ENGLISH
  Güncelleme: 20/03/2013

Erzurum

ERZURUM İLİNDE KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI KAPSAMINDA FİNANSE EDİLEN PROJELER

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında Erzurum İlinde uygulanan projeler "AB hibe programları kapsamında finanse edilen projeler" ve "pilot proje uygulamaları" olmak üzere iki başlık altında değerlendirilebilir.

1.AB Hibe Programları:

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında yürütülen Hibe Programları aracılığı ile Erzurum İlinde toplam 80 projeye hibe desteği sağlanmıştır. Erzurum ilinde başarılı olan 80 projeye sağlanan hibe desteği toplam 6.268.282,34 Avro'dur. Türkiye geneli kapsamında illere göre yapılan başarı değerlendirmesinde Erzurum ili sağlanan hibe desteği itibariyle 22. sırada yer almaktadır.   Erzurum ilindeki AB Hibe Programları kapsamında finanse projelere Merkezi Finans ve İhale Biriminin web sayfasında yer alan "Hibe Veritabanı"ndan ulaşılabilir. (http://www.cfcu.gov.tr/hibe.php?lng=tr)

2.Pilot Projeler/Programlar:

Hibe Programlarından farklı olarak merkezi kamu kurum ve kuruluşlarımız (bakanlıklar, müsteşarlıklar vb. kuruluşlar) tarafından geliştirilen pilot projeler/programlar aracılığı ile İllerimizde AB projeleri uygulanabilmektedir. Erzurum ilinde uygulamaya geçirilen toplam 28 pilot proje/program bulunmaktadır. Pilot projelere ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur:

Proje-1:  Samsun-Kastamonu-Erzurum Bölgesel Kalkınma Programı

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2003 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 52,3 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Devlet Planlama Teşkilatı

Uygulama Yeri: Amasya,  Çorum,  Samsun,  Tokat,  Kastamonu, Çankırı, Sinop, Erzurum, Erzincan, Bayburt

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yürütülen program kapsamında hedef bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu çerçevede, bölgede sosyal kalkınma, işletmelerin yatırımları ve yerel yönetimlerin küçük çaplı altyapı ve üstyapı projelerin desteklenmiştir. Program kapsamında, bölgedeki 396 projeye 48,3 Milyon Avro'luk finansman desteği sağlanmıştır. Program kapsamında Erzurum ilinde toplam 62 projeye yaklaşık 4 Milyon Avro destek sağlanmıştır.

Proje-2: Organik Tarımın Geliştirilmesi ve Organik Tarım Alanında AB ile Mevzuat Uyumunun Sağlanması

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2004 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 1,2 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

Uygulama Yeri: Adana, Düzce, Erzurum, İzmir, Kütahya

Proje kapsamında AB'nin organik tarım mevzuatındaki son değişikliklerin izlenerek,  mevzuat uyumu konusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, organik tarım politikalarını destekleyecek ve organik üretimi artıracak girişimlerin belirlenmesine, AB'deki uygulamalar doğrultusunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın organik tarıma ilişkin  kontrol ve denetleme kapasitesinin güçlendirilmesi,  güncel ve güvenilir veri toplama sisteminin geliştirilmesi, organik tarıma ilişkin tüm güncel bilgilerin yer aldığı web sayfasının oluşturulması, İzmir, Kütahya, Düzce, Adana, Erzurum illerinde uygulanacak  pilot projeler vasıtasıyla organik tarımın yaygınlaştırılması ve organik tarımla ilgili kavramlar; mevzuat ve denetim, organik gıda ve gıda olmayan ürünlerin güvenilirliği ve kalitesi, yayım yöntemleri ve araçları,  çiftlikte işleme ve pazarlama, alternatif tarım sistemleri, Çiftçi Tarla Okulları uzaktan öğrenim metotları, çiftçi örgütlenmeleri ve kooperatifler, kırsal kalkınma çevre ve biyoçeşitliliğin  korunması, kapasite geliştirmeye yönelik ulusal bölgesel ve il düzeyinde eğitim programlarının  düzenlenmesi hedeflenmiştir.

Proje-3 : Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2004 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 5,3 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Uygulama Yeri:  Ordu, Sinop, Van, Elazığ, Erzurum, Kastamonu, Çankırı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen "Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması" Projesi, 2007 yılı sonuna kadar çocuk işçi oranının azaltılmasını amaçlamaktadır. Program kapsamında 7 uygulama ilinde 6-17 yaş arası çocukların çalışma durumlarına dair bir veri tabanı oluşturulması; İl Proje Koordinasyon Ofisleri (İPKO) tarafından çalışan çocuklar ve ailelerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti sunulması; Ofis bünyesinde bir Dökümantasyon Merkezi kurulması; hedef gruplara yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum (kadın, çocuk,vb.) ve özel sektör kuruluşları ile iletişimin güçlendirilmesi ve ortak çalışmalar yürütülmesi; 7 pilot ilde çocuk işçiliği izleme sisteminin oluşturulması; çocuk işçiliğinin farkındalığını arttırmak amacıyla ailelere, iş verenlere, öğretmenlere, siyasilere yönelik  ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde seminer, çalıştay, forum ve konferanslar düzenlenmesi amaçlanmıştır. Seçilen illerde kötü koşullarda çalışan çocukların çalışma koşullarının saptanması amacıyla toplam 7 il, 94 ilçe, 103 belde ve 330 köyde toplam 99.356 hane taranarak alan araştırması yürütülmüştür. Ocak 2007 sonu itibariyle toplam 3083 çalışan çocuğa ulaşılmış ve İPKO tarafından çocuklara önlük, çanta, kırtasiye malzemeleri gibi birçok okul eşyası yardımı yapılmıştır. Ayrıca İPKO'larda eğitim amaçlı takviye kurslar verilmiş, çocukların hem derslerindeki eksiklerinin giderilmesi hem de sosyal, kültürel yönlerini geliştirecek aktiviteler gerçekleştirmeleri sağlanmıştır. Bunun yanı sıra, tespit edilip eğitime kazandırılan çocukların okula devamı ve başarısını takip etmek üzere seçilmiş okullarda "Okul-tabanlı izleme sistemi" kurulmuştur.

Proje-4: Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2005 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 4,8 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK)

Uygulama Yeri: Adana, Antalya, İstanbul, Konya, Malatya,  Manisa, Nevşehir, Samsun, Amasya, Balıkesir, Düzce, Eskişehir, Erzurum, Hatay, Kastamonu, Kırklareli, Muğla, Ordu, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu tarafından uygulanan proje ile Türkiye'deki 25 ilde kadınlara yönelik girişimcilik eğitim verilmiş ve danışmanlık hizmetleri sağlanmıştır. Proje genel olarak, girişimciliği, özellikle de küçük aile işletmelerinin kurulmasında ve devam ettirilmesinde aktif rol oynayan kadınlar arasında girişimciliği desteklemeyi hedeflemiştir. Proje 24.07.2007 tarihinde uygulanmaya başlanmış ve 30.11.2008 tarihi itibariyle sona ermiştir. 2007-2008 yılları arasında yürütülen proje kapsamında Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odası koordinasyonunda kadınlara yönelik girişimcilik eğitimleri ve danışmanlığı hizmeti verilmiştir.2006-2008 yılları arasında yürütülen proje kapsamında toplam 57 kadına girişimcilik eğitimi ve danışmanlığı sağlanmıştır.

Proje-5: Göç Alan Şehirlerde Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Projesi (EKOSEP)

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2005 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 18,7 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum Belediyeleri

Uygulama Yeri: Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum

Diyarbakır, Gaziantep, Erzurum, Şanlıurfa Belediyeleri tarafından yürütülen EKOSEP, ana Göç Alan Merkezler Olarak Diyarbakır, Gaziantep, Erzurum ve Şanlıurfa'daki Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Problemlerinin Çözümüne katkı sağlamayı hedefleyen Teknik Destek Projesidir. Türkiye'de ilk kez kentsel alanlarda göçün olumsuz etkilerinin azaltılmasını hedefleyen projede, yerel düzeyde çok sektörlü bir yaklaşımı benimsenmektedir. Bu amaç doğrultusunda yürütülen faaliyetler sonucunda varılması amaçlanan iki temel sonuç bulunmaktadır:

Hızla artan nüfus için yeterli derecede kamu hizmetinin planlanması, organizasyonu, sağlanması ve yönetimi için Diyarbakır, Gaziantep, Erzurum ve Şanlıurfa yönetimlerinin kritik kapasitelerinin geliştirilmesi.

Önceden yapılandırılan 18 pilot proje aracılığı ile Diyarbakır, Gaziantep, Erzurum ve Şanlıurfa'da kırdan kente göç ile gelenlerin entegrasyonu için doğrudan katkıda bulunulmasıdır.

Proje kapsamında Erzurum ilinde yürütülen projeler şunlardır:

-Yönlendirme ve Koordinasyon Merkezi/ Toplum Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezinin Yönetimi Projesi: Göç yoluyla Erzurum'a gelerek, özellikle Yukarı Sanayi, Gaziler, Veyisefendi Mahallelerinde yaşayan dezavantajlı (kadın, çocuk, genç ve engelliler) gruplara ulaşmayı hedefleyen  proje, göç yoluyla kente gelen yoksul aile bireylerini, EKOSEP kapsamında yapılacak faaliyetlerle güçlendirmek ve bu nüfusun, kent yaşamına uyum sağlaması amacıyla faaliyet gösteren Erzurum Büyükşehir Belediyesi Toplum Merkezi ve Meslek Edindirme Merkezi'nin sürdürülebilirliğini sağlamayı öngörüyor.

-Toplum Merkezine Bağlı Kadın Biriminin Kurulması Projesi: Birim, kırdan kente gelen, yoksul, vasıfsız, okuma yazma bilen veya bilmeyen kadınların, temel eğitime yönelik faaliyetler ve sosyal-kültürel etkinliklerle desteklenerek aile ve kent yaşamına aktif katılımlarını sağlamayı, bunun yanı sıra da beceri geliştirme ve mesleki eğitimlerle istihdam edilebilirliklerini arttırmayı hedefliyor. 16 yaş ve üzeri kırdan kente gelmiş kadınlara ulaşmayı hedefleyen birimin faaliyetlerinden yılda yaklaşık 300 kadının temel eğitim ve beceri geliştirme eğitimleriyle kapasitesinin arttırılması öngörülüyor.

-Toplum Merkezine Bağlı Engelli Biriminin Kurulması Projesi: Yılda 50 engelliye temel eğitim, özel eğitim ve beceri geliştirme eğitimleri olanağı sunulması planlanan birimden ayrıca 100 engelli ve engelli ailesine de yönlendirme ve danışmanlık hizmeti verilmesi öngörülüyor. Proje kapsamında hedef grup olarak belirlenen Yukarı Sanayi, Gaziler, Veyisefendi Mahallelerinde yaşayan engelliler ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması ve eğitim kapasitelerinin artırılması amaçlanıyor.

-Göçle Gelen Çocuk ve Gençlerin Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetlerle Desteklenmesi Projesi: Yılda 50 engelliye temel eğitim, özel eğitim ve beceri geliştirme eğitimleri olanağı sunulması planlanan birimden ayrıca 100 engelli ve engelli ailesine de yönlendirme ve danışmanlık hizmeti verilmesi öngörülüyor. Proje kapsamında hedef grup olarak belirlenen Yukarı Sanayi, Gaziler, Veyisefendi Mahallelerinde yaşayan engelliler ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması ve eğitim kapasitelerinin artırılması amaçlanıyor.

-Meslek Edindirme Merkezi: Göç yoluyla kente gelenleri, mesleki eğitim faaliyetleri yoluyla vasıflı hale getirerek ve istihdam edilebilirliliklerini  sağlamayı ve bu şekilde kentteki işsizlikle ve yoksullukla mücadele etmeyi hedefleyen proje, 16 yaş ve üzeri yoksul ve/veya yoksun göçle gelen ailelere, kentli yoksullara, işsiz ve mesleksiz gençlere, kadınlara, eski tutuklu ve hükümlülere, sokakta çalışan çocuklara ulaşmayı hedefliyor.

-Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Sağlık Merkezi Ve Gezici Sağlık Birimleri Aracılığıyla Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi: Proje, mobil sağlık hizmetleri verilmesi yoluyla sağlık hizmetlerine erişimin artırılması ve sağlık düzeylerine olumlu katkı sağlanmasını öngörüyor. Bu kapsamda, kırdan kente göç edenlerin yoğunlukla yaşadığı mahallelere yönelik olarak yeniden hizmete açılması planlanan Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki poliklinikten aile hekimliği sistemi çerçevesinde göçle gelen yoksul ve/veya yoksun aileler başta olmak üzere kentli yoksullara ulaşılması hedefleniliyor. Gezici sağlık aracı ile hedef mahallelerde anne-çocuk ve kadın sağlığı başta olmak üzere sağlık taramaları yapılmasının da öngörüldüğü projeyle birlikte göçle gelen nüfustan sağlık bilincinin artırılması planlanıyor.

Proje-8: Yeni Sınır Kontrol Noktaları Kurulması Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2005 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 13,2 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Gümrük Müsteşarlığı

Uygulama Yeri: Erzurum, İzmir, Mersin, Ağrı, Cilvegözü (Hatay), Sarp (Artvin), Habur (Şırnak)

Bu projede canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin sınırlar arası geçişini kontrol altına almaya yönelik AB mevzuatıyla uyumlu bir veteriner kontrol rejimi oluşturarak hayvan ve kamu sağlığını korumak, böylelikle hastalık yayılma riskini en aza indirmek amaçlanmıştır. Bu kapsamda Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu sınırları başta olmak üzere "Sınır Kontrol Noktaları" inşa edilmiştir.

Proje-9: Bölge İstinaf Mahkemelerinin Kurulması Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2005 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 30 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Adalet Bakanlığı

Uygulama Yeri: Erzurum, Ankara ve Diyarbakır

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen proje ile sulh ve asliye mahkemeleri vb. ilk derece mahkemeler ile temyiz mahkemeleri arasında yer alan ikinci derecede yüksek mahkeme olarak görev yapacak İstinaf Mahkemelerinin pilot olarak seçilen üç ilde inşaatının yapılması hedeflenmektir. Proje kapsamındaki üç ilde inşaatlar tamamlanmıştır.

Proje-10: Küçük İşletmeler Kredi Programı 2.Aşama (SELP-2)

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2005 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 96,2 Milyon Avro

Uygulama Yeri:  Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman,  Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun,  Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt,  Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat.

Program, küçük işletmelere bankalar aracılığı ile kredi imkânı sağlanmasını amaçlamaktadır.  Bahse konu krediler yoluyla, küçük işletmelerin piyasa koşullarında rekabet edebilirliğinin arttırılması, ticari bankaların kredi kullandırma kapasitesinin geliştirilmesi ve ilgili işletmelere finansman kaynağı yaratılması amaçlanmaktadır. Proje 2012 yılında sona erecektir. 2009 yılında uygulaması başlayan Küçük İşletmeler Kredi Programı kapsamında Temmuz 2010 itibariyle 8837 işletmeye 96,2 Milyon Avro kredi desteği sağlanmıştır.  

Proje-11: AB İş Geliştirme Merkezileri (ABİGEM) Ağının Geliştirilmesi Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 32,5 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Uygulama Yeri: Birinci Aşama (İzmir, Kocaeli ve Gaziantep)

İkinci Aşama (Afyon, Çorum, Denizli, Konya, Erzurum, Kayseri, Eskişehir, Malatya, Trabzon, Adana, Tekirdağ ve Uşak)

Üçüncü Aşama (Antakya, Batman, Sivas, Van).

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen proje, KOBİ'lere iş geliştirme alanında destek vermeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında Erzurum Sanayi ve Ticaret Odası bünyesinde Erzurum AB İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) kurulmuştur. ABİGEM ile Erzurum ilindeki KOBİ'lerin ihracat, ithalat, üretim, pazarlama, kapasite artırımı, mesleki eğitim, girişimcilik vb konulardaki ihtiyacını karşılayacak hizmetler sunulmaktadır.

Proje-12: Pilot Çiftlik Muhasebe Veri Alanının Kurulması Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 1,3 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

Uygulama Yeri: Konya, Bursa, İzmir, Tekirdağ, Adana, Şanlıurfa, Giresun, Erzurum ve Nevşehir

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA), tarım işletmelerinin muhasebe verilerinin toplanması amacıyla oluşturulan bir sistem olup, bu sistem sayesinde tarımsal işletmelerin ekonomik yapıları etkin olarak izlenebilmektedir. 2008 yılında uygulanmasına başlanan proje kapsamında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından belirlenen pilot illerde, sistemin kurulmasına katılım sağlayan, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tarımsal işletme sahiplerine, bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde katılım desteği ödenmesi planlanmaktadır.

Proje-13: Mesleki Eğitim Yoluyla İnsan Kaynakları Gelişimine Destek Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 15,4 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı

Uygulama Yeri: Malatya, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu'nun birlikte yürüttüğü "İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi'nin (İKMEP) genel amacı, nitelikli işgücünün katılımı ile Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimini ve rekabet edilebilirliğini teşvik etmektir. İKMEP aynı zamanda, işgücü piyasası ile meslek yüksekokulları ve mesleki teknik ortaöğretim kurumları arasında istihdam amaçlı birlikteliğin sağlanması yoluyla, mesleki eğitimin modernizasyonu ve kalitesinin artırılmasına çalışmakta ve bu sayede de insan kaynaklarının gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve Hayat Boyu Öğrenme prensibine paralel olarak yürütülen proje kapsamında, öğretmen ve yöneticilere mesleki eğitim verilmesi, kariyer günleri ve seminerler aracılığıyla mesleki eğitim konusunda farkındalık yaratılması gibi faaliyetlerin yanı sıra; 16'sı mesleki ve teknik orta öğretim kurumu ve 8'i de meslek yüksek okulu olmak üzere 24 pilot kurum, toplam değeri 10 milyon Avro olan mesleki eğitim donanımı ile desteklenmektedir.

Proje-14: Yasadışı Göçle Mücadelede Türkiye'nin Kapasitesini Destekleme ve Yasadışı Göçmenler İçin Geri Gönderme Merkezlerinin Tesisi Yatırım ve Eşleştirme Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 19,5 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü)

Uygulama Yeri: Ankara, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Van

Projenin amacı ülkemizin yasadışı göçle mücadele sistemini AB standartları ve uygulamaları ile uyumlu hale getirmektir. Proje kapsamında ayrıca, yasadışı göçmenler için 7 ilde kabul ve 2 ilde geri gönderme merkezi kurulacaktır. İllere göre merkezlerin dağılımı şu şekilde olacaktır:

-Erzurum'da, yasadışı göçmenler için 1 kabul ve 1 geri gönderme merkezi kurulacaktır.

-Ankara'da, yasadışı göçmenler için 1 kabul ve 1 geri gönderme merkezi kurulacaktır.

-Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Van'da 1'er kabul merkezi kurulacaktır.

İhale süreci devam eden projenin uygulaması henüz başlamamıştır.

Proje-15: Türkiye'nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki Kadınların ve Kadın STK'larının Güçlendirilmesi Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 5 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: GAP İdaresi ve Bölgelerde Seçilen Valilikler

Uygulama Yeri: Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis,  Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri), Doğu Anadolu Bölgesi (Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illeri), Doğu Karadeniz Bölgesi (Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illeri)  

GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve bölgelerden seçilen Valilikler tarafında yürütülen Projenin amacı toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığa, kadın haklarına yönelik ihlallere karşı mücadelede; kadının sosyal, siyasal ve ekonomik statüsünün yükseltilmesinde genel bilinç ve duyarlılık ve kapasite geliştirilmesidir. Proje kapsamında "Türkiye'nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki Kadınların ve Kadın STK'larının Güçlendirilmesi Hibe Programı" uygulaması yapılacaktır. Bu kapsamda üç bölgedeki illere yönelik teklif çağrısı 1 Mart 2010 tarihinde Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından duyurulmuştur. Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yer alan 30 ilde uygulanacak hibe programının toplam bütçesi 3 Milyon Avro olup, Hibe Programına sunulacak projeler için başvurular 30 Mayıs 2010'da sona ermiştir.

Ancak, Hibe Programıyla ilgili değerlendirme süreci sözleşme imzalama son tarihinden (24.06.2011) önce tamamlanamadığı için tahsis olunan fonun kullanımı imkansız hale gelmiştir.

05.07.2011 tarihinde Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu temsilcilerinin katılımıyla yapılan üst düzey toplantıda ise Komisyon otoritelerinin, seçilen projelerin 2009 yılı Ulusal Programı altında uygulanmasını temin edecek bir finansman çözümü bulması konusunda mutabık kalınmıştır.

Bu gelişme üzerine, MFİB tarafından değerlendirme sürecinin kaldığı yerden devam etmesine karar verilmiş olup, başvuru sahipleri değerlendirme sonuçları hakkında bilahare bilgilendirilecektir.

Proje-16: İltica ve Göç için Kabul Merkezlerin Kurulması Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 62,4 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: İçişleri Bakanlığı

Uygulama Yeri: İstanbul, Van, Gaziantep, İzmir, Erzurum, Kayseri ve Ankara

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında iltica ve göç ile gelen mülteciler için Bakanlık tarafından belirlenen 7 ilde kabul merkezlerinin inşası gerçekleştirilecektir. Erzurum ilinde yapı gerçekleştirilecek kabul merkezi henüz ihale aşamasındadır.

Proje-17: Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2008 Yılı Programı

Proje Bütçesi:  7 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı

Uygulama Yeri: İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Ankara, Samsun, Zonguldak, Ağrı, Erzurum, Siirt ve Gaziantep

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan projenin amacı Özel Eğitimin kalitesini artırarak özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin toplumla bütünleşmesi, sosyal uyum düzeyinin artırılması ve aktif vatandaş olmaları sağlanarak sosyal riskin azaltılması hedeflenmektedir. 30 ayda tamamlanacak olan Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi, içerisinde Erzurum'un da olduğu toplam 10 ilde uygulanacaktır. Proje kapsamında;

Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin eğitimi

Özel eğitim konusunda farkındalık kampanyaları yapılması

İyi uygulamaları görmek amacıyla AB üyesi ülkelere çalışma ziyaretleri

Özel Eğitim alanında seçilen okullara ekipman ve materyal desteği sağlanacaktır.

Projenin uygulanma süreci devam etmektedir.

Proje-18: Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2008 Yılı Programı

Proje Bütçesi:  16,9 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı

Uygulama Yeri: İstanbul, Van, Erzurum, Ağrı, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Adana, Hatay, Mersin, Ankara, Yozgat, Konya, Ordu, İzmir

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan projenin amacı Okul Öncesi Eğitimin kalitesini artırarak okul öncesi eğitime ihtiyacı olan bireylerin toplumla bütünleşmesi, sosyal uyum düzeyinin artırılması ve aktif vatandaş olmaları sağlanarak sosyal riskin azaltılması hedeflenmektedir. Proje, içerisinde Erzurum'un  da dahil olduğu toplam 16 ilde uygulanmaktadır. Proje kapsamında;

-Okul Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin eğitimi

-Okul Öncesi eğitim konusunda farkındalık kampanyaları yapılması

-İyi uygulamaları görmek amacıyla AB üyesi ülkelere çalışma ziyaretleri

-Okul Öncesi Eğitim alanında seçilen okullara ekipman ve materyal desteği sağlanmaktadır.

Değerlendirme süreci sonunda toplam 75 proje 5.233.380 Avro hibe desteği almaya hak kazanmıştır.

Proje-19: Tasarım ve Planlama Sürekli Ar-Ge Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Projesi

Program: IPA-III Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bölgesel Kalkınma Bileşeni Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı

Proje Bütçesi: 2,8  Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Atatürk Üniversitesi

Uygulama Yeri: Erzurum

Atatürk Üniversitesi tarafından yürütülecek proje kapsamında bölgede hizmet verecek çeşitli bilgisayar laboratuarlarına ve uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri merkezine sahip danışmanlık merkezi oluşturularak bir sürekli AR-GE ve Eğitim Merkezi hizmete sunulacaktır. Projenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Hazırlık çalışmaları sona ermesinden sonra ihale süreçlerinin 2011 yılı içerisinde tamamlanması ve Projenin uygulamasına aynı yıl içerisinde başlanması planlanmaktadır.

Proje-20:  Erzurum, Erzincan ve Kars Kış Turizmi Koridoru Projesi Projesi

Program: IPA-III Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bölgesel Kalkınma Bileşeni Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı

Proje Bütçesi: 8,6 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Uygulama Yeri: Erzurum, Erzincan, Kars

IPA -III Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı 1. Proje Paketi çerçevesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından koordine edilen "Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı" kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geliştirmiş olduğu "Erzurum - Erzincan - Kars Kış Turizmi Koridorunun Geliştirilmesi Projesi" ile Erzurum-Erzincan-Kars illerinde kış turizminin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Toplam 8,6 Milyon Avro'luk bütçesinin yarısından fazlasının eğitim faaliyetlerine ayrıldığı proje kapsamında, kış turizmi kongresi, yurt dışında fuarlara katılım gibi faaliyetlerin yanı sıra Erzurum Palandöken, Erzincan Ergan ve Kars Sarıkamış Kayak Merkezlerinde altyapı yatırımlarının yapılması planlanmaktadır.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülecek projenin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup projeye dair operasyonel anlaşma 23 Eylül 2011 tarihinde imzalanmıştır. Projenin ihale süreçlerinin tamamlanmasının ardından uygulamasına başlanması planlanmaktadır.

Proje-21:  Erzurum Atıksu Arıtma Tesisi İnşası Projesi

Program: IPA-III Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bölgesel Kalkınma Bileşeni Çevre Operasyonel Programı

Proje Bütçesi: 64,1 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Uygulama Yeri: Erzurum

Erzurum Atıksu Arıtma Tesisi İnşası Projesi, Çevre altyapısının iyileştirilmesi 2007-2013 döneminde Ülkemize sağlanan AB mali yardımlarının öncelik alanlarından birisidir. Bu çerçevede kullanılacak mali yardımı kullanmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığımız tarafından 2007-2009 Çevre Operasyonel Programı hazırlanmıştır. Söz konusu Operasyonel Program ile ülkemizin atıksu arıtma, katı atık arıtma ve içme suyu alanlarındaki çevre altyapısını iyileştirmek amaçlanmıştır.

Operasyonel Programın kapsamında yer alan "atıksu altyapısı" önceliği çerçevesinde Erzurum Atıksu Altyapısı İnşası Projesi gerçekleştirilecektir. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin projesi Çevre ve Orman Bakanlığına yapılan başvurular arasında Operasyonel Programın kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonrasında seçilmiştir. İhale süreci başlayan projenin bütçesi yaklaşık 64,1 Milyon Avro'dur.

Proje-22: Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Projesi

Program: IPA-IV Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni

Proje Bütçesi: 15 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Sosyal Güvenlik Kurumu

Uygulama Yeri: Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesi

Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen IPA-IV Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında finanse edilmektedir. Proje ile kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu, diğer ilgili kurumlar, sosyal ortaklar ve ilgili STK'ların kapasitesinin artırılması için teknik destek sağlanması ve söz konusu kurumların ilgili alanda stratejilerini hazırlaması ve uygulaması için destek verilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, SGK ve diğer ilgili kuruluşların ve il temsilciliklerinin kapasitelerinin artırılması ile ilgili olarak çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca, Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesindeki kayıtlı istihdamı teşvik edecek kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından geliştirilen projelerin desteklenmesi amacıyla "Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Hibe Programı" uygulanmıştır. 2009 yılının Haziran ayında sona eren proje başvuruları kapsamında 238 proje başvurusu alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda hibeye hak kazanan 42 projenin sözleşmeleri 2010 yılı Temmuz ayında imzalanmış olup, projeler tamamlanma aşamasındadır.

Proje-23: Kadın İstihdamının Artırılması Projesi

Program: IPA-IV Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni

Proje Bütçesi: 17,1 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Uygulama Yeri: Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesi

Kadın İstihdamının Artırılması Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen IPA-IV Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında finanse edilmektedir. Proje ile öncelikli olarak belirlenen bölgelerde kadın istihdamının artırılmasını teşvik edecek çalışmalara destek olunması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesindeki kadın istihdamını teşvik edecek kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından geliştirilen projelerin desteklenmesi amacıyla "Kadın İstihdamının Artırılması Hibe Programı" uygulanmıştır. 2009 yılının Haziran ayında sona eren proje başvuruları kapsamında 1058 proje başvurusu alınmıştır. Projelere ilişkin değerlendirmeler sona ermiştir. Projelerin değerlendirme süreci sonunda toplam 135 projeye 24.505.625 Avro hibe desteği sağlanmış ve projeler 28.07.2010 tarihinde imzalanarak yürütülmeye başlanmıştır.

Proje-24: Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi

Program: IPA-IV Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni

Proje Bütçesi: 15 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı

Uygulama Yeri: Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesi

Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen IPA İnsan Kaynaklarının Güçlendirilmesi Operasyonel Programı kapsamında finanse edilmektedir. Proje ile AB uygulamalarıyla uyumlu Hayat Boyu Öğrenme perspektifi doğrultusunda, öğrenmenin değer bulacağı tarzda şekillendirilmiş bir sistem dâhilinde, bireylerin eğitime ulaşmalarını destekleyerek istihdam imkânlarını arttırmak için  kurumsal bir çerçeve ve kapasite oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesindeki hayat boyu öğrenme konusundaki çalışmaları teşvik edecek kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından geliştirilen projelerin desteklenmesi amacıyla "Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı" uygulanmıştır. 2009 yılının Haziran ayında sona eren proje başvuruları kapsamında 488 proje başvuru alınmıştır. Projelere ilişkin değerlendirme 2010 yılının Haziran ayında sonra sona ermiş ve 45 projeye toplam 4.996.769 Avro hibe desteği verilmesi kararlaştırılmıştır. Projeler 10.06.2010 tarihinde imzalanarak yürütülmeye başlanmıştır . Bu kapsamda Erzurum ilinde Atatürk Üniversitesi'nin geliştirdiği "Web Derslik ile Akademik Etki"  projesine 112.000 Avro kaynak ayrılmıştır.

Proje-25: Genç İstihdamının Güçlendirilmesi

Program: IPA-IV Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni

Proje Bütçesi: 23 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Uygulama Yeri: Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesi

Genç İstihdamının Güçlendirilmesi Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında finanse edilmektedir. Proje ile etkin aktif işgücü önlemleri ile gençlerin işgücü piyasasına entegrasyonunun teşvik edilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesindeki genç istihdamı alanındaki çalışmaları teşvik edecek kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından geliştirilen projelerin desteklenmesi amacıyla "Genç İstihdamının Güçlendirilmesi Hibe Programı" uygulanmıştır. 2009 yılının Eylül ayında sona eren proje başvuruları kapsamında 1128 proje başvurusu alınmıştır. Değerlendirme süreci sonunda toplam 128 proje 24.308.787 Avro hibe desteği almaya hak kazanmış ve projeler 5.10.2010 tarihinde imzalanarak yürütülmeye başlanmıştır.  

Proje-26: Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması

Program: IPA-IV Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni

Proje Bütçesi: 16,1 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı

Uygulama Yeri: Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesi

Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında finanse edilmektedir. Proje ile ortaöğretimde ve mesleki eğitimdeki özellikle kız çocuklarının okullaşma oranlarının arttırılması, özellikle kız çocuklarının okul terk oranlarının azaltılması, başta kadınlar ve kız çocuklar olmak üzere işgücünün mesleki beceri ve yetkinliklerinin arttırılması ve ailelerin özellikle kız çocuklarının eğitiminin önemi konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesindeki kız çocuklarının okullaşma oranını artırmayı teşvik edecek kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından geliştirilen projelerin desteklenmesi amacıyla "Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşmasının Artırılması Hibe Programı" uygulanmıştır. 2009 yılının Eylül ayında sona eren proje başvuruları kapsamında 653 proje başvuru alınmıştır. Değerlendirme süreci sonunda toplam 89 proje 9.822.287 Avro hibe desteği almaya hak kazanmıştır.Proje kapsamında Erzurum ilinden 4 proje toplam 476.075,43 Avro hibe desteği sağlanmıştır.

Proje-27: Kamu İstihdam Servislerinin Güçlendirilmesi

Program: IPA-IV Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni

Proje Bütçesi: 17 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Uygulama Yeri: Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesi

Kamu İstihdam Servislerinin Güçlendirilmesi Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında finanse edilmektedir. Proje ile İŞKUR, ÇSGB, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının kurumsal ve idari kapasitelerinin artırılması yoluyla hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin artırılmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda, İŞKUR, ÇSGB, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının kurumsal ve hizmet kapasitelerinin artırılmasını sağlayacak eğitimler, çalışma ziyaretleri, IT ağı oluşturma vb. konularda çalışmalar yürütülecektir. Operasyon kapsamında yaklaşık olarak 10 Milyon Avro değerindeki hizmet sözleşmesi 22.12.2010 tarihinde imzalanarak yürütülmeye başlanmıştır.

Proje-28: AB Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)

Program: IPA-V Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınmanın Geliştirilmesi (IPARD) Bileşeni

Proje Bütçesi: 290 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Uygulama Yeri: Öncelikli 42 il (Erzurum dahil)

Kırsal Kalkınma Programı (Instrument for Pre-Accession Rural Develepment Programme (IPARD)) kapsamında tarım, hayvancılık, gıda, balıkçılık ve alternatif tarım konularında faaliyet gösteren işletmelere, kooperatiflere, üretici birliklerine ve çiftçilere hibe programları aracılığı ile finansman desteği sağlanacaktır. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek IPARD Programı kapsamında Erzurum'da tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren KOBİ'ler, kooperatifler ve çiftçiler programdan faydalanabilecektir.

Programın uygulanması 2010 yılının Temmuz ayı içerisinde başlamıştır. Program ile Erzurum ve programın uygulanacağı diğer illerde (toplam 42 il) tarım ve hayvancılık sektöründeki işletmelerin, kooperatiflerin, çiftçilerin işlerini, üretimlerini, kapasitelerini geliştirmek ve büyütmek amacıyla yatırım ihtiyaçlarını karşılayan mali destekler sağlanmış olacaktır. Programın yürütülmesi amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun Erzurum İl Temsilciliği kurulmuştur. 2. pilot uygulamaların ise 2012 yılında başlanması planlanmaktadır.

IPA'nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak olan yatırımlara ilişkin olarak 01.07.2011 tarihinde ilk teklif çağrısına çıkılmış bulunmaktadır. Söz konusu teklif çağrısı kapsamında süresi 30 günü geçmeyen proje teklifleri değerlendirmeye tabi olacaklardır. Uygulama süresi 30 günden fazla olan teklifler ise 04.07.2011 tarihli teklif çağrısına dahil olacaklardır.


Güncelleme: 20/03/2013 / Hit: 15,721