Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Finansman Anlaşmaları İmzalandı - AB BAKANLIĞI

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Finansman Anlaşmaları İmzalandı

T.C.
Başbakanlık
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
Basın Müşavirliği

 

BASIN DUYURUSU


Avrupa Birliği, aday ülkelere her yıl Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) adı altında beş bileşenden oluşan bir mali destek sağlamaktadır. Ülkemiz de bu destekten çeşitli projeler yoluyla faydalanmaktadır. Bu kapsamda, 2009 yılı IPA Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşenine (1. Bileşen) İlişkin Finansman Anlaşması, IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni (2. Bileşen) Karadeniz Havzası Programına İlişkin 2009 Finansman Anlaşması ve IPA Bölgesel Kalkınma Bileşeni (3. Bileşen) ‘Ulaştırma', ‘Çevre' ve ‘Bölgesel Rekabet Edebilirlik' Operasyonel Programlarına İlişkin Finansman Anlaşmaları imzalanmıştır.

 

Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşenine İlişkin 2009 Yılı Finansman Anlaşması

 

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni kapsamında Türkiye Ulusal Programı'nın 2. Kısmına İlişkin 2009 yılı Finansman Anlaşması, Avrupa Komisyonu ile Türkiye arasında imzalanmıştır. Finansman Anlaşmasına Ülkemiz adına Ulusal IPA Koordinatörü ve Avrupa Birliği Genel Sekreteri Sayın Büyükelçi Volkan BOZKIR 13 Aralık 2010 tarihinde imza atmıştır.

 

IPA-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni altında ülkemize ayrılan tahsisat toplam 204,5 milyon avro'dur. İmzalanan anlaşma ile IPA-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2009 yılı Türkiye Ulusal Programı'nın 2'nci kısmının finansmanı sağlanacaktır.

 

Programın 2'nci kısmı ‘Siyasi Kriterler, Adalet ve İçişleri, Tarım, Gümrük Birliği, Eğitim, Enerji, Sanayi Politikası, Çevre, Mali Kontrol, Malların Serbest Dolaşımı, Tüketici ve Sağlığın Korunması, Bölgesel Politika, İstatistik ve Ulaştırma' başlıklarında AB müktesebatının üstlenilmesine yönelik kurumsal kapasite geliştirme, ‘Sivil Toplum Diyaloğu' konulu toplam 33 adet projeyi içermektedir. 2009 yılı Ulusal Programı'nın 1. Kısmını oluşturan Topluluk Program ve Ajanslarına Katılım Projesine ait Finansman Anlaşması daha önce imzalanmıştı. 2009 yılı Programı 2'nci kısmına ait Finansman Anlaşmasının imzalanmasıyla birlikte sözü edilen projelerin programlama safhası tamamlanıp, uygulama safhasına geçilmiş oldu.

 

Mevcut Anlaşma ile söz konusu 33 proje için Avrupa Birliği tarafından 116,3 milyon avroluk katkı sağlanacaktır. Projelerin toplam bütçesinin 12,4 milyon avroluk kısmı ise ülkemiz katkısı olacaktır. Ülkemizin yukarıda belirtilen alanlarda ürettiği projeler yoluyla insan haklarını geliştirme, yolsuzluğa karşı daha verimli ve etkili bir mücadele yürütülmesi, etik kurallarının etkin bir şekilde yaygınlaştırılması ve uygulanmasının sağlanması konularında daha da ileri gitmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında, Gümrük alanında gümrük izleme ve risk değerlendirme kabiliyetlerinin güçlendirilmesi, çevre alanında emisyon kontrolü; AB Su Çerçeve Direktifi'nin uygulanması ve gürültü haritalarının hazırlanması gibi spesifik projelerin yürütülmesi hedeflenmektedir. Programda ayrıca, AB-Türkiye sivil toplum diyaloğuna yönelik verimli ve etkili operasyonların sürdürülmesi ve IPA yardımının uygulanmasına dâhil olan kilit kuruluşların proje hazırlamasına ve kapasite oluşturmasına yardım sağlanmasını öngören projeler de yer almaktadır.

 

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programına ilişkin 2009 yılına ait Finansman Anlaşması

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni kapsamında Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programına ilişkin 2009 yılı Finansman Anlaşması, Avrupa Komisyonu ile Türkiye arasında imzalanmıştır. Finansman Anlaşmasına Ülkemiz adına Ulusal IPA Koordinatörü ve Avrupa Birliği Genel Sekreteri Sayın Büyükelçi Volkan BOZKIR 13 Aralık 2010 tarihinde imza atmıştır.

 

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında ülkemize 2007-2013 dönemi için tahsis edilen 7 Milyon Avro'luk bütçe için yıllık 1 milyon Avro tutarında Finansman Anlaşması imzalanmaktadır. İmzalanan anlaşma ve önümüzdeki yıllarda imzalanması öngörülen anlaşmalarla, Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının ikinci teklif duyurusu kapsamında seçilecek projelerin Türk ortakları için IPA katkısı temin edilecektir.

 

‘Ulaştırma', ‘Çevre' ve ‘Bölgesel Rekabet Edebilirlik' Operasyonel Programlara ilişkin Finansman Anlaşmaları

 

‘Ulaştırma', ‘Çevre' ve ‘Bölgesel Rekabet Edebilirlik' Operasyonel Programlarına ilişkin Finansman Anlaşmalarını revize eden anlaşmalar, Avrupa Komisyonu ile Türkiye arasında imzalanmıştır. Finansman Anlaşmasına Ülkemiz adına Ulusal IPA Koordinatörü ve Avrupa Birliği Genel Sekreteri Sayın Büyükelçi Volkan BOZKIR 14 Aralık 2010 tarihinde imza atmıştır.

 

Avrupa Birliği'nin tüm aday ülkelere sağladığı Katılım Öncesi Yardım Aracı fonları kapsamında, 2007-2011 dönemi için ulaştırma alanında 333,5 milyon Avro'luk, çevre alanında 416,7 milyon Avroluk, bölgesel rekabet edebilirlik alanında ise 299,6 milyon Avroluk AB mali yardımı, ülkemizin anılan alanlardaki projelerinin finansmanında kullandırılacaktır.

 

Bu amaçla Ulaştırma, Çevre ve Orman, Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarımız tarafından daha önce hazırlanmış ve Avrupa Komisyonunca onaylanmış olan 2007-2009 Ulaştırma, Çevre ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programları da 2011 yılı perspektifini ve yapılacak mali tahsisatları da içerecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

Ulaştırma Operasyonel Programı ile etkin ve dengeli bir ulaşım sistemi oluşturulması, inşa edilecek Trans-Avrupa Şebekeleri (TEN-T) üzerinde emniyet ve karşılıklı işletilebilirliği sağlamak için ülkemizin ulaştırma altyapısının iyileştirilmesi; Çevre Operasyonel Programı ile çevrenin korunması, halkın çevre anlamında yaşam standardının iyileştirilmesi, atık su arıtma ve entegre katı atık tesislerinin kurulması; Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı ile ülkemiz ekonomisinin rekabet gücünün artırılması ve bölgesel sosyoekonomik farklılıkların azaltılması amaçlanmaktadır.

 

Söz konusu kaynaklar adı geçen bakanlıklarımızın hazırlamış oldukları endikatif proje listelerinde yer alan projelerin finansmanında kullandırılacaktır.


Basına saygıyla duyurulur.

 

 

Sayfa görüntüleme sayısı:10363
Son güncelleme tarihi: 2010-12-16 11:46:59