ENGLISH
  Güncelleme: 20/03/2013

Isparta

 

ISPARTA İLİNDE KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI KAPSAMINDA FİNANSE EDİLEN PROJELER

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında Isparta İlinde uygulanan projeler "AB hibe programları kapsamında finanse edilen projeler" ve "pilot proje uygulamaları" olmak üzere iki başlık altında değerlendirilebilir.

1.AB Hibe Programları:

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında yürütülen Hibe Programları aracılığı ile Isparta İlinde toplam 7 projeye hibe desteği sağlanmıştır. Isparta ilinde başarılı olan 7 projeye sağlanan hibe desteği toplam 724.863,13 Avro'dur. Türkiye geneli kapsamında illere göre yapılan başarı değerlendirmesinde Isparta ili sağlanan hibe desteği itibariyle 63. sırada yer almaktadır. Isparta ilinde AB Hibe Programları kapsamında finanse projelere Merkezi Finans ve İhale Biriminin web sayfasında yer alan Hibe Veritabanından ulaşılabilir. (http://www.cfcu.gov.tr/hibe.php?lng=tr)

2.Pilot Projeler/Programlar:

Hibe Programlarından farklı olarak merkezi kamu kurum ve kuruluşlarımız (bakanlıklar, müsteşarlıklar vb. kuruluşlar) tarafından geliştirilen pilot projeler/programlar aracılığı ile İllerimizde AB projeleri uygulanabilmektedir. Isparta ilinde uygulamaya geçirilen toplam 1 pilot proje/program bulunmaktadır. Pilot projelere ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur:

Proje-1: AB Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)

Program: IPA-V Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınmanın Geliştirilmesi (IPARD) Bileşeni

Proje Bütçesi: 290 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Uygulama Yeri: Öncelikli 42 il (Isparta dahil)

Kırsal Kalkınma Programı (Instrument for Pre-Accession Rural Develepment Programme (IPARD)) kapsamında tarım, hayvancılık, gıda, balıkçılık ve alternatif tarım konularında faaliyet gösteren işletmelere, kooperatiflere, üretici birliklerine ve çiftçilere hibe programları aracılığı ile finansman desteği sağlanacaktır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek IPARD Programı kapsamında Isparta ilinde tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren KOBİ'ler, kooperatifler ve çiftçiler programdan faydalanabilecektir.

Programın ilk pilot uygulaması 2010 yılının Temmuz ayında başlamıştır. Isparta ili Program kapsamında 1. pilot uygulama arasında yer almaktadır. Programın yürütülmesi amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun Isparta İl Temsilciliği kurulmuştur.


Güncelleme: 20/03/2013 / Hit: 11,247