ENGLISH
  Güncelleme: 20/03/2013

Edirne

EDİRNE İLİNDE KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI KAPSAMINDA FİNANSE EDİLEN PROJELER

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında Edirne İlinde uygulanan projeler "AB hibe programları kapsamında finanse edilen projeler" ve "pilot proje uygulamaları" olmak üzere iki başlık altında değerlendirilebilir.

1.AB Hibe Programları:

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında yürütülen Hibe Programları aracılığı ile Edirne İlinde toplam 29 projeye hibe desteği sağlanmıştır. Edirne ilinde başarılı olan 29 projeye sağlanan hibe desteği toplam 1.599.296,41 Avro'dur. Türkiye geneli kapsamında illere göre yapılan başarı değerlendirmesinde Edirne ili sağlanan hibe desteği itibariyle 52. sırada yer almaktadır. Edirne ilinde AB Hibe Programları kapsamında finanse projelere Merkezi Finans ve İhale Biriminin web sayfasında yer alan "Hibe Veritabanı"ndan ulaşılabilir. (http://www.cfcu.gov.tr/hibe.php?lng=tr)

2.Pilot Projeler/Programlar:

Hibe Programlarından farklı olarak merkezi kamu kurum ve kuruluşlarımız (bakanlıklar, müsteşarlıklar vb. kuruluşlar) tarafından geliştirilen pilot projeler/programlar aracılığı ile İllerimizde AB projeleri uygulanabilmektedir. Edirne ilinde uygulamaya geçirilen toplam 8 pilot proje/program bulunmaktadır. Pilot projelere ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur:

Proje-1: Kırklareli-Dereköy-Aziziye Karayolunun İyileştirilmesi Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2005 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 5,3 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Karayolları Genel Müdürlüğü

Uygulama Yeri: Kırklareli-Dereköy-Aziziye

Kırklareli-Dereköy-Aziziye Karayolunun İyileştirilmesi Projesi Türkiye-Bulgaristan sınırında uluslararası ticaret ve yolcu taşımacılığının miktar ve kalitesini artırmaya, uluslararası kara yolu alt yapısının modern teknik standartlara ve AB normları, Trans Avrupa Kara Yolu Ağı ile uyumunun sağlanmasına çalışılmıştır. 2008 Mayıs ayında başlatılan proje 1 Temmuz 2009 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

Proje-2: Ekmekçizade Kervansarayı Restorasyonu için Teknik Yardım Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2005 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 3,4 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Edirne İl Özel İdaresi

Uygulama Yeri: Edirne

Ekmekçizade Kervansarayı Restorasyonu için Teknik Yardım Projesi Kervansarayın Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ortak kültürel faaliyetleri, iş forumlarını, kongreleri, seminerleri, ticari heyetler tarafından yapılacak ziyaretleri, ticaret fuarları, sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini, diğer iki taraflı etkinliklerde kullanılması ile kültürel ve ekonomik ilişkilerin pekiştirilmesi amacıyla restore edilmesini hedeflemiştir. Bu çerçevede 2006 yılında başlayan restorasyon çalışmaları 2009 sonu itibari ile tamamlanmıştır.

Proje-3: Taşkınların Önlenmesi ve Kontrolü Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2005 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 4 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Uygulama Yeri: Edirne

Taşkınların Önlenmesi ve Kontrolü Projesi sellerin; toprak kayması, heyelan ve altyapı hasarları gibi negatif sonuçlarının azaltılmasıyla sele maruz kalan sınır bölgesinde can güvenliği ve yaşam kalitesinde iyileşme sağlanması amaçlanmıştır. Böylece sellerin neden olduğu kazalar, yaralanmalar, ölümler ve ekonomik kayıpların azaltılması öngörülmüştür.

Proje-4: Yıldız Dağlarında Doğal Kaynakların ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 2 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Çevre ve Orman Bakanlığı

Uygulama Yeri: Edirne ve Kırklareli

Yıldız Dağlarında Doğal Kaynakların ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Projesi Yıldız dağlarında doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin korunması için sürdürülebilir sınır ötesi işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Yıldız Dağları'nın Türkiye tarafının (Istranca Ormanları) Biyosfer Rezerv alanı adaylığı için bütün gerekli kurumsal, teknik ve sosyal çerçeve oluşturulmaya ve uygulanmaya çalışılmıştır. 2008 yılında uygulanmasına başlanan proje, 2009 Aralık ayı itibariyle tamamlanmıştır.

Proje-5: Ortak Küçük Projeler Fonu I-II-II-IV

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2003, 2004, 2005 ve 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 2 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)

Uygulama Yeri: Edirne ve Kırklareli

Ortak Küçük Projeler Fonu sınır bölgesinin ekonomik temelinin güçlendirilmesi, çevrenin korunması ve muhafaza edilmesi, yöre turizminin geliştirilmesi, kültür alışverişinin desteklenmesi,  bölgedeki kurumsal ve idari kapasitelerin güçlendirilmesi, ortak planlama ve kalkınma çalışmalarının oluşturulması amaçlanmıştır. Türkiye'de Edirne ve Kırklareli Bulgaristan'da ise Yambol, Hasköy ve Burgaz illerinde uygulanan program kapsamında bölgedeki kuruluşların projelerine hibe desteği sağlanmıştır. Bu kapsamda, Edirne ilinde toplam 21 projeye yaklaşık 800.000 Avro mali destek sağlanmıştır.

Proje-6: Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi Alanında Bölgesel Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 7 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Çevre ve Orman Bakanlığı

Uygulama Yeri: İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Bilecik

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi Alanında Bölgesel Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi Projesi", AB Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi'nin içerdiği düzenlemeleri etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde Marmara Bölgesi'nde uygulamayı amaçlamaktadır. Bu Proje kapsamında 2011 yılı sonuna kadar 11 ilde 39 adet hava kalitesi ölçüm istasyonu ve kalibrasyon laboratuarı kurulacak; çevre izleme ağının yönetiminde ve operasyonunda görev alacak 30 adet uzman eğitilecek; Bölgesel Kalibrasyon Merkezi, Bölgesel Veritabanı Merkezi ve Bölgesel Bakım Merkezi kurulacak; Temiz Hava Eylem Planı uygulamaya geçirilecek; Marmara Bölgesi'ndeki yerel yönetimler, üniversiteler, odalar ve sivil toplum örgütleriyle çalıştay ve seminerler düzenlenecektir. Bu projenin Türkiye'nin diğer bölgeleri için model olması ve ileriki yıllarda diğer bölgelerde de uygulanması amaçlanmaktadır. Proje 23 Eylül 2009 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır.

Proje-7: Karadeniz Havzası İşbirliği Programı

Program: IPA-II Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Sınır Ötesi ve Bölgesel İşbirliği Bileşeni

Proje Bütçesi: 18,9 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Avrupa Birliği Bakanlığı

Uygulama Yeri: Karadeniz Havzasındaki 25 İl

Karadeniz Havzası İşbirliği Programı: Karadeniz Havzasındaki ülkeler arasında ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesini ve sınır bölgelerindeki işbirliğini güçlendirerek iyi komşuluk ilişkilerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Programa, Karadeniz'e kıyısı ve/veya yakınlığı olan toplam on ülke katılmaktadır. Bu ülkelerden Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan Avrupa Birliği (AB) üyesi; Türkiye AB'ye aday ülke; Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya ve Ukrayna ise ortak ülke olarak program kapsamında yer almaktadır. 2007-2013 döneminde uygulanacak program için Türkiye'nin faydalanabileceği bütçe 18.9 Milyon Avro'dur. Program, Türkiye'nin Karadeniz Havzasında yer alan Düzey-2 bölgelerinde uygulanacaktır. Program kapsamında toplam 7 Düzey-2 bölgesi ve 25 il bulunmaktadır. 

Programı yürütmekle yetkili kurum Romanya Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı'dır. Program farklı konularda geliştirilecek Hibe Programları aracılığı ile yürütülecektir. Teklif çağrıları kapsamında hazırlanacak projeler Bükreş'teki Romanya Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığına sunulacaktır. Projelerin değerlendirmesi on ülkeden ilgili kurumların temsilcilerinden oluşacak ortak bir komite tarafından yapılacaktır. Hibe programları kapsamında ekonomik, ticari, sosyal, kültürel işbirliği, çevre sorunları ile mücadele ve ortak politika geliştirme, turizmin geliştirilmesi gibi konularda bölgedeki ülkelerden en az üç kuruluş ortaklığında geliştirilen projelere finansman desteği sağlanması planlanmıştır.

Söz konusu Program kapsamında birinci teklif verme duyurusu 30 Haziran 2009 tarihinde yapılmış ve bu çağrı kapsamında son başvuru tarihi olan 12 Ekim 2009'a kadar potansiyel yararlanıcıların başvuruları alınmıştır. Başvuru süresinin bitiminin ardından, bağımsız değerlendiriciler tarafından Programın hedeflerine paralel olarak belirlenen puan tablosu aracılığıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda, ödenek sağlanacak projelerin IPA Ana Yararlanıcılarıyla Programın Türkiye'deki Sözleşme Makamı olan Merkezi Finans ve İhale Birimi arasında sözleşmeler yapılmış olup; bu projelerin uygulanmasına geçilmesi için Romen Yönetim Makamı ile seçilen projelerin ENPI Ana Yararlanıcıları arasındaki sözleşmelerin imzalanması beklenmektedir.

Programın ikinci teklif verme çağrısı, 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle açılmıştır. Proje teklifinde bulunmak isteyenler 30 Eylül 2011 tarihine kadar başvuruda bulunabilirler.

Karadeniz Havzası İşbirliği İçin Takip Edilmesi Gereken Web Sayfaları:

- Karadeniz Havzası İşbirliği Programı Web Sayfası (http://www.blacksea-cbc.net/)

- Romanya Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı (http://www.mdlpl.ro/)

- Avrupa Birliği Bakanlığı (http://www.ab.gov.tr/)

Proje-8: Türkiye Bulgaristan Sınır ötesi İşbirliği Programı

Program: IPA-II Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Sınır Ötesi ve Bölgesel İşbirliği Bileşeni

Proje Bütçesi: 11,5 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Avrupa Birliği Bakanlığı

Uygulama Yeri: Bulgaristan (Burgaz-Yanbolu-Hasköy), Türkiye (Edirne-Kırklareli)

AB'nin Türkiye ile sınır teşkil eden bölgesi olan Bulgaristan ile Türkiye arasında ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesini ve sınır bölgelerindeki işbirliğini güçlendirerek iyi komşuluk ilişkilerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Program sadece sınır bölgelerine odaklandığı için Bulgaristan'ın Yambol, Burgas ve Haskovo illerini, Türkiye'den ise Edine ve Kırklareli illerini kapsamaktadır. Program kapsamında hedef illerdeki kuruluşların ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi, çevre, doğal ve kültürel miras, kamu sağlığı, organize suçun engellenmesi ve organize suçla mücadele gibi sorunlarda ortaklaşa geliştireceği projelere finansman sağlanacaktır. Programın 2007-2009 dönemi için toplam bütçesi 11.814.526 Avro'dur. Programı yürütmekle yükümlü kurum Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığıdır. Program farklı konularda geliştirilecek "Hibe Programları" aracılığıyla yürütülecektir. Hibe programları için proje teklif çağrılarının ilki 2009 yılı içerisinde duyurulmuştur. Yapılan başvuruların değerlendirilmesi tamamlanmıştır. Program kapsamında Edirne ilinden 22 projeye 4.530.881 Avro hibe desteği sağlanmıştır.

Programın ikinci teklif verme çağrısı açılmış olup, proje teklifinde bulunmak isteyenler 8 Aralık 2011 tarihine kadar başvuruda bulunabilirler. Öngörülen toplam hibe tutarının 8.941.025 Avro olduğu teklif çağrısı kapsamında,  proje teklifleri Başvuru Kılavuzunda  Sürdürülebilir Sosyal ve Ekonomik Kalkınma ile Yaşam Kalitesinin Artırılması şeklinde ifade edilen iki öncelik alanına yönelik olmak durumundadır.

Bulgaristan ile Sınırötesi İşbirliği İçin Takip Edilmesi Gereken Web Sayfaları:

Bulgaristan- Türkiye Sınırötesi İşbirliği Programı resmi web sayfası:

http://www.ipacbc-bgtr.eu/ ;

Bulgaristan Bölgesel Kalkınma Bakanlığı resmi web sayfası

http://www.mrrb.government.bg/ ;

Avrupa Birliği Bakanlığı resmi web sayfası

http://www.ab.gov.tr/

 


Güncelleme: 20/03/2013 / Hit: 14,193