10) Bilgi Toplumu ve Medya

Son Güncelleme: 30 Eylül 2019

Faslın Kapsamı

İnternet ve dijital teknolojiler üzerinde yaşadığımız dünyayı aklın almakta zorlandığı sürat ve yoğunlukla değiştirip, dönüştürmektedir. Bu sebepten Avrupa Komisyonu, AB Tek Pazarı’nı dijital çağa uygun hale getirmeyi bir öncelik haline getirmiştir. Bu öncelikler, Avrupa Birliği’ne aday tüm ülkeler için de müzakerelerin 10. faslı Bilgi Toplumu ve Medya başlığı altında yer almaktadır.

Bilgi Toplumu alanındaki müktesebatın amacı, elektronik haberleşme hizmet ve şebekelerinde serbestleşmenin sağlanarak, tek pazarın etkili bir şekilde işlemesinin önündeki engellerin ortadan kaldırılması ve evrensel anlamda mevcut olacak modern hizmetlerin oluşturulmasıdır. Faslın diğer ana bileşeni olan medya alanındaki müktesebatın amacı ise, görsel işitsel medya hizmetlerinin AB içinde serbest dolaşımının sağlanmasıdır.

Bu kapsamda Avrupa Birliği sayısal ekonominin fırsatlarından faydalanabilmek için 2000’li yılların başlarında Lizbon Stratejisi’nin bilgi toplumu hedefiyle başlayan ve sonrasında Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında sayısal gündem hedefine dönüşen bir sürece girmiştir.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker tarafından 15 Temmuz 2014 tarihinde Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda açıklanan 2014 - 2019 dönemi için Komisyonun 10 önceliği arasında yer alan "Sayısal Tek Pazar" oluşturma hedefi doğrultusundaki çalışmalar İletişim Ağları, İçerik ve Teknoloji Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılmıştır.

6 Mayıs 2015 tarihinde yayımlanan COM(2015)192 sayılı Komisyon tebliği ile uygulanmaya başlanan “Avrupa için Sayısal Tek Pazar Stratejisi”, temelde Avrupa çapında çeşitli düzenleyici engeller ve koşullar yüzünden dağınık bulunan 28 ulusal sayısal pazarının, tek bir pazar haline getirilebilmesini amaçlamaktadır.

Bilgi Toplumu ve Medya Faslı, 19 Aralık 2008 tarihinde Fransa’nın AB Dönem Başkanlığında Türkiye için müzakerelere açılmış olup, fasıl ile ilgili müzakerelerin geçici olarak kapatılabilmesi için (Ek Protokolün tam olarak uygulanması şartı haricinde) 5 adet kapanış kriteri getirilmiştir.

Kapanış Kriterleri

1-Türkiye'nin özellikle evrensel hizmet, tüketici hakları ve spektrum yönetimi (radyo-frekans tahsisinin uyumu dâhil) olmak üzere elektronik haberleşme müktesebatı ve bilgi toplumu hizmetleri müktesebatı ile mevzuat uyumunu tamamlaması,

2-Türkiye'nin, piyasa analizlerini takiben etkin piyasa gücüne sahip operatörlere yönelik alınacak rekabeti sağlamaya dönük önlemlerin ve genel yetkilendirme rejiminin müktesebata uygun olarak uygulanmasını güvence altına alması. Özellikle, Türkiye'nin elektronik haberleşme piyasasında, piyasaya yeni girenlerin haklarının korunması konusunda deneyimlere dayalı bir tutum oluşturması,

3-Türkiye'nin elektronik haberleşme alanında müktesebatı uygulamaya yönelik yeterli idari kapasitenin yanı sıra telekomünikasyon düzenleyicisinin şeffaflığını, öngörülebilirliğini ve bağımsızlığını temin etmesi,

4-Türkiye'nin, ulusal yasal çerçevenin televizyon yayınlarının alımı ve yeniden iletimi özgürlüğü prensibi ile uyumu sağlayacak önlemler dâhil olmak üzere görsel işitsel politika alanındaki müktesebatı, bilhassa Görsel-işitsel Medya Hizmetleri Direktifini uyumlaştırmayı hedefleyen hukuki düzenlemeleri kabul etmesi,

5-Türkiye'nin görsel işitsel düzenleyici sürecin şeffaflığının ve yetkili düzenleyici kurumun bağımsızlığının güçlendirilmesi yönünde kabul edilen önlemlerin etkilerine yönelik olarak ilgili paydaşlarla istişare sürecini tamamlaması ve bulguları uygun şekilde yansıtması.

Fasıl Kapsamında Yapılan Çalışmalar

5369 sayılı Evrensel Hizmetin Sağlanması Hakkında Kanun, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir (ikincil düzenlemelerin tamamlanması beklenmektedir).

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Rekabet Kurumu arasında, rekabetin korunması alanında işbirliği sağlamak amacıyla 2011 senesinde bir Protokol imzalanmıştır.

AB mevzuatına (AB Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Direktifi) uyumlu tedbirler getiren 6112 sayılı Kanun 3 Mart 2011 tarih ve 27863 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından alınan kararlar şeffaflık kapsamında internet üzerinden paylaşılmaktadır.

Üyelik müzakereleri konusunda bu fasıl ile ilgili kurumlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’dur (RTÜK).

Avrupa Komisyonu Bünyesinde İlgili Birim

Avrupa Komisyonu İletişim Şebekeleri, İçerik ve Teknoloji Genel Müdürlüğü (DG Connect) ile ilgili ayrıntılı bilgi için: 

https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_en

Bilgi Toplumu ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

https://ec.europa.eu/jrc/en/science-area/information-society

Dijital Tek Pazar ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en

Tarama Toplantıları:
Tanıtıcı Tarama Toplantısı Sunuşları (12-13 Haziran 2006)
Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sunuşları (13-14 Temmuz 2006)
Tarama Toplantılarında Avrupa Komisyonunun Sorularına Verilen Cevaplar     (PDF Format -234 KB)
Tarama Raporu

İlgili Projeler:

Proje Yılı/No    Proje Adı  Faydalanıcı Kuruluş  Bütçe (milyon €)  Projenin Durumu
TR0202.02    Telekomünikasyon Otoritesinin Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesine Destek Projesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)  2.5  Bitti
TR 05 03.10 Türk Telekomünikasyon Sektöründeki Erişim Rejiminin İyileştirillmesine Destek Projesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)  1.2  Bitti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ Bilgi Toplumu Stratejisi 2006-2010, DPT, Temmuz 2006
² C.Can Aktan ve Mehtap Tunç, "Bilgi Toplumu ve Türkiye", Yeni Türkiye Dergisi, Ocak-Şubat 1998, s.118-134

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir