ENGLISH
  Güncelleme: 20/03/2013

Gaziantep

GAZİANTEP İLİNDE KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI KAPSAMINDA FİNANSE EDİLEN PROJELER

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında Gaziantep İlinde uygulanan projeler "AB hibe programları kapsamında finanse edilen projeler" ve "pilot proje uygulamaları" olmak üzere iki başlık altında değerlendirilebilir.

1.AB Hibe Programları:

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında yürütülen Hibe Programları aracılığı ile Gaziantep İlinde toplam 25 projeye hibe desteği sağlanmıştır. Gaziantep ilinde başarılı olan 25 projeye sağlanan hibe desteği toplam 2.810.029,51 Avro'dur. Türkiye geneli kapsamında illere göre yapılan başarı değerlendirmesinde Gaziantep ili 45. sırada yer almaktadır. Gaziantep ilinde AB Hibe Programları kapsamında finanse projelere Merkezi Finans ve İhale Biriminin web sayfasında yer alan Hibe Veritabanından ulaşılabilir. (http://www.cfcu.gov.tr/hibe.php?lng=tr)

2.Pilot Programlar/Projeler:

Hibe Programlarından farklı olarak merkezi kamu kurum ve kuruluşlarımız (bakanlıklar, müsteşarlıklar vb. kuruluşlar) tarafından pilot proje uygulamaları aracılığı ile Gaziantep ilinde toplam 25 pilot proje bulunmaktadır. Pilot projelere ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur: 

Proje-1: GAP Bölgesel Kalkınma Programı

Program: AB Mali Yardımı MEDA Programı

Proje Bütçesi: 47 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Uygulama Yeri: Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında hedef bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu çerçevede, program kapsamında aşağıdaki üç farklı alanda kalkınma projelerine destek sağlanmıştır:

 1. Kültürel mirasın korunması
 2. Kırsal kalkınma
 3. Küçük ve Orta Ölçekli Girişimcileri Destekleme Projesi

Program kapsamında, bölgedeki 128 projeye yaklaşık 47 Milyon Avro'luk finansman desteği sağlanmıştır.

Proje-2: AB İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) Ağının Geliştirilmesi Projesi

Program: AB Mali Yardımı MEDA Programı

Proje Bütçesi: 17,8 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Uygulama Yeri: Birinci Aşama (İzmir, Kocaeli ve Gaziantep)

İkinci Aşama (Afyon, Çorum, Denizli, Konya, Erzurum, Kayseri, Eskişehir, Malatya, Trabzon, Adana, Tekirdağ ve Uşak)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen proje kapsamında Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Sanayi Odası bünyesinde AB İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) kurulmuştur. ABİGEM ile Gaziantep ilindeki KOBİ'lerin ihracat, ithalat, üretim, pazarlama, kapasite artırımı, mesleki eğitim, girişimcilik vb konulardaki ihtiyacını karşılayacak hizmetler sunulmaktadır.

Proje-3: Göç Alan Kentlerde Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Projesi (EKOSEP)

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2005 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 18,7 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum Belediyeleri

Uygulama Yeri: Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum

EKOSEP, kentsel alanlarda göçün olumsuz etkilerinin azaltılmasını hedeflemektedir. Proje ile Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep ve Erzurum  illerinde uygulanan proje kapsamında yerel yönetimlerin göç ile ilgili sorunlarla mücadele etmeleri konusunda teknik destek sağlanmıştır. Proje kapsamında sadece teknik destek değil göç ile ilgili konularda Belediyeler tarafından geliştirilen pilot projelere (üstyapı, donanım, renevasyon, inşaat, işletme giderleri vb.) de destek sağlanmıştır. Proje kapsamında Gaziantep ilinde uygulanan pilot projeler şunlardır:

 • Münir Onat Çocuk ve Gençlik Merkezi: Proje kapsamında binası tadilattan geçirilen ve onarılarak yenilenen merkezde öncelikle, barınma imkanı olmayan, risk altındaki 12-18 yaş grubunda ve nadiren 18 yaş üzeri çocuk ve gençlere barınma olanağı sağlanıyor.
 • Akınal Çocuk, Gençlik ve Aile Merkezi: Daha önce Rehabilitasyon Merkezi olarak hizmet veren bina, proje kapsamında, kırdan kente göçle gelen, yoksul ve yoksun, özellikle çocukları sokakta çalışan ve/veya uçucu madde bağımlısı olan ailelerin güçlendirilerek, bu ailelerin çocuklarının bakımını üstlenmelerine destek olmak üzere hizmet veren bir Çocuk, Gençlik ve Aile merkezine dönüştürülmüştür.
 • Şehit Üsteğmen Hakan Özcan Gençlik Merkezi: Proje kapsamında sadece ekipman alımı yapılan merkez; kente göçle gelen yoksul/yoksun ailelerin çocuklarının ve gençlerinin, gerek eğitim gerekse psiko-sosyal destek yoluyla bireysel gelişimlerinin desteklenmesini ve bu sayede kente uyumlarının kolaylaştırılmasını amaçlıyor.
 • Güçsüzler Evi: Proje kapsamında kapasite artırma çalışmaları yapılan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Güçsüzler Evi'nde kalan yararlanıcıların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Proje-4: Küçük İşletmeler Kredi Programı 1. Aşama (SELP-1)

Program: AB Mali Yardımı MEDA Programı

Proje Bütçesi: 38 Milyon Avro

Uygulama Yeri: Kocaeli, Gaziantep, İzmir

Program ile Küçük işletmelere bankalar aracılığı ile kredi imkânı sağlanmasını amaçlamaktadır.  Program kapsamında sağlanan krediler yoluyla, küçük işletmelerin piyasa koşullarında rekabet edebilirliğinin arttırılması, ticari bankaların kredi kullandırma kapasitesinin geliştirilmesi ve ilgili işletmelere finansman kaynağı yaratılması hedeflenmiştir. 2004-2008 yılları arasında uygulanan Küçük İşletmeler Kredi Programı çerçevesinde 2394 işletmeye 38 Milyon Avro kredi desteği sağlanmıştır.

Proje-5: Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 20 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye İş Kurumu

Uygulama Yeri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Kayseri, Zonguldak, Gaziantep, Tekirdağ, Mersin, Antalya, Manisa, Eskişehir, Konya, Sakarya, Balıkesir, Samsun, Malatya, Aydın, Şanlıurfa, Denizli, Trabzon, Sivas, Diyarbakır, Çorum, Hatay ve K.Maraş

Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen proje ile yereldeki kuruluşların işsizlik ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara katkı sağlanması hedeflenmiştir. Proje, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen işsizlik verileri araştırması kapsamında kayıtlı işsizlik oranın en yüksek olduğu 28 ilde yürütülmektedir. Proje kapsamında yerel kuruluşlar tarafından geliştirilen ve işsizlik ile mücadeleyi amaçlayan projelere 400.000 Avro'ya kadar destek sağlanmıştır. Proje kapsamında yürütülen hibe programı çerçevesinde toplam 101 projeye finansman sağlanmıştır. Program kapsamında Gaziantep ilinde toplam 2 projeye yaklaşık 300.000 Avro finansman desteği sağlanmıştır.

Proje-6: Kadın Sığınma Evleri Kurulması Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 10,4 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Uygulama Yeri: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Samsun

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile belirlenen illerde Kadın Sığınma Evleri inşa edilmesi hedeflenmiştir. Proje, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülmektedir. Proje kapsamında inşa edilmesi planlanan Kadın Sığınma Evi için arsa tahsisi yapılmış ancak inşaat başlamıştır. Diğer taraftan, Belediyenin belirlediği ve sığınma evinde görev yapacak personele yönelik eğitimler ve kadınlara yönelik koruma hizmetlerinin geliştirilmesi çalışmaları başlamak üzeredir. Proje kapsamında Gaziantep'te ve diğer illerde kadına karşı şiddet konusunda kamuoyu duyarlılığının artırılması amacıyla çalışmalar yürütülecektir.

Proje-7: Mesleki Eğitim Yoluyla İnsan Kaynakları Gelişimine Destek Projesi

Program: AB Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 15.4 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı

Uygulama Yeri: Malatya, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu'nun birlikte yürüttüğü "İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi'nin (İKMEP) genel amacı, nitelikli işgücünün katılımı ile Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimini ve rekabet edilebilirliğini teşvik etmektir. İKMEP aynı zamanda, işgücü piyasası ile meslek yüksekokulları ve mesleki teknik ortaöğretim kurumları arasında istihdam amaçlı birlikteliğin sağlanması yoluyla, mesleki eğitimin modernizasyonu ve kalitesinin artırılmasına çalışmakta ve bu sayede de insan kaynaklarının gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve Hayat Boyu Öğrenme prensibine paralel olarak yürütülen proje kapsamında, öğretmen ve yöneticilere mesleki eğitim verilmesi, kariyer günleri ve seminerler aracılığıyla mesleki eğitim konusunda farkındalık yaratılması gibi faaliyetlerin yanı sıra; 16'sı mesleki ve teknik orta öğretim kurumu ve 8'i de meslek yüksek okulu olmak üzere 24 pilot kurum, toplam değeri 10 milyon Avro olan mesleki eğitim donanımı ile desteklenmektedir.

Proje-8: Yasadışı Göçle Mücadelede Türkiye'nin Kapasitesini Destekleme ve Yasadışı Göçmenler İçin Geri Gönderme Merkezlerinin Tesisi Yatırım ve Eşleştirme Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 19.5 milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü)

Uygulama Yeri: Ankara, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Van

Projenin amacı ülkemizin yasadışı göçle mücadele sistemini AB standartları ve uygulamaları ile uyumlu hale getirmektir. Proje kapsamında ayrıca, yasadışı göçmenler için 7 ilde kabul ve 2 ilde geri gönderme merkezi kurulacaktır. İllere göre merkezlerin dağılımı şu şekilde olacaktır:

 • Erzurum'da, yasadışı göçmenler için 1 kabul ve 1 geri gönderme merkezi kurulacaktır.
 • Ankara'da, yasadışı göçmenler için 1 kabul ve 1 geri gönderme merkezi kurulacaktır.
 • Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Van'da 1'er kabul merkezi kurulacaktır.

İhale süreci devam eden projenin uygulaması henüz başlamamıştır.

Proje-9: KOBİ'lerin Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Program: IPA-III Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bölgesel Kalkınma Bileşeni Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı

Proje Bütçesi: 5 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı

Uygulama Yeri: Samsun, Trabzon, Gaziantep, Kahramanmaraş, Çorum

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülen proje ile bölgesel rekabeti sağlayacak sektör stratejilerinin hazırlanması ve bölge illeri ile ulusal ve uluslararası networkleri sağlayacak altyapının kurulması sağlanacaktır. Proje kapsamında gıda ve içecek sektörü, tekstil ve hazır giyim sektörü, metal sektörü ve makine sanayisi için sektörel işbirliği stratejileri ve eylem planları hazırlanacaktır. Proje ile diğer bölgelerdeki iyi uygulamaların bölgedeki illere aktarılması sağlanacaktır. Proje uygulama aşamasındadır.

Proje-10: Türkiye'de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi II.Aşama

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 4 milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

Uygulama Yeri: Adıyaman Kahta İlçe Belediyesi, Ağrı Patnos İlçe Belediyesi, Ankara Gölbaşı Büyükşehir İlçe Belediyesi, Ankara Polatlı İlçe Belediyesi, Aydın Nazilli İlçe Belediyesi, Balıkesir Bandırma İlçe Belediyesi, Balıkesir İl Belediyesi, Bursa Nilüfer Büyükşehir İlçe Belediyesi, Bursa Mustafakemalpaşa İlçe Belediyesi, Düzce İl Belediyesi, Gaziantep Şehitkamil Büyükşehir İlçe Belediyesi, Kırşehir İl Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Nevşehir İl Belediyesi, Şanlıurfa İl Özel İdaresi, Trabzon İl Özel İdaresi, Uşak İl Belediyesi, Zonguldak İl Belediyesi, Zonguldak Karadeniz Ereğli İlçe Belediyesi.

Projenin genel hedefi, 2003-2005 yılları arasında yerel yönetimlerle ilgili kabul edilen yeni yasaların tam olarak uygulamasını sağlayarak etkin, şeffaf, kapsayıcı ve katılımcı yerel yönetimlerin oluşmasına katkıda bulunmaktır. Projenin özel hedefi ise; yerel yönetimlere ilişkin yeni politika ve yasaların etkin bir biçimde uygulanması için İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün, yerel yönetim ve yerel yönetim birliklerinin kapasitesinin ve bunlar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesidir. Projenin hedef kitlesi İçişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, valilik ve kaymakamlıklar, belediyeler, il özel idareleri ve belediye birliklerinde görev yapan personeldir. Proje aşağıdaki beş bileşenden oluşmaktadır:

 • 1- Yerel Yönetimlerde Kapasite Geliştirme: Yerel yönetimlerin seçilmiş temsilcileri ile yönetici ve çalışanlarının kapasitelerinin artırılması suretiyle bu yönetimlerce sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. 11 pilot yerel yönetimde örnek uygulamalar gerçekleştirilecektir.
 • 2- Yerel Yönetim Birliklerinde Kapasite Geliştirme: Yerel yönetim birliklerinin hem kendi aralarında hem de ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişimlerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, özellikle Türkiye Belediyeler Birliği'nin kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
 • 3- Yerel Katılım Mekanizmalarının Güçlendirilmesi: Kent konseyleri ve diğer katılımcı mekanizmaların işleyişinin iyileştirilerek, yerel düzeyde bu mekanizmalar sayesinde şeffaflığın, hesap verebilirliğin ve katılımcılığın sağlanması hedeflenmiştir.
 • 4- Belediyeler Arası Eşgüdüm ve İşbirliğinin İyileştirilmesi: Belediyelerin hem yurt içindeki hem de Avrupa'daki belediyeler ile eşleştirme ve ortaklıklarının sayısının artırılması ve bu tür işbirliklerinin kapsamının genişletilmesi hedeflenmiştir. 10 pilot yerel yönetimde örnek uygulamalar gerçekleştirilecektir.
 • 5- İçişleri Bakanlığı'nın Kapasitesinin Artırılması: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün kapasitesinin artırılması hedeflenmiştir.

Proje-11: İltica ve Göç için Kabul Merkezlerin Kurulması Projesi

Program: Katılım Öncesi Mali Yardı Aracı (IPA) 2007 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 62,4 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: İçişleri Bakanlığı

Uygulama Yeri: İstanbul, Van, Gaziantep, İzmir, Erzurum, Kayseri ve Ankara

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında iltica ve göç ile gelen mülteciler için Bakanlık tarafından belirlenen 7 ilde kabul merkezlerinin inşası gerçekleştirilecektir. Gaziantep ilinde yapı gerçekleştirilecek kabul merkezi henüz ihale aşamasındadır.

Proje-12: Ulusal Yeterlilik Sistemini Güçlendirme Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 10,9 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Uygulama Yeri: Ankara, İstanbul, Bursa, Adana, İzmir, Gaziantep, Konya, Kayseri, Antalya, ve Karabük

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ürütülen projenin amacı Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi doğrultusunda, uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturarak etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) kurmak ve işletebilmek için otomotiv ve ilgili alt sektörleri, turizm, inşaat, ulaştırma, enerji, metal sanayi, plastik ve kimya sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri, matbaa ve yayımcılık, makine ve imalat ile tekstil, hazır giyim ve deri ürünlerinden oluşan 11 öncelikli sektörde Meslek Standartları Geliştirme, Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri (VOC-TEST Merkezleri) kurmak ve/veya geliştirmek ve işletmektir. Proje kapsamında yürütülecek "Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri Hibe Programı" aracılığı ile Gaziantep ilinin de dahil olduğu toplam 10 ildeki mesleki kuruluşların sunacakları projelere hibe desteği sağlanacaktır. Hibe programının duyurusu 1 Nisan 2010 tarihinde yapılmıştır. Projeler için başvurular 30 Haziran 2010 tarihinde sona ermiştir. Sunulan projelerin değerlendirme süreci devam etmektedir.

Proje-13: Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2008 Yılı Programı

Proje Bütçesi:  16,9 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı

Uygulama Yeri: İstanbul, Van, Erzurum, Ağrı, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Adana, Hatay, Mersin, Ankara, Yozgat, Konya, Ordu, İzmir

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan projenin amacı Okul Öncesi Eğitimin kalitesini artırarak okul öncesi eğitime ihtiyacı olan bireylerin toplumla bütünleşmesi, sosyal uyum düzeyinin artırılması ve aktif vatandaş olmaları sağlanarak sosyal riskin azaltılması hedeflenmektedir. Proje, içerisinde Gaziantep'in da dahil olduğu toplam 16 ilde uygulanacaktır.

Proje kapsamında;

 • Okul Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin eğitimi
 •  Okul Öncesi eğitim konusunda farkındalık kampanyaları yapılması
 •  İyi uygulamaları görmek amacıyla AB üyesi ülkelere çalışma ziyaretleri
 •  Okul Öncesi Eğitim alanında seçilen okullara ekipman ve materyal desteği

sağlanacaktır.

Proje-14: Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2008 Yılı Programı

Proje Bütçesi:  7 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı

Uygulama Yeri: İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Ankara, Samsun, Zonguldak, Ağrı, Erzurum, Siirt ve Gaziantep

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan projenin amacı Özel Eğitimin kalitesini artırarak özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin toplumla bütünleşmesi, sosyal uyum düzeyinin artırılması ve aktif vatandaş olmaları sağlanarak sosyal riskin azaltılması hedeflenmektedir. Proje, içerisinde Gaziantep'in da olduğu toplam 10 ilde uygulanacaktır. Proje kapsamında;

 • Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin eğitimi
 • Özel eğitim konusunda farkındalık kampanyaları yapılması
 • İyi uygulamaları görmek amacıyla AB üyesi ülkelere çalışma ziyaretleri
 • Özel Eğitim alanında seçilen okullara ekipman ve materyal desteği

sağlanacaktır.

Proje-15: Türkiye'nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki Kadınların ve Kadın STK'larının Güçlendirilmesi Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 5 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: GAP İdaresi ve Bölgelerde Seçilen Valilikler

Uygulama Yeri: Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri), Doğu Anadolu Bölgesi (Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illeri), Doğu Karadeniz Bölgesi (Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illeri)

GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve bölgelerden seçilen Valilikler tarafında yürütülen Projenin amacı toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığa, kadın haklarına yönelik ihlallere karşı mücadelede; kadının sosyal, siyasal ve ekonomik statüsünün yükseltilmesinde genel bilinç ve duyarlılık ve kapasite geliştirilmesidir. Proje kapsamında "Türkiye'nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki Kadınların ve Kadın STK'larının Güçlendirilmesi Hibe Programı'nın uygulanması planlanmaktadır. Bu kapsamda üç bölgedeki illere yönelik teklif çağrısı 1 Mart 2010 tarihinde Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından duyurulmuştur. Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yer alan 30 ilde uygulanacak hibe programının toplam bütçesi 3.000.000 Avro'dur. Hibe Programına sunulacak projeler için son başvuru tarihi 30 Mayıs 2010 'da sona ermiştir.

Projelerin değerlendirme süreci sözleşmeye bağlama nihai tarihinden önce sonuçlandırılamamıştır.

Proje-16: Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Projesi

Program: IPA-IV Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni

Proje Bütçesi: 15 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Sosyal Güvenlik Kurumu

Uygulama Yeri: Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesi

Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen IPA İnsan Kaynaklarının Güçlendirilmesi Operasyonel Programı kapsamında finanse edilmektedir. Proje ile kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu, diğer ilgili kurumlar, sosyal ortaklar ve ilgili STK'ların kapasitesinin artırılması için teknik destek sağlanması ve söz konusu kurumların ilgili alanda stratejilerini hazırlaması ve uygulaması için destek verilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, SGK ve diğer ilgili kuruluşların ve il temsilciliklerinin kapasitelerinin artırılması ile ilgili olarak çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca, Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesindeki kayıtlı istihdamı teşvik edecek kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından geliştirilen projelerin desteklenmesi amacıyla "Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Hibe Programı" uygulanmıştır. 2009 yılının Haziran ayında sona eren proje başvuruları kapsamında 238 proje başvuru alınmıştır. Projelere ilişkin değerlendirmeler sona ermiştir. Gaziantep ilinden 1 proje hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Gaziantep ilinden başarılı olan proje Gaziantep Ticaret Odası tarafından sunulan "Kalkınmada Kayıtlı İstihdamın Rolü Projesi" olmuştur. Projeye 221.691,09 Avro hibe desteği sağlanacaktır.

Proje-17: Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi

Program: IPA-IV Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni

Proje Bütçesi: 17,1 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Uygulama Yeri: Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesi

Kadın İstihdamının Artırılması Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen IPA İnsan Kaynaklarının Güçlendirilmesi Operasyonel Programı kapsamında finanse edilmektedir. Proje ile öncelikli olarak belirlenen bölgelerde kadın istihdamının artırılmasını teşvik edecek çalışmalara destek olunması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesindeki kadın istihdamını teşvik edecek kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından geliştirilen projelerin desteklenmesi amacıyla "Kadın İstihdamının Artırılması Hibe Programı" uygulanmıştır. 2009 yılının Haziran ayında sona eren proje başvuruları kapsamında 1058 proje başvuru alınmıştır. Projelere ilişkin değerlendirmeler sona ermiştir. Program kapsamında Gaziantep ilinden 4 proje hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Gaziantep ilinde başarılı olan projeler Gaziantep Trikotajcılar ve Çorapçılar Odası tarafından sunulan "Trikotajcılar Sektörü Nitelikli İş Gücü İhtiyacının Temini Projesi" ( Projeye 113.265,00 Avro hibe desteği sağlanacaktır), Gaziantep Üniversitesi tarafından sunulan "Turizm Sektöründe Kadın İstihdamının Artırılması Projesi" ( Projeye 79.376,69 Avro hibe desteği sağlanacaktır), Gaziantep Ticaret Odası tarafından sunulan "Halıcılıkta Sihirli Eller Projesi" ( Projeye 300.220,31Avro hibe desteği sağlanacaktır) ve Güneydoğu Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Federasyonu tarafından sunulan "Engelli Bakımında Artan İstihdam Projesi" ( Projeye 194.980,36 Avro hibe desteği sağlanacaktır) olmuştur.

Proje-18: Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi

Program: IPA-IV Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni

Proje Bütçesi: 15 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı

Uygulama Yeri: Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesi

Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen IPA İnsan Kaynaklarının Güçlendirilmesi Operasyonel Programı kapsamında finanse edilmektedir. Proje ile AB uygulamalarıyla uyumlu Hayat Boyu Öğrenme perspektifi doğrultusunda, öğrenmenin değer bulacağı tarzda şekillendirilmiş bir sistem dahilinde, bireylerin eğitime ulaşmalarını destekleyerek istihdam imkanlarını arttırmak için  kurumsal bir çerçeve ve kapasite oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesindeki hayat boyu öğrenme konusundaki çalışmaları teşvik edecek kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından geliştirilen projelerin desteklenmesi amacıyla "Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı" uygulanmıştır. 2009 yılının Haziran ayında sona eren proje başvuruları kapsamında 488 proje başvuru alınmıştır. Projelere ilişkin değerlendirme 2010 yılının Haziran ayında sonra sona ermiş ve 45 projeye hibe desteği verilmesi kararlaştırılmıştır. Program kapsamında Gaziantep ilinden 1 projeye destek sağlanması kararlaştırılmıştır. Gaziantep'te başarılı olan proje Gaziantep Ticaret Odası tarafından sunulan "Hayatboyu rekabetçilik Projesi"dir. Projeye 80.529 Avro destek sağlanacaktır.   Projelere ilişkin değerlendirme sona ermiş ve 45 projeye hibe desteği verilmesi kararlaştırılmıştır. Program kapsamında Gaziantep ilinden 1 projeye destek sağlanması kararlaştırılmıştır. Gaziantep'de başarılı olan proje Gaziantep Ticaret Odası tarafından sunulan "Yaşam Boyu Rekabet Edebilirlik"dir. Projeye 80.529 Avro destek sağlanacaktır.  

Proje-19: Genç İstihdamının Desteklenmesi

Program: IPA-IV Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni

Proje Bütçesi: 23 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Uygulama Yeri: Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesi

Genç İstihdamının Güçlendirilmesi Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen IPA İnsan Kaynaklarının Güçlendirilmesi Operasyonel Programı kapsamında finanse edilmektedir. Proje ile etkin aktif işgücü önlemleri ile gençlerin işgücü piyasasına entegrasyonunun teşvik edilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesindeki genç istihdamı alanındaki çalışmaları teşvik edecek kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından geliştirilen projelerin desteklenmesi amacıyla "Genç İstihdamının Güçlendirilmesi Hibe Programı" uygulanmıştır. 2009 yılının Eylül ayında sona eren proje başvuruları kapsamında 1128 proje başvuru alınmıştır. Projelere ilişkin değerlendirmeler sona ermiştir. Program kapsamında Gaziantep ilinden 5 proje hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Gaziantep ilinde başarılı olan projelere toplam 973.321,87 Avro hibe desteği sağlanacaktır.

Proje-20: Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması

Program: IPA-IV Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni

Proje Bütçesi: 16,1 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı

Uygulama Yeri: Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesi

Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen IPA İnsan Kaynaklarının Güçlendirilmesi Operasyonel Programı kapsamında finanse edilmektedir. Proje ile ortaöğretimde ve mesleki eğitimdeki özellikle kız çocuklarının okullaşma oranlarının arttırılması, özellikle kız çocuklarının okul terk oranlarının azaltılması, başta kadınlar ve kız çocuklar olmak üzere işgücünün mesleki beceri ve yetkinliklerinin arttırılması ve ailelerin özellikle kız çocuklarının eğitiminin önemi konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesindeki kız çocuklarının okullaşma oranını artırmayı teşvik edecek kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından geliştirilen projelerin desteklenmesi amacıyla "Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Hibe Programı" uygulanmıştır. 2009 yılının Eylül ayında sona eren proje başvuruları kapsamında 653 proje başvuru alınmıştır. Projelere ilişkin değerlendirmeler sona ermiştir. Program kapsamında Gaziantep ilinden 2 proje hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Gaziantep ilinde başarılı olan projeler Şahinbey Belediye Başkanlığı tarafından sunulan " Renkli Yarınlara Koşan Adımlar: Kızlar Projesi"  ( Projeye 97.626,60 Avro hibe desteği sağlanacaktır), Gaziantep Turizm Elçileri Derneği tarafından sunulan "Kız Çocukları Mesleğini Seçiyor Projesi" ( Projeye 132.084,90 Avro hibe desteği sağlanacaktır) olmuştur.

 Proje-21: Kamu İstihdam Servislerinin Güçlendirilmesi

Program:  IPA-IV Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni

Proje Bütçesi: 17 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Uygulama Yeri: Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesi

Kamu İstihdam Servislerinin Güçlendirilmesi Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen IPA İnsan Kaynaklarının Güçlendirilmesi Operasyonel Programı kapsamında finanse edilmektedir. Proje ile İŞKUR, ÇSGB, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının kurumsal ve idari kapasitelerinin artırılması yoluyla kamu istihdam hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin artırılmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda, İŞKUR, ÇSGB, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının kurumsal ve hizmet kapasitelerinin artırılmasını sağlayacak eğitimler, çalışma ziyaretleri, IT ağı oluşturma vb. konularda çalışmalar yürütülecektir.

Proje-22: Gaziantep Teknoparkı Araştırma ve Teknoloji Altyapısının Geliştirilmesi

Program: IPA-III Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bölgesel Kalkınma Bileşeni Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı

Proje Bütçesi: 7 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Uygulama Yeri: Gaziantep

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen proje ile Gaziantep Üniversitesi içerisinde halihazırda küçük bir alanda faaliyet gösteren Gaziantep Teknoparkı'nın büyütülmesi ve yeni hizmet binalarının inşa edilmesi ve binalar için gerekli ekipmanın temin edilmesi sağlanacaktır. Gaziantep teknoparkı içersinde inşa edilecek İnovasyon ve Teknoloji Transfer Merkezi ile Gaziantep ilindeki KOBİ'lerin ar-ge ve araştırmaya yönelik ihtiyaçları karşılanacak ve rekabet güçleri artırılacaktır. Bu kapsamda, Gaziantep ilindeki KOBİ'lere eğitim ve danışmanlık hizmetleri de verilecektir. Ayrıca, teknopark içerisinde ekipmanları ile birlikte bir Teknoloji Laboratuarı ve modern ve büyük bir Konferans Merkezi kurulacaktır. Projenin ihale hazırlıkları devam etmektedir.

Proje-23: Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Modelleme Merkezi

Program: IPA-III Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bölgesel Kalkınma Bileşeni Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı

Proje Bütçesi: 4,3 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: KOSGEB Gaziantep İl Müdürlüğü

Uygulama Yeri: Gaziantep

KOSGEB Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile Gaziantep ilindeki KOBİ'lerin endüstriyel tasarım ihtiyaçlarını karşılayacak bir Tasarım Merkezinin inşa edilmesi ve merkez aracılığı ile bölgedeki KOBİ'lere tasarım hizmeti sağlanması hedeflenmektedir. Gaziantep ili önemli bir sanayi altyapısına sahiptir ancak bölgedeki KOBİ'lerin ürün geliştirme ve tasarlama konusunda sıkıntıları bulunmaktadır. Proje ile KOBİ'lerin bu konudaki ihtiyaçları karşılanmış olacaktır.

Proje-24: Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Üretilen Zeytinyağlarının Kalitesinin Artırılması Projesi

Program: IPA-III Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bölgesel Kalkınma Bileşeni Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı

Proje Bütçesi: 2,4 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

Uygulama Yeri: Gaziantep

Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından yürütülen projenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Hazırlık çalışmaları sona ermesinden sonra ihale süreçlerinin 2011 yılı içerisinde tamamlanması ve Projenin uygulamasına aynı yıl içerisinde başlanması planlanmaktadır.

Proje-25: Gıda Sektörü için İnovasyon Merkezi Kurulması Projesi
Program: IPA-III Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bölgesel Kalkınma Bileşeni Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı
Proje Bütçesi: 17 Milyon Avro
Proje Sahibi Kuruluş: TÜBİTAK
Uygulama Yeri: Kocaeli, Şanlıurfa, Giresun, Gaziantep

TÜBİTAK tarafından yürütülen proje ile Şanlıurfa, Giresun, Gaziantep illerinde gıda sektöründe bölgesel rekabetin artırılması ve Kocaeli ilindeki iyi uygulamaların bölgeye transfer edilmesini sağlayacak bir Gıda İnovasyon Merkezinin kurulması hedeflenmektedir. Proje kapsamında TÜBİTAK'ın Gebze'deki Marmara Araştırma Merkezinde gıda alanında yapılan araştırma çalışmaları ve deneyimler Şanlıurfa, Giresun, Gaziantep illerindeki KOBİ'lere destek sağlamak amacıyla bu illerde kurulacak Gıda İnovasyon Merkezlerine aktarılacaktır. Hazırlık çalışmaları devam eden projenin uygulamasının 2011 yılında başlaması planlanmaktadır.


Güncelleme: 20/03/2013 / Hit: 19,899