanse edilen İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı II geliştirilmiştir. Bu program iki bileşenden oluşmaktadır. Birinci bileşen için bir teklif çağrısı destek modeli oluşturulmuştur. Avrupa Birliği Faaliyetlerine Destek Bileşeni’ne ilişkin teklif çağrısı 25 Ocak 2012 tarihi itibarıyla yayımlanmış ve başvuru süreci 5 Mart 2012 tarihinde sona ermiştir. Bu çerçevede, 51 valilik tarafından proje teklifi sunulmuştur. Bakanlığımız tarafından yapılan idari ve teknik değerlendirme sonucunda 13 valiliğin projesi destek almaya hak kazanmıştır. Avrupa Birliği Bakanlığı’nın kendi bütçesinden 100.000 TL kaynak ayırdığı programın toplam bütçesi, valilikler tarafından sunulan eş finansman tutarlarıyla birlikte 250.000 TL’dir. 

Ayrıntılı Bilgi için tıklayınız.

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı II’nin ikinci bileşeni olan Bölgesel Projelere Destek Bileşeni, 20-26 Mart 2012 tarihleri arasında Avrupa Birliği Bakanlığı’nda gerçekleştirilen istişare toplantıları ile valiliklere ve ilgili paydaşlara duyurulmuştur. Davet usulü ile yürütülmesi öngörülen bu bileşen kapsamında, Avrupa Birliği ile ilgili konularda dikkat çekici ilerlemeler kaydeden valiliklerin, Avrupa Birliği Politikaları ve Eylemleri hakkında kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir. Bölgesel Projelere Destek Bileşeni davet usulü yürütülen bir program olup, uygulanacak projeler için yedi farklı “Politika Alanı” belirlenmiştir. Bu bileşen altında desteklenecek projeler için koordinatör ve ortak valilikler, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından belirlenmiş ve seçilen valiliklere resmi yazı ile iletilmiştir. Projeler, genel koordinasyonu yürütecek olan yedi ‘Koordinatör Valilik’ ve proje ortağı olarak yer alacak on dokuz  ‘Ortak Valilik’ tarafından işbirliği içerisinde uygulanacaktır.

 Ayrıntılı Bilgi için tıklayınız.


Güncelleme: 07/11/2012 / Hit: 24,986