ENGLISH
  Güncelleme: 13/04/2016

Fasıl 4- Sermayenin Serbest Dolaşımı

Faslın Kapsamı

AB’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın “Kişilerin, Hizmetlerin ve Sermayenin Serbest Dolaşımı” başlığının 4. Bölümü “Sermaye ve Ödemeler” konusundaki düzenlemeleri içermektedir. Antlaşma’nın 63. maddesinde, üye devletlerarasındaki ve üye devletlerle üçüncü ülkeler arasındaki sermaye hareketlerine ve ödemelere uygulanan tüm kısıtlamaların, bazı istisnalar haricinde, kaldırılması öngörülmektedir. Sermayenin Serbest Dolaşımı başlığı, Avrupa çapında daha açık, bütünleşmiş, rekabetçi ve etkin bir ortak pazar ve finansal hizmet yapısının tesisi adına önemli bir konuma sahiptir.

Söz konusu serbestliğin uygulanmasına getirilen istisnalar ise vergilendirme, ihtiyatlı denetim, karapara aklamanın önlenmesi, kamu politikası öncelikleri ve Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası uyarınca belirlenen yaptırımlar gibi konular ile ilgilidir. Sermayenin serbest dolaşımı alanına konu olan başlıca işlemler aşağıda belirtilmiştir:

• Doğrudan yabancı yatırımlar

• Gayrimenkul yatırımları

• Sermaye piyasasında işlem gören senetlere ilişkin transferler

• Para piyasasında işlem gören senetlere ve benzerlerine ilişkin transferler

• Mali kurumlardaki cari hesaplarla mevduat hesaplarına ilişkin işlemler

• Toplulukta oturan birinin taraf olduğu ticari işlemlere ya da hizmet edinimine ilişkin krediler

• Ticari ikraz ve krediler

• Teminat mektupları,  diğer garantiler ve rehin hakları

• Sigorta sözleşmelerinin ifasına ilişkin transferler

• Kişisel sermaye hareketleri

• Finansal varlıkların fiziki olarak ithali ve ihracı

• Diğer sermaye hareketleri 

Faslın Müzakere Sürecinde Geldiği Aşama

14 Şubat 2007 tarihinde alınan Tarama Sonu Raporu’nda 2 açılış kriteri öngörülmüş olup bu kriterlerin karşılanması amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından Strateji ve Eylem Planı hazırlanarak Avrupa Komisyonuna sunulmuştur. 4 kapanış kriteri belirlenen fasıl, 18 Aralık 2008 tarihinde müzakerelere açılmıştır.

Kapanış Kriterleri 

1- Strateji ve Eylem Planında belirtildiği gibi, sermaye hareketleri ve ödemeler alanında, AB müktesebatına uyuma ilişkin önemli gelişme gösterilmesi.

2- AB üyesi ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerin taşınmaz mal edinimine ilişkin olarak, somut önlemleri ve malların yabancılar tarafından ediniminin aşamalı olarak AB müktesebatı çerçevesinde serbestleştirilmesine yönelik zaman çizelgesini de içeren bir Eylem Planı sunulması.

3- Müsadereyi de içerecek şekilde suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin olarak, AB müktesebatına ve Mali Eylem Görev Gücü tavsiyelerine uyumda ilerleme kaydedilmesi.

4- Türkiye’nin, izleme kayıtlarını sunarak, müsadereyi de içerecek şekilde suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin tüm alanlardaki ilgili mevzuatı gereği gibi uygulayacak ve yürütecek yeterli idari kapasiteye sahip olduğunu göstermesi.

 

Fasla İlişkin Tanıtıcı Sunum (Pdf-427 Kb)

İlgili Alt Komite Toplantıları

4 No'lu Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik Alt Komitesi

8 No'lu Gümrükler, Vergilendirme,Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Karapara Aklama Alt Komitesi

Tarama Toplantıları

Tanıtıcı Tarama Toplantısı Sunuşları (25 Kasım 2005)

Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sunuşları (22 Aralık 2005)

Tarama Raporu 

Faydalı Linkler

AB'de sermayenin serbest dolaşımı konusunda bilgi almak için: 

http://ec.europa.eu/internal_market/capital/index_en.htm

AB'de mali suçlar konusunda bilgi almak için: 

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-crime/index_en.htm

Mali Eylem Görev Grubu (FATF):

http://www.fatf-gafi.org/


Güncelleme: 13/04/2016 / Hit: 28,633