ENGLISH
  Güncelleme: 03/09/2013

İstanbul


İSTANBUL İLİNDE KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI KAPSAMINDA FİNANSE EDİLEN PROJELER

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında İstanbul  İlinde uygulanan projeler "AB hibe programları kapsamında finanse edilen projeler" ve "pilot proje uygulamaları" olmak üzere iki başlık altında değerlendirilebilir.

1.  AB Hibe Programları:

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında yürütülen Hibe Programları aracılığı ile İstanbul İlinde toplam 184 projeye hibe desteği sağlanmıştır. İstanbul ilinde başarılı olan 188 projeye sağlanan hibe desteği toplam 22.513.754,69 Avro'dur. Türkiye geneli kapsamında illere göre yapılan başarı değerlendirmesinde İstanbul ili 1. sırada yer almaktadır. İstanbul ilinde AB Hibe Programları kapsamında finanse projelere Merkezi Finans ve İhale Biriminin web sayfasında yer alan "Hibe Veritabanın"dan ulaşılabilir. (http://www.cfcu.gov.tr/hibe.php?lng=tr) 

2. Pilot Projeler/Programlar:

Ayrıca, Hibe Programlarından farklı olarak merkezi kamu kurum ve kuruluşlarımız (bakanlıklar, müsteşarlıklar vb. kuruluşlar) tarafından pilot proje/program uygulamaları aracılığı ile İstanbul ilinde toplam 32 pilot proje/program bulunmaktadır. Pilot projelere ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur:

1- Proje Adı

Türkiye'nin AB Veterinerlik Müktesebatına Uyumu

Bütçesi

16.900.000 Avro

Uygulama yılı

2003-2005

Faydalanıcı kurum(lar)

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

İstanbul, İzmir, Ankara

Projenin genel amacı veterinerlik mevzuatı ve faaliyetlerinin hayvan sağlığı, veteriner halk sağlığı ve hayvan refahı alanlarında ilgili AB standartlarına uyumlaştırılmasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına destek olmaktır. Bu bağlamda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından alınan halk sağlığı önlemlerinin ve hayvan refahı kavramının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Proje çerçevesinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 ana ulusal kalıntı analizi laboratuarı donatılmış ve geliştirilmiştir. Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 2005 yılında 21 test-analizde akredite olmuştur. Ayrıca, Bornova ve Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri konuyla ilgili çalışmalar yapmışlardır.

2- Proje Adı

Türkiye'nin AB Bitki Sağlığı Müktesebatına Uyumu

Bütçesi

5.300.000 Avro

Uygulama yılı

2004-2005

Faydalanıcı kurum(lar)

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Mersin, Niğde

Projede AB'nin hayvan ve bitki sağlığı müktesebatının iç hukuka aktarılmasına yönelik bir program kabul edilmesi, özellikle laboratuvar testleri olmak üzere bitkilerin korunmasına yönelik müktesebatın etkili bir şekilde uygulanması için idari, bilimsel ve teknik yapıların güçlendirilmesi; yerli üretime, bitki ve bitkisel ürün ithalatına ve gıda işleme tesislerine ilişkin denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında Antalya, İstanbul, İzmir, Mersin, Adana, Niğde illerindeki laboratuvarlara ekipman desteği sağlanmıştır.

Donanımı yapılan laboratuvarlar aşağıdaki gibidir:

 • Ankara'da, Ankara Bitki Koruma Araştırma Enstitüsü Kalite Kontrol Laboratuvarı, Pestisit Kalıntı Laboratuvarları ve Patates Laboratuvarları
 • İstanbul'da Kalite Kontrol Laboratuvarı ve Sınır Kontrol Noktalarındaki Karantina Laboratuvarları
 • Adana'da, Adana Bitki Koruma Araştırma Enstitüsü Patates Laboratuvarları ve Pestisit Kalıntı Laboratuvarları
 • Antalya'da Sınır Kontrol Noktalarındaki Karantina Laboratuvarları
 • İzmir'de Sınır Kontrol Noktalarındaki Karantina Laboratuvarları, İzmir Bitki Koruma Araştırma Enstitüsü Patates Laboratuvarları ve Pestisit Kalıntı Laboratuvarları
 • Mersin'de Sınır Kontrol Noktalarındaki Karantina Laboratuvarları
 • Niğde'de Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Laboratuvarları

3- Proje Adı

Türkiye'de Otomotiv Sektörü İçin Uygunluk Değerlendirmesi ve Piyasa Gözetimi Fiziki Altyapısının Geliştirilmesine Destek Sağlanması

Bütçesi

3.000.000 Avro

Uygulama yılı

2005 – 2007

Faydalanıcı kurum(lar)

İstanbul Teknik Üniversitesi

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

İstanbul

Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Programa göre, teknik konulardaki Türk mevzuatının AB mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi ve gerekli altyapının kurulması malların serbest dolaşımı konusundaki kısa vadeli önceliklerdir. Bu konu, aynı zamanda, Ortaklık Konseyinin 1/95 sayılı kararından kaynaklanan bir yükümlülüktür. Proje, özellikle uygunluk değerlendirmesi ve piyasa gözetimine odaklanmak suretiyle, AB mevzuatının iç pazarda uygulanmasına katkıda bulunmak amacıyla otomotiv sektörünün gerekli laboratuvar altyapısını geliştirmeyi amaçlamıştır.

İTÜ tarafından yürütülen projenin çalışmaları tamamlanmıştır. Program çerçevesinde İstanbul Teknik Üniversitesinin ilgili otomotiv laboratuvarları geliştirilmiştir.

4- Proje Adı

AB Balıkçılık Müktesebatına Uyum Projesi

Bütçesi

6.600.000 Avro

Uygulama yılı

2004 – 2007

Faydalanıcı kurum(lar)

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

Adana, Artvin, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Yalova, Zonguldak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen AB Balıkçılık Müktesebatına Uyum Projesinin temel amacı AB balıkçılık mevzuatına uyum sağlanarak nihayetinde balıkçılık sektörünün ulusal ekonomiye katkısının arttırılmasının sağlanmasıdır. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın sektör yönetimi muhafaza, kaynak yönetimi kontrol önlemlerinin etkinliğini artırarak Ortak Pazara uyumun arttırılması ve bu yönde balıkçı gemilerinin bilgisayar ortamında kaydı, takibi ve istatistiki bilgilerinin kaydı çalışmalarına temel olacak Projesi, Türkiye‘de balıkçılık sektörünün geliştirilmesi için 29 ilde Balıkçılık Liman Ofislerinin İnşaatını da içermektedir.

5- Proje Adı

Kansersiz Yaşam Projesi

Bütçesi

5.500.000 Avro

Uygulama yılı

2003-2005

Faydalanıcı kurum(lar)

Sağlık Bakanlığı

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

Aydın, Bursa, Çanakkale, Denizli, İzmir, İstanbul-Ümraniye,  Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Manisa, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Van Devlet Hastanesi

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Kansersiz Yaşam Projesi", kanserle savaşta temel sağlık hizmeti altyapısının güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Proje kapsamında 14 ilde sağlık çalışanlarının kanser taraması ve iletişim/danışma konularında eğitilmeleri;  mamografi, USG, mikroskop, kolposkop cihazlarının satın alınması; hedef grupların kanser taramasından geçirilmesi; kanser konusunda çalışmalar yürüten sivil toplum örgütleriyle birlikte kanser konusunda farkındalığın artırılması konularında etkinlikler düzenlenmesi hedeflemiştir.

6- Proje Adı

Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu II

Bütçesi

22.800.000 Avro

Uygulama yılı

2006 – 2008

Faydalanıcı kurum(lar)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

Ağrı-Gürbulak, Ankara-Akyurt, İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin

"Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi II" 3 alt bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşen kapsamında aşağıdaki faaliyetler yapılmıştır.

1. Gümrük IT Sistemleri Alt Projesi: Gümrük Müsteşarlığı'nın bilgi teknolojisi sistemlerinin AB sistemleriyle uyumlu hale getirilmesi, BILGE'nin web ortamına aktarılması, ITMS'in BILGE'ye entegrasyonu için BILGE'nin analiz edilmesine ilişkin ön çalışma, Ortak Transit Konvansiyonu taraf olmak gerekliliklerine uyum çalışması

2. Gümrük Muhafaza Alt Projesi: İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin, Gürbulak gümrük kapılarına 5 X-ray cihazı, İzmir ve Mersin gümrük kapılarına 2 soğuk hava depolu arama hangarı yapımı

3. Gümrük Arşiv ve Afet Merkezi Alt Projesi: Akyurt'ta inşası tamamlanmış olup, aktif olarak kullanılmaktadır.

7- Proje Adı

Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi

Bütçesi

3.500.000 Avro

Uygulama yılı

2010-2012

Faydalanıcı kurum(lar)

KOSGEB

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

Çorum, İstanbul, Kütahya, Nevşehir

KOSGEB tarafından yürütülen Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi ile kadınların ülke ekonomisine katkılarını artırmak ve Kadın İş Geliştirme Merkezi (K-İŞGEM) yolu ile küçük işletmeler kurmalarını ve bu işletmelerin sağlıklı büyümelerinin desteklenmesini amaçlanmaktadır. Proje çerçevesinde pilot olarak seçilen İstanbul'da K-İŞGEM kurulmuştur.  K-İŞGEM aracılığı ile kendi işini kurmak isteyen kadın girişimcilerin desteklenerek iş piyasasında tutunmalarının sağlanması ve bu sayede büyümelerine yardımcı olarak istihdamın arttırılması hedeflenmektedir.

8- Proje Adı

Jandarmanın Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Eğitimi

Bütçesi

1.900.000 Avro

Uygulama yılı

2006-2010

Faydalanıcı kurum(lar)

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

İstanbul (Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Beykoz, Pendik, Şile), Denizli, Diyarbakır (Merkez, Bismil), Aydın(Nazilli), İzmir (Çeşme, Aliaağa), Ankara(Çankaya, Yenimahalle), Kocaeli (Merkez), Şanlıurfa (Merkez), Elazığ (Merkez), Sakarya (Merkez), Muğla (Bodrum, Fethiye), Adana (Seyhan), Hatay (Merkez), Antalya (Manavgat), Mersin (Tarsus, Erdemli), Van (Merkez), Bursa (Merkez, Osmangazi), Tekirdağ (Çorlu), Kayseri (Kocasinan), Kütahya (Merkez)

Adaletin üstünlüğü ve insan haklarına saygılı bir icra sisteminin işlemesini desteklemek için Türkiye jandarma personelinin AB insan hakları standartları alanında bilgi ve yeteneklerinin artırılmasını öngören  proje kapsamında, 200 kadar jandarma okulu eğitmenleri ve JİHİDEM personelinin eğitiminin yanı sıra ''cezai soruşturmalardaki ifade alma süreci" ile ilgili çalışmalar da yer almaktadır. Adli soruşturmalar sırasında jandarma, polis, savcı ve avukatlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğini güçlendirerek ifade alma eylemini kanıta dayalı cezai kovuşturma aracına dönüştürmek; Türkiye jandarmasının yakında uygulamaya geçireceği insan hakları konseptinin oluşturulmasına katkıda bulunmak; güvenlik  dahil olmak üzere vatandaşlarına tüm hizmetleri demokratik ilkeler ve insan hakları ışığında verebilecek istikrarlı kurumlar yaratarak Türkiye'nin katılım sürecinde Kopenhag kriterlerini yerine getirme çabalarını desteklemek bu projenin temel hedefleridir.

Proje, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 30 pilot ifade alma odasının tadilatına yönelik bir yatırım bileşeni de içermektedir. Proje kapsamında İstanbul ilinde de ifade alma odalarının tadilatı yer almaktadır. Projenin uygulaması tamamlanmıştır.

9- Proje Adı

Kuş Gribiyle Mücadele Projesi

Bütçesi

10.400.000 Avro

Uygulama yılı

2006-2008

Faydalanıcı kurum(lar)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

Ankara, İstanbul (Pendik), İzmir (Bornova)

2008'de tamamlanan projenin amacı, Kuş Gribine (Avian Influenza) karşı hazırlıklı olmanın ve kontrolün sağlanması, veteriner teşkilatının kuş gribinin kontrolü ve yok edilmesinde kapasitesinin artırılması konularında oluşturulacak politika ve stratejilerin hazırlanmasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrultusunda pilot illerde tanı laboratuarları kurulmuştur.

10- Proje Adı

Moda ve Tekstil İş Kümesi II

Bütçesi

9.000.000 Avro

Uygulama yılı

2004-2006

Faydalanıcı kurum(lar)

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri  (İTKİB)

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

İstanbul

Moda ve Tekstil İş Kümesi (MTK) Projesi iki aşamalı olarak uygulandı. Türkiye-AB Mali İşbirliği 2003 yılı programlaması kapsamında Ocak 2005 – Kasım 2006 döneminde yürütülen Moda ve Tekstil İş Kümesi (MTK) Aşama I Projesi, tekstil ve moda sektörü için kümelenme yaklaşımını yerleştirdi. Ayrıca Küme Koordinasyon Merkezi ve sektörü destekleyecek diğer birimler kuruldu. Moda ve Tekstil İş Kümesi (MTK) Aşama II Projesi ise ulusal ve uluslararası tekstil ve hazır giyim ağını oluşturarak sektördeki bilgi ve teknoloji akışını hızlandırdı.

İkinci proje kapsamında İstanbul Moda Akademisi, İstanbul Tekstil ve Hazır giyim Araştırma ve Geliştirme Merkezi (İTA) ve İstanbul Tekstil ve Hazır giyim Danışmanlık Merkezi (İDM) kurulmuştur.

Moda Tekstil İş Kümesi Projesi ile kurulan İstanbul Moda Akademisi (İMA), moda ve modayla ilgili tüm alanlarda yenilikçi ve modern bir yaklaşımla eğitim faaliyetleri yürüten, uluslararası platformlarda kabul görmüş, Türkiye’nin en yetkin moda okullarından biridir. Dünya çapında başarısı kanıtlanmış sistem ve yapıları bünyesine adapte eden İMA Uluslararası Moda Okulları Birliği (IFFTI) üyesidir.

11- Proje Adı

Aktif İstihdam Tedbirleri ve Yerel Düzeyde İŞKUR’a Destek (AİTP 1) Projesi

Bütçesi

50.000.000 Avro

Uygulama yılı

2003-2006

Faydalanıcı kurum(lar)

İŞKUR

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Malatya, Trabzon

Proje kapsamında İstanbul’da 40 hibe programı uygulanmıştır. Bu projelerin toplam bütçesi 5.302.234 Avrodur. Maltepe, Bahçelievler, Beşiktaş, Kadıköy Belediyeleri hibe yararlanıcısı yerel yönetimler arasında yer alır.

Toplamda 50.000’i aşkın kişinin eğitim aldığı projeden; Türkiye genelinde 20.176 kadın, 25.018 erkek kursiyer faydalandı, bunların içinden 4.678’i kadın, 4.888’i ise erkek olmak üzere toplam 9.524’ü istihdam edilirken 655 kadın ile 1.369 erkek ise kendi işini kurdu. Projenin genelinde 395’i kadın, 1.015’ü erkek olmak üzere toplam 1.410 özürlüye; 12’si kadın, 93’ü erkek olmak üzere 105 eski hükümlüye hizmet sunuldu.

12- Proje Adı

Aktif İstihdam Tedbirleri ve Yerel Düzeyde İŞKUR’a Destek (AİTP 2) Projesi

Bütçesi

20.000.000 Avro

Uygulama yılı

2008-2010

Faydalanıcı kurum(lar)

İŞKUR

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

Adana, Eskişehir, İzmir, Mersin, Ankara, Denizli, Kocaeli, Sivas, Antalya, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Samsun, Aydın, Gaziantep, Kayseri, Sakarya, Bursa, Hatay, Konya, Tekirdağ, Çorum, İstanbul, Manisa, Trabzon ve Zonguldak

Proje kapsamında İstanbul’da 11 hibe programı uygulanmıştır. Bu projelerin toplam bütçesi 1.810.276 Avrodur.  Bağcılar, Fatih, Bahçelievler, Pendik ve Tuzla Belediyeleri faydalanıcılar arasındadır.

5959’u erkek, 4734’ü kadın olmak üzere toplam 10,693 kursiyer hibe projelerinden faydalanmıştır. Bunların 2368’i bir işe yerleştirilmiştir (%22 istihdam sağlandı).

13-Proje Adı

Yenileşme ve Değişim için Sosyal Diyaloğu Güçlendirme Projesi

Bütçesi

4.165.000 Avro

Uygulama yılı

2006-2007

Faydalanıcı kurum(lar)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

Ankara, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Adana, Adıyaman, Yalova, Eskişehir, Gaziantep.

Proje kapsamında İstanbul’da 6 tane hibe programı uygulanmıştır. Bu hibelerin toplam bütçesi 408.505 Avrodur. Küçükçekmece ve Zeytinburnu Belediyeleri tarafından da projeler yürütülmüştür.

Hibe projelerinde, sosyal diyaloğun geliştirilmesi, işçi işveren ortaklığının kurulması olmak üzere diğer konular, engellilerin karşılaştığı sorunlar, kayıtdışı istihdam, mesleki eğitim, sosyal içerme gibi konular ele alınmıştır. Hibe projeleri kapsamında sosyal ortaklara proje hazırlama ve uygulama eğitimleri verilmiştir. 11 kez düzenlenen bu eğitimler ile 9 farklı ilden 300 kişiye ulaşılmış, farklı konularda verilen eğitimlerden toplamda 900 kişi yararlanmıştır.

14-Proje Adı

Önemli Göç Alan Kentler Olarak İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa’nı Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Problemlerinin Çözümüne Destek

Bütçesi

12.890.000 Avro

Uygulama yılı

2008-2010

Faydalanıcı kurum(lar)

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Büyükşehir Belediyeleri

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa

İGEP’in amacı, İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa Büyükşehir Belediyelerinin, göçten kaynaklanan sosyo-ekonomik entegrasyon ve çevre bağlantılı problemlerini azaltmaları için kurumsal kapasitelerini artırmalarına ve hedef bölgelerdeki sokak çocuklarının rehabilitasyon ve toplumla tekrar bütünleştirmelerini sağlamalarına destek olmaktır.

İstanbul’daki etkinliklerde Sultanbeyli Belediyesi hedef alınmıştır. Sultanbeyli Belediyesi’nin de katkılarıyla ilçede 2009 yılında “Çocuk ve Gençlik Merkezi” açılmıştır. Kurulan merkez 1,3 Milyon Avro tutarın ekipman ve malzeme alımı gerçekleştirilmiştir. Projenin bitimiyle merkeze kayıtlı çocuk sayısı 400’ü bulmuştur.  Merkezlerdeki çocuklara öğle yemeği proje bütçesinden sağlanmıştır. Proje süresince sağlanan öğle yemeği sayısı 35922’dir.

Proje kapsamında ikinci öncelik olarak ise İstanbul'un iç göç ile mücadele edebilmesi amacıyla 2010-2020 dönemi için Stratejik Eylem Planı hazırlanacaktır. Çalışmaları devam eden Stratejik Plan için 90 farklı kurum ile görüşülmüş ve göç ile mücadele ile ilgili katkıları alınmıştır. Ayrıca, göç ile gelen ailelerin tespit edildiği sosyal haritalama yapılmıştır. Sosyal haritalama kapsamında saha çalışması ile göç ile gelen ailelerin ihtiyaçları belirlenmiştir. Proje kapsamında 4 il için yapılacak stratejik plan çalışmalarına 8,9 Milyon Avro bütçe ayrılmıştır.

15-Proje Adı

İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi'nin (İSGÜM) Bölge Laboratuarlarının Geliştirilmesi Projesi

Bütçesi

1,800,000 Avro

Uygulama yılı

2010-2012

Faydalanıcı kurum(lar)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

Adana, İstanbul, İzmir, Kayseri, Zonguldak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen proje ile Adana, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Zonguldak illerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuarlarının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, İŞGÜM merkezi ile bölgesel laboratuarlar arasında web tabanlı bilgi ağı kurulması, bölgesel laboratuarların TÜRKAK tarafından akredite edilmelerinin sağlanması, bölgesel laboratuarlar personeli için gerekli eğitimlerin verilmesi, bölgesel laboratuarlar personelinin AB üye ülkelerinden birisinde staj yapmalarının sağlanması ve iyi uygulamaların görülebilmesi için AB üyesi ülkelere çalışma ziyaretlerinin yapılması hedeflenmektedir.

16-Proje Adı

Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi

Bütçesi

7.000.000 Avro

Uygulama yılı

2011 - 2014

Faydalanıcı kurum(lar)

Milli Eğitim Bakanlığı

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

Ağrı, Ankara, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Samsun, Siirt, Zonguldak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan proje ile özel eğitimin kalitesini artırarak özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin toplumla bütünleşmesi, sosyal uyum düzeyinin artırılması ve aktif vatandaş olmaları sağlanarak sosyal riskin azaltılması hedeflenmektedir. Proje, içerisinde İstanbul'un da olduğu toplam 10 ilde uygulanacaktır. Proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir: 

- Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin eğitimi

- Özel eğitim konusunda farkındalık kampanyaları yapılması

- İyi uygulamaları görmek amacıyla AB üyesi ülkelere çalışma ziyaretleri

- Özel eğitim alanında seçilen okullara ekipman ve materyal desteği

Proje kapsamında İstanbul'da uygulamaların yapılacağı aşağıdaki iki okul seçilmiştir: 

- Küçükçekmece Halkalı Papatya Anaokulu

- 75 Yıl İlköğretim Okulu

17-Proje Adı

Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi

Bütçesi

16,900.000 Avro

Uygulama yılı

2010 - 2013

Faydalanıcı kurum(lar)

Milli Eğitim Bakanlığı

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

Adana, Ağrı, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Mersin, Ordu, Şanlıurfa, Van, Yozgat,

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan proje ile okul öncesi eğitimin kalitesini artırarak okul öncesi eğitime ihtiyacı olan bireylerin toplumla bütünleşmesi, sosyal uyum düzeyinin artırılması ve aktif vatandaş olmaları sağlanarak sosyal riskin azaltılması hedeflenmektedir. Proje, içerisinde İstanbul'un da dahil olduğu toplam 16 ilde uygulanmaktadır. Proje kapsamında;

Okul özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin eğitimi

Okul öncesi eğitim konusunda farkındalık kampanyaları yapılması

İyi uygulamaları görmek amacıyla AB üyesi ülkelere çalışma ziyaretleri

Okul Öncesi Eğitim alanında seçilen okullara ekipman ve materyal desteği sağlanmaktadır

Değerlendirme süreci sonunda toplam 75 proje 5.233.380 Avro hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında İstanbul ilinden 10 projeye 718.454,49 Avro hibe desteği sağlanmıştır.

18-Proje Adı

Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Projesi

Bütçesi

10,900.000 Avro

Uygulama yılı

2010 - 2012

Faydalanıcı kurum(lar)

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

Ağrı, Aydın, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Şırnak,

Proje ile AB entegre sınır yönetimine uyumun sağlanması ve Türkiye'nin yasal, kurumsal ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla mevcut sınır yönetimi sisteminin entegre hale getirilmesi için Eylem Planını detaylandırarak bir yol haritası haline getirmek, üst düzey sınır yönetimi ve sınır gözetleme mimarisini ve standartlarını AB Entegre Sınır Yönetimi politikaları ve stratejileri ile uyumlu hale getirmek amaçlanmıştır. Bunun için örnek çalışma oluşturmak üzere, 4'ü kara sınırı 3'ü de hava ve deniz olmak üzere 7 kontrol noktası belirlenmiştir. Söz konusu kontrol noktaları Nusaybin (Mardin), Habur (Şırnak), Gürbulak (Ağrı), Cilvegözü (Hatay), Aliağa (İzmir), Kuşadası (Aydın), Sabiha Gökçen (İstanbul)'dir. Belirlenen örnek kontrol noktalarına ekipman alımı yapılmıştır. 

19-Proje Adı

Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi

Bütçesi

5,500,000 Avro

Uygulama yılı

2011 - 2013

Faydalanıcı kurum(lar)

Adalet Bakanlığı

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

Antalya (Alanya), Amasya, Çorum, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İskenderun, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırşehir, Kırklareli, Ordu, Siirt, İstanbul, Samsun (Bafra), Bandırma, İzmir (Bergama), Düzce, Manisa (Salihli), Yalova

Projenin temel amacı,  Avrupa Birliğindeki en iyi uygulamalar  göz önünde bulundurularak yargının mevcut iş yükünü azaltacak, yargılama süreci içerisinde yer alan bürokratik işlemlerin  tekrarlanmasını, iş yükünün artmasını, yargılama süresinin uzamasını önleyecek, kişilerin yargıya yaptıkları başvurularda daha etkin sonuçlar almalarını sağlayacak bir mahkeme yönetim sisteminin ve bu sisteminin işlemesini sağlayacak teknik alt yapının kurulmasıdır.

İstanbul Anadolu Adliyesi, Proje’nin pilot adliyeleri arasındadır. Proje kapsamında İstanbul Anadolu Adliyesinde ön büro ve kısıtlı alan uygulamaları başlamıştır. Ön büro uygulamasıyla vatandaşlar adliye girişinde mahkeme süreciyle ilgili bilgilendirildikleri gibi, kısıtlı alan uygulamasıyla da hâkim ve savcıların rahatsız edilmelerinin önüne geçilmektedir.

Adliyenin günlük ziyaretçi sayısının 45000 olduğu tahmin edilmektedir. Adliyeyi ziyaret eden vatandaşların yanında, Adliye’de çalışan 550 hâkim ve savcı da projeden yararlanmaktadır.

20-Proje Adı

Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi

Bütçesi

9,100,000 Avro

Uygulama yılı

2011 - 2014

Faydalanıcı kurum(lar)

Milli Eğitim Bakanlığı

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

Edirne, Elazığ, İstanbul, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Sakarya, Samsun, Yozgat

Proje, Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi ile ilgili eğitim materyallerinin hazırlanması, pilot okullarda uygulamaya konması, daha sonra yeniden düzenlenmesi ve tüm okullara dağıtılması ile Demokratik Okul Kültürünün geliştirilmesi ve Demokratik Okul Yeterlilik Çerçevesinin hazırlanmasını amaçlamaktadır.

İstanbul’da bulunan Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu, Öğretmen Melahat Hüdai Gürbüz İlköğretim Okulu, Üsküdar Cumhuriyet Ticaret Meslek Lisesi ile Dedekorkut Anadolu Lisesi Proje’nin pilot okulları arasındadır. Proje faaliyetleri kapsamında seçmeli ders olarak Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi verilmeye başlanmış, ayrıca Demokratik Okul Kültürünün geliştirilmesi için çeşitli faaliyetler icra edilmiştir.

21-Proje Adı

Geliştirilmiş Bilirkişilik Sistemi

Bütçesi

1,500,000 Avro

Uygulama yılı

2012 -

Faydalanıcı kurum(lar)

Adalet Bakanlığı

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

İstanbul, Antalya, Samsun, Şanlıurfa, Manisa

Türk yargı sisteminin en tartışmalı sorunlarından bir tanesi bilirkişilerin rolüdür. Bilirkişilerin gereğinden fazla sayıda davaya atanmaları ve hâkimin sorumluluğunda olan hukuki konuları üstlenmeleri bu sistemle ilgili başlıca sorunları oluşturmaktadır. Bilirkişilere gereğinden fazla başvurulması Türkiye’deki hukuk davalarının uzun sürmesinin de başlıca nedenleri arasında olduğu bilinmektedir.

Proje kapsamında oluşturulacak yeni bir Bilirkişilik Sisteminin, İstanbul’da da bir pilot adliyede uygulanması hedeflenmektedir.

22-Proje Adı

Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Ulusal  Yeterlik Sisteminin Güçlendirilmesi.

Bütçesi

10.900.000 Avro

Uygulama yılı

2010 – 2013

Faydalanıcı kurum(lar)

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

Ankara, İstanbul, Bursa, Adana, İzmir, Gaziantep, Konya, Kayseri, Antalya ve Karabük

Projenin hibe bileşeni kapsamında kısaca VOC-TEST Merkezleri olarak adlandırılan Meslek Standartları Geliştirme, Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezlerinin kurulması ve geliştirilmesini desteklemek amaçlanmıştır.  Otomotiv ve ilgili alt sektörleri, turizm, inşaat, ulaştırma, enerji, metal sanayi, plastik ve kimya sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri, matbaa ve yayımcılık, makine ve imalat ile tekstil/hazır giyim ve deri sektörlerinde VOC-TEST Merkezlerinin kurulması öngörülmüştür. Söz konusu öncelikli 11 sektörde faaliyet gösteren toplam 26 Hibe Faydalanıcısı kurum, UYEP Hibe Projesine dâhil edilmiştir. İstanbul’da uygulanan 13 hibe projesinin toplam bütçesi 3.243.295 Avrodur. Proje kapsamında İstanbul’da yürütülen hibe projelerinin yararlanıcıları şunlardır:

 • İstanbul Ticaret Odası
 • İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği
 • İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB)
 • Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası
 • Türkiye Liman İşletmecileri Derneği
 • TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği
 • IZODER, Isı, Su, Ses Ve Yangın Yalıtımcılar Derneği
 • Türkiye Kimya Petrol Lastik Ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası
 • Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası
 • Tüm Özel Eğitim Kurumları İşverenleri Sendikası
 • Takım Tezgahları Sanayici ve İş Adamları Derneği
 • Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı
 • Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği

23-Proje Adı

Adli Bilim Uzmanlarının Becerilerinin Geliştirilmesi

Bütçesi

2.005.735 Avro

Uygulama yılı

2011 – 2013

Faydalanıcı kurum(lar)

Adli Tıp Kurumu (ATK), Jandarma Kriminal Dairesi Başkanlığı (JKDB), Kriminal Polis Laboratuvarları Başkanlığı (KPL)

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

Ankara, İstanbul, İzmir

Nisan 2013 yılında tamamlanan projede, adli bilimlerin 18 ayrı uzmanlık alanında düzenlenen 42 etkinlik ile verilen eğitimler tamamlanmıştır. AİHM'in bazı yeni kararlarının analiz etmek amacıyla 12 çalıştay düzenlenmiş ve denetimler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Türkiye'deki adli bilim laboratuarlarının asgari 4 yeni alanda ISO 17025 uyarınca akreditasyon alabilmelerine yardımcı olabilmek amacıyla düzenlenen 23 adet uzman ziyareti, çalıştay ve çalışma ziyaretleri yapılmıştır.

24-Proje Adı

Daha Güvenli Denizler: Türk Sahil Radyosu’nun Modernizasyonu

Bütçesi

3.050.000 Avro

Uygulama yılı

2010-2012

Faydalanıcı kurum(lar)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

İstanbul

Projenin 2.8 Milyon avroluk kısmı ile İstanbul’da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesindeki Türk Sahil Radyosu’na ait ekipmanlar uluslararası standartlara uygun olacak şekilde yenilenmiş, haberleşme ve bilgi aktarımı kolaylaştırılarak deniz güvenliği arttırılmıştır. Ayrıca proje kapsamında yapılan eğitim ve diğer kapasite geliştirme faaliyetleri ile de ilgili personelin daha etkin ve verimli bir biçimde hizmet verebilmesi amaçlanmıştır. 

25-Proje Adı

Türk Sivil Havacılığının Emniyet ve Güvenlik Eğitimi İhtiyacı İçin Kapasite Oluşturulması Projesi

Bütçesi

15.800.000 Avro

Uygulama yılı

2014-2018

Faydalanıcı kurum(lar)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

İstanbul, Ankara

Proje ile İstanbul’da modern bir Sivil Havacılık Eğitim Merkezi inşa edilecek ve teşrifatı tamamlanarak eğitime hazır hale getirilecektir. Ayrıca proje ile merkezin işleyişine yönelik detaylar belirlenecek, AB ve uluslararası standartlarla paralel bir müfredat oluşturulacak ve sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için gerekli idari kapasite artışını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.

26-Proje Adı

Koyun ve Keçilerin Aşılanması ve Küpelenmesi Projesi

Bütçesi

44.600.000 Avro

Uygulama yılı

2010 – 2013

Faydalanıcı kurum(lar)

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

Tüm Türkiye

Proje ile tüm Türkiye’deki koyun ve keçi popülasyonu koyun ve keçi vebası denilen hastalığa karşı 3 yıl boyunca yılda iki kez aşılanmış, küpelenerek kimliklendirilmiş ve kayıt altına alınmıştır. Ayrıca hastalığa ve kayıt sistemine ilişkin farkındalığın arttırılması için bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri düzenlenmiştir.

27-Proje Adı

Türkiye’de Şap Hastalığının Kontrol Altına Alınması Projesi

Bütçesi

65.437.800 Avro

Uygulama yılı

2007 – 2010

Faydalanıcı kurum(lar)

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

Tüm Türkiye

Proje ile 3 yıl boyunca tüm Türkiye’deki büyükbaş hayvan popülasyonu şap hastalığına karşı aşılanmıştır. Hastalığa ilişkin yapılan farkındalık artışı aktivitelerinin yanında Trakya bölgesinin şap hastalığından arilik statüsünü kazanabilmesi için gerekli başvurular proje ile hazırlanmıştır.

28-Proje Adı

Türkiye’de Şap Hastalığının Kontrol Altına Alınması Projesi – İkinci Faz

Bütçesi

8.276.000 Avro

Uygulama yılı

2011 –  devam ediyor

Faydalanıcı kurum

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

Trakya Bölgesi

2007 – 2010 tarihlerinde uygulanan projenin devamı niteliğindeki bu proje ile Trakya bölgesindeki büyükbaş hayvan varlığı şap hastalığına karşı aşılanarak şap hastalığının bölgede eradikasyonu hedeflenmektedir.

29-Proje Adı

Türkiye’de Kuduza Karşı Ağızdan Aşılama Projesi

Bütçesi

2.200.000 Avro

Uygulama yılı

2013 –  devam ediyor

Faydalanıcı kurum

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

İstanbul (Anadolu yakası), Kocaeli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Afyon, Isparta, Burdur, Denizli, Antalya

Kocaeli ilinin Karadeniz kıyısından Antalya ilinin Akdeniz kıyısına kadar çekilen hattın batısında kalan 105.000 km2’lik alanda uygulanacak olan projeyle kuduz hastalığına karşı yaban hayatına yönelik havadan aşılama çalışması düzenlenerek bölgedeki kuduz hastalığı riski minimize edilecektir.

30-Proje Adı

Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi Alanında Kurumsal Yapılanma Projesi

Bütçesi

7.080.000 Avro

Uygulama yılı

2009 – 2013

Faydalanıcı kurum(lar)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Yalova, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Bilecik

Marmara Bölgesinde hava kalitesi değerlendirme ve yönetim sisteminin oluşturularak hava kalitesi alanında izleme, yaptırım ve kurumsal güçlendirme amaçlanan proje ile, İstanbul’da kurulan Marmara Temiz Hava Merkezi ve Marmara Bölgesi’ndeki 11 ilde kurulmuş olan toplam 39 adet Hava Kontrol İstasyonlarında kullanılacak ekipman tedarik edilmiş, gerekli sistem ve modeller oluşturulmuş ve yapılan eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ile birlikte anılan merkez ve istasyonlar çalışır hale getirilmiştir.

31-Proje Adı

Türk Gümrük İdaresinin Modernleştirilmesi -IV

Bütçesi

4.950.000 Avro

Uygulama yılı

2010 – 2011

Faydalanıcı kurum(lar)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

İstanbul

Proje ile İstanbul Gümrük Laboratuarının inceleme kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla laboratuara yeni ölçüm cihazları ve ekipmanlar alınmış ve ilgili personelin katılımlarıyla eğitim ve çalıştaylar düzenlenmiştir.

32- Proje Adı

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti         

Bütçesi

Avro

Uygulama yılı

2.008.600 2010 – 2011

Faydalanıcı kurum(lar)

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

İstanbul

Proje kapsamında, Avrupa ve Türkiye arasında kültürel ve sanatsal işbirliğini, karşılıklı anlayışı ve deneyim paylaşımını teşvik etmek üzere bir hibe programı yürütüldü. 122 başvurunun yapıldığı programda 11 proje seçildi ve başarıyla uygulandı. Avrupa Kültür Başkenti olduğu 2010 yılı boyunca, İstanbul’da, toplam 600 proje ile 9.500 etkinlik gerçekleştirildi ve 10 milyonu aşkın izleyici ve katılımcıya ulaşıldı.

33- Proje Adı

Karadeniz Havzası İşbirliği Programı

Bütçesi

18,9 Milyon Avro

Faydalanıcı Kurum

Avrupa Birliği Bakanlığı

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

Karadeniz Havzasındaki 25 İl

Amasya, Artvin, Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak

Karadeniz Havzası İşbirliği Programı, Karadeniz Havzasındaki ülkeler arasında ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesini ve sınır bölgelerindeki işbirliğini güçlendirerek iyi komşuluk ilişkilerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Programa, Karadeniz'e kıyısı ve/veya yakınlığı olan toplam on ülke katılmaktadır. Bu ülkelerden Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan Avrupa Birliği (AB) üyesi; Türkiye AB'ye aday ülke; Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya ve Ukrayna ise ortak ülke olarak program kapsamında yer almaktadır. 2007-2013 döneminde uygulanan programın toplam bütçesi 38 Milyon Avro'dur.

Programın ortak yönetim makamı Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı’dır. Program kapsamında Türk ortaklı proje sayısı 35 olup bu projelerden 12 tanesi İstanbul’da uygulanmaktadır. Bu projelerin toplam bütçesi 9,6 Milyon Avro’dur.

34- Proje Adı

Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı/Köseköy-Gebze Kısmının Rehabilitasyonu Projesi

Bütçesi

160 Milyon Avro

Faydalanıcı Kurum(lar)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Uygulama yerleri (şehir(ler) adı)

Ankara, İstanbul

Ulaştırma altyapısının iyileştirilmesi 2007-2013 döneminde ülkemize sağlanan AB mali yardımlarının öncelik alanlarından birisidir. Bu çerçevede kullanılacak mali yardımı kullanmak üzere Ulaştırma Bakanlığımız tarafından 2007-2009 Ulaştırma Operasyonel Programı hazırlanmıştır.  Söz konusu Operasyonel Program ile etkin ve dengeli bir ulaşım sistemi oluşturmak ve gelecek Trans-Avrupa Şebekeleri (TEN-T) üzerinde emniyet ve karşılıklı işletilebilirliği sağlamak için ülkemizin ulaştırma altyapısını iyileştirmek amaçlanmıştır.

Operasyonel Programın kapsamında yer alan "demiryolu altyapısının geliştirilmesi" önceliği çerçevesinde Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı/Köseköy-Gebze Kısmının Rehabilitasyonu Projesi gerçekleştirilecektir. Hazırlık çalışmaları devam eden projenin bütçesi 160 Milyon Avro'dur. 17 Mart 2010 tarihinde proje için Ulaştırma Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu arasında "İkili Anlaşma" imzalanmıştır. Projenin Merkezi Finans İhale Birimi tarafından yürütülen ihale süreci bitmiştir.  Köseköy-Gebze demiryolu inşaatının temeli atılmıştır.

 

 

 

 

 


Güncelleme: 03/09/2013 / Hit: 20,249