AB Başkanlığı Projeleri

Son Güncelleme: 15 Ocak 2024

Avrupa Birliği Bakanlığı, AB süreci doğrultusunda kamu ve sivil topluma yönelik olarak pek çok proje geliştirmiş ve geliştirmeye devam etmektedir. AB üyelik sürecinde Türkiye'de kamu ve sivil toplumun etkinliğinin artırılması, AB konusunda diyaloğun geliştirilmesi, AB'nin Türkiye'de daha geniş kitlelere anlatılması ve Türkiye'nin Arupa'da daha etkin tanıtılması için geliştirilmiş projeler bu sayfada gösterilmiştir.

 

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi I

2005 yılında Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği ve aday ülkeler arasında sivil toplum diyaloğunun daha fazla güçlendirilmesi için hedef ve önceliklerin belirlendiği bir strateji geliştirmiştir. Bu strateji bilgi açığını azaltabilmek, karşılıklı anlayışı ve böylece Avrupa Birliği'nin genişlemesiyle ortaya çıkacak fırsat ve zorlukların daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla vatandaşlar ve farklı kültürler ile politik ve ekonomik sistemleri yakınlaştırmayı amaçlamaktadır. Bu diyalog sürecini desteklemek üzere Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu'nun Geliştirilmesi-I (CSD I) projesi tasarlanmıştır. Proje, Avrupa Komisyonu finansmanıyla Türk sivil toplumu ve Avrupa Birliği'ndeki benzer örgütler arasındaki diyaloğu geliştirmek, potansiyel faydalanıcıların birbirleriyle, diğer kuruluşlarla işbirliği yapması için fırsatlar geliştirmek amacıyla Türkiye için 2006 Katılım Öncesi Yardım Programı kapsamında geliştirilmiş projenin uygulaması sona ermiştir.


Türkiye ve Avrupa Birliği Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi II

Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi projesinin devamı niteliğindeki Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi-II (CSD II) başlıklı proje IPA çerçevesinde 2007 Programına dahil edilmiştir. Söz konusu bu projenin genel amacı Avrupa Birliğinin dayandığı değerler, işlevi ve politikaları ile birlikte Türk tarihi ve kültürü de dahil olmak üzere Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'nin daha fazla tanınması ve anlaşılmasını sağlamak ve bu sayede de gelecekteki genişlemenin fırsatları ve zorlukları konusunda farkındalık oluşmasını mümkün kılmaktır.

Proje 5.3 Milyon Avro tutarında olan ve işbirliğini, ortaklıkların desteklenmesini ve Kültür ve Sanat, Balıkçılık ve Tarım konularında Türk sivil toplumları ile AB'deki benzer örgütler arasındaki diyaloğun geliştirilmesini amaçlayan Hibe Programlarının uygulamasını kapsamaktadır. Söz konusu Proje küçük ölçekli hibe fırsatları sunan Mikro Hibe Programı aracılığıyla tüm Türkiye'deki küçük ve yerel düzeydeki Sivil Toplum örgütlerine mali yardım sağlamayı da amaçlamıştır.


Türkiye ve Avrupa Birliği Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi III

2014 yılında uygulama dönemi başlayan Sivil Toplum Diyaloğu Programının üçüncü aşaması ise “Siyasi Kriterler” ve “Medya” hibe programları ile “Medya Diyalog Seminerleri” bileşenlerinden oluşmaktadır. Siyasi Kriterler ve Medya hibe programları kapsamında Türkiye ve AB sivil toplum ve medya kuruluşları tarafından birlikte geliştirilen 55 projeye yaklaşık 7 milyon Avro hibe desteği sağlanmaktadır. Söz konusu hibe projelerinin uygulama dönemi 2014 yılı Ekim ayı itibarıyla başlamıştır. Bununla birlikte; projenin “Medya Diyalog Seminerleri” bileşeni altında ise Türkiye-AB ilişkilerinde toplumların birbirine yönelik yönelik algılarının iyileştirilmesinde etkin bir rol oynayan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve medya arasındaki iletişimin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen diyalog seminerleri ve çalıştaylar ile AB üyelik sürecinde farklı aktörlerin üstlendiği roller ve diyaloğun önemi üzerine görüş alışverişi yapılmasına olanak sağlanmaktadır.


Türkiye ve Avrupa Birliği Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi IV

Söz konusu projenin dördüncü aşaması kapsamında ise Çevre; Enerji; Tüketicinin ve Sağlığının Korunması; Adalet, Özgürlük ve Güvenlik; İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi; Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu; İşletme ve Sanayi Politikası; Tarım ve Balıkçılık; Eğitim hibe programları altında sivil toplum kuruluşlarına yaklaşık 11 milyon Avro hibe desteği sağlanmıştır.

AB'den ve Türkiye’den sivil toplum kuruluşlarının ortak projelerle başvuruda bulundukları program kapsamında 80 proje hibe almaya hak kazanmıştır. Hibe projeleri 15 Şubat 2016 tarihinde uygulanmaya başlamıştır.


Türk Yerel Medyası AB Yolunda I-II Projesi

Avrupa Birliği Bakanlığı, “AB Süreci Yerelde Başlar” söyleminden hareketle, AB üyelik sürecinin yerel düzeyde daha iyi anlaşılması, kamuoyunun AB ile ilgili konularda doğru bilgilendirilebilmesi kapsamında “Türk Yerel Medyası AB Yolunda Projesi”ni hayata geçirmiştir. Proje ile AB Bakanlığı ile yerel medya arasındaki mevcut iletişim ağının daha da güçlendirilmesi, yerel medyanın, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecini daha yakından takip edebilmesi ve sürece dâhil olması amaçlanmıştır. 


“Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi” (VABpro)

“Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi” (VABpro) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında, Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde gerçekleştirilen projelerin tam olarak hayata geçirilmesi, takibinin sağlanması ve halk nezdinde AB’ye üyelik sürecimizin daha sağlıklı anlaşılabilmesi amacıyla geliştirilmiştir. VABpro, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından illere yönelik olarak uygulanmış ve uygulanmakta olan projeleri tamamlayıcı niteliktedir. Bakanlık tarafından 20 pilot ilde 2012 - 2014 yılları arasında uygulanan projenin toplam bütçesi 1.950.000 Avro’dur.


Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından AB sürecinin yerel düzeyde daha iyi anlaşılması ve kamuoyunun AB ile ilgili konularda doğru bilgiye sahip olabilmesi, AB'ye katılım sürecinde gerçekleştirilen projelerin tam olarak hayata geçirilmesi, takibinin sağlanması ve halk nezdinde AB'ye üyelik sürecimizin daha sağlıklı anlaşılabilmesi amacıyla "Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi" 2010 yılının başı itibarıyla uygulamaya geçirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı'nın 26 Ocak 2010 tarih ve 2010/6 sayılı Genelgesi ile çalışmalara başlanmıştır. Genelge çerçevesinde her ilde bir vali yardımcısı "İl AB Daimi Temas Noktası" olarak belirlenmiş; vali veya "İl AB Daimi Temas Noktası" olarak görevlendirilen vali yardımcısının başkanlığında üç ayda bir toplanacak olan "Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulları" oluşturulmuştur. Valilikler bünyesine "AB birimleri" görevlendirilmiştir. Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi'ne ivme kazandırmak, valiliklerde kurulmuş olan AB birimlerinin altyapısının güçlendirmek, teknik kapasitelerini ve etkinliklerini artırmak amacıyla "İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı" geliştirilmiştir.


İl Özel İdareleri AB'ye Hazırlanıyor Projesi

Yerel yönetimlerin, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecini destekler nitelikte hareket edebilmelerinin ve Avrupa Birliği'nin bu süreçte sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmelerinin en az teknik müzakere sürecinin başarılı sürdürülmesi kadar önemli olduğundan hareketle, İl Özel İdareleri'nin Avrupa Birliği ile ilgili konularda idari kapasitelerinin güçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Vilayetler Hizmet Birliği tarafından işbirliği içinde yürütülecek olan İl Özel İdareleri AB'ye Hazırlanıyor Projesi 28 Kasım 2011 tarihinde imzalanarak hayata geçirilmiştir.


İstanbul AB'ye Hazırlanıyor

“İstanbul AB’ye Hazırlanıyor Projesi” Avrupa Birliği Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında 26 Nisan 2012 tarihinde düzenlenen protokol imza töreniyle hayata geçmiştir. İstanbul ilindeki yerel yönetimlerin Avrupa Birliği sürecinde farkındalıklarının artırılmasının yanında ilgili birimlerin alt yapısını güçlendirmeye, teknik kapasitelerini ve etkinliklerini artırmaya katkı sağlamak projenin amacıdır. Proje kapsamında “Şehir Eşleştirme Programı” ve kaymakamlık ve ilçe belediyeleri personeline yönelik “AB Hibe Programları ve Proje Hazırlama” eğitimleri düzenlenmiştir.


Ankara AB'ye Hazırlanıyor

Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kaymakamlıklar, valiliğe bağlı il müdürlükleri ve Ankara ili Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu (AB UDYK) üyesi kuruluşların AB müktesebatı ve uyum süreci ile AB mali yardımları hakkında bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Ankara AB’ye Hazırlanıyor Projesi 27 Mart 2012 tarihinde imzalanan protokolle hayata geçirilmiştir.


Jean Monnet Burs Programı

25 yılı aşkın süredir yürütülen ve Türkiye’nin AB müktesebatı konusunda donanımlı beşeri sermayesine katkıda bulunmayı hedefleyen Jean Monnet Burs Programı, Türkiye'deki en köklü ve prestijli burs programlarından biridir.

1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında yapılan bir anlaşma ile oluşturulan Jean Monnet Burs Programı, Türkiye'de AB uyum süreci ve AB müktesebatı ile ilgili çok çeşitli alanlarda uzman yetiştirilmesine katkı sağlamaktadır. Jean Monnet Bursları, Türkiye'deki kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları ile üniversite öğrencileri ve üniversitelerin akademik ve idari personeline AB üyesi ülkelerde lisansüstü öğrenim görme imkânı sunmaktadır.


Belediyeler AB'ye Hazırlanıyor

AB müktesebatının önemli bir bölümü belediyelerin yetki alanına girmektedir. Bu sebeple, belediyelerin AB ile ilgili konularda yeterli bilgiye ve kapasiteye sahip olması müktesebatın doğru uygulanabilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu çerçevede, belediyelerimizin AB ile ilgili konularda idari kapasitelerinin güçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanlığı, Proje Uygulama Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ortaklaşa yürütülecek bir projenin hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır. "Belediyelerimiz AB'ye Hazırlanıyor" adıyla uygulanacak projenin hedef kitlesi nüfusu 50.000 üzerinde olan il ve ilçe belediyelerimizdir. 2011 yılı ile uygulaması başlayan proje kapsamında çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmiştir.


SEI - Avrupa Birliğine Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri Projesi

SEI, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-IPA’nın birinci bileşeni altında ve münhasıran Avrupa Birliği Bakanlığınca eş-finansman desteği sağlanmak suretiyle 2002 yılından bugüne koordine edilen bir projedir. Proje Hazırlama Aracı (Project Preparation Facility-PPF) ve Kurumsal Yapılanma Aracı (Unallocated Institution Building Envelope - UNIBE) başlıklı iki bileşenden oluşan Projeyle; AB katılım öncesi mali yardımı (IPA) kapsamında finanse edilen projelerin yeterli olgunluğa erişmesi ve kalitelerinin yükseltilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının proje hazırlama ve uygulama kapasitelerinin artırılması, AB müktesebatına uyum çalışmalarının desteklenmesi ve bu çalışmalar kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının idari ve insan kaynakları kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla kısa ve orta vadede teknik yardım desteği sağlanması hedeflenmektedir. 


Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: STK Hibe Programı

"Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Hibe Programı" katılım öncesi süreçte Türkiye'de sivil toplumu güçlendirerek, siyasal reformların ve AB'ye uyum çabalarının genişlemesine ve kalıcı hale getirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Türkiye için 2005 Yılı Katılım Öncesi Mali Yardım Programı kapsamında yer almakta plan program kapsamındaki sekiz farklı hibe programı için ayılan toplam bütçe 10,5 Milyon Avro'dur. Söz konusu hibe programlarının beşi merkezi olmayan uygulama sistemi kapsamında Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından yürütülmüştür. Diğer üç hibe programı ise merkezi uygulama sistemi kapsamında Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülmüştür. Bu projenin uygulaması sona ermiştir.


Genç Çevirmenler Yarışması

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından, Türkiye'deki üniversitelerin Mütercim-Tercümanlık ve Çeviribilim Bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine ilişkin olarak farkındalıklarını artırmak ve bu alanda ihtiyaç duyulacak çevirmenlerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla, AB konulu bir çeviri yarışması düzenlenmiştir.


AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması

AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması, Avrupa ülkelerinin ve Türkiye'nin kamuoylarındaki karşılıklı önyargılar ve eksik bilgilerden kaynaklanan sorunları aşmak için genç iletişimcilerin yaratıcılığından faydalanmak açısından bir ilk teşkil etmektedir. Bu çalışma ile hem iletişim öğrencilerinin Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine dahil edilmesi hem de "Neden Avrupa Birliği üyesi Türkiye?" sorusuna yaratıcı cevapların sunulması hedeflenmektedir.


Avukatlar için Yargı ve Temel Haklar Projesi

“Avukatlar için Yargı ve Temel Haklar Projesi” fikri, Bakanlığımız tarafından“İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor Programı” kapsamında yürütülmüş olan “AB Yolunda Kırıkkale” projesine dayanmaktadır. Kırıkkale Valiliği ile işbirliği içerisinde yürütülmüş olan projede Kırıkkale Barosu’na kayıtlı 30 avukata Avrupa Birliği sürecinde Yargı ve Temel Haklar konusunda eğitimler verilmiş ve proje başarılı çıktılarla sonuçlandırılmıştır. Projenin başarılı çıktılarının yaygınlaştırılmasını amacı ile yeni bir proje fikri Siyasi İşler ve AB Hukuku Başkanlıkları ile işbirliği içerisinde geliştirilerek İngiltere Büyükelçiliği’nin “Avrupa’yı Birleştirme Programı”na sunulmuş ve destek almaya hak kazanmıştır.  


Paylaştığımız Avrupa Proje Yarışması

Avrupa Birliği Bakanlığı ve British Council işbirliğinde üniversite öğrencilerine yönelik olarak bir proje yarışması düzenlenmiştir.  Proje yarışması kapsamında, üniversite öğrencileri tarafından gerçekleştirilecek projeler ile ilk ve orta öğrenim öğrencilerinin Avrupa Birliği konusunda bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir. 


Hizmetler Projesi

31 Ekim 2007 tarihli Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı mektubuyla 3 No’lu İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslına dair “ülkemizin bu fasla ilişkin müktesebata uyum sağlamak için hukuki düzenleme ve kurumsal kapasite çerçevesinde atacağı tüm adımların zamanlamasını da içeren detaylı bir stratejiyi Komisyona sunmasına” ilişkin bir adet teknik açılış kriteri getirilmiştir.

Faslın açılış kriterinin karşılanmasına yönelik çalışmaların sağlıklı bir zeminde yürütülmesi amacıyla, Bakanlığımız tarafından ilgili tüm tarafların talep ve ihtiyaçlarını dikkate alan kapsamlı bir teknik yardım projesi hazırlanmıştır.

Toplam bütçesi 2 milyon Euro olan Proje resmi olarak 17 Eylül 2014 tarihinde başlamış olup, 16 Eylül 2016’da tamamlanmıştır.

Fasıl kapsamında yürütülen çalışmalara katkı sağlamak üzere, kamu kurumları, iş dünyası ve STK’ların aktif katılımı ve desteği ile yürütülen Projeyle mevcut yasal durum gözden geçirilmiş, eylem planları ve mevzuat taslakları hazırlanmıştır.


Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi (TWIN)

“Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Projesi” Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) II kapsamında desteklenmektedir. Toplam bütçesi 4.5 milyon avro olan projenin “teknik destek” ve “hibe”den oluşan iki bileşeni bulunmaktadır. Teknik destek bileşeninin uygulama süreci 6 Nisan 2018 tarihinde başlamıştır. Proje, Başkanlığımız koordinasyonunda Türkiye Belediyeler Birliği, Vilayetler Birliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü işbirliğinde uygulanmaktadır. Projenin teknik destek bileşeni kapsamında şehir eşleştirme/kardeş şehir uygulamalarının daha etkin yürütülmesini teminen bir takım faaliyetler düzenlenmektedir. Hibe bileşeni kapsamında 2018 yılında şehir eşleştirmeye yönelik bir teklif çağrısı yayımlanmıştır. Teklif çağrısına ilişkin değerlendirme süreci neticesinde Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimleri arasında kardeş şehir ilişkilerini güçlendirmeyi ve yerel yönetimlerin AB bütünleşme sürecindeki rollerini artırmayı amaçlayan 23 projeye 60.000 ile 130.000 avro arasında hibe desteği sağlanmıştır. Projeye ilişkin ayrıntılar www.yereldeab.org.tr/sehireslestirme adresinde yer almaktadır. 


Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II: Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme Projesi

Proje Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) II kapsamında desteklenmektedir. Toplam bütçesi 4 milyon avro olan projenin “teknik destek” ve “hibe”den oluşan iki bileşeni bulunmaktadır. Proje Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonunda AB Başkanlığı, Vilayetler Birliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü işbirliğinde uygulanmaktadır. Hibe bileşenine ilişkin teklif çağrısı 10 Aralık 2021 tarihinde duyurulmuştur. 


Kamu Kurumlarının İhale Hazırlıklarının Desteklenmesi Projesi (STEP)

AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Kamu Kurumlarının İhale Hazırlıklarının Desteklenmesi Projesi (Technical Assistance for Supporting Public Institutions for Tendering Preparations – STEP); IPA II fonlarının en uygun ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak ve kamu idaresinin etkinliğini artırmak amacıyla Türkiye’deki kamu kurumlarının kurumsal kapasitelerini geliştirmeyi hedeflemiştir. Proje kapsamında, Avrupa Komisyonu Dış Yardım Sözleşme Usulleri Uygulama Rehberi (Practical Guide for Procurement and Grants for European Union External Actions - PRAG) ve FIDIC sözleşme esaslarına göre yönetilen çeşitli projelere ilişkin teknik belgeler ile ihale belgeleri hazırlanmış, önceden hazırlanmış belgeler ayrıntılı şekilde gözden geçirilmiş ve söz konusu belgelerin kalite kontrolü gerçekleştirilmiştir. Ek olarak, ihale süreçlerinde yer alan kurum ve kuruluşların kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler düzenlenmiş ve IPA programları ve projelerini uygulayan paydaşlar için ilgili yöntemleri açıklayan bir el kitabı hazırlanmıştır. Projenin 24 Nisan 2018 tarihinde başlayan uygulama süreci 30 Kasım 2020 tarihinde sona ermiştir. Projenin önemli çıktılarından olan "AB Tarafından Finanse Edilen Projelerdeki İhale İşlemleri" başlıklı rehbere ulaşmak için tıklayınız.


Temel Haklar Sektörü Koordinasyonu (FRSC) Projesi

Türkiye AB Mali İşbirliği kapsamında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II döneminde finanse edilen Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi, Türkiye’deki ilgili tüm paydaşlarla yakın işbirliği içinde, üç bileşen çerçevesinde, özgün bir operasyonel planla yürütülmektedir.

Proje, temel haklara ilişkin konuları tematik alanlar üzerinden ele alan ve kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ve STK'ların da dahil olduğu bir metodoloji izlemektedir. Proje kapsamında paydaşlarla düzenlenen toplantılar sonucunda belirlenen toplam 10 tematik alan bulunmaktadır.

Söz konusu tematik alanlar;

  • İfade ve Bilgi Edinme Özgürlüğü
  • İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesi
  • Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü
  • Kadın Hakları
  • Çocuk Hakları
  • Engelli Hakları
  • İnsan Haklarının Kurumsallaşması
  • Ayrımcılıkla Mücadele
  • Dijital Çağda Kişisel Veriler Dâhil Temel Hakların Korunması
  • Yatay Konular

Proje ile temel haklarla ilgili 10 tematik alanda ortak anlayış geliştirilmesi desteklenirken, temel haklar alanında eşgüdüm ve işbirliği teşvik edilmekte ve paydaşların kapasitesi geliştirilmektedir.

Proje kapsamında Temel Haklar Sektör Koordinasyon Platformu oluşturulmuştur. Platform toplantıları, temel haklar alanında faaliyet gösteren paydaş kurumların katılımıyla yıllık olarak düzenlenmekte ve platform, ilgili 10 tematik alana odaklanarak, temel haklar alanında programlama dönemlerinde kaliteli projelerin geliştirilmesine katkı sağlayacak spesifik bir yaklaşım sunmaktadır.

Ayrıca, Proje kapsamında, temel haklar alanında AB müktesebatı ve iyi uygulamalarına ilişkin kapasite gelişimi amaçlanmaktadır. Kapasite gelişim faaliyetlerinin içeriğinde, AB Müktesebatının yanı sıra, ülkemizin üyesi olduğu Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler ile katılımcı ülkeler arasında yer aldığımız AGİT’in temel haklar alanındaki düzenlemeleri yer almaktadır. Kapasite gelişim faaliyetleri, AB ve Katılım Perspektifinden Temel Haklar Eğitimi ve tematik alanlar çerçevesinde yürütülen eğitimlerle gerçekleştirilmiştir.

Diğer taraftan, Proje kapsamında paydaşların ve kamuoyunun temel haklar konusunda bilinçlendirilmesi de amaçlanmakta ve bu bağlamda tüm sosyal medya platformları aracılığıyla etkin sosyal farkındalık faaliyetleri yürütülmektedir. Temel haklar alanında yürütülen projelere ilişkin haberler ve AB'de temel haklara ilişkin son gelişmeler yılda iki kez bültenler aracılığıyla paydaşlara duyurulmaktadır.

Uygulaması Ocak 2024’te tamamlanması planlanmış olan projeye, afetlere hazırlık, müdahale ve sonrasında temel haklar ile kadın-erkek eşitliği bakış açısının entegre edilmesi için yeni bir afet bileşeni eklenmiş ve uygulaması 4 ay uzatılmıştır. Uzatma döneminde özellikle kadın, çocuk ve engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının daha iyi karşılanmasına yönelik rehberler hazırlanması, bu konularda eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülmesi planlanmıştır.

Projenin uygulama süresi 28 ay, bütçesi ise 1,6 milyon avrodur. Proje 18 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacaktır.

Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi Web Sitesi: ipatemelhaklar.ab.gov.tr

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir