Avrupa 2020 Stratejisi'ne ilişkin Duyuru - AB BAKANLIĞI

Avrupa 2020 Stratejisi'ne ilişkin Duyuru

AVRUPA 2020 STRATEJİSİ: AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI BÜYÜME İÇİN
AVRUPA STRATEJİSİ

Avrupa Komisyonu 3 Mart 2010 tarihinde, Lizbon Stratejisinin yerini alacak olan Avrupa 2020 Stratejisini kabul etmiştir.  

Avrupa 2020 Stratejisi, temel olarak günümüz koşullarına uygun bir sürdürülebilir büyüme modeli geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Komisyon büyümeye yönelik üç öncelik belirlemiştir: akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme. Strateji, AB ve ulusal düzeyde bu üç temel alanda gerçekleştirilecek somut faaliyetlerle uygulanacaktır.


Avrupa 2020 Stratejisi, belirlediği akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme öncelikleri kapsamında istihdam, eğitim, sosyal içerme, Ar-Ge ve iklim ve enerji konularında birbirini destekleyen 5 hedef belirlemiştir. 
 

2020 yılı için AB hedefleri aşağıda sıralanmaktadır. 

i.   20-64 yaş arası nüfusun istihdam oranının %69 seviyesinden %75’e çıkarılması,
ii.   GYİH’nin %3’ünün Ar-Ge’ye ayrılması hedefinin gerçekleştirilmesi; özel sektörün Ar-Ge’ye yatırım yapması için koşulların iyileştirilmesi ve yenilikçilik takibi için yeni bir gösterge oluşturulması,
iii.   Sera gazı salımının 1990 yılına kıyasla en az %20, şartlar elverişli ise %30 oranında azaltılması, AB’nin enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payının %20’ye yükseltilmesi ve %20 oranında enerji verimliliği sağlanması,
iv.   Okulu erken bırakanların oranının %15’ten %10 seviyesine düşürülmesi, 30-34 yaş arası yüksek öğrenim mezunu nüfus oranının %31 seviyesinden en az %40 seviyesine yükseltilmesi,
v.   20 milyon insanın yoksulluktan kurtarılarak, ulusal yoksulluk sınırı altında yaşayan AB vatandaşlarının sayısının %25 azaltılması.

 

Sözü edilen bu hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla 7 girişimin hayata geçirilmesi öngörülmektedir. Bu girişimler “Yenilikçilik Birliği”, “Hareket Halinde Gençlik”, “Avrupa için Dijital Gündem”, ”Kaynakları Verimli Kullanan Avrupa”, “Küreselleşme Çağı için Sanayi Politikası”, “Yeni Beceri ve İşler için Gündem”  ve “Yoksulluğa Karşı Avrupa Platformu”dur.


Strateji 2010-2020 yılları arasında AB ekonomisi için yapısal problemleri ele alan ve üst düzey hedefleri belirleyen temel referans metni olacaktır. 

 

Stratejiye ilişkin Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı tarafından hazırlanan bilgi notu için tıklayınız.  

Sayfa görüntüleme sayısı:11122
Son güncelleme tarihi: 2010-09-21 09:24:35