ENGLISH
  Güncelleme: 20/03/2013

Çanakkale

ÇANAKKALE İLİNDE KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI KAPSAMINDA FİNANSE EDİLEN PROJELER

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında Çanakkale İlinde uygulanan projeler "AB hibe programları kapsamında finanse edilen projeler" ve "pilot proje uygulamaları" olmak üzere iki başlık altında değerlendirilebilir.

1. AB Hibe Programları:

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında yürütülen Hibe Programları aracılığı ile Çanakkale İlinde toplam 5 projeye hibe desteği sağlanmıştır. Çanakkale ilinde başarılı olan 5 projeye sağlanan hibe desteği toplam 467.093,37 Avro'dur. Türkiye geneli kapsamında illere göre yapılan başarı değerlendirmesinde Çanakkale ili sağlanan hibe desteği itibariyle 73. sırada yer almaktadır. Çanakkale ilinde AB Hibe Programları kapsamında finanse projelere Merkezi Finans ve İhale Biriminin web sayfasında yer alan "Hibe Veritabanı"ndan ulaşılabilir. (www.cfcu.gov.tr)

2. Pilot Projeler/Programlar:

Hibe Programlarından farklı olarak merkezi kamu kurum ve kuruluşlarımız (bakanlıklar, müsteşarlıklar vb. kuruluşlar) tarafından geliştirilen pilot projeler/programlar aracılığı ile İllerimizde AB projeleri uygulanabilmektedir. Çanakkale ilinde uygulamaya geçirilen toplam 6 pilot proje/program bulunmaktadır. Pilot projelere ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur:

Proje-1: Yerel Yönetim Reform Programına Destek Projesi

Program: AB Mali Yardımı MEDA Programı

Proje Bütçesi:  3,5 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Uygulama Yeri: Uşak, Çanakkale, Eskişehir (Tepebaşı), Muğla (Akyaka), Zonguldak ve Erzincan

Yerel Yönetim Reform Programına Destek Projesi Yerel Yönetimlerin daha iyi kamu hizmetleri sağlamasına olanak vermek, mali kaynaklarının daha verimli bir şekilde yönetimini sağlamak ve ulusal mercilerle politika oluşturulmasında daha etkin bir ilişki için kapasitelerini geliştirmek, ve bununla birlikte AB üye ülkelerindeki diğer Yerel Yönetimlerle kardeş kent ilişkileri (ortaklıklar) oluşturmayı hedeflemiştir. Proje İçişleri Bakanlığına (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne) tarafından yürütülmüştür. Proje kapsamında seçilen 6 yerel yönetim kapsamında pilot proje uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Çanakkale İl Özel İdaresini de yer aldığı pilot uygulamalar kapsamında Yerel Hizmet İyileştirme Eylem Planları'nın geliştirilmesi ve uygulanması, Stratejik Planlama araçlarının geliştirilmesi (Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol hakkındaki yeni mevzuatın nüfusu 50 000'den fazla olan belediyeler için gerektirdiği üzere) ve stratejik planlama ve yeni yasal gereklere uyumlu olarak çok yıllı yatırım programlaması ve bütçelerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar ve eğitimler yapılmıştır.

Proje 2:AB Balıkçılık Müktesebatına Uyum Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2003 Yılı Programı

Proje Bütçesi:   6,6 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Uygulama  Yeri: Adana, Artvin, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Yalova, Zonguldak

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ‘AB Balıkçılık Müktesebatına Uyum Projesi'nin temel amacı AB Balıkçılık Mevzuatına uyum sağlanarak nihayetinde ulusal ekonomiye balıkçılık sektörünün katkısının arttırılmasının sağlanmasıdır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın sektör yönetimi muhafaza, kaynak yönetimi kontrol önlemlerinin etkinliğini artırarak Ortak Pazara uyumun arttırılması ve bu yönde balıkçı gemilerinin bilgisayar ortamında kaydı, takibi ve istatistiki bilgilerinin kaydı çalışmalarına temel olacak Projesi, Türkiye‘de balıkçılık sektörünün geliştirilmesi için 29 ilde Balıkçılık Liman Ofislerinin İnşaatını da içermektedir.

Proje-3: Kansersiz Yaşam

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2004 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 5,5 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Sağlık Bakanlığı

Uygulama Yeri: İzmir, Manisa, Çanakkale, Bursa, Samsun, Van, Kahramanmaraş, Malatya, Kayseri, Şanlıurfa, Aydın, Muğla, Denizli, İstanbul-Ümraniye Devlet Hastanesi

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Kansersiz Yaşam"  Projesi, kanserle savaşta temel sağlık hizmeti altyapısının güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Proje kapsamında 14 ilde sağlık çalışanlarının kanser taraması ve iletişim/danışma konularında eğitilmeleri;  mamografi, USG, mikroskop, kolposkop cihazlarının satın alınması; hedef grupların kanser taramasından geçirilmesi; kanser konusunda çalışmalar yürüten sivil toplum örgütleriyle birlikte kanser konusunda farkındalığı arttıracak etkinlikler düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Proje-4: Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 16,6 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Çanakkale Belediyeler Birliği

Uygulama Yeri: Çanakkale

Çevre ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Çanakkale Belediyeler Birliği tarafından yürütülen "Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi" ile Çanakkale, Kumkale, İntepe, Kepez, Umurbey, Lapseki ve Çardak belediyelerinde yer altı suyu ve çevre kirliliğini azaltmanın yanı sıra geri dönüşüm ve yeniden kullanım uygulamalarının katı atık yönetim sistemi oluşturarak artırılması hedeflenmektedir. Projenin faydalanıcı kuruluşu olan Çanakkale Belediyeler Birliği Çanakkale, Kumkale, İntepe, Kepez, Umurbey, Lapseki ve Çardak Belediyeleri tarafından oluşturulmuştur.

Ayrıntılı Bilgi:

http://www.ipa.gov.tr/TR/Anasayfa.aspx

Proje-5: Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi Alanında Bölgesel Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 7 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Çevre ve Orman Bakanlığı

Uygulama Yeri: İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Bilecik

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi Alanında Bölgesel Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi Projesi", AB Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi'nin içerdiği düzenlemeleri etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde Marmara Bölgesi'nde uygulamayı amaçlamaktadır. Bu Proje kapsamında 2011 yılı sonuna kadar 11 ilde 39 adet hava kalitesi ölçüm istasyonu ve kalibrasyon laboratuarı kurulacak; çevre izleme ağının yönetiminde ve operasyonunda görev alacak 30 adet uzman eğitilecek; Bölgesel Kalibrasyon Merkezi, Bölgesel Veritabanı Merkezi ve Bölgesel Bakım Merkezi kurulacak; Temiz Hava Eylem Planı uygulamaya geçirilecek; Marmara Bölgesi'ndeki yerel yönetimler, üniversiteler, odalar ve sivil toplum örgütleriyle çalıştay ve seminerler düzenlenecektir. Bu projenin Türkiye'nin diğer bölgeleri için model olması ve ileriki yıllarda diğer bölgelerde de uygulanması amaçlanmaktadır. Proje 23 Eylül 2009 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır.

Proje-6: AB Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)

Program: IPA-V Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınmanın Geliştirilmesi (IPARD) Bileşeni

Proje Bütçesi: 290 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Uygulama Yeri: Öncelikli 42 il

Kırsal Kalkınma Programı (Instrument for Pre-Accession Rural Develepment Programme (IPARD)) kapsamında tarım, hayvancılık, gıda, balıkçılık ve alternatif tarım konularında faaliyet gösteren işletmelere, kooperatiflere, üretici birliklerine ve çiftçilere hibe programları aracılığı ile finansman desteği sağlanacaktır. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek IPARD Programı kapsamında Ağrı'da tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren KOBİ'ler, kooperatifler ve çiftçiler programdan faydalanabilecektir.

Programın 2. Etabında yer alan Çanakkale ilinde IPARD'ın uygulanmasına 2011 yılı içerisinde başlanması beklenmektedir. Program ile Çanakkale ve programın uygulanacağı diğer illerde (toplam 42 il) tarım ve hayvancılık sektöründeki işletmelerin, kooperatiflerin, çiftçilerin işlerini, üretimlerini, kapasitelerini geliştirmek ve büyütmek amacıyla yatırım ihtiyaçlarını karşılayan mali destekler sağlanmış olacaktır. Programın yürütülmesi amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun Çanakkale İl Temsilciliği kurulacaktır.

Ayrıntılı Bilgi için

www.tkdk.gov.tr

 


Güncelleme: 20/03/2013 / Hit: 13,466