ENGLISH
  Güncelleme: 20/03/2013

İzmir

İZMİR İLİNDE KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI KAPSAMINDA FİNANSE EDİLEN PROJELER

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında İzmir İlinde uygulanan projeler "AB hibe programları kapsamında finanse edilen projeler" ve "pilot proje uygulamaları" olmak üzere iki başlık altında değerlendirilebilir.

1-AB Hibe Programları:

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında yürütülen Hibe Programları aracılığı ile İzmir İlinde toplam 43 projeye hibe desteği sağlanmıştır. İzmir ilinde başarılı olan 43 projeye sağlanan hibe desteği toplam 4.490.548,31 Avro'dur. Türkiye geneli kapsamında illere göre yapılan başarı değerlendirmesinde İzmir ili sağlanan hibe desteği itibariyle 33. sırada yer almaktadır. İzmir ilinde AB Hibe Programları kapsamında finanse projelere Merkezi Finans ve İhale Biriminin web sayfasında yer alan "Hibe Veritabanı"ndan ulaşılabilir. (http://www.cfcu.gov.tr/hibe.php?lng=tr)

2-Pilot Projeler/Programlar:

Hibe Programlarından farklı olarak merkezi kamu kurum ve kuruluşlarımız (bakanlıklar, müsteşarlıklar vb. kuruluşlar) tarafından geliştirilen pilot projeler/programlar aracılığı ile İllerimizde AB projeleri uygulanabilmektedir. İzmir ilinde uygulamaya geçirilen toplam 25 pilot proje/program bulunmaktadır. Pilot projelere ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur:

Proje-1: Türkiye'nin AB Veterinerlik Müktesebatına Uyumu

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2002 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 16,9 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Uygulama Yeri: İstanbul, İzmir, Ankara

Projenin genel amacı veterinerlik mevzuatı ve faaliyetlerinin hayvan sağlığı, veteriner halk sağlığı ve hayvan refahı alanlarında ilgili AB standartlarına uyumlaştırılmasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığına destek olmaktır. Bu bağlamda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından alınan halk sağlığı önlemlerinin ve hayvan refahı kavramının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Proje çerçevesinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 ana ulusal kalıntı analizi laboratuarı donatılmış ve geliştirilmiştir. Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 2005 yılında 21 test-analizde akredite olmuştur. Ayrıca, Bornova ve Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri konuyla ilgili çalışmalar yapmışlardır.

Proje-2 Türkiye'nin AB Bitki Sağlığı Müktesebatına Uyumu

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2002 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 5,3 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Uygulama Yeri: Ankara, Adana, Antalya, İstanbul, İzmir, Mersin, Niğde

Projede AB'nin Hayvan ve bitki sağlığı müktesebatının iç hukuka aktarılmasına yönelik bir program kabul edilmesi, özellikle laboratuar testleri olmak üzere bitkilerin korunmasına yönelik müktesebatın etkili bir şekilde uygulanması için idari, bilimsel ve teknik yapıların güçlendirilmesi; yerli üretime, bitki ve bitkisel ürün ithalatına ve gıda işleme tesislerine ilişkin denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında Antalya, İstanbul, İzmir, İçel, Adana, Niğde illerindeki laboratuarlara ekipman desteği sağlanmıştır.

Donanımı yapılan laboratuarlar aşağıdaki gibidir:

Ankara'da, Ankara Bitki Koruma Araştırma Enstitüsü Kalite Kontrol Laboratuarı, Pestisit Kalıntı Laboratuarları ve Patates Laboratuarları

İstanbul'da Kalite Kontrol Laboratuarı ve Sınır Kontrol Noktalarındaki Karantina Laboratuarları

Adana'da, Adana Bitki Koruma Araştırma Enstitüsü Patates Laboratuarları ve Pestisit Kalıntı Laboratuarları

Antalya'da Sınır Kontrol Noktalarındaki Karantina Laboratuarları

İzmir'de Sınır Kontrol Noktalarındaki Karantina Laboratuarları, İzmir Bitki Koruma Araştırma Enstitüsü Patates Laboratuarları ve Pestisit Kalıntı Laboratuarları

Mersin'de Sınır Kontrol Noktalarındaki Karantina Laboratuarları

Niğde'de Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Laboratuarları

Proje-3:  AB Balıkçılık Müktesebatına Uyum Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2003 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 6,6 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Uygulama  Yeri: Adana, Artvin, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Giresun, Hatay, İstanbul,

Kastamonu, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Yalova, Zonguldak

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülen AB Balıkçılık Müktesebatına Uyum Projesinin temel amacı AB Balıkçılık Mevzuatına uyum sağlanarak nihayetinde ulusal ekonomiye balıkçılık sektörünün katkısının arttırılmasının sağlanmasıdır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın sektör yönetimi muhafaza, kaynak yönetimi kontrol önlemlerinin etkinliğini artırarak Ortak Pazara uyumun arttırılması ve bu yönde balıkçı gemilerinin bilgisayar ortamında kaydı, takibi ve istatistiki bilgilerinin kaydı çalışmalarına temel olacak Projesi, Türkiye‘de balıkçılık sektörünün geliştirilmesi için 29 ilde Balıkçılık Liman Ofislerinin İnşaatını da içermektedir.

Proje-4: Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu II

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2004 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 22,8 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Gümrük Müsteşarlığı

Uygulama Yeri: İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin, Gürbulak, Akyurt

"Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi II" 3 alt bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşen kapsamında aşağıdaki faaliyetler yapılmıştır.

1. Gümrük IT Sistemleri Alt Projesi: Gümrük Müsteşarlığı'nın bilgi teknolojisi sistemlerinin AB sistemleriyle uyumlu hale getirilmesi, BILGE'nin web ortamına aktarılması, ITMS'in BILGE'ye entegrasyonu için BILGE'nin analiz edilmesine ilişkin ön çalışma, Ortak Transit Konvansiyonu taraf olmak gerekliliklerine uyum çalışması

2. Gümrük Muhafaza Alt Projesi : İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin, Gürbulak gümrük kapılarına 5 X-ray cihazı, İzmir ve Mersin gümrük kapılarına 2 soğuk hava depolu arama hangarı yapımı

3. Gümrük Arşiv ve Afet Merkezi Alt Projesi: Akyurt'ta inşası tamamlanmış olup, aktif olarak kullanılmaktadır.

Proje-5: Tekstil, İnşaat Malzemeleri, Gübreler, Asansörler, Otomatik olmayan Tartı Aletleri ve Yasal Metroloji kapsamındaki AB Direktiflerinin Uygulanmasına Yönelik Olarak Piyasa Gözetimi Laboratuarlarının Desteklenmesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2004 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 3,9 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Uygulama Yeri: İzmir, Ankara, Yalova, Antalya, İçel

Proje ile Tekstil, İnşaat Malzemeleri, Gübreler, Asansörler, Otomatik olmayan Tartı Aletleri ve Yasal Metroloji kapsamındaki AB Direktiflerinin Uygulanmasına Yönelik Olarak Piyasa Gözetimi Laboratuarlarının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Proje kapsamında Ege Üniversitesi Tekstil Laboratuarına ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü/İçel; Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ankara Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü/Ankara; Atatürk Merkez Bahçe Kültürleri Enstitüsü/Yalova; Turunçgiller ve Depo Üretim Araştırma Enstitüsü/Antalya; Zeytin Kültürü Araştırma Enstitüsü ve Türk Standartları Enstitüsü'nün kontrol laboratuarlarına ekipman alımı konusunda destek sağlanmıştır ve laboratuar personeline ekipmanları nasıl kullanacaklarına dair eğitim verilmiştir.

Proje-6: Kansersiz Yaşam

Program: Katılım Öncesi Mali Yardımı 2004 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 5,5 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Sağlık Bakanlığı

Uygulama Yeri: İzmir, Manisa, Çanakkale, Bursa, Samsun, Van, Kahramanmaraş, Malatya, Kayseri, Şanlıurfa, Aydın, Muğla, Denizli, İstanbul-Ümraniye Devlet Hastanesi

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Kansersiz Yaşam"  Projesi, kanserle savaşta temel sağlık hizmeti altyapısının güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Proje kapsamında 14 ilde sağlık çalışanlarının kanser taraması ve iletişim/danışma konularında eğitilmeleri;  mamografi, USG, mikroskop, kolposkop cihazlarının satın alınması; hedef grupların kanser taramasından geçirilmesi; kanser konusunda çalışmalar yürüten sivil toplum örgütleriyle birlikte kanser konusunda farkındalığı artıracak etkinlikler düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Proje-7: Organik Tarımın Geliştirilmesi ve Organik Tarım Alanında AB ile Mevzuat Uyumunun Sağlanması

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2004 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 1,2 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

Uygulama Yeri: Adana, Düzce, Erzurum, İzmir, Kütahya

Proje kapsamında AB'nin organik tarım mevzuatındaki son değişikliklerin izlenerek,  mevzuat uyumu konusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, organik tarım politikalarını destekleyecek ve organik üretimi artıracak girişimlerin belirlenmesine, AB'deki uygulamalar doğrultusunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın organik tarıma ilişkin  kontrol ve denetleme kapasitesinin güçlendirilmesi,  güncel ve güvenilir veri toplama sisteminin geliştirilmesi, organik tarıma ilişkin tüm güncel bilgilerin yer aldığı web sayfasının oluşturulması, İzmir, Kütahya, Düzce, Adana, Erzurum illerinde uygulanacak  pilot projeler vasıtasıyla organik tarımın yaygınlaştırılması ve organik tarımla ilgili kavramlar; mevzuat ve denetim, organik gıda ve gıda olmayan ürünlerin güvenilirliği ve kalitesi, yayım yöntemleri ve araçları,  çiftlikte işleme ve pazarlama, alternatif tarım sistemleri, Çiftçi Tarla Okulları uzaktan öğrenim metotları, çiftçi örgütlenmeleri ve kooperatifler, kırsal kalkınma çevre ve biyoçeşitliliğin  korunması, kapasite geliştirmeye yönelik ulusal bölgesel ve il düzeyinde eğitim programlarının  düzenlenmesi hedeflenmiştir.

Proje-8: İç Göç Alan Kentlerde Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Projesi (İGEP)

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2005 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 12,9 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum Belediyeleri

Uygulama Yeri: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa

Projenin amacı İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Büyükşehir Belediyelerinin, göçten kaynaklanan sosyo-ekonomik entegrasyon ve çevre bağlantılı problemlerini azaltmaları için kurumsal kapasitelerini artırmalarına ve hedef bölgelerdeki sokak çocuklarının rehabilitasyon ve toplumla tekrar bütünleştirmelerini sağlamalarına destek sağlamaktır. İzmir ili için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü proje kapsamında her yaş grubundan çocukların faydalanabileceği "Konak Çocuk ve Gençlik Merkezi" kurulmuştur. Kurulan merkez için yaklaşık 1 Milyon Avro tutarın ekipman ve malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında ikinci öncelik olarak ise İzmir'in iç göç ile mücadele edebilmesi amacıyla 2010-2020 Dönemi için Stratejik Eylem Planı hazırlanmaktadır. Çalışmaları devam eden Stratejik Plan kapsamında göç ile gelen ailelerin tespit edildiği sosyal haritalama yapılmıştır. Sosyal haritalama kapsamında saha çalışması ile göç ile gelen ailelerin ihtiyaçları belirlenmiştir. Proje kapsamında İzmir İlinde göçle gelen sorunlar mücadele eden kuruluşların kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla 2,4 Milyon Avro'luk teknik yardım (danışmanlık desteği, eğitimler, AB ülkelerine çalışma ziyaretleri, araştırmalar, planlama çalışmaları vb.) desteği sağlanacaktır.

Proje-9: Türkiye‘de Kuduz Hastalığının Kontrol Edilmesi Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2005 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 11,9 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Uygulama Yeri: Ankara, İstanbul, İzmir

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye‘de Kuduz Hastalığının Kontrol Edilmesi Projesi" ile kuduz hastalığının azaltılarak nihayetinde hastalığın ülkemizden tamamen yok edilmesi; böylelikle insan ve hayvan sağlığının korunması hedeflenmektedir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın, kontrol önlemlerinin etkinliğini artırarak  yabani ve evcil hayvanlardaki kuduz hastalığı vakalarının ve  bu hastalığın insanlara bulaşma riskinin mümkün olduğunca azaltılması ve bu hastalığın ülkeden tamamen yok edilmesi çalışmalarına temel olacak Projesi, Türkiye‘de kuduz hastalığının kontrol edilmesi için İstanbul, İzmir, Ankara'da hayvan bakım ünitelerinin inşaatını da içermektedir.

Proje-10: Yeni Sınır Kontrol Noktaları kurulması Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2005 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 13,2 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Gümrük Müsteşarlığı

Uygulama Yeri: Erzurum, İzmir, Mersin, Ağrı, Cilvegözü (Hatay), Sarp (Artvin), Habur (Şırnak)

Bu projede canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin sınırlar arası geçişini kontrol altına almaya yönelik AB mevzuatıyla uyumlu bir veteriner kontrol rejimi oluşturarak hayvan ve kamu sağlığını korumak, böylelikle hastalık yayılma riskini en aza indirmek amaçlanmıştır. Bu kapsamda Türkiye'nin doğu ve Güneydoğu sınırları başta olmak üzere "Sınır Kontrol Noktaları" inşa edilmiştir.

Proje-11: Küçük İşletmeler Kredi Programı 1. Aşama (SELP-1)

Program: AB Mali Yardımı MEDA Programı

Proje Bütçesi: 38 Milyon Avro

Uygulama Yeri: Kocaeli, Gaziantep, İzmir

Program ile Küçük işletmelere bankalar aracılığı ile kredi imkânı sağlanmasını amaçlamaktadır.  Program kapsamında sağlanan krediler yoluyla, küçük işletmelerin piyasa koşullarında rekabet edebilirliğinin arttırılması, ticari bankaların kredi kullandırma kapasitesinin geliştirilmesi ve ilgili işletmelere finansman kaynağı yaratılması hedeflenmiştir. 2004-2008 yılları arasında uygulanan Küçük İşletmeler Kredi Programı çerçevesinde 2394 işletmeye 38 Milyon Avro kredi desteği sağlanmıştır.

Proje-12: AB İş Geliştirme Merkezileri (ABİGEM) Ağının Geliştirilmesi Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 32,5 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Uygulama Yeri: Birinci Aşama (İzmir, Kocaeli ve Gaziantep)

İkinci Aşama (Afyon, Çorum, Denizli, Konya, Erzurum, Kayseri, Eskişehir, Malatya, Trabzon, Adana, Tekirdağ ve Uşak)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen ABİGEM projesinin temel amacı KOBİ'lere iş geliştirme, ihracat, verimlilik, inovasyon vb. alanlarda danışmanlık v eğitim desteği vererek işletmelerin kapasitelerinin güçlenmesini sağlamaktadır. Bu çerçevede, TOBB'un belirlediği Odalar bünyesinde ABİGEM ekipleri oluşturulmakta ve KOBİ'lere hizmetler sunulmaktadır. ABİGEM projesinin ilk uygulaması 2004-2008 yılları arasında İzmir, Gaziantep ve Kocaeli illerinde yapılmıştır. İzmir ilinde faaliyet geçen ABİGEM Ege Bölgesi Sanayi Odası bünyesinde kurulmuştur. ABİGEM'ler ile İzmir ilindeki KOBİ'lerin ihracat, ithalat, üretim, pazarlama, kapasite artırımı, mesleki eğitim, girişimcilik vb konulardaki ihtiyacını karşılayacak hizmetler sunulmaktadır. Projeye sağlanan AB mali desteği 2008 yılı itibariyle sona ermiştir. Ancak, İzmir'deki ABİGEM'in sürdürülebilirliği sağlanmıştır. Bu projede elde edilen deneyim ve başarı 16 farklı ilde yeni ABİGEM'lerin kurulmasına öncülük etmiştir.

Proje-13: Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 20 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye İş Kurumu

Uygulama Yeri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Kayseri, Zonguldak, Gaziantep, Tekirdağ, Mersin, Antalya, Manisa, Konya, Eskişehir, Sakarya, Balıkesir, Samsun, Malatya, Aydın, Şanlıurfa, Denizli, Trabzon, Sivas, Diyarbakır, Çorum, Hatay ve K.Maraş

Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen proje ile yereldeki kuruluşların işsizlik ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara katkı sağlanması hedeflenmiştir. Proje, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen işsizlik verileri araştırması kapsamında kayıtlı işsizlik oranın en yüksek olduğu 28 ilde yürütülmektedir. Proje kapsamında yerel kuruluşlar tarafından geliştirilen ve işsizlik ile mücadeleyi amaçlayan projelere 400.000 Avro'ya kadar destek sağlanmıştır. Proje kapsamında yürütülen hibe programı çerçevesinde toplam 101 projeye finansman sağlanmıştır. Program kapsamında İzmir ilinden başarılı olan 7 projeye yaklaşık 850.000 Avro destek aktarılmıştır.

Proje-14: Kadın Sığınma Evleri Kurulması Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 10,4 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Uygulama Yeri: İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Samsun

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile belirlenen illerde Kadın Sığınma Evleri inşa edilmesi hedeflenmiştir. Proje, İzmir Karşıyaka Belediyesi ile birlikte yürütülmektedir. Proje kapsamında inşa edilmesi planlanan Kadın Sığınma Evi için arsa tahsisi yapılmış ve inşaat başlamıştır. Diğer taraftan, Belediyenin belirlediği ve sığınma evinde görev yapacak personele yönelik eğitimler ve kadınlara yönelik koruma hizmetlerinin geliştirilmesi çalışmaları da başlamıştır. Proje kapsamında İzmir'de ve diğer illerde kadına karşı şiddet konusunda kamuoyu duyarlılığının artırılması amacıyla çalışmalar yürütülecektir.

Proje-15: Türkiye'de Karayolu Güvenliğinin Artırılması Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 27,3 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü

Uygulama Yeri: İstanbul, Ankara, Samsun, Bursa, Kastamonu,  Elazığ, Sivas, Trabzon, İzmir, Konya, Mersin, Antalya

Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye'de Karayolu Güvenliğinin Artırılması Projesi ile Türkiye'de trafik kazalarından dolayı meydana gelen ekonomik ve sosyal kayıpların azaltılması hedeflenmiştir. 2008 yılı sonunda sözleşmesi imzalanan Projenin yapım çalışmalarına 06.01.2009 tarihinde fiilen başlanmıştır.

Proje kapsamında karayollarında güvenliği sağlayan:

-otokorkuluk tesisleri

-köy geçişlerindeki kutu menfezleri

-tespit edilen karayolu kesimlerindeki kurb iyileştirmeleri

-köprü ve tırmanma şeritleri

-belirlenen kavşaklardaki sinyalizasyon tesisi işleri gerçekleştirilecektir.

Proje-16: Jandarmanın Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Eğitimi

Program:  Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi:  1,9 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı

Uygulama Yeri:  İstanbul(Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Beykoz, Pendik, Şile), Denizli, Diyarbakır (Merkez, Bismil), Aydın(Nazilli), İzmir (Çeşme, Aliaağa), Ankara(Çankaya, Yenimahalle), Kocaeli (Merkez), Şanlıurfa (Merkez), Elazığ (Merkez), Sakarya (Merkez), Muğla (Bodrum, Fethiye), Adana (Seyhan), Hatay (Merkez), Antalya (Manavgat), Mersin (Tarsus, Erdemli), Van (Merkez), Bursa (Merkez, Osmangazi), Tekirdağ (Çorlu), Kayseri (Kocasinan), Kütahya (Merkez)
Adaletin üstünlüğü ve insan haklarına saygılı bir icra sisteminin işlemesini desteklemek için Türkiye jandarma personelinin AB insan hakları standartları alanında bilgi ve yeteneklerinin artırılmasını öngören  proje kapsamında, 200 kadar jandarma okullar eğitmenleri ve JİHİDEM personelinin eğitiminin yanı sıra ''cezai soruşturmalardaki ifade alma süreci" ile ilgili çalışmalar da yer almaktadır. Adli soruşturmalar sırasında jandarma, polis, savcı ve avukatlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğini güçlendirerek ifade alma eylemini kanıta dayalı cezai kovuşturma aracına dönüştürmek; Türkiye jandarmasının yakında uygulamaya geçireceği İnsan Hakları Konseptinin oluşturulmasına katkıda bulunmak; güvenlik  dahil olmak üzere vatandaşlarına tüm hizmetleri demokratik ilkeler ve insan hakları ışığında verebilecek istikrarlı kurumlar yaratarak Türkiye'nin katılım sürecinde Kopenhag kriterlerini yerine getirme çabalarını desteklemek bu projenin temel hedefleridir.
Proje ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 30 pilot ifade alma odasının tadilatına yönelik bir yatırım bileşenini de içermektedir. Proje kapsamında İzmir ilinde de ifade alma odalarının tadilatı yer almaktadır. Projenin uygulaması tamamlanmıştır.
Proje-17: Pilot Çiftlik Muhasebe Veri Alanının Kurulması Projesi
Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı
Proje Bütçesi: 1,3 Milyon Avro
Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
Uygulama Yeri: Konya, Bursa, İzmir, Tekirdağ, Adana, Şanlıurfa, Giresun, Erzurum ve Nevşehir
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA), tarım işletmelerinin muhasebe verilerinin toplanması amacıyla oluşturulan bir sistem olup, bu sistem sayesinde tarımsal işletmelerin ekonomik yapıları etkin olarak izlenebilmektedir. 2008 yılında uygulanmasına başlanan proje kapsamında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından belirlenen pilot illerde, sistemin kurulmasına katılım sağlayan, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tarımsal işletme sahiplerine, bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde katılım desteği ödenmesi planlanmaktadır.
Proje-18: Kuş Gribiyle Mücadele Projesi
Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006
Proje Bütçesi: 10,4 Milyon Avro
Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı
Uygulama Yeri: Ankara, İzmir (Bornova), İstanbul(Pendik)
2008'de tamamlanan projenin amacı, Kuş Gribine (Avian Influenza) karşı hazırlıklı olmanın ve kontrolün sağlanması için ve de Veteriner Teşkilatının etkin ve verimli bir AI hastalık kontrolü ve yok edilmesi faaliyetlerine ilişkin yeteneklerinin geliştirilmesi için, politika ve strateji geliştirmelerinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına  yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrultusunda pilot illerde tanı laboratuarları kurulmuştur.
Proje-19: İltica ve Göç için Kabul Merkezlerin Kurulması Projesi
Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı
Proje Bütçesi: 62,4 Milyon Avro
Proje Sahibi Kuruluş: İçişleri Bakanlığı
Uygulama Yeri: İstanbul, Van, Gaziantep, İzmir, Erzurum, Kayseri ve Ankara
İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında iltica ve göç ile gelen mülteciler için Bakanlık tarafından belirlenen 7 ilde kabul merkezlerinin inşası gerçekleştirilecektir. İzmir ilinde yapı gerçekleştirilecek kabul merkezi henüz ihale aşamasındadır.
Proje-20: İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi'nin (İSGÜM) Bölge Laboratuarlarının Geliştirilmesi Projesi
Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 1,8 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Uygulama Yeri: İstanbul, Adana, İzmir, Kayseri ve Zonguldak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen proje ile Adana, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Zonguldak illerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuarlarının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, İŞGÜM merkezi ile bölgesel laboratuarlar arasında web tabanlı bilgi ağı kurulması, bölgesel laboratuarların TÜRKAK tarafından akredite edilmelerinin sağlanması, bölgesel laboratuarlar personeli için gerekli eğitimlerin verilmesi, bölgesel laboratuarlar personelinin AB üye ülkelerinden birisinde staj yapmalarının sağlanması ve iyi uygulamaların görülebilmesi için AB üyesi ülkelere çalışma ziyaretlerinin yapılması hedeflenmektedir. İhale aşamasında olan projenin uygulaması henüz başlamamıştır.

Proje-21: Ulusal Yeterlilik Sistemini Güçlendirme Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 10,9 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Uygulama Yeri: Ankara, İstanbul, Bursa, Adana, İzmir, Gaziantep, Konya, Kayseri, Antalya, ve Karabük

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ürütülen projenin amacı Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi doğrultusunda, uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturarak etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) kurmak ve işletebilmek için otomotiv ve ilgili alt sektörleri, turizm, inşaat, ulaştırma, enerji, metal sanayi, plastik ve kimya sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri, matbaa ve yayımcılık, makine ve imalat ile tekstil, hazır giyim ve deri ürünlerinden oluşan 11 öncelikli sektörde Meslek Standartları Geliştirme, Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri (VOC-TEST Merkezleri) kurmak ve/veya geliştirmek ve işletmektir. Proje kapsamında yürütülecek "Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri Hibe Programı" aracılığı ile İzmir ilinin de dahil olduğu toplam 10 ildeki mesleki kuruluşların sunacakları projelere hibe desteği sağlanacaktır. Hibe programının duyurusu 1 Nisan 2010 tarihinde yapılmıştır. Projeler için başvurular 30 Haziran 2010 tarihinde sona ermiştir. Sunulan projelerin değerlendirme süreci devam etmektedir.

Proje-22: Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2008 Yılı Programı

Proje Bütçesi:  7 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı

Uygulama Yeri: İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Ankara, Samsun, Zonguldak, Ağrı, Erzurum, Siirt ve Gaziantep

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan projenin amacı Özel Eğitimin kalitesini artırarak özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin toplumla bütünleşmesi, sosyal uyum düzeyinin artırılması ve aktif vatandaş olmaları sağlanarak sosyal riskin azaltılması hedeflenmektedir. Proje, içerisinde İzmir'in de olduğu toplam 10 ilde uygulanacaktır. Proje kapsamında;

Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin eğitimi

Özel eğitim konusunda farkındalık kampanyaları yapılması

İyi uygulamaları görmek amacıyla AB üyesi ülkelere çalışma ziyaretleri

Özel Eğitim alanında seçilen okullara ekipman ve materyal desteği sağlanacaktır.

Proje-23: Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2008 Yılı Programı

Proje Bütçesi:  16,9 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı

Uygulama Yeri: İstanbul, Van, Erzurum, Ağrı, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Adana, Hatay, Mersin, Ankara, Yozgat, Konya, Ordu, İzmir

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan projenin amacı Okul Öncesi Eğitimin kalitesini artırarak okul öncesi eğitime ihtiyacı olan bireylerin toplumla bütünleşmesi, sosyal uyum düzeyinin artırılması ve aktif vatandaş olmaları sağlanarak sosyal riskin azaltılması hedeflenmektedir. Proje, içerisinde İzmir'in de dahil olduğu toplam 16 ilde uygulanacaktır.

Proje kapsamında;

-Okul Öncesi eğitim alanında çalışan öğretmenlerin eğitimi

-Okul Öncesi eğitim konusunda farkındalık kampanyaları yapılması

-İyi uygulamaları görmek amacıyla AB üyesi ülkelere çalışma ziyaretleri

-Okul Öncesi Eğitim alanında seçilen okullara ekipman ve materyal desteği sağlanacaktır.

Proje-24: Türkiye'nin Adli Tıp Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2008 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 26,6 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Adli Tıp Kurumu

Uygulama Yeri: Adana, Diyarbakır, İstanbul, İzmir

Türkiye'de kolluk kuvvetlerinin adli tıp kapasitesini güçlendirerek yargı sisteminin desteklenmesi ve yargı sistemine katkıda bulunulması amacıyla daha hızlı ve etkin bir hizmet sağlamak için 4 bölgede model adli tıp laboratuarları kurarak Türkiye'deki kolluk kuvvetlerinin adli tıp kapasitelerinin AB standartlarına ulaştırılması amaçlanmıştır. Program kapsamında Adana, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir illerinde adli tıp laboratuarları kurulacaktır. Söz konusu laboratuarların inşası için Ön İhale Duyurusu yapılmıştır.

Proje-25: Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2008 yılı Programı

Proje Bütçesi: 10,9 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı

Uygulama Yeri: Mardin, Şırnak, Ağrı, Hatay, İzmir, Aydın, İstanbul

AB entegre sınır yönetimine uyumun sağlanması ve Türkiye'nin yasal, kurumsal ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla mevcut sınır yönetimi sisteminin entegre hale getirilmesi için Eylem Planını detaylandırarak bir yol haritası haline getirmek, üst düzey sınır yönetimi ve sınır gözetleme mimarisini ve standartlarını AB Entegre Sınır Yönetimi politikaları ve stratejileri ile uyumlu hale getirmek amaçlanmıştır. Bunun için örnek çalışma oluşturmak üzere, 4'ü kara 3'ü de deniz olmak üzere 7 kontrol noktası belirlenmiştir. Söz konusu kontrol noktaları Nusaybin (Mardin), Habur (Şırnak), Gürbulak (Ağrı), Cilvegözü (Hatay), Aliağa (İzmir), Kuşadası (Aydın), Sabiha Gökçen (İstanbul)'dur. Belirlenen örnek kontrol noktalarına ekipman alımı planlanmaktadır.


Güncelleme: 20/03/2013 / Hit: 19,830