ENGLISH
  Güncelleme: 04/07/2007

2006-04-06 Ceza Infaz Kurumlari Tüzüğü Yayimlandi

CEZA İNFAZ KURUMLARI TÜZÜĞÜ YAYIMLANDI (1)

    -HÜKÜMLÜLERİN YAŞAM HAKLARI İLE BEDEN VE RUH

    BÜTÜNLÜKLERİNİ KORUMAK ÜZERE HER TÜRLÜ KORUYUCU

    TEDBİRİN ALINMASI ZORUNLU OLACAK

    -KURUMLARDA, HÜKÜMLÜLERİN DÜZENLİ BİR YAŞAM SÜRDÜRMELERİ

    SAĞLANACAK

    -HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN ZORUNLU KILDIĞI HÜRRİYETTEN

    YOKSUNLUK, İNSAN ONURUNA SAYGININ KORUNMASINI SAĞLAYAN

    MADDİ VE MANEVİ KOŞULLAR ALTINDA ÇEKTİRİLECEK

    -İNFAZ KURUMU PERSONELİ, BÜTÜN HÜKÜMLÜ VE YAKINLARINA DİL,

    DİN, MEZHEP, IRK, RENK, CİNSİYET VE DÜŞÜNCE AYRIMI

    GÖZETMEKSİZİN EŞİT İŞLEM YAPACAK

    -PERSONEL, HÜKÜMLÜ VEYA YAKINLARINDAN, PARA, HEDİYE VEYA

    BUNA BENZER ŞEYLERİ ALAMAYACAK, VERMEYECEK VEYA BUNLARLA

    ALIM SATIM İŞLEMLERİ YAPMAYACAK

    -KURUMLARDA, ''İDARE VE GÖZLEM'', ''İŞYURDU'', ''DİSİPLİN''

    VE ''EĞİTİM'' KURULLARI OLUŞTURULACAK

        

    ANKARA (A.A) - 06.04.2006 - Ceza infaz kurumlarında, hükümlülerin

yaşam hakları ile beden ve ruh bütünlüklerini korumak üzere her türlü

koruyucu tedbirin alınması zorunlu olacak. Kurumlarda, hükümlülerin

düzenli bir yaşam sürdürmeleri sağlanacak. Hürriyeti bağlayıcı cezanın

zorunlu kıldığı hürriyetten yoksunluk, insan onuruna saygının

korunmasını sağlayan maddi ve manevi koşullar altında çektirilecek.

    Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı, ''Ceza İnfaz Kurumlarının

Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'',

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Tüzükle ceza ve güvenlik tedbirleri ve hapis cezalarının infazında

gözetilecek ilkeler belirlendi.

    Buna göre, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin

kurallar hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet,

doğum, felsefi inanç, milli veya sosyal köken ve siyasi veya diğer

fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal

konumları yönünden ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık

tanınmaksızın uygulanacak. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında

zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda

bulunulamayacak.

    Hapis cezalarının infaz rejiminin temel ilkelerinin de

belirlendiği tüzüğe göre, hükümlüler, kurumlarda, güvenli biçimde ve

kaçmalarını önleyecek tedbirler alınarak düzen, güvenlik ve disiplin

çerçevesinde tutulacaklar.

    Kurumlarda, hükümlülerin düzenli bir yaşam sürdürmeleri

sağlanacak. Hürriyeti bağlayıcı cezanın zorunlu kıldığı hürriyetten

yoksunluk, insan onuruna saygının korunmasını sağlayan maddi ve manevi

koşullar altında çektirilecek.

    

    -HÜKÜMLÜNÜN İYİLEŞTİRİLMESİ-

    

    Cezanın infazında hükümlünün iyileştirilmesi hususunda mümkün olan

araç ve olanaklar kullanılacak.

    İyileştirmeye gereksinimleri olmadığı saptanan hükümlülere ilişkin

infaz rejiminde, bu hükümlülerin kişilikleriyle orantılı

bireyselleştirilmiş programlara yer verilmesine özen gösterilecek.

    Kurumlarda, hükümlülerin yaşam hakları ile beden ve ruh

bütünlüklerini korumak üzere her türlü koruyucu tedbirin alınması

zorunlu olacak.

    Kanunlarda gösterilen tutum, davranış ve eylemler ile kurum

düzenini ihlal edenler hakkında 5275 sayılı kanunda belirtilen

disiplin cezaları uygulanacak.

    Hapis cezalarının infazında iyileştirme amacını güden programların

başarısı, hükümlülerin elde ettikleri yeni tutum ve becerilerle

orantılı ölçülecek.

    İnfaz, hapis cezasının zararlı etkisini mümkün olduğu ölçüde

azaltacak,  hükümlünün sağlığını ve kişiliğine olan saygısını

korumasını sağlayacak anlayış doğrultusunda düzenlenecek programlar,

usuller, araçlarla yerine getirilecek.

    

    -İNFAZ KURUMLARI-

    

    Hapis cezalarının infaz edileceği kurumların, hangi tür olarak

kullanılacağı ihtiyaca göre bakanlık tarafından belirlenecek ve

bakanlıkça ihtiyaç bulunan yerlerde ayrı ayrı veya bir arada

kurulabilecek.

    Çocuk eğitimevleri, müdür ve personeli ayrı olacak şekilde diğer

kurumlardan ayrı yerlerde kurulacak.

    Hapsedilme ve diğer nedenlerden kaynaklanan akıl hastalığı dışında

ruhsal rahatsızlıkları bulunup da ruh ve sinir hastalıkları

hastanelerinde tutulmaları gerekli görülmeyerek kurumlara geri

gönderilenlerin cezaları, kurumların belirlenen mahsus bölümlerinde

infaz edilecek. Kurumlar ihtiyaç duyduğu uzman ve diğer tıp

görevlileri, Sağlık Bakanlığı'nca karşılanacak.

    Kadın kapalı ceza infaz kurumlarında iç güvenlik görevlileri

kadınlardan oluşturulacak. Bu kurumların yetersiz kalması halinde,

kadın hükümlülerin hapis cezaları diğer kurumların, erkek hükümlülerin

kaldığı bölümlerle bağlantısı olmayan bölümlerinde infaz edilecek.

    Çocuk tutukluların ya da çocuk eğitimevlerinden disiplin veya

diğer nedenlerle kapalı kurumlara nakillerine karar verilen çocukların

barındırıldıkları ve firara karşı engelleri olan iç ve dış güvenlik

görevlileri bulunan, eğitim ve öğretime dayalı çocuk kapalı infaz

kurumlarında 12-18 yaş grubu çocuklar, cinsiyetleri ve fiziki gelişim

durumları göz önüne alınarak ayrı ayrı bölümlerde barındırılacak.

    

    -ÇOCUKLARA EĞİTİM-

    

    Bu kurumlarda, çocuklara eğitim ve öğretim verilmesi ilkesine tam

olarak uyulacak.

    Gençlik kapalı ceza infaz kurumları, cezanın infazına başlandığı

tarihte 18 yaşını bitirmiş olup 21 yaşını doldurmamış genç

hükümlülerin cezalarını çektikleri, eğitim ve öğretim esasına dayalı,

firara karşı engelleri olan, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan

kurumlar olacak.

    Hükümlülerin durumlarına uygun kurumlara ayrımı, 5275 sayılı

kanuna göre gözlem ve sınıflandırma merkezlerince yapılacak.

    

    -AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARI-

    

    İlk kez suç işleyen ve 2 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına

hükümlü bulunanların cezaları doğrudan, hükümlülerin çalıştırılmaları

ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve

dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum

görevlilerinin gözetim ve denetimiyle yetinilen açık ceza infaz

kurumlarında yerine getirilecek.

    Çocuk eğitimevleri; çocuk hükümlüler hakkında verilen cezaların,

hükümlülerin eğitilmeleri, meslek edinmeleri ve yeniden toplumla

bütünleştirilmeleri amaçları güdülerek yerine getirildiği tesisler

olacak. Bu kurumlarda firara karşı engel bulundurulmayacak.

    Kurum içinde veya dışında herhangi bir eğitim ve öğretim

programına devam eden ve 18 yaşını dolduran çocukların, eğitim ve

öğretimlerini tamamlayabilmeleri bakımından 21 yaşını bitirinceye

kadar bu tesislerde kalmalarına izin verilebilecek.

    

    -PERSONEL HEDİYE KABUL ETMEYECEK-

       

    Kurum personeli, bütün hükümlü ve yakınlarına dil, din, mezhep,

ırk, renk, cinsiyet ve düşünce ayrımı gözetmeksizin eşit işlem yapmak

zorunda olacak.

    Personel, hükümlü veya yakınlarından, her ne ad altında olursa

olsun, para, hediye veya buna benzer şeyleri alamayacak, vermeyecek

veya bunlarla alım satım işlemleri yapmayacak.

    Görevi nedeniyle kendisine verilen veya edindiği bilgileri ve

gizli kalması gereken diğer belgeleri kanunlarla belirtilen haller

dışında açıklayamayacak ve yayınlayamayacak.

    Kurum personeli hakkında, 657 sayılı kanunda ve Adalet Bakanlığı

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nde yazılı

disiplin işlemleri uygulanacak.

    

    -KURULLAR-

    

    Tüzüğe göre, infaz kurumlarında, ''İdare ve Gözlem'', ''İşyurdu'',

''Disiplin'' ve ''Eğitim'' kurulları oluşturulacak. Kurullar, mevcut

üyelerinin çoğunluğuyla toplanacak, toplantıya katılanların

çoğunluğuyla karar verilecek. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın

bulunduğu tarafa üstünlük tanınacak. Kurum müdürü, kurulları ayda bir

kez ve gerektiğinde her zaman toplayabilecek. İşyurdu Yönetim Kurulu,

düzenli olarak haftada bir defa toplanacak.

    ''İdare ve Gözlem Kurulu'', hükümlülerin suç türlerini

belirleyecek, durumlarına uygun kurumlara ayrılarak bunlara uygun

olacak infaz ve iyileştirme rejimini saptayacak. Kurul, hükümlülerin

kurumlara kabullerinden sonra kalacakları odaları belirleyecek,

gruplandıracak, odaları değiştirebilecek, hükümlülerin bireysel

olarak, psiko-sosyal yardım servisince hazırlanan iyileştirme

programlarına uyumunu ve sonuçlarını değerlendirecek. Kurul,

iyileştirme programları kapsamında spor alanları, çok amaçlı salon,

kütüphane ve iş atölyelerinden yararlanma gibi faaliyetlere

katılabilecek durumdaki hükümlüler ile kurumun iç hizmetlerinde

çalıştırılacak hükümlülerin belirlenmesi ile ilgili kararları alacak,

tehlikeli hali bulunan ya da örgüt mensubu olan hükümlülerle ilgili

telefon görüşmeleri ile radyo, televizyon yayınları ve internet

olanaklarından yararlanma hakkının kısıtlanmasına karar verecek.

    Açık kurumlarla eğitimevlerinde bulunan hükümlülerin kurum

dışındaki sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmasına ''İdare

ve Gözlem Kurulu'' karar verecek. Kurul, açık kurumlarda ve

eğitimevlerinde kalan hükümlülerin, oda ve eklentilerinde

bulundurabilecekleri eşyaların cinsleri ve miktarlarını belirleyecek,

koşullu salıvermeye ve uygulanacak infaz rejimine esas teşkil edecek

iyi hal kararını alacak.

      

    -İŞYURDU YÖNETİM KURULU-

    

    ''İşyurdu Yönetim Kurulu'', işyurdunun geliştirilmesine ve genel

gidişine ait her türlü faaliyetlere yön verecek. Kurul, hükümlülerin

iyileştirme programları çerçevesinde çalıştırılmalarını sağlayacak,

sürekli veya geçici olarak kurum işlerinde çalıştırılacak işçilere

işyurdu tarafından ödenecek ücretleri ve bunların iş akitlerinin feshi

konularında İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı'na öneride bulunacak,

kurumda üretilip satışa arz edilen ürünlerin satış fiyatını

belirleyecek, işyurdunda fazla çalışma yapılmasına ilişkin önerileri

karara bağlayacak.

    

    -DİSİPLİN KURULU SAKINCALI MEKTUPLARA BAKACAK-

    

    Disiplin Kurulu, hükümlüleri tutum ve davranışlarına göre

ödüllendirecek ya da cezalandıracak. Kurul, hükümlülere uyarma, kınama

ve bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezaları dışında kalan

disiplin cezalarını verecek. İyi halin tespitine esas oluşturacak

görüşü bildirecek, 5275 sayılı kanunda öngörülen hallerde disiplin

cezalarını kaldırabilecek olan kurul, hükümlülere gelen veya

hükümlüler tarafından gönderilen mektup, telgraf ve faks iletilerinden

mektup okuma komisyonu tarafından sakıncalı olduğu

değerlendirilenlerin, ilgililerine verilip verilmemesine karar

verecek.

    

    -EĞİTİM KURULU-

    

    ''Eğitim Kurulu'', kurumda uygulanacak eğitim ve iyileştirme

programlarının esaslarını belirleyecek, izleyecek ve değerlendirecek.

Kurul, kuruma yeni gelen hükümlüyle ilgili gerekli araştırmayı

yapacak, rapor hazırlanmasını sağlayacak ve bu raporları

değerlendirecek. Eğitim-öğretim programları çerçevesinde hükümlülerin

eğitim giderlerinin karşılanması için yapılacak çalışmaları

planlayacak.

CEZA İNFAZ KURUMLARI TÜZÜĞÜ YAYIMLANDI (2)

    -KURUMLARIN İÇ GÜVENLİĞİ, BAKANLIĞA BAĞLI İNFAZ VE

    KORUMA GÖREVLİLERİ TARAFINDAN SAĞLANACAK VE İÇ

    GÜVENLİK GÖREVLİLERİ, GEREKTİĞİNDE DIŞ GÜVENLİK

    GÖREVLİLERİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPACAK

    -HÜKÜMLÜLER, BELİRLENEN HALLER DIŞINDA, DİĞER ODALARDAKİ

    HÜKÜMLÜLER VE KURUM GÖREVLİLERİ İLE TEMASTA BULUNAMAYACAK

    -HÜKÜMLÜNÜN ÜST VE EŞYASINDA, HABERSİZ OLARAK HER ZAMAN

    ARAMA YAPILABİLECEK

    -KURUMUN TAMAMINDA HER AY BİR KEZ MUTLAKA ARAMA YAPILACAK

    -ÇIPLAK ARAMA SIRASINDA BEDENE DOKUNULMAMASI İÇİN GEREKLİ

    ÖZEN GÖSTERİLECEK

    -BEDEN ÇUKURLARINDAKİ ARAMA, CEZAEVİ TABİBİ TARAFINDAN

    YAPILACAK

    

    ANKARA (A.A) - 06.04.2006 - Ceza infaz kurumlarında, kurumların iç

güvenliği, bakanlığa bağlı infaz ve koruma görevlileri tarafından

sağlanacak ve iç güvenlik görevlileri, gerektiğinde dış güvenlik   

görevlileri ile işbirliği yapacak.   

    Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı, ''Ceza İnfaz Kurumlarının

Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'',

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Tüzüğe göre kurumların iç güvenliği, bakanlığa bağlı infaz ve

koruma görevlileri tarafından sağlanacak ve iç güvenlik görevlileri,

gerektiğinde dış güvenlik görevlileri ile işbirliği yapabilecek.

    Buna göre, kurumlarda meydana gelen isyan, yangın, deprem, toplu

firar, tünel kazma, duvar delme gibi asayiş ve güvenlikle ilgili

olaylarda, iç güvenlik görevlilerinin yetersiz kalması halinde, kurum

en üst amirinin istemi üzerine, kapalı kurumlarda dış güvenlik

görevlileri, açık kurumlar ile eğitimevlerinde kolluk görevlileri

kuruma girerek olaya müdahale etmek suretiyle gerekli tedbirleri

alacak.

    İdare ile infaz ve koruma görevlileri, açık kurumlar ile çocuk

eğitimevlerindeki; firarların önlenmesi, asayiş ve disiplinin

sağlanması için gözetim ve denetimle yükümlü kılındı.

    Asayiş ve güvenlikle ilgili olarak, kurumda meydana gelen olayın

yatıştırılması ve gerekli tedbirlerin alınması için kurum dış güvenlik

görevlilerinin de yetersiz kalması halinde, kurum en üst amirinin

cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla yapacağı yazılı istem üzerine,

kolluk kuvvetlerinden veya mahalli diğer kuvvetlerden ya da olayın

kapsam ve mahiyetine göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yardım

alınabilecek.

    

    -KAPILAR-

    

    Kapalı kurumlarda oda ve koridor kapıları bazı şartlar dışında

kapalı tutulacak.

    Buna göre kapılar; cezaevi tabibine, revir, hamam ve berbere

gitme, başka odaya nakil, hastane ve duruşmaya gönderme ve başka

kuruma nakil, salıverilme, ziyaret, arama, sayım, denetim, eğitim,

öğretim, spor ve iyileştirme çalışmaları, kurumda çalıştırma,

kurullara çağrılma, ölüm, deprem veya yangın gibi olağanüstü haller ve

kurum idaresince gerekli görülen durumlarda açılacak.

    Hükümlüler, belirlenen haller dışında, diğer odalardaki hükümlüler

ve kurum görevlileri ile temasta bulunamayacaklar.

    

    -ARAMA, GÜVENLİK TATBİKATI VE SAYIM-

    

    Tüzükte arama ve sayımlar sırasında insan onuruna saygının esas

tutulacağına işaret edildi.

    Kurumlarda, oda ve eklentilerinde, hükümlünün üst ve eşyasında

habersiz olarak her zaman arama yapılabilecek. Kurumun tamamında her

ay bir kez mutlaka arama yapılacak. Oda ve eklentilerinde yapılacak

aramalarda bir hükümlü hazır bulundurulacak.

    Hükümlünün üzerinde, kuruma sokulması veya bulundurulması yasak

madde veya eşya bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin varlığı ve

kurum en üst amirinin gerekli görmesi halinde, çıplak olarak veya

beden çukurlarında arama yapılabilecek.

    Çıplak arama, hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde

ve kimsenin görmemesini sağlayacak tedbirler alınarak

gerçekleştirilecek. Çıplak arama sırasında bedene dokunulmaması için

gerekli özen gösterilecek. Beden çukurlarındaki arama, cezaevi tabibi

tarafından yerine getirilecek. Çıplak olarak arama, mümkün olan en

kısa süre içinde bitirilecek ve beden ve üst aramaları aynı

cinsiyetten güvenlik ve gözetim görevlileri tarafından yapılacak.

    Aramalar, gerektiğinde dış güvenlik görevlileri veya kolluk

kuvvetleriyle ya da diğer kamu görevlilerince ortaklaşa

gerçekleştirilebilecek.

    Kurumlarda yılda en az iki kez olmak üzere uygun gördüğü

zamanlarda diğer kamu görevlilerinin katılımıyla; isyan, firar, yangın

ve benzeri olaylara karşı tatbikat yaptırılacak.

    Sayımlar, dörtlü vardiya hizmetinin uygulandığı kurumlarda sabah,

akşam ve gece olmak üzere günde üç kez, diğer vardiya hizmetlerinin

uygulandığı kurumlarda ise her vardiya değişiminde yapılacak.

    İdare tarafından uygun görülmesi durumunda, her zaman sayım

yapılabilecek ve olağanüstü durumlarda, kurum en üst amirinin talebi,

cumhuriyet başsavcısının oluru ile dış güvenlik görevlileri sayımlara

katılabilecek.

    Sayımlar, yatma planları da göz önünde bulundurularak odalarda

yapılacak, sayımın yapılış şekli, kurum güvenliğini tehlikeye

düşürmeyecek biçimde odada bulunan hükümlülerin sayısı dikkate

alınarak idare tarafından belirlenecek. 

    

    -HAPİS CEZALARININ İNFAZI-

    

    Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca

devam edecek ve hükümlü, tek kişilik odada barındırılacak.

    Hükümlüye, günde bir saat açık havaya çıkma ve spor yapma hakkı

tanınacak, risk ve güvenlik gerekleri ile iyileştirme ve eğitim

çalışmalarında gösterdiği gayret ve iyi hale göre; hükümlünün, açık

havaya çıkma ve spor yapma süresi uzatılabileceği gibi kendisi ile

aynı ünitede kalan hükümlülerle temasta bulunmasına sınırlı olarak

izin verilebilecek. Hükümlü yaşadığı yerin olanak verdiği ve idare ve

gözlem kurulunun uygun göreceği bir sanat veya meslek etkinliğini

yürütebilecek.

    Hükümlü, kurum idare ve gözlem kurulunun uygun gördüğü hallerde ve

on beş günde bir kez olmak üzere süresi on dakikayı geçmemek üzere

telefonla konuşabilecek. Hükümlüyü eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri

ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde on beş günlük

aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilecekler.

    

    -KONUTTA İNFAZ-

    

    Tüzüğe göre, süreli hapis cezalarının konutta infazında, bu

cezalara ilişkin ilamlar, cumhuriyet başsavcılıklarınca infazı

amacıyla denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğü ya da

bürosuna gönderilecek ve cezalar bu birimler tarafından infaz

edilecek.

    Konutta infaz, hükümlünün mahkemeye beyan etmiş olduğu yerleşim

yerinde yapılacak. Cezanın bu şekilde çektirilmesine karar verilenler

hakkında koşullu salıverilme hükümleri uygulanmayacak.

    Cezaları konutta infaz edilen hükümlülerin meşru ve kabul

edilebilir mazeretine binaen konuttan geçici süreli ayrılmayı

gerektiren sebeplerin ortaya çıkması halinde, bu durum denetimli

serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğü ya da bürosuna hükümlü

tarafından yazılı olarak bildirilecek. Talep, cumhuriyet savcısı

tarafından değerlendirilecek.

CEZA İNFAZ KURUMLARI TÜZÜĞÜ YAYIMLANDI (3)

    -CİNSEL YÖNELİMİ FARKLI HÜKÜMLÜLERİN DİĞERLERİNDEN

    AYRI ODALARDA KALMALARI SAĞLANACAK

    -HÜKÜMLÜYE, KURUM EN ÜST AMİRİNE VEYA GÖREVLENDİRDİĞİ

    BİR PERSONELE, TALEP VEYA ŞİKAYETLERİNİ HER GÜN

    BİLDİRME OLANAĞI TANINACAK

        

    ANKARA (A.A) - 06.04.2006 - Cezaların infazı sırasında, cinsel

yönelimi farklı hükümlülerin diğerlerinden ayrı odalarda kalmaları

sağlanacak.

    Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı, ''Ceza İnfaz Kurumlarının

Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'',

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Cezaların infazı sırasında; mahkumiyet hükmünün yorumunda veya

çektirilecek cezanın hesabında duraksamaya düşülmesinde, birden fazla

hükümdeki cezaların toplanmasında, hastanede geçen sürenin cezadan

indirilmesinde veya infaz sırasında verilecek kararların mercii ve

usulünde 5275 sayılı kanunun ilgili hükümleri uygulanacak.

    Hükümlüler hakkında üst ve eşyası arandıktan sonra kuruma gelen

her hükümlü kabul odasına alınacak. Bu süre içerisinde hükümlünün

kuruma uyumuna yönelik yardım yapılarak, gerekli olan bilgiler sözlü

ve yazılı olarak kendisine bildirilecek. Kabul odasına alınan hükümlü

burada en çok üç gün kalacak. Kabul odasında geçen süre içerisinde

hükümlülerin muayeneleri cezaevi tabibi tarafından yapılacak.

    

    -HÜKÜMLÜ KİMLİK BELGESİ-

    

    Kabul odasında bulunan hükümlülerin okuma, yazma ve öğrenim

durumları öğretmen, meslek ve sanatı olup olmadığı, var ise seviyesi,

atölye şefi tarafından belirlenecek. Psiko-sosyal yardım servisi

görevlileri tarafından hükümlüye ilişkin ilk bilgiler alınacak. Her

hükümlünün odaya gönderilmeden önce yıkanması sağlanacak. Hükümlülere,

fotoğrafı bulunan bir ''hükümlü kimlik belgesi'' verilecek. Kabul

odasındaki işlemler bitirildikten sonra hükümlü suç grubuna uygun

odaya yerleştirilecek.

    Hükümlülere, gereken bilgiler, kurum yöneticileri tarafından sözlü

olarak anlatılacak ve yazılı olarak tebliğ olunacak. Türkçe bilmeyen

yabancı uyruklu hükümlülere kendi dilinde, mümkün olmadığında

İngilizce, Fransızca veya Almanca olarak bildirilecek.

    Bu bilgiler duyma ve konuşma engellilere işaret diliyle

anlatılacak, görme engellilere ise kendi alfabeleri ile yazılmış

kitapçık verilecek.

    Hükümlüye, kurum en üst amirine veya görevlendirdiği bir

personele, talep veya şikayetlerini her gün bildirme olanağı

tanınacak.

    Hükümlü kadın ve erkekler, mümkün olduğu kadar ayrı kurumlarda

bulundurulacak.

    Genel kolluk hizmetlerinde veya diğer kamu görevlerinde çalışmış

hükümlüler, kurumların ayrı bir bölümünde barındırılacak.

    Cinsel yönelimi farklı hükümlülerin diğerlerinden ayrı odalarda

kalmaları sağlanacak.

    Anaları hükümlü olup da dışarıda korumasına bırakılacak kimsesi

bulunmayan 0-6 yaş grubundaki çocuklar, analarının yanında

kalabilecek. Bu çocuklara, yaş ve durumlarına ve ihtiyaçlarına göre

yiyecek ve içecek verilecek.

    Hükümlülerin gözlem ve sınıflandırılmasında, kriminoloji,

penoloji, davranış bilimleri, adalet psikolojisi veya ceza hukuku

alanında bilgi ve deneyime sahip yöneticiler, psikiyatri uzmanı,

cezaevi tabibi, adli tıp uzmanı, psikolog, pedagog, çocuk gelişimcisi,

sosyal çalışmacı, psikolojik danışman, rehberlik uzmanı ve öğretmen

gibi uzman görevliler ile diğer kurum görevlileri bulundurulacak.

    Suçun nitelik ve işleniş şekline göre, toplum için ciddi bir

tehlike oluşturan veya kurumun güvenlik ve düzenini ihlal edebileceği

konusunda delil veya ciddi emareler olan hükümlüler tehlikeli hükümlü

sayılacak.

    Hükümlülerin beslenmesi, giydirilmesi ve barındırılmasında, 5275

sayılı kanunun ilgili hükümleri uygulanacak.

    

    -ERTELEME-

    

    Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenebileceği

belirtilen tüzüğe göre, akıl hastalığına tutulan hükümlünün cezasının

infazı geriye bırakılacak ve hükümlü, iyileşinceye kadar 5237 sayılı

Türk Ceza Kanunu'nun 57. maddesinde belirtilen sağlık kurumunda koruma

ve tedavi altına alınacak ve sağlık kurumunda geçen süreler ceza infaz

kurumunda geçmiş sayılacak.

    Diğer hastalıklarda cezanın infazına, resmi sağlık kuruluşlarının

hükümlülere ayrılan bölümlerinde devam edilecek ancak bu durumda bile

hapis cezasının infazı, hükümlünün hayatı için kesin bir tehlike

teşkil ediyorsa cezanın infazı, hükümlü iyileşinceye kadar geri

bırakılacak.

    Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren

altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılacak. Çocuk

hayatını kaybeder veya annesinden başka birine verilmiş olursa,

doğumdan itibaren iki ay sonra ceza infaz edilecek.

    Hükümlü, kurumun güvenlik ve iyileştirme programlarına tam bir

uyum göstermekle yükümlü olacak.

    Her ne amaçla olursa olsun, bilerek kendi yaşamlarını ve bedensel

bütünlüklerini tehlikeye düşürecek eylemlere girişmeleri, cezanın

yerine getirilmesine katlanma yükümlülüğünün ihlali sayılacak.

    Hükümlüler, kurumlarda yaşamları sırasında, iş atölyelerinde,

eğitim yerlerinde, ortak faaliyetlerin sürdürüldüğü diğer ortamlarda

ve kalmakta oldukları mekanlarda yatma saatinden sonra başkalarını

rahatsız edecek şekilde konuşamayacak. Yazı, resim ve işaretlerle

yapılan gizli münasebetler ve ahlaka aykırı söz ve hareketlerde

bulunamayacak. Parola mahiyetinde anlaşılmaz sözler kullanamayacak.

    Hükümlüler birbirlerine karşı dürüst davranmak zorunda olacak ve

diğerleri üzerinde hiçbir surette nüfuz icra edemeyecek.

    

    -SİGARA YASAK-

    

    Hükümlüler, yatılan yerlerde, atölyelerde, yemekhanelerde ve

eğitim kurumlarında sigara içemeyecek. Gündüzleri havalandırma

bölümlerinde, geceleri ise kalınan mekanların uygun bölümlerinde

ayrılan yerlerde ve pencereler açılmak suretiyle sigara içilebilecek.

Hükümlüler kumar niteliğinde olan oyunları oynamayacak. Hükümlüler

alkollü içkiler içemeyecek, uyuşturucu, uçucu ve uyarıcı maddeler

kullanamayacak.

    Hükümlü, kurumda avukat ve noterle görüşme hakkına sahip olacak.

    Konusu suç teşkil eden fiilleri işlediğine, infaz kurumunun

güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne, terör örgütü veya diğer suç

örgütleri mensuplarının örgütsel amaçlı haberleşmelerine aracılık

ettiğine ilişkin bulgu veya belge elde edilmesi halinde, cumhuriyet

başsavcılığının istemi ve infaz hakiminin kararıyla, bir görevli

görüşmede hazır bulundurulabileceği gibi bu kişilerin avukatlarına

verdiği veya avukatlarınca bu kişilere verilen belgeler infaz

hakimince incelenebilecek.

    Kurumlarda, olanaklar elverdiğince, kültürün ve sanatın çeşitli

dallarını temsil eden programlar hazırlanacak.

    Kurumlarda, kurumun büyüklüğüne göre, kütüphane veya kitaplık

oluşturulacak. Kütüphanelerde veya kitaplıklarda verilen derslere

kaynaklık edecek kitapların yanı sıra olanaklar ölçüsünde hükümlülerin

boş zamanlarını değerlendirmelerini, okuma alışkanlığı edinmelerini ve

kültür bakımından ufuklarını geliştirmelerini sağlayacak kitaplar da

bulundurulacak.

    Hükümlü, mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla süreli ve

süresiz yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanma hakkına sahip olacak.

    Eğitim ve öğretimine devam eden hükümlülerin ders kitapları

denetime tabi tutulamayacak.

    Kapalı kurumda bulunan hükümlüler, belgelendirmeleri koşuluyla

eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ve vasisi ile

telefon görüşmesi yapabilecek.

     Konuşma süresi görüşme başladığı andan itibaren on dakikayı

geçemeyecek. Ancak tehlikeli hükümlü oldukları idare ve gözlem kurulu

tarafından belirlenen hükümlüler on beş günde bir kez olmak ve on

dakikayı geçmemek üzere sadece eşi, çocukları, annesi ve babası ile

görüşebilecek. 

    Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütün yöneticiliğini

yapmaya devam eden, bu konuda herhangi bir yöntemle, kurum içi veya

dışındaki kişilere talimat veya mesaj veren hükümlülere idare ve

gözlem kurulu kararıyla telefon görüşmesi hiçbir şekilde

yaptırılmayacak.

    Telefon görüşmeleri Türkçe yapılacak. Ancak, hükümlünün Türkçe

bilmemesi veya görüşeceğini bildirdiği yakınının mahallinde

yaptırılacak araştırma ile Türkçe bilmediğinin tespit edilmesi

halinde, konuşmanın yapılmasına izin verilecek ve konuşma kayda

alınacak. Açık kurumlar ile çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlüler,

ücretli telefonlarla serbestçe görüşme yapabilecekler. Çocuk

hükümlülerin telefonla konuşması hiçbir şekilde kısıtlanamayacak ve

engellenemeyecek.

    Hükümlüler, açık ve kapalı kurumlarda, çocuk eğitimevlerinde araç

telefonu, telsiz telefon veya cep telefonu ve benzeri iletişim

araçlarını bulunduramayacak ve kullanamayacak.

    Hükümlü, kurumlarda merkezi yayın sistemi bulunduğu takdirde bu

sisteme bağlı olarak radyo ve televizyon yayınlarını izleme hakkına

sahip olacak.

    Hükümlü, kendisine gönderilen mektup, faks ve telgrafları alma ve

ücretleri kendisince karşılanmak koşuluyla, gönderme hakkına sahip

olacak.

    Kapalı kurumlardaki hükümlü, mensup olduğu dinin bayram

günlerinde, yılbaşında ve nüfus kaydında belirtilen doğum günlerinde

dışardan gönderilen ve kurum güvenliği için tehlikeli olmayan hediyeyi

kabul edebilecek.

    Kurumda annesiyle birlikte kalan çocuklara, durumlarına uygun gıda

maddesi, ihtiyaca uygun eşya ile kuruma girmesi yasak olan eşyaların

oyuncakları hariç olmak üzere diğer oyuncaklar hediye olarak

gönderilebilecek veya verilebilecek.

    

    -DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ-

    

    Hükümlü, kurumda, mensup bulunduğu dinin ibadetlerini, düzeni

bozmayacak ve çalışmayı engellemeyecek biçimde serbestçe yerine

getirebilecek ve ibadette kullanılan eşyayı, dini yaşamı bakımından

zorunlu olan kitap ve eserleri temin ve bulunduğu yerlerde muhafaza

edebilecek.

    Hükümlünün, mensup bulunduğu dinin görevlilerince ziyaret

edilmesine ve onlarla iletişim kurmasına, kurum güvenliğini tehlikeye

düşürmemek koşuluyla izin verilecek.

    Hükümlü, beden ve ruh sağlığının korunması, hastalıklarının tanısı

için muayene ve tedavi olanaklarından, tıbbi araçlardan yararlanma

hakkına da sahip olabilecek.

CEZA İNFAZ KURUMLARI TÜZÜĞÜ YAYIMLANDI (4)

    -CEZAEVİ TABİBİ TARAFINDAN RUHSAL VE BEDENSEL OLARAK

    SAĞLIKLI OLDUĞU BELİRLENEN MESLEK SAHİBİ OLMAYAN

    HÜKÜMLÜLER İLE MESLEK SAHİBİ OLAN İSTEKLİLER, KURUM

    İMKANLARI ÖLÇÜSÜNDE, BELİRLENEN ÜCRET KARŞILIĞINDA

    ATÖLYE VEYA İŞYURTLARINDA ÇALIŞTIRILABİLECEK

    -HÜKÜMLÜLER KURUM DIŞINDA KENDİ İŞYERLERİNDE VEYA

    ÜÇÜNCÜ DERECEYE KADAR KAN VE KAYIN HISIMLARINA AİT

    İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILAMAYACAK

    -HÜKÜMLÜLERİN, TOPLUM İÇİNDE ALIŞILMIŞIN DIŞINDA SAÇ,

    BIYIK VE SAKAL UZATMALARINA İZİN VERİLMEYECEK

    -GEBE OLAN KADIN HÜKÜMLÜLERİN BULUNDUĞU KURUMLARDA,

    DOĞUM ÖNCESİ VE DOĞUM SONRASI HER TÜRLÜ BAKIM VE

    TEDAVİ İÇİN ÖZEL BİR YER AYRILACAK

    -DOĞUM, KURUMDA GERÇEKLEŞMİŞSE ÇOCUĞUN KURUMDA

    DOĞDUĞU DOĞUM BELGESİNE İŞLENMEYECEK

    -HÜKÜMLÜNÜN MUAYENE VEYA TEDAVİSİ SIRASINDA CEZAEVİ TABİBİ

    TARAFINDAN TALEP EDİLMEDİĞİ SÜRECE MUAYENE ODASINDA SAĞLIK

    PERSONELİ DIŞINDA GÖREVLİ BULUNDURULMAYACAK

    -RIZASI OLSA BİLE HİÇBİR HÜKÜMLÜ ÜZERİNDE TIBBİ DENEY

    YAPILAMAYACAK

       

    ANKARA (A.A) - 06.04.2006 - Ceza infaz kurumlarında, cezaevi

tabibi tarafından ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı olduğu belirlenen

meslek sahibi olmayan hükümlüler ile meslek sahibi olan istekliler,

kurum imkanları ölçüsünde, belirlenen ücret karşılığında atölye veya

işyurtlarında çalıştırılabilecekler.   

    Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı, ''Ceza İnfaz Kurumlarının

Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'',

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Tüzüğe göre salıverilmelerinden sonra yaşamlarını sürdürecek

meslek ve sanatları öğrenmelerini sağlamak, çalışma ve üretme

isteklerini geliştirmek veya güçlendirmek amacıyla hükümlüler,

yeteneği, becerisi, eğilimi, zihinsel ve bedensel durumları göz önünde

bulundurularak atölye veya işyurtlarında çalıştırılabilecek.

    Çocuk hükümlülerin çalıştırılması ise yalnızca meslek eğitimine

yönelik olacak. Öğretim kurumlarına veya örgün eğitime devam eden

çocuk ile genç hükümlüler, öğretim yılı içinde atölye ve işyerlerinde

çalıştırılmayacaklar. Çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlülerin,

kurum dışında çalıştırılmaları sırasında kurum görevlilerinin gözetim

ve muhafazası aranmayacak.

    Açık kurumlarda bulunanlar ile kapalı kurumlarda bulunup da açık

kuruma ayrılmaya hak kazanmış hükümlüler, kurum dışındaki iş

alanlarında çalıştırılabilecek.

    Hükümlüler, kurumların içinde veya dışında iş yurduna ait atölye,

tesis ve benzeri üniteler ile kurum dışındaki başka işyerlerinde

çalıştırılabilecek ve bu çalışmalarına karşılık hükümlülere İş

Yurtları Kurumu Yüksek Kurulu'nca belirlenen ücret ödenecek.

    Hükümlüler kurum dışında kendi işyerlerinde veya üçüncü dereceye

kadar kan ve kayın hısımlarına ait iş yerlerinde çalıştırılamayacak.

    İyi halli hükümlüler, idare ve gözlem kurulu kararı ile kurum

yönetimi tarafından durumlarına uygun kurum içi hizmetlerde

çalıştırılabilecek. Hükümlü, yöneticilerin ve görevlilerin kişisel

işlerinde çalıştırılamayacak.

    -EĞİTİM PROGRAMLARI-

    Hükümlüye, kurumda bulunduğu süre içinde, kişiliğini geliştirecek,

eğitimini güçlendirecek, yeni beceriler elde etmesini, suç işleme

eğilimini yok etmeyi sağlayacak ve salıverilme sonrasına hazırlayacak

eğitim programları uygulanacak.

    Eğitim programları; temel eğitim, orta ve yüksek öğretim, meslek

eğitimi, din eğitimi, beden eğitimi, kütüphane ve psiko-sosyal hizmet

konularını kapsayacak. Eğitim programları, hükümlünün, yaş, cinsiyet,

öğrenim durumu, ceza süresi, yetenekleri ve kültür durumuna da uygun

olarak hazırlanacak.

    Kurum, olanaklar elverdiği ölçüde, eğitim ve öğretimle ilgili özel

kurslar açabilecek.

    Açık kurumlarda ve çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlüler,

istekli olmaları halinde; kurum dışındaki eğitim, ağaçlandırma, çevre

düzenlenmesi ve temizlik faaliyetlerine, doğal afet sonrası yardım

faaliyetlerine, tiyatro, konser veya benzeri sosyal ve kültürel

çalışmalara ve spor karşılaşmalarına katılabilecek.

    Kurumlarda, kurum müdürü, ikinci müdür, cezaevi tabibi, öğretmen,

psikolog, sosyal çalışmacı, teknik personel ve atölye şefi

görevlilerinden en az birisi tarafından hükümlülere her ay bir

konferans veya seminer verilecek. Eğitim kurulu tarafından uygun

görülmek ve kurum olanaklarından yararlanmak koşuluyla kurum

dışındakilere de konferans veya seminer verdirilebilecek.

    -ALIŞILMIŞIN DIŞINDA SAÇ, BIYIK, SAKAL YASAK-

    Kurum tarafından hükümlülerin barındırıldıkları odalarda gerekli

sağlık ve hijyen kurallarına uymaları özendirilecek ve hükümlülerin

kurum olanakları ölçüsünde kısa aralıklarla yıkanmaları sağlanacak.

    Tüzüğe göre hükümlülerin, toplum içinde alışılmışın dışında saç,

bıyık ve sakal uzatmalarına izin verilmeyecek.

    

    -ZÜHREVİ HASTALIKLAR VE AİDS-

    Hükümlünün, bir sağlık kuruluşu veya cezaevi tabibince yapılan

muayene ve teşhisi sonucunda, 1593 sayılı kanunun 103. maddesinde

sayılan zührevi hastalıklar ile HIV virüsü taşıdığının tespit edilmesi

halinde, durum, ilgili mercilere yazıyla gizli olarak bildirilecek.

    Böyle bir durumda kurum olanakları ölçüsünde cezaevi tabibi,

bunların ilk tedavilerini yapacak ve hastalığın yayılmasını önleyici

tedbirleri alacak.

    Tedaviyi sağlayacak nitelikte özel bölümü bulunmayan kurumlardaki

hükümlüler, derhal tedavisinin yapılabileceği sağlık kuruluşuna sevk

edilecek.

    Gebe olan kadın hükümlülerin bulunduğu kurumlarda, doğum öncesi ve

doğum sonrası her türlü bakım ve tedavi için özel bir yer ayrılacak,

doğumun kurum dışında bir sağlık kuruluşunda gerçekleşmesi için

gerekli tedbirler alınacak, ancak, doğum, kurumda gerçekleşmişse

çocuğun kurumda doğduğu, doğum belgesine işlenmeyecek.

    Kurumda tedavisi mümkün olmayan hastalığı bulunan hükümlülerin

muayene ve tedavileri devlet ve üniversite hastanelerinde

gerçekleştirilecek.

    Kurumda, hükümlünün muayene veya tedavisi sırasında cezaevi tabibi

tarafından talep edilmediği sürece muayene odasında sağlık personeli

dışında görevli bulundurulmayacak.

    Rızası olsa bile hiçbir hükümlü üzerinde tıbbi deney

yapılamayacak.

   

    -AÇLIK GREVİ VE ÖLÜM ORUCU-

   

    Hükümlüler, hangi nedenle olursa olsun, kendilerine verilen

yiyecek ve içecekleri sürekli olarak reddettikleri takdirde; bu

hareketlerinin kötü sonuçları ile bırakacağı bedensel ve ruhsal

hasarlar konusunda cezaevi tabibince bilgilendirilecek. Psiko-sosyal

hizmet birimince de bu hareketlerinden vazgeçmeleri yolunda çalışmalar

yapılacak ve sonuç alınamaması halinde, beslenmelerine cezaevi

tabibince belirlenen rejime göre uygun ortamda başlanacak.

    Beslenmeyi reddederek açlık grevi veya ölüm orucunda bulunan

hükümlülerden, hayati tehlikeye girdiği veya bilincinin bozulduğu

cezaevi tabibi tarafından belirlenenler hakkında, isteklerine

bakılmaksızın kurumda, olanak bulunmadığı takdirde derhal hastaneye

kaldırılmak suretiyle muayene ve teşhise yönelik tıbbi araştırma,

tedavi ve beslenme gibi tedbirler uygulanacak. Hükümlülerin

sağlıklarının korunması ve tedavilerine yönelik zorlayıcı tedbirler,

onur kırıcı nitelikte olmamak şartıyla uygulanacak.


Güncelleme: 04/07/2007 / Hit: 7,878