ENGLISH
  Güncelleme: 20/03/2013

Aksaray

AKSARAY İLİNDE KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI KAPSAMINDA FİNANSE EDİLEN PROJELER

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında Aksaray İlinde uygulanan projeler "AB hibe programları kapsamında finanse edilen projeler" ve "pilot proje uygulamaları" olmak üzere iki başlık altında değerlendirilebilir.

1.AB Hibe Programları:

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında yürütülen Hibe Programları aracılığı ile Aksaray İlinde toplam 5 projeye hibe desteği sağlanmıştır. Aksaray ilinde başarılı olan 5 projeye sağlanan hibe desteği toplam 202.856,82 Avro'dur. Türkiye geneli kapsamında illere göre yapılan başarı değerlendirmesinde Aksaray ili sağlanan hibe desteği itibariyle 75. sırada yer almaktadır. Aksaray ilinde AB Hibe Programları kapsamında finanse projelere Merkezi Finans ve İhale Biriminin web sayfasında yer alan "Hibe Veritabanı"ndan ulaşılabilir. (http://www.cfcu.gov.tr/hibe.php?lng=tr)

2.Pilot Projeler/Programlar:

Hibe Programlarından farklı olarak merkezi kamu kurum ve kuruluşlarımız (bakanlıklar, müsteşarlıklar vb. kuruluşlar) tarafından geliştirilen pilot projeler/programlar aracılığı ile İllerimizde AB projeleri uygulanabilmektedir. Aksaray ilinde uygulamaya geçirilen toplam 3 pilot proje/program bulunmaktadır. Pilot projelere ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur:

Proje-1: Küçük İşletmeler Kredi Programı 2.Aşama (SELP-2)

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2005 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 96,2 Milyon Avro

Uygulama Yeri: Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman,  Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun,  Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt,  Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat

Program, Küçük işletmelere bankalar aracılığı ile kredi imkânı sağlanmasını amaçlamaktadır.  Bahse konu krediler yoluyla, küçük işletmelerin piyasa koşullarında rekabet edebilirliğinin arttırılması, ticari bankaların kredi kullandırma kapasitesinin geliştirilmesi ve ilgili işletmelere finansman kaynağı yaratılması amaçlanmaktadır. Proje 2012 yılında sona erecektir. 2009 yılında uygulaması başlayan Küçük İşletmeler Kredi Programı kapsamında Aksaray ilinde 209 işletmeye 2.712.007,07 Avro kredi desteği sağlanmıştır.

Proje-2: Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 3 milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Çevre ve Orman Bakanlığı

Uygulama Yeri: Aksaray, Mardin, Trabzon

Türkiye'de çevre konusunda kilit konumdaki paydaşların, AB'ye uyum sürecinde çevre konusundaki kapasitelerini artırmalarına destek vermek amacıyla, 2009- 2011 yılları arasında yürütülecek olan proje IPA-1 Kurumsal Gelişme Önceliği 2007 Yılı Programı tarafından desteklenmektedir. Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler üç başlık altında toplanmaktadır:

Kapasite Geliştirme Faaliyetleri: Çevre konusundaki kilit kuruluşların ihtiyaçlarına cevap veren eğitimler, seminerler, konferanslar, çalıştaylar, teknik geziler ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi

 • Bilgiye Erişim: Çevre konusunda güncel bilginin tüm paydaşlara ulaşmasını sağlamak; yayınlar, portallar, çeviriler, periyodik yayınlar, veritabanları ve benzeri faaliyetler düzenlemek
 • Değerlendirme ve Planlama Çalışmaları: AB Çevre Müktesebatının uyumlulaştırılması sürecini destekleyen Düzenleyici Etki Analizleri (RIA) ve Sektörel Etki Analizleri (SIA) ve  Yerel Çevre Eylem Planlarının (YEÇEP) hazırlanması
 • "Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi" ile 3 pilot il olan Aksaray, Mardin ve Trabzon'da yerel çevre eylem planlarının hazırlanması ve bu örneklerin ülke çapında yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Yerel Çevre Eylem Planları (YEÇEP), bir yörenin ya da kentin halkının, çevre yönetimi politikalarına ve uygulamalarına katılımına olanak tanıyan bir planlama sürecidir. YEÇEP süreci, çevre sorunlarının tespiti, çözümlerde önceliklerin belirlenmesi ve bu öncelikler doğrultusunda en uygun eylem planlarının geliştirilmesini içerir.
 • Yerel çevre eylem planları, karar vericilere ve tüm ilgili taraflara çevrenin korunması yönünde planlı bir şekilde yol gösteren ve aynı zamanda Avrupa Birliği uyum sürecine katkı sağlayan önemli bir politika dokümanı olacaktır. Nihai amaç; sınırlı mali kaynaklar göz önüne alındığında söz konusu ilde çevre ve altyapı sorunlarını çözmek, çevresel değerlerin korunmasını sağlamak, ilin önceliklerini belirlemek ve bu önceliklerin programlı bir şekilde hayata geçirilmesine katkıda bulunmaktır.
 • Proje-3: AB Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Program: IPA-V Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınmanın Geliştirilmesi (IPARD) Bileşeni
 • Proje Bütçesi: 290 Milyon Avro
 • Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
 • Uygulama Yeri: Öncelikli 42 il
 • Kırsal Kalkınma Programı (Instrument for Pre-Accession Rural Develepment Programme (IPARD)) kapsamında tarım, hayvancılık, gıda, balıkçılık ve alternatif tarım konularında faaliyet gösteren işletmelere, kooperatiflere, üretici birliklerine ve çiftçilere hibe programları aracılığı ile finansman desteği sağlanacaktır. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek IPARD Programı kapsamında Aksaray'da tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren KOBİ'ler, kooperatifler ve çiftçiler programdan faydalanabilecektir.
 • Programın 2. etabında yer alan Aksaray ilinde IPARD'ın uygulanmasına 2011 yılı içerisinde başlanması beklenmektedir. Program ile Aksaray ve programın uygulanacağı diğer illerde (toplam 42 il) tarım ve hayvancılık sektöründeki işletmelerin, kooperatiflerin, çiftçilerin işlerini, üretimlerini, kapasitelerini geliştirmek ve büyütmek amacıyla yatırım ihtiyaçlarını karşılayan mali destekler sağlanmış olacaktır. Programın yürütülmesi amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun Aksaray İl Temsilciliği kurulacaktır. 2. pilot uygulamaların ise 2012 yılında başlanması planlanmaktadır.
 • IPA'nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak olan yatırımlara ilişkin olarak 01.07.2011 tarihinde ilk teklif çağrısına çıkılmış bulunmaktadır. Söz konusu teklif çağrısı kapsamında süresi 30 günü geçmeyen proje teklifleri değerlendirmeye tabi olacaklardır. Uygulama süresi 30 günden fazla olan teklifler ise 04.07.2011 tarihli teklif çağrısına dahil olacaklardır.


Güncelleme: 20/03/2013 / Hit: 12,477