ENGLISH
  Güncelleme: 20/03/2013

Ankara

ANKARA İLİNDE KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI KAPSAMINDA FİNANSE EDİLEN PROJELER

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında Ankara İlinde uygulanan projeler "AB hibe programları kapsamında finanse edilen projeler" ve "pilot proje uygulamaları" olmak üzere iki başlık altında değerlendirilebilir.

1. AB Hibe Programları:

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında yürütülen Hibe Programları aracılığı ile Ankara İlinde toplam 194 projeye hibe desteği sağlanmıştır. Ankara ilinde başarılı olan 194 projeye sağlanan hibe desteği toplam 22.285.950,00 Avro'dur. Türkiye geneli kapsamında illere göre yapılan başarı değerlendirmesinde Ankara ili sağlanan hibe desteği itibariyle 2. sırada yer almaktadır. Ankara ilinde AB Hibe Programları kapsamında finanse projelere Merkezi Finans ve İhale Biriminin web sayfasında yer alan Hibe Veritabanından ulaşılabilir. (http://www.cfcu.gov.tr/hibe.php?lng=tr)

2. Pilot Projeler/Programlar:

Hibe Programlarından farklı olarak merkezi kamu kurum ve kuruluşlarımız (bakanlıklar, müsteşarlıklar vb. kuruluşlar) tarafından geliştirilen pilot projeler/programlar aracılığı ile İllerimizde AB projeleri uygulanabilmektedir. Ankara ilinde uygulamaya geçirilen toplam 26 pilot proje/program bulunmaktadır. Pilot projelere ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur:

Proje-1: Türkiye'nin AB Veterinerlik Müktesebatına Uyumu

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2002 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 16.9 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Uygulama Yeri: İstanbul, İzmir, Ankara

Projenin genel amacı veterinerlik mevzuatı ve faaliyetlerinin hayvan sağlığı, veteriner halk sağlığı ve hayvan refahı alanlarında ilgili AB standartlarına uyumlaştırılmasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığına destek olmaktır. Bu bağlamda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından alınan halk sağlığı önlemlerinin ve hayvan refahı kavramının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Proje çerçevesinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 ana ulusal kalıntı analizi laboratuarı donatılmış ve geliştirilmiştir. Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 2005 yılında 21 test-analizde akredite olmuştur. Ayrıca, Bornova ve Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri konuyla ilgili çalışmalar yapmışlardır.

Proje-2: Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesine Destek Sağlanması

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2002 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 8.1 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Uygulama Yeri: Ankara, Kocaeli

Türkiye'deki iş sağlığı güvenliği standartlarını Avrupa Birliği düzeyine getirmek; özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler odaklı olmak üzere, işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği kural ve yönetmeliklerinin uygulanmasına yönelik etkin ve verimli bir sistemin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla proje oluşturulmuştur. 2004 yılı Ocak ayında başlayan projenin uygulaması 2006 yılının Şubat ayında sona ermiştir. Genel olarak kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, iş sağlığı güvenliği kültürünün tanıtılması, laboratuarların güçlendirilerek yaygın kullanıma sunulması amaçlanmıştır. Program çerçevesinde Ankara'da bir laboratuarın döşenmesi ve donanımı yapılmıştır. Ayrıca, Kocaeli ilinde bir laboratuar inşa edilip donanımı tamamlanmıştır.

Proje-3: Türkiye'nin AB Bitki Sağlığı Müktesebatına Uyumu

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2002 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 5,3 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Uygulama Yeri: Ankara, Adana, Antalya, İstanbul, İzmir, Mersin, Niğde

Projede AB'nin Hayvan ve bitki sağlığı müktesebatının iç hukuka aktarılmasına yönelik bir program kabul edilmesi, özellikle laboratuar testleri olmak üzere bitkilerin korunmasına yönelik müktesebatın etkili bir şekilde uygulanması için idari, bilimsel ve teknik yapıların güçlendirilmesi; yerli üretime, bitki ve bitkisel ürün ithalatına ve gıda işleme tesislerine ilişkin denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında Antalya, İstanbul, İzmir, İçel, Adana, Niğde illerindeki laboratuarlara ekipman desteği sağlanmıştır.

Donanımı yapılan laboratuarlar aşağıdaki gibidir:

Ankara'da, Ankara Bitki Koruma Araştırma Enstitüsü Kalite Kontrol Laboratuarı, Pestisit Kalıntı Laboratuarları ve Patates Laboratuarları

İstanbul'da Kalite Kontrol Laboratuarı ve Sınır Kontrol Noktalarındaki Karantina Laboratuarları

Adana'da, Adana Bitki Koruma Araştırma Enstitüsü Patates Laboratuarları ve Pestisit Kalıntı Laboratuarları

Antalya'da Sınır Kontrol Noktalarındaki Karantina Laboratuarları

İzmir'de Sınır Kontrol Noktalarındaki Karantina Laboratuarları, İzmir Bitki Koruma Araştırma Enstitüsü Patates

Laboratuarları ve Pestisit Kalıntı Laboratuarları

Mersin'de Sınır Kontrol Noktalarındaki Karantina Laboratuarları

Niğde'de Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Laboratuarları

Proje-4: Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu II

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2004 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 22.8 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Gümrük Müsteşarlığı

Uygulama Yeri: İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin, Ağrı (Gürbulak), Ankara (Akyurt)

"Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi II" 3 alt bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşen kapsamında aşağıdaki faaliyetler yapılmıştır.

1. Gümrük IT Sistemleri Alt Projesi: Gümrük Müsteşarlığı'nın bilgi teknolojisi sistemlerinin AB sistemleriyle uyumlu hale getirilmesi, BILGE'nin web ortamına aktarılması, ITMS'in BILGE'ye entegrasyonu için BILGE'nin analiz edilmesine ilişkin ön çalışma, Ortak Transit Konvansiyonu taraf olmak gerekliliklerine uyum çalışması

2. Gümrük Muhafaza Alt Projesi: İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin, Gürbulak gümrük kapılarına 5 X-ray cihazı, İzmir ve Mersin gümrük kapılarına 2 soğuk hava depolu arama hangarı yapımı

3. Gümrük Arşiv ve Afet Merkezi Alt Projesi: Ankara Akyurt'ta inşası tamamlanmış olup, aktif olarak kullanılmaktadır.

Proje-5: Tekstil, İnşaat Malzemeleri, Gübreler, Asansörler, Otomatik olmayan Tartı Aletleri ve Yasal Metroloji kapsamındaki AB Direktiflerinin Uygulanmasına Yönelik Olarak Piyasa Gözetimi Laboratuarlarının Desteklenmesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2004 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 3,9 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Uygulama Yeri: İzmir, Ankara, Yalova, Antalya, İçel

Proje ile Tekstil, İnşaat Malzemeleri, Gübreler, Asansörler, Otomatik olmayan Tartı Aletleri ve Yasal Metroloji kapsamındaki AB Direktiflerinin Uygulanmasına Yönelik Olarak Piyasa Gözetimi Laboratuarlarının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Proje kapsamında Ege Üniversitesi Tekstil Laboratuarına ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü/İçel; Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ankara Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü/Ankara; Atatürk Merkez Bahçe Kültürleri Enstitüsü/Yalova; Turunçgiller ve Depo Üretim Araştırma Enstitüsü/Antalya; Zeytin Kültürü Araştırma Enstitüsü ve Türk Standartları Enstitüsü'nün kontrol laboratuarlarına ekipman alımı konusunda destek sağlanmıştır ve laboratuar personeline ekipmanları nasıl kullanacaklarına dair eğitim verilmiştir.

Proje-6: İç Göç Alan Kentlerde Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Projesi (İGEP)

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2005 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 12,9 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum Belediyeleri

Uygulama Yeri: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa

Projenin amacı İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Büyükşehir Belediyelerinin, göçten kaynaklanan sosyo-ekonomik entegrasyon ve çevre bağlantılı problemlerini azaltmaları için kurumsal kapasitelerini artırmalarına ve hedef bölgelerdeki sokak çocuklarının rehabilitasyon ve toplumla tekrar bütünleştirmelerini sağlamalarına destek sağlamaktır. Ankara ili için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü proje kapsamında sokak çocukları için Yenimahalle Macunköy'de "Sokakta Yaşayan veya Madde Bağımlı Çocuklar Sosyal Rehabilitasyon Merkezi" kurulmuştur. Kurulan merkez 1,3 Milyon Avro tutarın ekipman ve malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında ikinci öncelik olarak ise Ankara'nın iç göç ile mücadele edebilmesi amacıyla 2010-2020 Dönemi için Stratejik Eylem Planı hazırlanmaktadır. Çalışmaları devam eden Stratejik Plan için 90 farklı kurum ile görüşülmüş ve göç ile mücadele ile ilgili katkıları alınmıştır. Ayrıca, göç ile gelen ailelerin tespit edildiği sosyal haritalama yapılmıştır. Sosyal haritalama kapsamında saha çalışması ile göç ile gelen ailelerin ihtiyaçları belirlenmiştir. Proje kapsamında 4 il için yapılacak stratejik plan çalışmalarına 8,9 Milyon Avro bütçe ayrılmıştır.

Proje-7: Bölge İstinaf Mahkemelerinin Kurulması Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2005 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 30 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Adalet Bakanlığı

Uygulama Yeri: Erzurum, Ankara ve Diyarbakır

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen proje ile sulh ve asliye mahkemeleri vb. ilk derece mahkemeler ile temyiz mahkemeleri arasında yer alan ikinci derecede yüksek mahkeme olarak görev yapacak İstinaf Mahkemelerinin pilot olarak seçilen üç ilde inşaatının yapılması hedeflenmektir. Bu kapsamda, Ankara'da Söğütözü Anadolu Bulvarı üzerinde inşa edilen ve yaklaşık 13 Milyon Avro'ya mal edilen İstinaf Mahkemesi binası tamamlanmıştır. Ankara İstinaf Mahkemesi, Adalet Bakanlığı tarafından İstinaf Mahkemelerine ilişkin mevzuat tamamlanır tamamlanmaz hizmete açılacaktır.

Proje-8: Ulusal Gıda Referans Laboratuarı Kurulması

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2005 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 6,4 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

Uygulama Yeri: Ankara

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Ulusal Gıda Referans Laboratuarı Kurulması" Projesi ile Türkiye'de özel sektörle işbirliği içersinde hareket edilerek gıda güvenliğinin sağlanması ve gıda kontrol sisteminin etkin bir şekilde uygulanması amaçlanmıştır. Sürdürülebilir bir gıda kontrol mekanizmasını oluşturup güçlendirmek amacıyla oluşturulan Ulusal Gıda Referans Laboratuarı'nın kurulmasına yönelik proje 2005 yılında uygulanmaya başlamıştır. Yapımına resmen 29 Mayıs 2007 tarihinde başlanan bina inşaatı, 24 Kasım 2009 tarihinde tamamlanmıştır.

Proje-9:  Türkiye‘de Kuduz Hastalığının Kontrol Edilmesi Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2005 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 11.884.500 Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Uygulama Yeri: Ankara, İstanbul, İzmir

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülenTürkiye‘de Kuduz Hastalığının Kontrol Edilmesi Projesi'nin temel amacı kuduz hastalığının azaltılarak nihayetinde hastalığın ülkemizden tamamen yok edilmesi; böylelikle insan ve hayvan sağlığının korunmasıdır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın, kontrol önlemlerinin etkinliğini artırarak  yabani ve evcil hayvanlardaki kuduz hastalığı vakalarının ve  bu hastalığın insanlara bulaşma riskinin mümkün olduğunca azaltılması ve bu hastalığın ülkeden tamamen yok edilmesi çalışmalarına temel olacak Projesi, Türkiye‘de kuduz hastalığının kontrol edilmesi için İstanbul, İzmir, Ankara'da hayvan bakım ünitelerinin inşaatını da içermektedir.

Proje-10: Türkiye'de Karayolu Güvenliğinin Artırılması Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 27,3 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü

Uygulama Yeri: İstanbul, Ankara, Samsun, Bursa, Kastamonu,  Elazığ, Sivas, Trabzon, İzmir, Konya, Mersin, Antalya

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye'de Karayolu Güvenliğinin

Artırılması Projesi ile Türkiye'de trafik kazalarından dolayı meydana gelen ekonomik ve sosyal kayıpların azaltılması hedeflenmiştir. 2008 yılı sonunda sözleşmesi imzalanan Projenin yapım çalışmalarına 06.01.2009 tarihinde fiilen başlanmıştır. 1.(İstanbul),4.(Ankara),7.(Samsun), 8.(Elazığ),10.(Trabzon),14.(Bursa),15.(Kastamonu) ve 16.(Sivas) Bölge Müdürlükleri sınırları dahilinde yer alan proje kapsamında şu faaliyetler gerçekleştirilmiştir: Otokorkuluk tesisi çalışmaları belirlenen tüm kesimlerde tamamlanmıştır. Köy geçişlerindeki kutu menfezlerin yapımı büyük oranda tamamlanmış olup, Mengen ve Çağa köy geçişleri yapım aşamasındadır. Tespit edilen karayolu kesimlerindeki kurb iyileştirmeleri ve kavşak düzenlemeleri kapsamında, İstanbul ve Kastamonu Bölgelerindeki bazı çalışmalar tamamlanmıştır. Projede yer alan köprü ve tırmanma şeridi çalışmalarından, Taraklı tırmanma şeridi, Sivas-Kangal Ulaş-2 köprüsü yapımı işi tamamlanmıştır. Ayrıca, kavşaklardaki Sinyalizasyon Tesisi işleri de tamamlanmıştır. Diğer çalışmalar devam etmekte olup, inşaat işlerinin 31.05.2011 tarihine kadar tamamlanması hedeflenmiştir.

Proje-11: Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi II

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 20 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye İş Kurumu

Uygulama Yeri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Kayseri, Zonguldak, Gaziantep, Tekirdağ, Mersin, Antalya, Manisa, Eskişehir, Konya, Sakarya, Balıkesir, Samsun, Malatya, Aydın, Şanlıurfa, Denizli, Trabzon, Sivas, Diyarbakır, Çorum, Hatay ve K.Maraş

Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen proje ile yereldeki kuruluşların işsizlik ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara katkı sağlanması hedeflenmiştir. Proje, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen işsizlik verileri araştırması kapsamında kayıtlı işsizlik oranın en yüksek olduğu 28 ilde yürütülmektedir. Proje kapsamında yerel kuruluşlar tarafından geliştirilen ve işsizlik ile mücadeleyi amaçlayan projelere 400.000 Avro'ya kadar destek sağlanmıştır. Proje kapsamında yürütülen hibe programı çerçevesinde toplam 101 projeye finansman sağlanmıştır. Program kapsamında Ankara ilinde toplam 12 projeye yaklaşık 1,6 Milyon Avro finansman desteği sağlanmıştır. Ankara ili uygulanan hibe programdan faydalanma açısından en başarılı iller arasında yer almaktadır.

Proje-12: Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 4,8 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Uygulama Yeri: Birinci Aşama (Ankara, Bursa, Denizli, Mersin ve Çorum)

İkinci Aşama (Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Amasya, Balıkesir, Düzce, Eskişehir, Erzurum, Hatay, Kastamonu, Kırklareli, Muğla, Ordu, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat)
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu tarafından uygulanan proje ile Türkiye'deki 25 ilde kadınlara yönelik girişimcilik eğitim verilmiş ve danışmanlık hizmetleri sağlanmıştır. Proje genel olarak, girişimciliği, özellikle de küçük aile işletmelerinin kurulmasında ve devam ettirilmesinde aktif rol oynayan kadınlar arasında girişimciliği desteklemeyi hedeflemiştir. Proje 24.07.2007 tarihinde uygulanmaya başlanmış ve 30.11.2008 tarihi itibariyle sona ermiştir. Proje kapsamında Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odası koordinasyonunda kadınlara yönelik girişimcilik eğitimleri ve danışmanlığı hizmeti verilmiştir. 2004-2006 ve 2006-2008 yılları arasında iki aşamalı olarak yürütülen proje kapsamında toplam 801 kadına girişimcilik eğitimi ve danışmanlığı sağlanmıştır. Proje sonunda 8 kadın girişimci kendi işini kurmuştur.

Proje-13: Kadın Sığınma Evleri Kurulması Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 10,4 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Uygulama Yeri: İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Samsun

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile belirlenen illerde Kadın Sığınma Evleri inşa edilmesi hedeflenmiştir. Proje, Ankara'da Keçiören Belediyesi ile birlikte yürütülmüştür. Proje kapsamında Keçiören'de bir Kadın Sığınma Evi inşa edilmiştir. Diğer taraftan, Belediyenin belirlediği ve sığınma evinde görev yapacak personele yönelik eğitimler düzenlenmiş ve kadınlara yönelik koruma hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca, Proje kapsamında Ankara'da ve diğer illerde kadına karşı şiddet konusunda kamuoyu duyarlılığının artırılması ve kuruluşların kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla eğitimler, seminerler, kampanyalar vb. çalışmalar yürütülmüştür.

Proje-14 : Jandarmanın Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Eğitimi

Program:  AB Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006

Proje Bütçesi:  1.9 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı

Uygulama Yeri:  İstanbul(Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Beykoz, Pendik, Şile), Denizli, Diyarbakır (Merkez, Bismil), Aydın(Nazilli), İzmir (Çeşme, Aliağa), Ankara(Çankaya, Yenimahalle), Kocaeli (Merkez), Şanlıurfa (Merkez), Elazığ (Merkez), Sakarya (Merkez), Muğla (Bodrum, Fethiye), Adana (Seyhan), Hatay (Merkez), Antalya (Manavgat), Mersin (Tarsus, Erdemli), Van (Merkez), Bursa (Merkez, Osmangazi), Tekirdağ (Çorlu), Kayseri (Kocasinan), Kütahya (Merkez)

Adaletin üstünlüğü ve insan haklarına saygılı bir icra sisteminin işlemesini desteklemek için Türkiye jandarma personelinin AB insan hakları standartları alanında bilgi ve yeteneklerinin artırılmasını öngören  proje kapsamında, 200 kadar jandarma okullar eğitmenleri ve JİHİDEM personelinin eğitiminin yanı sıra ''cezai soruşturmalardaki ifade alma süreci" ile ilgili çalışmalar da yer almaktadır. Adli soruşturmalar sırasında jandarma, polis, savcı ve avukatlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğini güçlendirerek ifade alma eylemini kanıta dayalı cezai kovuşturma aracına dönüştürmek; Türkiye jandarmasının yakında uygulamaya geçireceği İnsan Hakları Konseptinin oluşturulmasına katkıda bulunmak; güvenlik  dahil olmak üzere vatandaşlarına tüm hizmetleri demokratik ilkeler ve insan hakları ışığında verebilecek istikrarlı kurumlar yaratarak Türkiye'nin katılım sürecinde Kopenhag kriterlerini yerine getirme çabalarını desteklemek bu projenin temel hedefleridir.

Proje ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 30 pilot ifade alma odasının tadilatına yönelik bir yatırım bileşenini de içermektedir. Proje kapsamında Ankara ilinde de ifade alma odalarının tadilatı yer almaktadır. Projenin uygulaması tamamlanmıştır.

Proje-15: Kuş Gribiyle Mücadele Projesi

Program: AB Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006

Proje Bütçesi: 10.4 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı

Uygulama Yeri: Ankara, İzmir (Bornova), İstanbul(Pendik)

2008'de tamamlanan projenin amacı, Kuş Gribine (Avian Influenza) karşı hazırlıklı olmanın ve kontrolün sağlanması için ve de Veteriner Teşkilatının etkin ve verimli bir AI hastalık kontrolü ve yok edilmesi faaliyetlerine ilişkin yeteneklerinin geliştirilmesi için, politika ve strateji geliştirmelerinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına  yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrultusunda pilot illerde tanı laboratuarları kurulmuştur.

Proje-16: Türkiye'de Tohumculuk Sektörünün Gelişimi ve AB ile Uyumu Projesi

Program: AB Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 2.3 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Köy İşleri  Bakanlığı

Uygulama Yeri: Ankara, Manisa(Beydere), Kocaeli(Çayırova)

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının tohumculuk sektöründe özellikle, çeşit tescili, tohumluk sertifikasyonu, bitki ıslahçı hakları ve yayım hizmetlerinin uygulanması konuları başta gelmek üzere AB kuralları ve uygulamalarını izlemek ve tohumculuk sektöründeki AB mevzuatına göre tüketicilerin gıda güvenliğini sağlamak ana öncelikleri çerçevesinde hazırlamış olduğu proje kapsamında Ankara, Çayırova ve Beydere Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Laboratuarlarına ekipman alımı gerçekleştirilmiş; Ankara ve Manisa illerinde Sebze ve tarla bitkileri için DUS testi yapmak ve çeşitlerin yenilenmesi için tescilli tohum sağlamak üzere 2 adet  sera kurulmuştur

Proje-17: Yasadışı Göçle Mücadelede Türkiye'nin Kapasitesini Destekleme ve Yasadışı Göçmenler İçin Geri Gönderme Merkezlerinin Tesisi Yatırım ve Eşleştirme Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 19.5 milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü)

Uygulama Yeri: Ankara, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Van

Projenin amacı ülkemizin yasadışı göçle mücadele sistemini AB standartları ve uygulamaları ile uyumlu hale getirmektir.

Proje kapsamında ayrıca, yasadışı göçmenler için 7 ilde kabul ve 2 ilde geri gönderme merkezi kurulacaktır. İllere göre merkezlerin dağılımı şu şekilde olacaktır:

Erzurum'da, yasadışı göçmenler için 1 kabul ve 1 geri gönderme merkezi kurulacaktır.

Ankara'da, yasadışı göçmenler için 1 kabul ve 1 geri gönderme merkezi kurulacaktır.

Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Van'da 1'er kabul merkezi kurulacaktır.

İhale süreci devam eden projenin uygulaması henüz başlamamıştır.

Proje-18: Türkiye'de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi II.Aşama

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 4 milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

Uygulama Yeri: Adıyaman Kâhta İlçe Belediyesi, Ağrı Patnos İlçe Belediyesi, Ankara Gölbaşı Büyükşehir İlçe Belediyesi, Ankara Polatlı İlçe Belediyesi, Aydın Nazilli İlçe Belediyesi, Balıkesir Bandırma İlçe Belediyesi, Balıkesir İl Belediyesi, Bursa Nilüfer Büyükşehir İlçe Belediyesi, Bursa Mustafakemalpaşa İlçe Belediyesi, Düzce İl Belediyesi, Gaziantep Şehitkamil Büyükşehir İlçe Belediyesi, Kırşehir İl Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Nevşehir İl Belediyesi, Şanlıurfa İl Özel İdaresi, Trabzon İl Özel İdaresi, Uşak İl Belediyesi, Zonguldak İl Belediyesi, Zonguldak Karadeniz Ereğli İlçe Belediyesi.

Projenin genel hedefi, 2003-2005 yılları arasında yerel yönetimlerle ilgili kabul edilen yeni yasaların tam olarak uygulamasını sağlayarak etkin, şeffaf, kapsayıcı ve katılımcı yerel yönetimlerin oluşmasına katkıda bulunmaktır. Projenin özel hedefi ise; yerel yönetimlere ilişkin yeni politika ve yasaların etkin bir biçimde uygulanması için İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün, yerel yönetim ve yerel yönetim birliklerinin kapasitesinin ve bunlar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesidir. Projenin hedef kitlesi İçişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, valilik ve kaymakamlıklar, belediyeler, il özel idareleri ve belediye birliklerinde görev yapan personeldir. Proje aşağıdaki beş bileşenden oluşmaktadır:

•1-     Yerel Yönetimlerde Kapasite Geliştirme: Yerel yönetimlerin seçilmiş temsilcileri ile yönetici ve çalışanlarının kapasitelerinin artırılması suretiyle bu yönetimlerce sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. 11 pilot yerel yönetimde örnek uygulamalar gerçekleştirilecektir.

•2-    Yerel Yönetim Birliklerinde Kapasite Geliştirme: Yerel yönetim birliklerinin hem kendi aralarında hem de ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişimlerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, özellikle Türkiye Belediyeler Birliği'nin kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

•3-    Yerel Katılım Mekanizmalarının Güçlendirilmesi: Kent konseyleri ve diğer katılımcı mekanizmaların işleyişinin iyileştirilerek, yerel düzeyde bu mekanizmalar sayesinde şeffaflığın, hesap verebilirliğin ve katılımcılığın sağlanması hedeflenmiştir.

•4-    Belediyeler Arası Eşgüdüm ve İşbirliğinin İyileştirilmesi: Belediyelerin hem yurt içindeki hem de Avrupa'daki belediyeler ile eşleştirme ve ortaklıklarının sayısının artırılması ve bu tür işbirliklerinin kapsamının genişletilmesi hedeflenmiştir. 10 pilot yerel yönetimde örnek uygulamalar gerçekleştirilecektir.

•5-    İçişleri Bakanlığı'nın Kapasitesinin Artırılması: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün kapasitesinin artırılması hedeflenmiştir.

Proje-19: Ulusal Yeterlilik Sistemini Güçlendirme Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 10,9 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Uygulama Yeri: Ankara, İstanbul, Bursa, Adana, İzmir, Gaziantep, Konya, Kayseri, Antalya, ve Karabük

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürütülen projenin amacı Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi doğrultusunda, uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturarak etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) kurmak ve işletebilmek için otomotiv ve ilgili alt sektörleri, turizm, inşaat, ulaştırma, enerji, metal sanayi, plastik ve kimya sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri, matbaa ve yayımcılık, makine ve imalat ile tekstil, hazır giyim ve deri ürünlerinden oluşan 11 öncelikli sektörde Meslek Standartları Geliştirme, Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri (VOC-TEST Merkezleri) kurmak ve/veya geliştirmek ve işletmektir. Proje kapsamında yürütülecek "Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri Hibe Programı" aracılığı ile Ankarailinin de dahil olduğu toplam 10 ildeki mesleki kuruluşların sunacakları projelere hibe desteği sağlanmıştır.

Proje-20: Kişisel Koruyucu Donanım için Piyasa Gözetimi Destek Laboratuarının Kurulması Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 1,2 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İŞGÜM)

Uygulama Yeri: Ankara ve Kocaeli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İŞGÜM) tarafından yürütülen proje ile Ankara'da Kişisel Koruyucu Donanımı konusunda AB Direktiflerine uyum için İŞGÜM'e ait mevcut kurulu laboratuvarın ekipman ihtiyacının karşılanması ve laboratuvardaki personelin eğitimi hedeflenmiştir. Proje 30 Aralık 2010 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. Uygulama süreci devam eden proje 30 Aralık 2011 tarihinde sonuçlandırılacaktır.

Proje-21: İltica ve Göç için Kabul Merkezlerin Kurulması Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 62,4 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: İçişleri Bakanlığı

Uygulama Yeri: İstanbul, Van, Gaziantep, İzmir, Erzurum, Kayseri ve Ankara

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında iltica ve göç ile gelen mülteciler için Bakanlık tarafından belirlenen 7 ilde kabul merkezlerinin inşası gerçekleştirilecektir. Ankara ilinde yapımı gerçekleştirilecek kabul merkezi henüz ihale aşamasındadır.

Proje-22: Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı

Proje Bütçesi:  7 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı

Uygulama Yeri: İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Ankara, Samsun, Zonguldak, Ağrı, Erzurum, Siirt ve Gaziantep

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan projenin amacı Özel Eğitimin kalitesini artırarak özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin toplumla bütünleşmesi, sosyal uyum düzeyinin artırılması ve aktif vatandaş olmaları sağlanarak sosyal riskin azaltılması hedeflenmektedir. Proje, içerisinde Ankara'nın da olduğu toplam 10 ilde uygulanacaktır. Proje kapsamında;

Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin eğitimi

Özel eğitim konusunda farkındalık kampanyaları yapılması

İyi uygulamaları görmek amacıyla AB üyesi ülkelere çalışma ziyaretleri

Özel Eğitim alanında seçilen okullara ekipman ve materyal desteği

sağlanacaktır. Proje kapsamında Ankara'da uygulama, Ulubatlı Hasan İlköğretim Okulunda gerçekleştirilecektir.

Proje-23: Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2008 Yılı Programı

Proje Bütçesi:  16,9 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı

Uygulama Yeri: İstanbul, Van, Erzurum, Ağrı, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Adana, Hatay, Mersin, Ankara, Yozgat, Konya, Ordu, İzmir

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan projenin amacı Okul Öncesi Eğitimin kalitesini artırarak okul öncesi eğitime ihtiyacı olan bireylerin toplumla bütünleşmesi, sosyal uyum düzeyinin artırılması ve aktif vatandaş olmaları sağlanarak sosyal riskin azaltılması hedeflenmektedir. Proje, içerisinde Adana'nın da dahil olduğu toplam 16 ilde uygulanmaktadır. Proje kapsamında;

Okul Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin eğitimi

Okul Öncesi eğitim konusunda farkındalık kampanyaları yapılması

İyi uygulamaları görmek amacıyla AB üyesi ülkelere çalışma ziyaretleri

Okul Öncesi Eğitim alanında seçilen okullara ekipman ve materyal desteği sağlanmaktadır.

Değerlendirme süreci sonunda toplam 75 proje 5.233.380 Avro hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Ankara ilinden 10 projeye 721.681,78 Avro hibe desteği sağlanmıştır.

Proje-24: Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı/Köseköy-Gebze Kısmının Rehabilitasyonu Projesi

Program: IPA-III Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bölgesel Kalkınma Bileşeni Ulaştırma Operasyonel Programı

Proje Bütçesi:  160 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Ulaştırma Bakanlığı

Uygulama Yeri: İstanbul, Ankara

Ulaştırma altyapısının iyileştirilmesi 2007-2013 döneminde Ülkemize sağlanan AB mali yardımlarının öncelik alanlarından birisidir. Bu çerçevede kullanılacak mali yardımı kullanmak üzere Ulaştırma Bakanlığımız tarafından 2007-2009 Ulaştırma Operasyonel Programı hazırlanmıştır.  Söz konusu Operasyonel Program ile etkin ve dengeli bir ulaşım sistemi oluşturmak ve gelecek Trans-Avrupa Şebekeleri (TEN-T) üzerinde emniyet ve karşılıklı işletilebilirliği sağlamak için ülkemizin ulaştırma altyapısını iyileştirmek amaçlanmıştır.

Operasyonel Programın kapsamında yer alan "demiryolu altyapısının geliştirilmesi" önceliği çerçevesinde Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı/Köseköy-Gebze Kısmının Rehabilitasyonu Projesi gerçekleştirilecektir. Hazırlık çalışmaları devam eden projenin bütçesi 160 Milyon Avro'dur.

Proje-25: AB Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)

Program: IPA-V Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınmanın Geliştirilmesi (IPARD) Bileşeni

Proje Bütçesi: 290 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Uygulama Yeri: Öncelikli 42 il

Kırsal Kalkınma Programı (Instrument for Pre-Accession Rural Develepment Programme (IPARD)) kapsamında tarım, hayvancılık, gıda, balıkçılık ve alternatif tarım konularında faaliyet gösteren işletmelere, kooperatiflere, üretici birliklerine ve çiftçilere hibe programları aracılığı ile finansman desteği sağlanacaktır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek IPARD Programı kapsamında Ankara illerinde tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren KOBİ'ler, kooperatifler ve çiftçiler programdan faydalanabilecektir.

Programın ilk pilot uygulamasına 2010 yılının Temmuz ayı itibariyle başlanmıştır. Ankara ili Program kapsamında 2. pilot uygulama arasında yer alacaktır. Programın yürütülmesi amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun Ankara İl Temsilciliği kurulacaktır. 2. pilot uygulamalar için henüz takvim belirlenmemiştir.

Proje-26: Polatlı Atıksu Arıtma Tesisi İnşası Projesi

Program: IPA-III Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bölgesel Kalkınma Bileşeni Çevre Operasyonel Programı

Proje Bütçesi: 23,5 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Polatlı Belediyesi

Uygulama Yeri: Polatlı-Ankara

Çevre altyapısının iyileştirilmesi 2007-2013 döneminde Ülkemize sağlanan AB mali yardımlarının öncelik alanlarından birisidir. Bu çerçevede kullanılacak mali yardımı kullanmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığımız tarafından 2007-2009 Çevre Operasyonel Programı hazırlanmıştır.  Söz konusu Operasyonel Program ile ülkemizin atıksu aratıma, katı atık arıtma ve içme suyu alanlarındaki çevre altyapısını iyileştirmek amaçlanmıştır.

Operasyonel Programın kapsamında yer alan "Atıksu Altyapısı" önceliği çerçevesinde Polatlı Atıksu Altyapısı İnşası Projesi gerçekleştirilecektir. Polatlı Belediyesinin projesi Çevre ve Orman Bakanlığına yapılan başvurular arasında Operasyonel Programın kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonrasında seçilmiştir. İhale süreci başlayan projenin bütçesi yaklaşık 23,5 Milyon Avro'dur.

Proje-26: Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı/Köseköy-Gebze Kısmının Rehabilitasyonu Projesi

Program: IPA-III Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bölgesel Kalkınma Bileşeni Ulaştırma Operasyonel Programı

Proje Bütçesi: 160 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Ulaştırma Bakanlığı

Uygulama Yeri: Ankara, İstanbul

Ulaştırma altyapısının iyileştirilmesi 2007-2013 döneminde ülkemize sağlanan AB mali yardımlarının öncelik alanlarından birisidir. Bu çerçevede kullanılacak mali yardımı kullanmak üzere Ulaştırma Bakanlığımız tarafından 2007-2009 Ulaştırma Operasyonel Programı hazırlanmıştır. Söz konusu Operasyonel Program ile etkin ve dengeli bir ulaşım sistemi oluşturmak ve gelecek Trans-Avrupa Şebekeleri (TEN-T) üzerinde emniyet ve karşılıklı işletilebilirliği sağlamak için ülkemizin ulaştırma altyapısını iyileştirmek amaçlanmıştır.

Operasyonel Programın kapsamında yer alan "demiryolu altyapısının geliştirilmesi" önceliği çerçevesinde Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı/Köseköy-Gebze Kısmının Rehabilitasyonu Projesi gerçekleştirilecektir. Hazırlık çalışmaları devam eden projenin bütçesi 160 Milyon Avro'dur. 17 Mart 2010 tarihinde proje için Ulaştırma Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu arasında "İkili Anlaşma" imzalanmıştır. Projenin ihale süreci başlamış olup, süreç Merkezi Finans İhale Birimi tarafından yürütülmektedir.


Güncelleme: 20/03/2013 / Hit: 44,651