ENGLISH
  Güncelleme: 10/11/2015

Fasıl 9- Mali Hizmetler

Faslın Kapsamı

Fasıldaki AB müktesebatı bankacılık, sermaye piyasaları ve sigortacılık (bireysel emeklilik de dâhil olmak üzere) olmak üzere üç temel sektöre ilişkin düzenlemeleri içermektedir.

Bu Fasıl esasen İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslı ile aynı ilkeye dayanmaktadır. Bu alanı düzenleyen Müktesebatın temel amacı, finansal hizmet sağlayıcılarının “Tek Pazar” kapsamında iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisinden faydalanmasını temin etmek, bunun yanı sıra, finansal hizmetlerin nihai tüketicisi olan AB vatandaşlarının da son derece karmaşık olabilen finansal ürünlerden faydalanırken zarar görmelerini önlemektir. Böylelikle AB düzeyinde entegre olacak finansal piyasalara halkın da güven duyması hedeflenmiştir.

Benimsenen “tek pasaport” prensibi çerçevesinde, bir üye ülkeden (home country) faaliyet gösterme lisansı alan finansal hizmet sağlayıcısı kuruluş (örneğin bir banka, menkul kıymet aracısı ya da sigorta şirketi) bir başka üye ülkede (host country) tekrar lisans almak zorunda olmadan faaliyetlerini yürütebilir. Bu faaliyet iş kurma hakkı kapsamında şube açmak veya hizmet sunumu serbestisi kapsamında sınır ötesi finansal hizmet satışı olabilir. Bu prensibin hayata geçirilebilmesi için, AB mevzuatı tüm üye ülkelerde finansal hizmet sağlayıcılarının kuruluş şartları, mali yapıları ve denetimlerine ilişkin bağlayıcı minimum standartlar getirmiştir. Ayrıca bu kuruluşların faaliyet gösterdiği piyasaların hukuki çerçevesi de mevzuat tarafından çizilmiştir.

Son finansal krizle birlikte, mali hizmetler alanındaki AB müktesebatı kapsamlı bir dönüşüm sürecine girmiştir. Bu kapsamda, sektöre ilişkin AB müktesebatında değişiklikler yapılmış ve yeni mekanizmalar tesis edilmiştir. Kriz sürecinde sistemik risk yaratan belirli alanlar (yatırım fonları, türev piyasalar, araçlar ve işlemler, kredi derecelendirme kuruluşları ile ödeme ve mutabakat sistemleri) AB reform programının odak noktasında yer almıştır.

Tek Pazar ile Ekonomik ve Parasal Birlik çerçevesinde faaliyetleri sınırötesi bir nitelik kazanan finans sektörüne ilişkin denetim açığını gidermek amacıyla 2010 yılında AB düzeyinde yeni bir denetim sistemi oluşturulması kararlaştırılmıştır. Mali hizmetler alanındaki yeni AB denetim sistemi, AB finans sisteminin bütününün istikrarını gözeten Avrupa Sistemik Risk Kurulu (European Systemic Risk Board – ESRB) ile 3 sektörel denetleyici otoriteden oluşmaktadır. Sektörel denetleyici otoriteler şunlardır: bankacılık alanında Avrupa Bankacılık Otoritesi (European Banking Authority - EBA), menkul kıymetler alanında Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (European Securities and Markets Authority - ESMA), sigortacılık alanında Avrupa Sigorta ve Emeklilik Otoritesi (European Insurance and Occupational Pensions Authority - EIOPA).

AB düzeyindeki ortak denetim sistemini güçlendirmek için çalışmalar devam etmekte olup, son olarak 2013 yılında Bankacılık Birliği oluşturulması kararlaştırılmıştır. Euro Bölgesi ve istekli diğer üye ülkelerdeki bankaları kapsayan Birlik iki bileşenden oluşmaktadır: ortak denetim ve gözetim mekanizması ile tek tasfiye mekanizması. 2013 yılında oluşturulan ortak denetim mekanizması işlevi Avrupa Merkez Bankası (AMB) tarafından yerine getirilmektedir. Tek tasfiye mekanizması için ise sisteme dahil bankalar tarafından yapılacak katkılar ile bir fon oluşturulacak olup, söz konusu Fon Tek Tasfiye Kurulu tarafından yönetilecektir. Bir bankanın tasfiyesine yol açacak koşulların (bankanın batma riski bulunması) oluşup oluşmadığına ilişkin karar AMB tarafından verilecek, tasfiye süreci ise Tek Tasfiye Kurulu tarafından yönetilecektir. Tek tasfiye mekanizmasına ilişkin karar 15 Temmuz 2014 tarihinde alınmıştır. 

Faslın Müzakere Sürecinde Geldiği Aşama

Fasıl için 29-30 Mart 2006’da tanıtıcı, 2-3 Mayıs 2006’da ise ayrıntılı tarama toplantısı düzenlenmiş, tarama sonu raporu ise Avrupa Komisyonu tarafından 17 Nisan 2007 tarihinde hazırlanmıştır. Fasıl kapsamında temel AB mevzuatıyla “tatminkâr düzeyde uyumlu” olduğumuz tarama sonu raporunda belirtilmiştir. Raporda, özellikle bankacılık ve sermaye piyasaları ileri düzeyde uyumlu bulunurken, sigortacılık sektöründe yapılması gerekenler olduğunun altı çizilmiştir.

Mali Hizmetler Faslı, Ek Protokolün tam olarak uygulanması şartına bağlı olarak Konsey Kararı çerçevesinde askıya alınan 8 fasıldan biridir. 25 Haziran 2007 tarihli dönem başkanlığı mektubunda ilave bir teknik açılış kriteri getirilmemiştir.

Fasla İlişkin Tanıtıcı Sunum (Pdf-1,35 Mb)

İlgili Alt Komite Toplantıları

2 No'lu İç Pazar ve Rekabet Alt Komitesi 

Faydalı Linkler

AB’nin mali hizmetler alanındaki politikaları hakkında bilgi için:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/index_en.htm

AB’nin mali hizmetler alanındaki düzenlemeleri hakkında bilgi için: 

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/financial_capital/index_en.htm

Tarama Toplantıları 

Tanıtıcı Tarama Toplantısı Sunuşları (29-30 Mart 2006)

Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sunuşları (2-3 Mayıs 2006)

Tarama Raporu (Pdf-88 Kb)


Güncelleme: 10/11/2015 / Hit: 25,768